schengengrenscode artikel 5

370 resultaten voor schengengrenscode artikel 5

 • Beoordeling vLex
 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, August 15, 2012

  Uit de overwegingen van het Hof volgt dat artikel 13 van de Schengengrenscode niet alleen van toepassing is indien verblijf van korte duur wordt beoogd, maar van toepassing is op alle onderdanen van derde landen die een lidstaat wensen binnen te komen door een buitengrens van de Schengenruimte te overschrijden, ongeacht de duur van het voorgenomen verblijf (overwegingen 32, 34, 35 en 38). Voorts...

  ... ambtenaar belast met de grensbewaking heeft op 5 juli 2012 aan eiser op grond van artikel 3 van de ... (PB 2006 L 105; hierna: de Schengengrenscode) is deze van toepassing op iedereen die de ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, March 28, 2013

  nietig verklaren Schengenvisum, Visumcode, Schengengrenscode. Gelet op de inhoud van de op ambtseed opgemaakte processen-verbaal van bevindingen van 26 maart 2013 en 28 maart 2013 zoals weergeven onder rechtsoverweging 1, heeft verweerder zich – naar voorlopig oordeel – op het standpunt kunnen stellen dat twijfel is gerezen over de juistheid van het door verzoekers opgegeven verblijfsdoel en dat...

  ...Op dinsdag 26 maart 2013 omstreeks 11 50 uur is het visum, nummer (0123456). onderzocht ... inzake vrij verkeer overeenkomstig artikel 2 lid 5 SGC. Daarom wordt betrokkene aangemerkt ... van de grenzen door personen (Schengengrenscode) gelden – voor zover van belang – voor ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, August 16, 2012

  Voorlopige voorziening / toegangsweigering / toepasselijkheid Schengengrenscode / arrest Anafe-Frankrijk van het HvJ EU Uit de overwegingen van het HvJ EU volgt dat de Schengengrenscode niet alleen van toepassing is indien verblijf van korte duur wordt beoogd, maar van toepassing is op alle onderdanen van derde landen die een lidstaat wensen binnen te komen door een buitengrens van de...

  ... 19 juni 2012 aan verzoeker op grond van artikel 3 van de Vreemdelingenwet (Vw) 2000 de toegang ...562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 ... (PB 2006 L 105; hierna: de Schengengrenscode) is deze van toepassing op iedereen die de ...

 • Hoger beroep van Raad van State, December 31, 2009

  Weigering toegang tot het Schengengebied / administratief beroep / artikel 5, vierde lid, van het EVRM / artikel 13, derde lid, van de Schengengrenscode Ingevolge artikel 5, vierde lid, van het EVRM heeft een ieder wie door arrestatie of detentie zijn vrijheid is ontnomen, het recht voorziening te vragen bij het gerecht, opdat deze spoedig beslist over de rechtmatigheid van zijn detentie en zijn...

  ...Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet ... door personen (hierna: de Schengengrenscode) ziet op de situatie van een vreemdeling ten ...

 • Hoger beroep van Raad van State, February 22, 2008

  Vreemdelingenbewaring / rechtmatig verblijf / derdelander / richtlijn 2004/38/EG / artikel 5 van de Schengengrenscode / artikel 21 van de SUO / vereisten Uit artikel 2, vijfde lid, aanhef en onder a, van de Schengengrenscode, gelezen in samenhang met artikel 3, aanhef en onder a, volgt dat de Schengengrenscode geen afbreuk doet aan de rechten inzake vrij verkeer van burgers van de Unie en...

  ...Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet ... door personen (hierna: de Schengengrenscode) en van de SUO, indien deze niet zijn aangetoond. ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, May 04, 2009

  Toegangsweigering in strijd met artikel 5, vierde lid van de Schengengrenscode Verweerder heeft ten onrechte geen gebruik gemaakt van artikel 5, vierde lid, van de SGC, op grond waarvan het mogelijk is toegang tot Nederlands grondgebied te verlenen op grond van humanitaire overwegingen wanneer niet volledig aan de voorwaarden voor toegangsverlening wordt voldaan. Het doel van de reis van eiseres,

  ...Uitspraak. artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). jo ... onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 5 februari 2009. Eiseres is vertegenwoordigd door ...562/2006 (de Schengengrenscode, SGC) de toegang tot Nederland geweigerd. ...

