preliminair verweer

629 resultaten voor preliminair verweer

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 15 december 2011

  Vrijspraak inbraak/heling en inbraak. Veroordeling heling en inbraak. Preliminair verweer niet ontv OM verworpen. Verweer onrechtmatige aanhouding (onvoldoende verdenking voor geven stopteken) en onrechtmatige uitoefening bevoegdheid door.

  ...De rechtbank is derhalve van oordeel dat het verweer van de raadsman feitelijke grondslag mist. Voorts wijst de rechtbank erop, ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, 26 februari 2013

  Overschrijding redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM. Preliminair verweer. De rechtbank overweegt dat overschrijding van de redelijke termijn in beginsel niet leidt tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de strafvervolging, ook niet in uitzonderlijke gevallen (Hoge Raad 17 juni 2008, LJN: BD2578). De rechtbank is echter van oordeel dat in verband met de...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 10 december 2012

  Verwerping preliminair verweer in Klimop-zaak. Geen zwaarwegende aanwijzing dat de rechters jegens de verdachte een vooringenomenheid koesterden, althans dat de bij de verdachte dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd was. Geen schending van EVRM of IVBPR.

  ... Amsterdam op het ter terechtzitting van 14 november 2012, bij (preliminair) verweer verzochte, in de strafzaak met opmeld parketnummer tegen de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, 20 november 2008

  preliminair verweer, vormverzuim

  ...De verdediging heeft het volgende preliminaire verweer gevoerd. De raadsman is gebleken dat in het hoofdproces-verbaal ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 7 november 2011

  Tussenarrest: Beslissing op het preliminair verweer van de verdediging en het verzoek tot het horen van een getuige.

  ...Preliminair verweer van de verdediging. De raadsman van de verdachte heeft ter ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 12 juni 2012

  Onderzoek Positano. Ontvankelijkheid van de officier van justitie in de vervolging. OM-appel naar aanleiding van een in eerste aanleg gehonoreerd preliminair verweer. Verdachte heeft Duitse opsporingsautoriteiten met regelmaat en gedurende langere tijd geïnformeerd over voorbereidingshandelingen gericht op invoer van cocaïne naar Nederland via Duits grondgebied. Het Nederlands opsporingsonderzoek

  ...Dit is geschied naar aanleiding van een preliminair verweer van de raadsman. Hiermee is naar het oordeel van het hof sprake ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 4 augustus 2011

  Preliminair verweer. De raadsvrouw heeft verzocht het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging in de zaak met parketnummer 09/435612-08, omdat zou zijn gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van een goede procesorde en/of de bepalingen zoals neergelegd Kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de...

  ...1.1 Preliminair verweer van de raadsvrouw. De raadsvrouw heeft verzocht het Openbaar ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 15 september 2009

  Tussenbeslissing van de rechtbank d.d. 15 september 2009 met betrekking tot gedane onderzoekswensen, twee verzoeken tot opheffing en/of schorsing van het bevel voorlopige hechtenis. Het preliminair verweer van verdachte B kan naar het oordeel van de rechtbank niet slagen.

  ...PRELIMINAIR VERWEER door/namens verdachte [verdachte B] strekkende tot ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 14 september 2012

  Tussenbeslissing. Namens verdachte is een preliminair verweer gevoerd inhoudend dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard omdat de Aanwijzing opsporing en vervolging seksueel misbruik (2008A031) niet is nageleefd. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een vormverzuim dat niet meer kan worden hersteld. Er zijn echter onvoldoende omstandigheden gesteld of...

  ...Van deze terechtzitting is proces-verbaal opgemaakt. Préliminair verweer. Standpunt van de verdediging/verdachte. De raadsman heeft ter ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 22 december 2011

  Verwerping preliminaire verweren ten aanzien van tweede dagvaarding in hoger beroep, die naar het oordeel van het hof als oproeping moet worden beschouwd. Preliminair verweer t.a.v. ontbreken bevoegdheid gerechtshof Amsterdam, nu de aanwijzing van Leeuwarden als nevenzittingsplaats is komen te vervallen per 1 oktober 2007, verworpen. Verwerping verweer dat sprake zou zijn van gestuurde informant...

