promis i arrest

1807 resultaten voor promis i arrest

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 20 april 2010

  Bewijsklacht.

  20 april 2010. Strafkamer. nr. 09/00722. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ... geslagen op een door de Hoge Raad gesignaleerd, aan de promiswerkwijze verbonden gevaar:. "5.6.2. Terzijde zij hier opgemerkt dat een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 11 februari 2009

  Promis-arrest. Verweer medeplichtigheid in plaats van medeplegen. Bewijsoverweging medeplegen aan overval op een woning.

  arrestnummer:. parketnummer: 23-000160-08. datum uitspraak: 11 februari 2009. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, 10 mei 2010

  Promis vonnis - Motorrijder veroordeeld voor doodslag en poging doodslag. Verweer verdediding mbt Porsche-arrest verworpen.

  ...De verdediging beroept zich daarbij mede op het arrest van de Hoge Raad van 15 oktober 1996 (het zogenaamde ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 7 maart 2008

  Promis-arrest. Poging tot moord. Voorbedachte raad.

  ...Gerechtshof te 's-Gravenhage. meervoudige kamer voor strafzaken. Arrest. gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 9 november 2011

  Promis arrest. Medeplegen poging moord, meermalen gepleegd. Poging moord door vier personen 23 kogels op een auto met twee inzittenden afgevuurd. Tegenover elkaar staande vekrlaringen medeverdachten en slachtoffers met ebtrekking tot betrokkenheid verdachte. Gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren.

  PROMIS. parketnummer: 23-002997-10. datum uitspraak: 9 november 2011. . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 11 september 2009

  medeplegen van doodslag en afpersing met zwaar lichamelijk letsel; promis arrest (alsnog gepubliceerd in kader van publicatie van arresten inzake (poging tot) moord/doodslag uit periode 2006-2011)

  arrestnummer:. parketnummer: 23-000015-08. datum uitspraak: 11 september 2009 (Promis). ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 januari 2011

  Art. 359.3 Sv, bekennende verdachte en Promis. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BL5628 m.b.t. een Promis-arrest en de uitzondering van art. 359.3 Sv daarop. Het Hof heeft i.c. wat betreft feit 4 niet volstaan met een 'opgave van de bewijsmiddelen', a.b.i. art. 359.3 Sv, maar met een bewijsvoering op een Promis-wijze. Nu het Hof echter niet heeft vastgesteld dat verdachte het feit in...

  ...Strafkamer. nr. 09/04021. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ...6. In het bestreden (promis)arrest heeft het hof het volgende ten aanzien van het bewijs van de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 27 januari 2009

  promis-arrest betreffende achtervolging medewerkers na overval op Albert Heijn-filiaal. Poging doodslag, meermalen gepleegd en afpersing. Noodweer(-exces).

  arrestnummer:. parketnummer: 23-005319-07. datum uitspraak: 27 januari 2009. ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 augustus 2012

  Bevestiging Promis-vonnis en een aanvulling ex art. 365a.2 Sv. De opvatting dat de wijze waarop het Hof het vonnis waarvan beroep op de voet van art. 423.1 Sv heeft bevestigd met aanvulling van gronden, eraan in de weg staat om de bewijsvoering (tezamen met de in het volgens de zgn. Promis-werkwijze gewezen vonnis aangehaalde bewijsvoering en de aanvulling in het arrest) mede te doen steunen op...

  ...Strafkamer. nr. S 11/04761. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem, ... de bevestiging van het door de Rechtbank volgens de zogenoemde Promis-werkwijze gewezen vonnis, de bewezenverklaring ten onrechte mede heeft ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 13 oktober 2009

  Promis arrest. Smaad en smaadschrift (artikel 261 Sr). Door op televisie, in een landelijk dagblad en bij herhaling op zijn weblog een andere persoon aan te wijzen als de dader van de moord op de weduwe W. in Deventer dan degene die voor die moord strafrechtelijk was veroordeeld, heeft M. de Hond zich schuldig gemaakt aan smaad en smaadschrift. Een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting door de

  arrestnummer: 6969-07 (promis). parketnummer: 23-006969-07. datum uitspraak: 13 ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 11 november 2009