 • Hoger beroep van Raad van State, December 29, 2008

  Vreemdelingenbewaring / Schengengrenscode / terugreisvisum / overschrijding binnengrens Artikel 5 van de Schengengrenscode is opgenomen in Hoofdstuk I, getiteld 'Overschrijden van de buitengrenzen en toegangsvoorwaarden', van Titel II, die betrekking heeft op 'Buitengrenzen'. Uit het systeem van de Schengengrenscode volgt derhalve dat deze bepaling zelfstandig alleen van toepassing is bij...

  ...Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet ... door personen (hierna: de Schengengrenscode) in de gelegenheid had moeten stellen om ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, January 19, 2011

  Uit de artikelen van de Tri moet naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat aan de maatregel van vreemdelingenbewaring steeds een terugkeerbesluit ten grondslag moet liggen, nu volgens artikel 15, eerste lid, van de Tri immers de enige twee toegestane redenen voor de bewaring de uitvoering van een terugkeerbesluit inhouden. Gesteld noch gebleken is dat zich in het geval van eiser één...

  ... gesteld op de voet van artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de ...562/2006 (hierna: Schengengrenscode), of aan andere voorwaarden voor toegang tot, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, November 18, 2010

  : ten onrechte toegangsweigering Schengengebied, rechtmatig verblijf in Nederland, zelf voorzien Wetsartikelen: 5 lid 4 Schengengrenscode Het is juist dat eiser het verblijfsrecht in Nederland heeft ontleend aan het gemeenschapsrecht op grond van zijn Britse paspoort en het is eveneens juist, zoals verweerder heeft gesteld, dat het aan eiser hier te lande verstrekte verblijfsdocument slechts van...

  ... besluit is eiser op grond van artikel 13 juncto artikel 5 van de Verordening (EG) nr. ... door personen (hierna: “de Schengengrenscode”) de toegang tot Nederland geweigerd. Eiser ...

 • Hoger beroep van Raad van State, October 16, 2008

  Toegangsweigering / Schengengrenscode / vormvoorschrift / herstel gebrek / aannemelijkheid van doorreis Vast staat dat de vreemdeling bij het besluit van 30 maart 2007 niet het formulier met de reden van toegangsweigering, als bedoeld in deel B van bijlage V behorende bij de Schengengrenscode, is uitgereikt. Het betoog van de vreemdeling ter zitting van de Afdeling dat door het niet...

  ...2. Overwegingen. 2.1. Ingevolge artikel 5, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 562/2006 (hierna: de Schengengrenscode) gelden voor onderdanen van derde landen de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Roermond, March 26, 2009

  Eiser is geboren op [geboortedatum] 1987 en van Srilankaanse nationaliteit. Eiser heeft op 15 januari 2008 bij de Nederlandse ambassade in Colombo een aanvraag ingediend voor een visum kort verblijf. Eiser beoogt verblijf in Nederland gedurende 54 dagen in het kader van een bezoek aan het gezin van referent. Kern van het geschil vormt in deze beroepszaak enkel de vraag of de inkomsten van...

  ... Uitspraak van de rechtbank als bedoeld in artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). ... 25 februari 2008, gericht tegen het besluit van 5 februari 2008, ongegrond verklaard. Bij ...1990, 154), de Schengengrenscode en de Gemeenschappelijke instructies aan de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Assen, September 23, 2008

  Weigering visum kort verblijf / onjuiste toepassing van de Schengengrenscode Verzoek om een voorlopige voorziening hangende bezwaar tegen weigering afgifte visum kort verblijf ontvankelijk (o.a. spoedeisend belang: bijwonen medische ingreep) en toegewezen wegens motiveringsgebrek met betrekking tot vestigingsgevaar in de (primaire) beslissing waardoor een onjuiste toepassing is gegeven aan...

