ranov

113 resultaten voor ranov

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, May 10, 2012

  Afwijzing asielaanvraag na acceptatie Ranov-vergunning. Verzoek om heroverweging van besluit is aan het bestuursorgaan en kan niet worden getoetst door de rechtbank. Eiser verzoekt verweerder om heroverweging van het besluit waarin zijn eerdere asielaanvraag is afgewezen omdat er een 1F verdenking op hem rustte. Verweerder heeft dit verzoek aangemerkt als een herhaalde asielaanvraag en deze...

  ... heeft eiser een bezwaarschrift ingediend in het kader van de Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude vreemdelingenwet (hierna: Ranov), zoals bedoeld in Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire (WBV) nummer 2007/11. Bij beschikking van 13 mei 2009 is dit bezwaar ongegrond ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, June 18, 2010

  Ongewenstverklaring / beroep op Ranov-regeling in aparte procedure / geen element bij toets proportionaliteit van de ongewenstverklaring Het beroep richt zich tegen de ongewenstverklaring. In het bestreden besluit zijn naast de overwegingen over de ongewenstverklaring, overwegingen opgenomen over de vraag of eiser een geslaagd beroep kan doen op WBV 2007/11 (Ranov). De overweging over de Ranov...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, August 13, 2010

  Intrekking aanbod Ranov / schending vertrouwensbeginsel Intrekking aanbod Ranov op 9 maart 2009 na eerder gedaan aanbod op 10 juni 2008. Intrekking nav dactyloscopisch onderzoek op 18 februari 2009, waaruit blijkt dat eiser op 15 december 2003 asiel heeft aangevraagd in Luxemburg. Verweerder heeft bij brief van 10 juni 2008 een ongeclausuleerde toezegging tot het doen van een aanbod op grond van...

  ... van 10 juni 2008 heeft verweerder aan eiser een aanbod gedaan op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (hierna: Ranov), zoals neergelegd in het Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire (WBV) 2007/11. Bij brief van 9 maart 2009 heeft verweerder dit aanbod ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Dordrecht, March 23, 2010

  Ranov / bezwaar niet gericht tegen een besluit of kenbare handeling / rechtbank merkt beslissing op bezwaar aan als kenbare handeling / asielaanvraag in België / geen bijzondere omstandigheden / terecht geen aanbod gedaan

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, June 14, 2010

  Ranov / gratie geen bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb Naar het oordeel van de rechtbank valt gratieverlening binnen de strekking en reikwijdte van het beleid. Niet kan worden geconcludeerd dat gratieverlening geacht kan worden betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van de Ranov, in die zin dat daaraan geen gevolgen worden verbonden. Dit blijkt niet uit de...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Roermond, April 22, 2011

  Eiser heeft zich op het standpunt gesteld dat hij in aanmerking dient te komen voor een verblijfsvergunning op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet (Ranov), dan wel voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als doel “beperking conform beschikking minister”. Nu eiser niet tijdig een beroep op de Ranov heeft gedaan, heeft verweerder eiser op goede...

  ... dat hij in aanmerking dient te komen voor een verblijfsvergunning op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet (Ranov), zoals neergelegd in het Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire (WBV 2007/11), dan wel voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Maastricht, July 23, 2010

  Ranov / duurzame en exclusieve relatie / voorwaarden gezinsvorming De (huidige) echtgenoot van verzoekster was op 13 december 2006 nog gehuwd met een ander. Daarom kan er geen sprake van zijn dat verzoekster en haar huidige echtgenoot op voornoemde datum een duurzame en exclusieve relatie onderhielden.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, August 24, 2010

  bewijs, beoordeling stukken, RANOV In onderhavig geval zijn in het dossier enkele documenten aangetroffen waaruit volgens eiser blijkt dat een asielaanvraag is ingediend voor 1 april 2001. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat uit die documenten niet volgt dat een aanvraag is gedaan voor 1 april 2001. De rechtbank bespreekt de stukken afzonderlijk.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Zutphen, January 13, 2010

  Ranov, geen asielaanvraag voor 1 april 2001, onderscheid niet in strijd met de Grondwet, het EVRM en het IVBPR

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Hertogenbosch, August 26, 2008

  Pardonregeling / Ranov / intrekking aanbod / besluit / Dublinclaim / WBV 2007/11 / vertrouwensbeginsel / ononderbroken verblijf De brief van verweerder van 21 februari 2008 heeft als strekking dat het eerder gedane aanbod van 22 januari 2008 aan verzoeker om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op grond van de Ranov, komt te vervallen. De voorzieningenrechter is van oordeel...