  Promis arrest. Veroordeling wegens medeplichtigheid aan de voortgezette handeling van afpersing terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en wegens gekwalificeerde diefstal.

  arrestnummer:. parketnummer: 23-001240-09. datum uitspraak: 11 november 2009. AK. PROMIS. ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM. gewezen op het hoger beroep, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 17 februari 2009

  Promis arrest. Verdachte heeft zich tot twee keer toe schuldig gemaakt aan mishandeling van zijn (ex)-vriendin. Vrijspraak poging zware mishandeling. Bewijsoverweging.

  arrestnummer:. parketnummer: 23-001964-08 (promis). datum uitspraak: 17 februari 2009. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 8 april 2010

  Promis-arrest. Artikel 6 Wegenverkeerswet 1994. Het hof stelt vast dat verdachte het onderhavige verkeersongeval (waarbij 2 personen werden gedood en waarbij aan 2 personen zwaar lichamelijk letsel werd toegebracht) door roekeloos rijgedrag heeft veroorzaakt. Het hof heeft bij dit oordeel ook acht geslagen op het kort aan het ongeval voorafgaande verkeersgevaarlijk op snelheid gerichte rijgedrag...

  Parketnummer : 20-004669-08. Uitspraak : 8 april 2010. TEGENSPRAAK. Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 23 oktober 2007

  Ingewandenmoord. Promis-arrest. Vrijspraak van moord. 12 jaren gevangenisstraf ter zake van doodslag. De verdachte heeft zijn weerloze partner op buitengewoon gewelddadige en vernederende wijze van het leven beroofd. Hij doodde haar in hun gezamenlijke woning, bij uitstek de plek waar zij zich veilig mocht wanen. Terwijl het slachtoffer - blijkens eerder in dit arrest aangehaalde rapportages

  ...Gerechtshof te 's-Gravenhage. meervoudige kamer voor strafzaken. Arrest. gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 20 april 2010

  Promis-arrest. Bewijsklacht. De HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BA0424. Het Hof heeft met verwijzing in voetnoten naar pv’s slechts volstaan met gevolgtrekkingen, zonder zakelijke samenvatting van de redengevende inhoud van de bewijsmiddelen en zonder nadere aanduiding van de in die pv’s gerelateerde f&o, waaraan het die gevolgtrekkingen heeft ontleend. Het Hof heeft aldus niet...

  20 april 2010. Strafkamer. Nr. 08/03809. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ...Het Hof heeft bij de bewijsmotivering de hiervoor bedoelde (promis)werkwijze gevolgd. 10. In het onderhavige geval stelt het Hof onder ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 2 februari 2010

  Rechtbank Rotterdam Promis. De verdachte heeft samen met een ander per zeeschip een container met een deklading cassave en pomtayer met daarin verstopt een hoeveelheid cocaïne vanuit Suriname in Nederland gebracht. Het feit dat het netto gewicht van de in de deklading cassave aangetroffen partij cocaïne niet is vastgesteld en inmiddels niet meer kan worden vastgesteld door vernietiging van het...

  ...Hierbij is van belang dat de Hoge Raad in zijn arrest van 2 oktober 2007, NJ 2007, 645 heeft bepaald dat voor de in artikel 8j ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 23 oktober 2007

  Verkort promis-arrest. Artikel 169 van het Wetboek van Strafrecht. Binnenvaartschipper vaart op het Maas-Waalkanaal tegen en over een motorjacht, waardoor twee opvarenden van het motorjacht komen te overlijden. Het hof acht bewezen dat de binnenvaartschipper zich aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gedragen doordat hij niet bijzonder oplettend is geweest, nadat hij een bord was gepasseerd met...

