puntadres

10 resultaten voor puntadres

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 17 november 2003

  Verweerder heeft het verzoek om wijziging van de inschrijving in de GBA in een puntadres terecht afgewezen aangezien een puntadres geen adres in de zin van de GBA is. Aan de voorwaarden voor een puntadres wordt in dit geval niet voldaan.

  ... toepassing zijnde briefadres [adres en woonplaats] in de gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA) willen wijzigen in: 'puntadres'. Bij brief van gelijke datum hebben eisers verweerder ervan in kennis gesteld dat van de zijde van de afdeling Burgerzaken is geweigerd de door hen ...

 • Uitspraak Nº 18/5154 AKW. Centrale Raad van Beroep, 2019-11-08

  ...Appellante heeft zich op 15 mei 2017 ingeschreven op een puntadres in [gemeente] . [in 1] 2017 is appellante bevallen van haar jongste kind [naam kind] . Appellante heeft sinds 9 juni 2017 een uitkering krachtens de ...

 • Uitspraak Nº 200.230.828/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-12-24

  ...[appellant] stond met een zogeheten ‘puntadres’ in de gemeente Meijerijstad ingeschreven, wat betekent dat van hem geen nader adres bekend was. [appellant] heeft ook zelf aangegeven dat hij ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 29 juli 2009

  Bij besluit van 1 augustus 2006, bevestigd bij schrijven van 28 augustus 2006, heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) de inschrijving van [appellant] in de gemeentelijke basisadministratie (hierna: de GBA) op het adres [locatie] beëindigd en daarin vermeld: 'Vertrokken, onbekend waarheen'.

  ... het college het besluit van 1 augustus 2006 gewijzigd, in die zin dat het met ingang van die datum [appellant] in de GBA op een zogenoemd puntadres heeft ingeschreven. Bij uitspraak van 9 oktober 2008, verzonden op 10 oktober 2008, heeft de rechtbank Amsterdam (hierna: de rechtbank) het door ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 juli 2011

  Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand. Dakloze zonder postadres. Besluit wordt vernietigd onder verwijzing naar een eerdere uitspraak tussen partijen inzake algemene bijstand. (LJN BQ3016)

  ... aangegeven briefadres, dat appellant zich niet heeft willen inschrijven op een door het College erkend postadres en dat een zogenoemd puntadres geen woonadres is en niet kan worden gelijkgesteld met een briefadres als hiervoor bedoeld. Volgens het College heeft appellant bovendien geen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 12 april 2012

  De rechtbank is van oordeel dat de Wet GBA geen ruimte biedt voor het door verweerder gevoerde beperkende beleid. Een ingezetene moet bij gebrek aan een woonadres een briefadres kiezen en verweerder neemt dit briefadres na aangifte op in de gemeentelijke basisadministratie. In de bepalingen van de wet is geen beperking opgenomen voor de tijdsduur van een inschrijving op een briefadres. De overige

  ... met dien verstande dat de inschrijving van eiser wordt gewijzigd van ‘adres onbekend’ naar een inschrijving op een zogeheten puntadres. Tegen dit besluit is beroep ingesteld en door verweerder is een verweerschrift ingediend. Naar deze en de overige door partijen ingebrachte stukken ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 april 2011

  Weigering om het door het College aangegeven briefadres te aanvaarden. De Raad komt tot de conclusie dat de rechtbank de rechtsgevolgen van de door haar vernietigde besluiten ten onrechte in stand heeft gelaten. De Raad kan ook niet zelf in de zaak voorzien, omdat een nieuwe beoordeling van de aanvragen moet worden gemaakt en een dergelijke beoordeling op de weg van het College ligt. Het College...

  ... in de GBA herzien in die zin dat appellant daarin met ingang van 26 juni 2007 tot 11 september 2008 staat ingeschreven op een zogenoemd puntadres, welk adres is bedoeld voor degenen die wel in de gemeente behoren te zijn ingeschreven maar niet op een vast adres verblijven en ook geen briefadres ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 9 oktober 2008

  Wegens het vermoeden dat een vijftal panden strijd diverse regelgeving op bedrijfsmatige wijze als hotel/pension/kamer werden geëxploiteerd en voorts dat personen in deze panden stonden ingeschreven die daar niet (meer) woonden, hebben medewerkers van verschillende gemeentelijke diensten in een gecoördineerde actie de panden bezocht. Bij dit onderzoek is vastgesteld dat eiser daar niet woonde....

  ...Daarbij heeft verweerder de registratie "vertrokken naar onbekend" gewijzigd in een zogeheten puntadres. Eiser heeft tegen dit besluit beroep ingesteld. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. Onder toepassing van het bepaalde in artikel 8:64, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Groningen, 18 maart 2008

  Weigering om eiser als werkzoekende in te schrijven, omdat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

  ...Eiser wijst nog op procedure 6.3 van de Handleiding Uitvoeringsprocedures GBA, waarin wordt gesproken van een zogenaamd puntadres. Een puntadres is bedoeld voor personen die wel in de gemeente horen te zijn ingeschreven, maar niet op een vast adres verblijven en ook geen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 20 november 2001

  ... [woonplaats] van 21 mei 1999, volgens hetwelk de verdachte in de gemeente [woonplaats] staat ingeschreven op een niet bekend adres ("puntadres");. - een akte van uitreiking, welke onder meer als verklaring van de desbetreffende besteller inhoudt dat deze op 21 mei 1999 de gerechtelijke brief ...