prijsindexcijfer

348 resultaten voor prijsindexcijfer

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, Sector kanton, 10 november 2010

  Leaseovereenkomst met betrekking tot auto. Overeengekomen is dat aan het einde van de looptijd de auto voor € 10.000, kan worden overgenomen. Lessor stelt aan het einde van de looptijd als voorwaarde dat lessee € 13.531,25 betaalt, zulks in verband met een "exploitatietekort" door volgens lessor onzorgvuldig gebruik van de auto (bovenmatige bandenslijtage, veel schades, veel aanspraak...

  ...(…). e. De kosten voor reparatie, onderhoud en banden voor de resterende looptijd; indien het prijsindexcijfer gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, onderdeel autoreparaties en auto-onderdelen, sinds de datum van aflevering c.q. de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 2 april 2008

  Waardering pand op de openingsbalans per 1 januari 2001. Voorwaardelijke aanbiedingsverplichting van belanghebbende moet in samenhang worden gewaardeerd met voorwaardelijke aanbiedingsverplichtingen van anderen. Van waardedrukkend effect is geen sprake.

  ...Jaarlijks zal de huurpijs worden herzien volgens een formule welke is gerelateerd aan het prijsindexcijfer zoals dat wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voornoemde personen hebben allen een persoonlijke houdstermaatschappij, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 april 2010

  pensioenrecht; uitleg van een tussen werkgever en ondernemingsraad overeengekomen protocol met daarin een derdenbeding tbv deelnemers in de pensioenregeling; gevolgen van de daarin opgenomen bepaling dat de werkgeversbijdrage minstens gelijk zal zijn aan

  ... 2003 een toeslag op uw pensioen zal worden gegeven ter grootte van 80% van de inflatie, dat wil zeggen 80% van de stijging van het prijsindexcijfer tussen oktober 2001 en oktober 2002. Dat betekent dat uw pensioen wordt verhoogd met 2,6% per 1 januari 2003.". 2.8. Het jaarverslag 2002 van het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 1 juni 2010

  Driepartijenovereenkomst. Vergoeding voor bemiddeling of sponsoring? Uitleg. Te kort schieten. Ingebrekestelling nodig? Beroep op ontbinding gerechtvaardigd. Rechtsgevolgen van ontbinding. Ongedaanmaking.

  ...1,50 (..) [Dit bedrag ] zal iedere vijf jaar .. worden verhoogd of verlaagd overeenkomstig (..) het totaal prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (..). b. Betaling van het sub a. genoemde bedrag zal plaatsvinden binnen één maand na afloop van het exploitatiejaar en ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, 13 april 2010

  ABC-transacties. Het hof stelt vast dat ieder van de notarissen op ernstige wijze heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 99 lid 1 Wna. In het bijzonder zijn zij bij herhaling tekortgeschoten in de naleving van hun onderzoeksplicht. Door hun handelen hebben de notarissen het vertrouwen dat de maatschappij in de notaris moet kunnen hebben op aanzienlijke wijze geschaad. Bij de...

  ... ingaan, zodat de verkoopprijs hem niet zoveel uitmaakte; bovendien bedraagt het prijsverschil 32,5 %, terwijl de stijging van het prijsindexcijfer over het tijdvak januari 2002 tot februari 2004 10,9 % zou hebben bedragen;. b. de opbrengst van deze gedwongen verkoop bedroeg € 60.000,--, zodat ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19 april 2011

  Bungalowpark. Verplichte bijdrage dorpbewoners. Ongerechtvaardigde verrijking.

  ...4.6.4. Aan gegevens van het CBS (http://statline.cbs.nl) ontleent het hof dat uitgaande van een prijsindex waarbij 1900 = 100, het prijsindexcijfer voor 1993 stond op 1788,9 en voor 2004 op 2326,9. Dat betekent dat het in de voorgaande alinea genoemde bedrag van € 192,86, uitgaande van een ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 4 maart 2011

  Familierecht; huwelijkse voorwaarden; beroep op verrekenbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (art. 6:248, lid 2 BW)? Procesrecht; verboden aanvulling feitelijke grondslag (art. 24 Rv)? Toelaten omvangrijke pleitnota ter mondelinge behandeling; aan feitenrechter voorbehouden procesbeleid. (81 RO)

  ... een bedrag van € 300.000,-, te vermeerderen met een bedrag berekend overeenkomstig - kort gezegd - de stijging van het consumenten-prijsindexcijfer sedert 1 juni 2006, en met de wettelijke rente vanaf 20 september 2007. 1.4 Bij beschikking van 12 mei 2009 heeft het hof, met gezamenlijke ...