  ... 2008, waarbij het aanbod voor een verblijfsvergunning op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (hierna: de Ranov-regeling) is ingetrokken, is aan te merken als een besluit als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, van de Awb. 3. Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, April 19, 2010

  Ranov / contra-indicatie / verschillende identiteiten opgegeven waaraan geen geloof kan worden gehecht / in rechte vastgesteld Uit het beleid van verweerder volgt dat aan iemand die in verschillende procedures verschillende identiteiten of nationaliteiten heeft opgegeven waarvan in rechte is vastgesteld dat hieraan geen geloof kan worden gehecht, geen verblijf op grond van de Ranov wordt verleend.

  ... dat aan eiser geen aanbod wordt gedaan voor een verblijfsvergunning op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Ranov). Bij besluit van 4 juni 2009 heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard. Op 8 juni 2009 heeft de rechtbank het beroepschrift van eiser tegen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Hertogenbosch, July 27, 2009

  Eiser heeft op 21 december 2004 in België asiel aangevraagd en er is sprake van een Dublinclaim van België van 14 april 2005. Voorts heeft eiser op 9 mei 2005 in Frankrijk een asielaanvraag ingediend en ook hier er is sprake van een Dublinclaim. Hiermee staat aantoonbaar vast dat eiser na 1 april 2001 tot twee maal toe uit Nederland is vertrokken en geruime tijd buiten Nederland heeft verbleven....

  ... gemaakt tegen de omstandigheid dat verweerder geen aanbod in het kader van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (hierna: Ranov) heeft gedaan. Bij besluit van 18 juli 2008 heeft verweerder het bezwaar van eiser niet-ontvankelijk verklaard. Hiertegen heeft eiser op 23 juli 2008 ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, June 01, 2010

  Ranov / contra-indicatie onterecht Omdat eiser onherroepelijk is veroordeeld tot 60 uren onbetaalde arbeid ten algemene nutte in plaats van 1 maand gevangenisstraf wegens de misdrijven mishandeling, openlijke geweldpleging en winkeldiefstal, is hem geen aanbod in het kader van de Ranov gedaan. Uit de justitiële documentatie volgt dat eiser is veroordeeld voor de winkeldiefstal, zodat geen sprake...

  ... eiser bezwaar gemaakt tegen het niet doen van een aanbod op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Vw) (hierna: Ranov), zoals neergelegd in het Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire (WBV) 2007/11. Bij brief van 18 februari 2009, verzonden op 19 februari 2009, ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, June 01, 2010

  Ranov / contra-indicatie onterecht Omdat eiser onherroepelijk is veroordeeld tot 60 uren onbetaalde arbeid ten algemene nutte in plaats van 1 maand gevangenisstraf wegens de misdrijven mishandeling, openlijke geweldpleging en winkeldiefstal, is hem geen aanbod in het kader van de Ranov gedaan. Uit de justitiële documentatie volgt dat eiser is veroordeeld voor de winkeldiefstal, zodat geen sprake...

  ... eiser bezwaar gemaakt tegen het niet doen van een aanbod op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Vw) (hierna: Ranov), zoals neergelegd in het Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire (WBV) 2007/11. Bij brief van 18 februari 2009, verzonden op 19 februari 2009, ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, President, February 19, 2010

  Ranov / herhaaldelijk plegen van misdrijven / uitlatingen staatssecretaris geen nadere uitleg toepassing beleid Verweerder heeft geweigerd een aanbod te doen in het kader van de Ranov, omdat eiser herhaaldelijk is veroordeeld voor het plegen van misdrijven. Eiser beroept zich op uitlatingen van de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Eiser leidt hier uit af dat het herhaaldelijk...

  ... de ambtshalve weigering van verweerder om eiser een aanbod te doen op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Ranov), neergelegd in het Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire (WBV) 2007/11. Bij besluit van 21 juli 2008 heeft verweerder het bezwaar ...

 • Hoger beroep van Raad van State, June 18, 2010

  Ranov / gevaar voor openbare orde / tenuitvoerlegging straf niet vereist De Regeling eist niet dat de opgelegde straf ten uitvoer is gelegd, noch dat de vreemdeling ongewenst is verklaard. Aan het achterwege blijven van de tenuitvoerlegging van de aan de vreemdeling opgelegde taakstraf en vervangende hechtenis en aan de opheffing van de ongewenstverklaring van de vreemdeling komt derhalve voor de

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, February 10, 2010

  Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Ranov). Uitleg begrip "in rechte" in beleid Ranov. De uitleg van verweerder, n.a.v. vragen van de vaste commissie voor Justitie, in de brief aan de Tweede Kamer van 5 juni 2007 (TK 2006-2007, 31018, nr. 3, pagina 17), laat geen enkele ruimte voor de andersluidende uitleg van verweerder dat de vreemdeling de hantering van...