  ...Overwegingen. Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan ... vraagt die, in het licht van de Schengengrenscode, onmogelijk is. Verzoeker heeft ter zitting zijn ... visum op grond van artikel 15, juncto artikel 5, eerste lid, van de Schengengrenscode is ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, October 14, 2010

  Voorlopige voorziening ter voorkoming van uitzetting. De rechtmatigheid van de voorgenomen uitzetting van verzoeker kan niet worden beoordeeld zonder de rechtmatigheid van de nietigverklaring van zijn visum te beoordelen. Dat de Minister van Buitenlandse Zaken en niet verweerder het visum nietig heeft verklaard, maakt dit niet anders. Er is zoveel twijfel ontstaan over het doel en de...

  ...procedurenummer: AWB 10/35656, V-nummer: 274.564.9502,. uitspraak van de voorzieningenrechter. ...2. Overwegingen. 2.1. Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet ... grenzen door personen (hierna: Schengengrenscode), voor zover hier van belang, geldt voor ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Hertogenbosch, May 12, 2009

  Visum kort verblijf / sociale en economische binding / vestigingsgevaar / Schengengrenscode Eiser is een visum kort verblijf geweigerd, nu niet op voorhand aannemelijk is dat eiser op grond van zijn sociale en economische binding met Ethiopië zal terugkeren naar zijn land van herkomst. Verweerder heeft op geen enkel moment, noch in de aanvraag-, noch in de bezwaarfase, aangegeven welke gegevens...

  ...Op grond van artikel 72, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000 ...5. De beoordeling van een visumaanvraag vindt zijn ...7. De Schengengrenscode (hierna: SGC) vindt zijn basis blijkens ...

 • Hoger beroep van Raad van State, December 22, 2009

  Weigering toegang tot Schengengebied / laissez passer is reisdocument als bedoeld in de Schengengrenscode / eerst in beroep naar voren gebrachte bewijsmiddelen / ex tunc toets De Zwitserse autoriteiten hebben de vreemdeling een laissez passer verstrekt om naar Nederland te reizen. Daarmee beschikte de vreemdeling over een document dat in de Overeenkomst Benelux-Zwitserland is aangemerkt als een...

  ...Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet ...562/2006 (hierna: de Schengengrenscode) gelden voor onderdanen van derde landen de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, October 11, 2007

  Toegangsweigering / Schengengrenscode Eiser is op Schiphol aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. Hem is de toegang geweigerd op grond van artikel 5, eerste lid, aanhef en onder e, Schengengrenscode (SGC). Eiser is volgens verweerder niet in strijd met artikel 5, vierde lid, aanhef en onder a, SGC de toegang ontzegd, nu hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij op...

  ... op 30 maart 2007 aan eiser op grond van artikel 13, juncto artikel 5 van Verordening (EG) nr. /2006 (hierna te noemen: Schengengrenscode) de toegang tot Nederland geweigerd. Hiertegen is ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Hertogenbosch, May 12, 2009

  Visum kort verblijf / sociale en economische binding / vestigingsgevaar / Schengengrenscode Eiseres is een visum kort verblijf geweigerd, nu niet op voorhand aannemelijk is dat eiseres op grond van haar sociale en economische binding met Ethiopië zal terugkeren naar haar land van herkomst. Verweerder heeft op geen enkel moment, noch in de aanvraag-, noch in de bezwaarfase, aangegeven welke...

  ...Op grond van artikel 72, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000 ...5. De beoordeling van een visumaanvraag vindt zijn ...7. De Schengengrenscode (hierna: SGC) vindt zijn basis blijkens ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, June 16, 2009

  Visum kort verblijf Bezwaar ten onrechte kennelijk ongegrond. In de, zeer korte, beslissing in primo is door verweerder enkel als reden van weigering van het gevraagde visum vermeld dat eiseres niet voldoet aan de in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder c, Schengengrenscode gestelde voorwaarde, omdat niet voldoende is komen vast te staan dat eiseres tijdig zal terugkeren naar het land van...

  ...2.2 Ingevolge artikel 72, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 (Vw) wordt ...2.5 Ingevolge artikel 10, eerste lid, SUO wordt er ... van de verordening EG 562/2006 (Schengengrenscode). Ingevolge artikel 39, derde lid, van de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Utrecht, December 22, 2008

  Vreemdelingenbewaring / Schengengrenscode (Sgc) / rechtmatig verblijf / vrije termijn als bedoeld in artikel 5 van de Sgc en artikel 12 van de Vw De rechtbank constateert dat eiser als onderdaan van Kroatië niet visumplichtig is en dat eiser beschikt over een geldig paspoort. Voor de aanspraak op de vrije termijn van drie maanden dient eiser als derdelander ook te voldoen aan de...