 • Besluit van 11 september 2003, houdende wijziging van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen

  ...Voor deze jaarlijkse indexatie is het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie nodig. Hieronder wordt verstaan de consumentenprijsindex reeks: Alle Huishoudens (1985=100) die door het Centraal Bureau voor ...

 • Besluit van 15 januari 2007 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2007)

  ...De griffierechten zoals vermeld in de hiervoor genoemde wetten zijn naar aanleiding van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de laatste maal geïndexeerd bij Besluit van 13 januari 2006 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet ...

 • Wet van 21 december 2006 tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit)

  ... van bestuur wordt het bedrag, genoemd in artikel 15, eerste lid, onder a (maximale koopsom), aangepast aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de bouwkosten. Het bedrag kan, in plaats van de aanpassing daarvan volgens de eerste volzin, worden aangepast aan de ontwikkeling van de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 11 juli 2006

  Bij besluit van 23 december 1999 is aan eiser een subsidie verleend ten behoeve van de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Ingevolge artikel 5, tweede lid, van het subsidiebesluit stelt de Minister van Verkeer en Waterstaat jaarlijks het indexeringscijfer vaststelt voor de indexering van de nog niet betaalde voorschotten van het subsidiebedrag, rekening houdend met de Index Bruto Overheidsinvesteringen

  ...Een afwijking tussen prognose en realisering over het afgelopen jaar wordt verwerkt in het prijsindexcijfer voor het lopende jaar. Verder heeft verweerder benadrukt dat de door eiser aangevochten bepaling dat bij voorbaat een eventuele suppletoire aanvraag ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 30 augustus 2006

  Geschil over de verschuldigde parkbijdragen over de jaren 1993 tot en met 1999. " De verjaring van de vordering is, zoals ook door Roompot gesteld, telkens binnen de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar tijdig gestuit door aanmaning.''

  ... worden aangepast overeenkomstig de verhogingen of verlagingen van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie reeks werknemersgezinnen (..).". 2.4 Aan parkbijdragen is door Roompot aan [gedaagden] in rekening gebracht in:. 1993 een ...

 • Wet van 1 juli 1999 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende indexering van het collegegeld

  ...Bij ministeriële regeling wordt het in het eerste en derde lid genoemde bedrag jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. De ministeriële regeling wordt vastgesteld voor 1 november voorafgaand aan het studiejaar waarvoor het geïndexeerde ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, 22 juli 2004

  De notaris heeft bij de levering van huizen verzuimd een anti-speculatiebeding te hanteren en een berekening te maken om te bepalen of er van meerwinst sprake was. De kamer verklaart de klacht ongegrond, het hof verwerpt het hoger beroep van klagers.

  ... Voorts wijst de kandidaat-notaris er op dat klagers de indexatie niet geheel juist berekend hebben door het hanteren van een onjuist prijsindexcijfer over 1992 en 1999. Ook de waarde van het registergoed hebben klagers onjuist berekend door het grondoppervlak te delen door de totale verkoopwaarde ...

 • Cassatie van Gerechtshof Amsterdam, 18 mei 2001

  Het bekostigingsbesluit in de zin van artikel 222, tweede lid, van de Gemeentewet geeft geen raming van de kosten van aanleg van riolering in het deelgebied waarop de onderhavige verordening baatbelasting betrekking heeft en geeft ook geen aanwijzing over de mate waarin de lasten van de voorzieningen in dat deelgebied zullen worden verhaald op eigenaren etc. van de in het deelgebied gelegen...

  ...De vermelde bedragen worden jaarlijks aangepast met het prijsindexcijfer "aanleg riolering buiten de bebouwde kom" van het CBS;. 3. (..). 4. dat de gebieden waarbinnen de onroerende zaken zijn gebaat, zijn aangegeven op de ...

 • Beschikking van de Minister van Justitie van 12 februari 2001, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit locatiegebonden subsidies, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 13 december 2000, Stb. 578

  ...Artikel 18. 1. De nog uit te betalen jaarbedragen worden jaarlijks verhoogd of verlaagd met het percentage waarmee het prijsindexcijfer «Bruto investeringen door bedrijven in woningen (a)», of bij vervanging van dit prijsindexcijfer, het prijsindexcijfer dat hiervoor in de plaats ...