  ... met het uitblijven van een aanbod voor een verblijfsvergunning op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (hierna: Ranov). Verweerder heeft dit bezwaar van eiser bij besluit van 8 mei 2009 ongegrond verklaard. Daarbij heeft verweerder eiser medegedeeld dat hij de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, August 26, 2010

  Ranov / familielid 1F / verbreking feitelijke gezinsband / zelf voorzien Verweerder heeft erkend dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van tien jaar verblijf in Nederland als bedoeld in paragraaf C4/3.11.4.3 van de Vc 2000 de peildatum van 13 december 2006 niet wordt gehanteerd. In concrete gevallen zijn vergunningen op grond van de regeling verstrekt aan vreemdelingen bij wie de tien...

 • Hoger beroep van Raad van State, February 09, 2010

  Ranov / ononderbroken verblijf / beroep op artikel 4:84 van de Awb / vertrek vanwege ontbreken voorzieningen / geen bijzondere omstandigheid De staatssecretaris heeft in dit geval, overeenkomstig de restrictieve strekking en reikwijdte van de Regeling, in voormelde brief van 28 juli 2009 bevestigd dat uitgangspunt is dat iedere onderbreking van het verblijf in Nederland met zich brengt dat een...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, June 18, 2010

  Ranov / 1F-tegenwerping staat in rechte vast Volgens paragraaf 5.3.1 van de WBV 2007/11 wordt de verblijfsvergunning op grond van de Regeling niet verleend indien de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde. Dit is volgens paragraaf 5.3.1, onder c, het geval indien bij beschikking artikel 1F van het Vluchtelingen-verdrag is tegengeworpen. (…) In die gevallen dat sprake is van een lopend

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, April 19, 2010

  WBV 2007/11 (Ranov) / onjuiste identiteit; in rechte vastgesteld De rechtbank volgt niet verweerders standpunt, dat het criterium ‘in rechte vastgesteld’ zo moet worden uitgelegd dat in rechte moet vaststaan dat in meerdere procedures die namen en geboortedata zijn gebruikt, en dat een andere lezing van het beleid, waarbij ervan uit wordt gegaan dat in rechte moet zijn vastgesteld dat er in die...

  ... eiser bezwaar ingesteld tegen de omstandigheid dat hij geen aanbod op grond van de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (Ranov) heeft gekregen. Op 27 mei 2008 heeft eiser zijn bezwaar aangevuld naar aanleiding van de minuut die hij via het Pardonloket Amsterdam had ontvangen. ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, President, February 25, 2010

  Beoordeling RANOV vereist nadere motvering waarom aanvraag op grond van “nareiscriterium” niet kan worden aangemerkt als asielaanvraag De rechtbank volgt het primaire standpunt van verweerder dat onder “asielaanvraag” zoals vermeld in de Regeling enkel wordt begrepen een aanvraag om toelating als vluchteling niet. Zij verwijst voor haar motivering naar rechtsoverweging 1.5 tot en met 1.9 van de...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, August 07, 2009

  Beroep gericht tegen de in bezwaar gehandhaafde schriftelijk kenbare handeling, strekkende tot het niet doen van een aanbod op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet (oud), WBV 2007/11, (RANOV). Verweerder heeft het aanbod niet gedaan omdat niet gebleken is van ononderbroken verblijf in Nederland. Tussen partijen is niet in geschil dat verzoeker op 8 februari 2002 in...

  ... afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet (oud), zoals neergelegd in Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV) 2007/11 (hierna: RANOV). Bij het thans bestreden besluit heeft verweerder het niet doen van een aanbod op grond van de RANOV na heroverweging in bezwaar gehandhaafd. Aan ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Utrecht, October 21, 2009

  Verzoeker heeft bij brief van 13 maart 2008 verzocht om een verblijfsvergunning op grond van de Ranov-regeling. Hij heeft in dat kader een bezwaarprocedure doorlopen. Verweerder heeft de brief van 13 maart 2008 eveneens aangemerkt als een aanvraag om toekenning van een verblijfsvergunning regulier onder de beperking “conform beschikking Staatssecretaris” en heeft daar op 17 december 2008 op...

  ... te laten komen voor een verblijfsvergunning op grond van de Regeling ‘afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet’ (hierna: de Ranov-regeling). Op grond van die brief heeft verweerder verzoeker op 27 maart 2008 de interne minuut toegezonden, waaruit blijkt dat verzoeker niet in ...

 • Hoger beroep van Raad van State, September 15, 2010

  Ranov / niet ononderbroken in Nederland verbleven / bewijslast Dat de vreemdeling in de procedure met betrekking tot de door hem ingediende opvolgende asielaanvraag er niet in is geslaagd te voldoen aan de daarbij op hem rustende bewijslast om aan te tonen dat hij na zijn eerdere asielprocedure is teruggekeerd naar zijn land van herkomst, biedt geen grond voor het oordeel dat de staatssecretaris...