  ...Gerechtshof Arnhem. meervoudige kamer voor strafzaken. Arrest. gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 28 augustus 2009

  Promis arrest. Medeplegen. Op grond van verklaringen, beeldmateriaal, (mede redegevende) gedragingen na plegen strafbare feit alsmede het niet distantieren van elkaars handelen komt het hof tot conclusie dat sprake van bewuste, nauwe en volledige samenwerking. Niet relevant wie van beide -het slachtoffer slaande- verdachten de dodelijke klap heeft gegeven nu afzonderlijke daders gezamenlijk...

  arrestnummer:. parketnummer: 23-005764-06. datum uitspraak: 28 augustus 2009 (promis). ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 28 augustus 2009

  Promis arrest. Medeplegen. Op grond van verklaringen, beeldmateriaal, (mede redegevende) gedragingen na plegen strafbare feit alsmede het niet distantieren van elkaars handelen komt het hof tot conclusie dat sprake van bewuste, nauwe en volledige samenwerking. Niet relevant wie van beide -het slachtoffer slaande- verdachten de dodelijke klap heeft gegeven nu afzonderlijke daders gezamenlijk...

  arrestnummer:. parketnummer: 23-005764-06. datum uitspraak: 28 augustus 2009 (promis). ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 17 februari 2009

  Promis arrest. Recht op binnentreden in loods omvat ook recht op doorgang. Opsporingsambtenaren betreden een loods op grond het vermoeden dat daarin een overtreding van de Opiumwet wordt gepleegd (artikel 9, lid 1 sub b Opiumwet). Volgens artikel 9 van de Algemene wet op het binnentreden kan degene die bevoegd is een woning zonder toestemming van de bewoner binnen te treden, zich de toegang en de

  arrestnummer:. parketnummer: 23-006687-07 (promis). datum uitspraak: 17 februari 2009. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 12 augustus 2011

  Promis; witwassen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een aanzienlijk bedrag, namelijk 74.685 euro, terwijl hij wist dat dit geld van misdrijf afkomstig was, en heeft geprobeerd dit geld naar het buitenland te brengen. Door opbrengsten van misdrijven aan het zicht van justitie te onttrekken en daaraan een schijnbaar legale herkomst te verschaffen, wordt de integriteit van

  ... de situatie zoals bedoeld in het door de verdediging aangehaalde arrest. De rechtbank is derhalve van oordeel dat het bewezen verklaarde het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 18 november 2008

  Motiveringsklachten. 1. Klacht over niet redengevend onderdeel in de bewijsredenering van het Hof (Promis arrest). HR herhaalt de overwegingen uit HR LJN BA0424. Het Hof heeft in de bewijsmotivering tot uitdrukking gebracht dat en waarom het geen geloof heeft gehecht aan de ontkennende verklaring van verdachte. Geen rechtsregel verzet zich ertegen dat de rechter in zijn bewijsmotivering f&o...

  ...Strafkamer. nr. S 01599/07. AM/SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te ... Het bestreden arrest is opgemaakt zoals ontwikkeld door het project Promis, welk project tot doel had te komen tot een betere bewijs- en ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 25 juni 2008

  Promis-arrest. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan doodslag. Doodslag behoort tot de ernstigste delicten die onze rechtsorde kent. Het recht op leven behoort tot de fundamenteelste rechten die in onze rechtsorde dienen te worden beschermd. Het aan iemand opzettelijk het leven ontnemen rechtvaardigt een langdurige gevangenisstraf, zowel uit het oogpunt van vergelding als uit speciaal

  ...Gerechtshof te 's-Gravenhage. meervoudige kamer voor strafzaken. Arrest. gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 28 augustus 2009

  Promis arrest. Medeplegen. Op grond van verklaringen, beeldmateriaal, (mede redegevende) gedragingen na plegen strafbare feit alsmede het niet distantieren van elkaars handelen komt het hof tot conclusie dat sprake van bewuste, nauwe en volledige samenwerking. Niet relevant wie van beide -het slachtoffer slaande- verdachten de dodelijke klap heeft gegeven nu afzonderlijke daders gezamenlijk...

  arrestnummer:. parketnummer: 23-005945-06. datum uitspraak: 28 augustus 2009 (promis). ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 28 augustus 2009

  Promis arrest. Medeplegen. Op grond van verklaringen, beeldmateriaal, (mede redegevende) gedragingen na plegen strafbare feit alsmede het niet distantieren van elkaars handelen komt het hof tot conclusie dat sprake van bewuste, nauwe en volledige samenwerking. Niet relevant wie van beide -het slachtoffer slaande- verdachten de dodelijke klap heeft gegeven nu afzonderlijke daders gezamenlijk...

  arrestnummer:. parketnummer: 23-005945-06. datum uitspraak: 28 augustus 2009 (promis). ...