 • Besluit van 25 juni 1996 tot algemeen verbindendverklaring van de collectieve garantieregeling van 23 mei 1996 op grond van artikel 84, tweede lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992

  ...Zij baseert zich daarbij op de ontwikkeling van het prijsindexcijfer sinds 1995. Het herziene bedrag wordt afgerond op een veelvoud van 1000 ecu en zal niet lager worden vastgesteld dan het bedrag genoemd in het eerste ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer, 27 september 2001

  ... een duurtetoeslag in aanmerking diende te worden genomen; de toeslaghoogte werd daarbij afgeleid van de stijging van het geschoonde prijsindexcijfer over de 12-maandsperiode tot december van het voorgaande jaar. Doordat dit indexcijfer ook een richtlijn is bij het vaststellen van de algemene ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, Sector kanton, 30 januari 2008

  Alhoewel onduidelijkheid bestaat over de exacte huurverhouding en schuld van huurder, toch ontbinding van de huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte en veroordeling tot betaling. Geen rechtsverwerking door verhuurder. Onredelijkheid van gemaakte afspraak doet aan die afspraak zelf niet af. Zelfs eerdere toezegging verhuurder dat overeenkomst nog bepaalde periode zou duren, doet vanwege

  ...- artikel 6 dat de huurprijs jaarlijks zal worden verhoogd of verlaagd overeenkomstig het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie,. - artikel 8 dat de energiekosten voor rekening van Blades zijn naar rato van de gebruikte hoeveelheid ook voor zover ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 4 maart 2010

  Belastingzaak. Wet WOZ. Huurwaardekapitalisatie. Met zittende huurder is nieuwe huurperiode overeengekomen. Geen reden om aan te nemen dat nieuw overeengekomen huurprijs niet marktconform is. Tegenover de door verweerder in dit verband geuite veronderstelling dat een verhuurder met een lagere huurprijs genoegen zal willen nemen om de bestaande relatie met de zittende huurder voort te zetten en...

  ...Op basis van het prijsindexcijfer, afkomstig van het CBS stelt de rechtbank dit huurbedrag vast op € 54.775 per jaar. Nu in het door verweerder ingebrachte taxatierapport van een te ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 10 november 2010

  Vervoerskostenvergoeding. Delegatie van bevoegdheden. Verbindende kracht Nadere Regels. Het College dient het bedrag van de tegemoetkomingen vast te stellen in de vorm van algemeen verbindende voorschriften. Het College is niet bevoegd om dit onderwerp te regelen in de vorm van beleidsregels. Het College heeft de vaste gedragslijn gevolgd om aanvragen te beoordelen overeenkomstig de inhoud van de

  ... dat de bij de Nadere regels vastgestelde vervoerskostenvergoeding uitsluitend nog geïndexeerd kan worden aan de hand van het prijsindexcijfer van het CBS. Uit de door Uwv doorgevoerde wijziging in de kilometervergoeding blijkt dat het bedrag van € 597,-- niet langer voldoende is om de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 15 augustus 2008

  Belanghebbende stelt bij de rechtbank beroep in m.b.t. twee waardebeschikkingen, één voor een woning en één voor een garage. De rechtbank verklaart het beroep m.b.t. de woning gegrond en behandelt niet het beroep m.b.t. de garage. De heffingsambtenaar stelt hoger beroep in m.b.t. de woning. Belanghebbende stelt incidenteel hoger beroep in m.b.t. de garage en vraagt daarbij voor het eerst om...

  ... wijk gelegen vergelijkbare woningen heeft de heffingsambtenaar aannemelijk gemaakt dat de door hem in hoger beroep voorgestane prijsindexcijfers moeten worden toegepast. Dit leidt tot de conclusie dat herrekening van de door belanghebbende betaalde prijs naar het prijspeil ervan op de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 12 oktober 2010

  Inkomstenbelasting. Eventuele onzakelijke huur is niet van invloed op waarde van binnen bereik van TBS-regeling vallend pand.

  ...(…). 4.4 De huurprijs zal met ingang van 1 januari 2007 jaarlijks worden herzien aan de hand van het prijsindexcijfer. (…).’. 2.9 In juli 2004 hebben B RT, rijkstaxateur, en C, makelaar en taxateur, de waarde in het economische verkeer van pand 2 (inclusief de ...

 • Wet van 8 juni 2005 tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verjaring van en heffing bij planschadevergoedingsaanspraken, alsmede planschadevergoedingsovereenkomsten)

  ...4. Het in het derde lid genoemde bedrag kan bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd voor zover het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft. B. Na artikel 49 wordt een nieuw artikel 49a ingevoegd, luidende:. Artikel 49a. 1. Voor zover ...

 • Wet van 4 december 2003 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand alsmede aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan de Algemene wet bestuursrecht

  ...De in het tweede en derde lid genoemde bedragen kunnen bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd voorzover het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft. NN. In artikel 49 wordt «artikel 37, eerste lid» vervangen door: artikel 37, vijfde lid. OO. ...