  ... ook overigens geen omstandigheden die tot een honorering van het verweer van de raadsman nopen. Het verweer wordt derhalve verworpen. Bevoegdheid ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 19 maart 2009

  RECHTBANK ROTTERDAM Sector strafrecht Parketnummers: 10/650104-08 en 10/111188-04 (TUL) Datum uitspraak: 19 maart 2009 Samenvatting. Mini/mega-zaak. Promis-vonnis. Ontvankelijkheid. Preliminair verweer dat het OM niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging, omdat geheimhoudersgesprekken niet tijdig zijn vernietigd, is verworpen. Bewezenverklaring. De verdachte heeft samen met...

  ...Namens de verdachte is bij wijze van preliminair verweer aangevoerd - verkort weergegeven - dat het Openbaar Ministerie ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 11 september 2008

  Preliminair verweer wordt verworpen. Niet gebleken dat het openbaar ministerie geen ander belang heeft bij handhaving van het hoger beroep dan te voorkomen dat de verdachte toekenning van schadevergoeding op grond van artikel 89 Sv verzoekt . Beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie wegens schending van het vertrouwensbeginsel verworpen.

  ...Preliminair verweer. De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep betoogd dat ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 8 februari 2005

  Uitleg artikel 4, onder 13, van het Wetboek van Strafrecht (universele rechtsmacht in terroristenzaken). Geen plaats voor beperkte toepassing; preliminair verweer verworpen.

  ...Rechtbank Rotterdam. Beslissing op preliminair verweer. Procedure. In de strafzaak onder bovenvermeld parketnummer tegen. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 23 september 2010

  Proces-verbaal terechtzitting. Vervolging in strijd met ne bis in idem-beginsel? Rechtstreekse werking van art. 50 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Disciplinaire bestraffing ex artikel 50 lid 1 Penitentiaire Beginselenwet. De directeur van een Penitentiaire Inrichting (P.I.) heeft aan de verdachte een disciplinaire straf van 14 dagen opsluiting in een cel opgelegd wegens...

  ... bij het ter terechtzitting van 12 januari 2011 gevoerde preliminaire verweer. De officier van justitie deelt mede dat zij geen opmerkingen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 27 augustus 2008

  Het ontijdig verklaren van een door verzoeker gevoerd preliminair verweer, alsmede de weigering van de rechters om het proces-verbaal van een eerdere terechtzitting aan te passen aan de wensen van verzoeker, leveren geen zwaarwegende aanwijzing op voor het oordeel dat de bij verzoeker beweerdelijk bestaande vrees voor vooringenomenheid van de rechters objectief gerechtvaardigd is.

  ...2. Het verzoek en het verweer daartegen. 2.1. Ter adstructie van het wrakingsverzoek heeft verzoeker het ... zitting van 4 juli 2008 is door de verdediging een uitvoerig preliminair verweer gevoerd, inhoudende dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk ...

 • Wraking van Rechtbank 's-Gravenhage, 10 september 2012

  Verzoek tot wraking van politierechter. Ten aanzien van de derde wrakingsgrond overweegt is het verzoek te laat is ingediend en wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard. Ten aanzien van de eerste twee wrakingsgronden, die zien op de behandeling van het preliminaire verweer, oordeelt de wrakingskamer dat de door verzoeker aangevoerde feiten en omstandigheden geen grond geven te vrezen dat het

  ... verzoeker behandeld, waarbij de raadsman van verzoeker een preliminair verweer heeft gevoerd. Nadat mr. Bouman bij mondeling tussenvonnis op dit ...

 • Wraking van Rechtbank 's-Gravenhage, 10 september 2012

  Verzoek tot wraking van politierechter. Ten aanzien van de derde wrakingsgrond overweegt is het verzoek te laat is ingediend en wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard. Ten aanzien van de eerste twee wrakingsgronden, die zien op de behandeling van het preliminaire verweer, oordeelt de wrakingskamer dat de door verzoeker aangevoerde feiten en omstandigheden geen grond geven te vrezen dat het

  ... verzoeker behandeld, waarbij de raadsman van verzoeker een preliminair verweer heeft gevoerd. Nadat mr. Bouman bij mondeling tussenvonnis op dit ...

 • Wraking van Rechtbank 's-Gravenhage, 10 september 2012

  Verzoek tot wraking van politierechter. Ten aanzien van de derde wrakingsgrond overweegt is het verzoek te laat is ingediend en wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard. Ten aanzien van de eerste twee wrakingsgronden, die zien op de behandeling van het preliminaire verweer, oordeelt de wrakingskamer dat de door verzoekster aangevoerde feiten en omstandigheden geen grond gevenb te vrezen dat...