  ... de maatregel van bewaring op grond van artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw) van de ... van de grenzen door personen (Schengengrenscode, hierna: Sgc), in het bijzonder op artikel 5. ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Almelo, November 25, 2008

  Schengengrenscode / terugreisvisum Eiser is in het bezit van een verblijfsvergunning voor Italië. Daarmee is het hem niet toegestaan om te reizen. Ingevolge artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening (EG) 562/2006 (Schengengrenscode), geldt voor onderdanen van derde landen de volgende toegangsvoorwaarde voor een verblijf van ten hoogste drie maanden per periode van zes...

  ... de maatregel van bewaring op grond van artikel 59 Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000), toegepast ten ... de Verordening (EG) 562/2006 (Schengengrenscode), geldt voor onderdanen van derde landen de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Utrecht, June 11, 2008

  Visum kort verblijf / onderzoek materiële inhoud eerst in bezwaar / alsnog opvragen gegevens in de bezwaarfase / schending hoorplicht Eiseres heeft bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Turkije een aanvraag ingediend visum voor familiebezoek. Uit de gedingstukken blijkt dat bij de visumaanvraag van eiseres een rapportage is opgemaakt waar verweerder, naar de rechtbank aanneemt, het...

  ... horen van eiseres afgezien op grond van artikel 7:3, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht ...2.5 Ingevolge artikel 10, eerste lid, ... van de grenzen door personen (Schengengrenscode; hierna: SGC). 2.7 Ingevolge artikel 5, eerste ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, November 19, 2007

  Visum kort verblijf / hoorplicht Eiser heft een aanvraag ingediend voor een visum kort verblijf voor familiebezoek. De rechtbank overweegt dat blijkens de geschiedenis van totstandkoming van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb), vormt de hoorplicht een essentieel onderdeel van de bezwaarschriftprocedure. Daarvan kan slechts met toepassing van artikel 7:3, aanhef en onder b, Awb worden...

  ...2.2 Ingevolge artikel 72, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 (Vw) wordt ...2.5 Ingevolge artikel 10, eerste lid, SUO wordt er ... EG 562/2006, te weten de Schengengrenscode. Ingevolge artikel 39, derde lid, van de ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, September 10, 2012

  Voorlopige voorziening Aan eiser moet worden toegegeven dat de redenen die verweerder ter zitting heeft gegeven van de tijdens de eerstelijnscontrole bij de ambtenaar belast met grensbewaking, gerezen twijfel uit het proces-verbaal van bevindingen van 11 augustus 2012 niet blijkt. In die omstandigheid ziet de rechtbank echter geen grond voor het oordeel dat de verrichtte tweedelijnscontrole...

  ... 11 augustus 2012 aan eiser op grond van artikel 13 juncto artikel 5 van de verordening EG 6 (Schengengrenscode) de toegang tot Nederland geweigerd en bij ...

 • Uitspraak Nº 201704925/1/V2, 201704935/1/V2, 201704940/1/V2 en 201704941/1/V2. Raad van State, 2018-05-09

  ... bij brief van 4 juli 2016, besluit van 5 juli 2016 en twee besluiten van 14 juli 2016 ... dat het onderzoek met toepassing van artikel 8:68 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: ... van de gezamenlijk aan de Schengengrenscode deelnemende landen. In deze uitspraak wordt voor ...

 • Hoger beroep van Raad van State, June 11, 2013

  Bij besluit van 10 februari 2013 is de vreemdeling de toegang geweigerd. Dit besluit is aangehecht.

  ...13/4956 en 13/5125 in de gedingen tussen:. de vreemdeling. en. de ...Overwegingen. 1. Ingevolge artikel 5, eerste lid, van het Verdrag tot bescherming ... door personen (hierna: de Schengengrenscode). Op 12 februari 2013 is hem, nadat hij te kennen ...