  ... verzoekster behandeld, waarbij de raadsman van verzoekster een preliminair verweer heeft gevoerd. Nadat mr. Bouman bij mondeling tussenvonnis op dit ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 20 november 2008

  Geheimhoudersgesprekken. OM ontvankelijk. Beslissing op preliminair verweer. In deze strafzaak zijn tientallen telefoongesprekken en sms-contacten met geheimhouders getapt. In strijd met wet- en regelgeving zijn die gesprekken en contacten niet gemeld aan de officier van justitie en evenmin vernietigd. Desondanks kan niet worden gezegd dat doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen...

  ... ontvankelijk in de vervolging van de verdachten, zodat het verweer strekkende tot de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie wordt ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 30 november 2011

  Promis, preliminair verweer met betrekking tot de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, vrijspraak, heimelijk opgenomen bekennende verklaring. De rechtbank stelt vast dat het Openbaar Ministerie en de politie steken hebben laten vallen in het voorbereidend onderzoek. De rechtbank is echter, anders dan de raadsman, van oordeel dat deze verzuimen, ieder op zich noch tezamen en in onderling...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 7 maart 2008

  Wrakingsverzoek ingevolge artikel 513 Wetboek van Strafvordering. Heeft politierechter raadsman onheus bejegend door hem het woord te ontnemen toen hij trachtte een preliminair verweer te voeren en maakt deze bejegening dat de onpartijdigheid van de rechter jegens verzoeker in het geding is?

  ...] hem op de terechtzitting van 7 februari 2008 heeft belet een preliminair verweer te voeren. Toen hij trachtte dit preliminaire verweer toch te ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 21 september 2007

  T.a.v. het door de raadsman gevoerde preliminair verweer tot nietigheid van de dagvaarding beslist de rechtbank dat de dagvaarding wat betreft het onder feit 1 primair en feit 2 primair ten laste gelegde nietig zal worden verklaard. T.a.v. het onder feit 1 subsidiair en feit 2 subsidiair ten laste gelegde is de rechtbank van oordeel dat deze voldoende feitelijk zijn omschreven en het de verdachte

  ...De raadsman van verdachte heeft bij wijze van preliminair verweer ter terechtzitting betoogd dat de dagvaarding in zijn geheel ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Middelburg, 16 augustus 2007

  Naar aanleiding van een preliminair verweer wordt in een ontnemingsprocedure ex artt. 511d jo. 283 Sv een tussenuitspraak gedaan vóór het horen van getuigen door de rechter-commissaris en vóór de schriftelijke voorbereiding d.m.v. conclusies. Toepassing van de regel van het arrest Geerings (EHRM 1 maart 2007, NJ 2007, 349). De methode van vermogensvergelijking wordt door het OM niet gehanteerd....

  ... is bij nader inzien van oordeel dat het verzoek als een preliminair verweer in de zin van artikel 283 van het Wetboek van Strafvordering moet ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 13 januari 2009

  Preliminair verweer. 1. Vzv. het middel de klacht bevat dat 's Hofs motivering niet voldoet aan het in art. 359.2 2e volzin Sv gegeven motiveringsvoorschrift t.a.v. uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, stuit het af op de omstandigheid dat het hier een verweer betreft a.b.i. art. 358.3 Sv. Dienaangaande geldt het motiveringsvoorschrift van de 1e volzin van eerstgenoemde bepaling (vgl. HR LJN BB89

  ...2.2.1. Het middel doelt op een verweer dat de raadsman van de verdachte blijkens het proces-verbaal van de ...-verbaal van die terechtzitting betrof het toen een zogeheten preliminair verweer als bedoeld in art. 283, eerste lid, Sv. Het proces-verbaal houdt ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 22 december 2006

  Demonstrant bajesboot. Geldigheid dagvaarding in geval van opstelling door politiesecretaris. Enkele niet willen noemen van personalia niet voldoende om vervolging te ontlopen. Geldigheid dagvaarding in geval van N.N.-verdachte kan in preliminair verweer niet met succes worden betwist, nu daarvoor meer inhoudelijke beoordeling vereist is. Identificeerbaarheid achteraf van N.N.-verdachten;...

  ...DE GELDIGHEID VAN DE DAGVAARDING. mr. Van Eenennaam heeft preliminaire verweren gevoerd tegen de geldigheid van de dagvaarding. Deze verweren ...Het onder (1) gevoerde verweer wordt verworpen. De Hoge Raad heeft daaromtrent reeds in zijn arrest van ...