schorsende werking voorlopige voorziening

802 resultaten voor schorsende werking voorlopige voorziening

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, February 14, 2012

  Verzet invordering dwangbevel; invordering kosten bestuursdwang (aanschrijving woningverbetering); schorsende werking indiening verzoek om voorlopige voorziening bij bestuursrechter; verhaal beheers- en invorderingskosten door gemeente arrest

  ..., omdat het pand noodzakelijke voorzieningen behoefde. [appellant sub 1] heeft tegen dit ... de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 1.2 Bij brief van 12 ... tussenvonnissen van 18 maart 2009) dat de werking van de aanschrijving niet door de indiening van ...

 • Uitspraak Nº 201609138/3/V2. Raad van State, 2016-12-20

  ... . Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad ...: de voorzieningenrechter) verzocht een voorlopige voorziening te treffen. . . Overwegingen ... dat een rechtsmiddel in asielzaken schorsende werking moet hebben. . . 2. Bij uitspraak ...

 • Voorlopige voorziening van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, June 04, 2013

  Schorsende werking van hoger beroep tegen beschikking waarbij voorlopig getuigenwerking is gelast.

  ... voorziening heeft [eiser] bij dat beroepschrift voorts verzocht schorsende werking te verlenen, voor zover vereist, aan dit hoger beroep. 1.3 Bij, op ...

 • Uitspraak Nº 201609659/1/V2 en 201609659/4/V2. Raad van State, 2019-02-20

  ... Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad ... op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet ... voor het Nederlandse systeem van schorsende werking in asielzaken. . 1.3.    In de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, August 01, 2008

  Toewijzing voorlopige voorziening. Schorsende werking uitspraak rechtbank. Herstel van dienstverband. Spoedeisend belang.

  ...Centrale Raad van Beroep. Voorzieningenrechter. U I T S P R A A K. als bedoeld in artikel 8:84, ... 21 van de Beroepswet op het verzoek om voorlopige voorziening van:. de Minister van Justitie ... van de Raad verzocht de werking van de aangevallen uitspraak, inclusief de ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Utrecht, Voorzieningenrechter, June 14, 2010

  Voorlopige voorziening. Kapvergunning. Bezwaar gemaakt door omwonenden. Verzoek van vergunninghoudster tot opheffing schorsende werking van het bezwaar op grond van de Bomenverordening. Ontvankelijkheid. Connexiteitsvereiste. Toetsingskader doorbreken schorsende werking. I.c. ligt het niet in de rede dat het bestreden besluit in bezwaar geen stand zal houden. Belang van verzoekster voldoende...

  ...Als gevolg daarvan is de werking van het besluit geschorst tot twee weken na het bekend maken van de ... om bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat de schorsende werking van het besluit wordt opgeheven, zodat verzoekster onmiddellijk ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Gerechtshof 's-Gravenhage, January 18, 2012

  Verzoek voorlopige voorziening tot het verlenen van schorsende werking aan de uitspraak van de rechtbank afgewezen. Aanmaningskosten en kosten dwangbevel zijn tot het juiste bedrag in rekening gebracht. De verrekening van de voorlopige aanslagen met de aanslag is onderwerp van bezwaar tegen de aanslag. De Kostenwet geeft niet de bevoegdheid deze verrekening in het invorderingstraject nogmaals te...

  ... verzoek om voorlopige voorziening strekt tot het verlenen van schorsende werking aan de uitspraak van de rechtbank. 5.2. Verzoekster heeft – ...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, June 03, 2008

  Voorlopige voorziening. Schorsende werking?

  ...2.3.1. Ingevolge artikel 19 van de Beroepswet wordt de werking van een uitspraak met betrekking tot een besluit, genomen op grond van een ...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, August 06, 2012

  Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen strekt ertoe dat de schorsende werking van het hoger beroep tegen de uitspraak van 30 maart 2012 wordt opgeheven en de aanspraak van verzoeker op AOW-pensioen over de periode van november 2011 tot en met juni 2012 herleeft. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij zijn moeilijke financiële...

  ... om een voorlopige voorziening te treffen strekt ertoe dat de schorsende werking van het hoger beroep tegen de uitspraak van 30 maart 2012 wordt ...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, June 23, 2005

  Aanvraag voorlopige voorziening. Geen schorsende werking.

  ...(Awb) een voorlopige voorziening te treffen ertoe strekkende dat de werking van de aangevallen uitspraken worden geschorst. Met toepassing van artikel ... van hoger beroep in zaken als de onderhavige uitdrukkelijk geen schorsende werking willen toekennen en daarmee het risico van mogelijke problemen bij ...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, July 04, 2005

  Niet voldaan aan woonverplichting brandweer. Strafontslag. Aanvraag voorlopige voorziening wegens financiële situatie. Geen schorsende werking.

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, December 19, 2007

  Besluit tot weigering gesloten buitenwagen in bruikleen, door rechtbank vernietigd. Spoedeisend belang voor treffen voorlopige voorziening? Opheffing schorsende werking hoger beroep.

  ... 19 van de Beroepswet voor het onderhavige geval meebrengt dat de werking van de aangevallen uitspraak tengevolge van het ingestelde hoger beroep ... en dat het verzoek om voorlopige voorziening ertoe strekt die schorsende werking op te heffen voor zover het de bij die uitspraak gegeven opdracht ...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, December 19, 2007

  Besluit tot weigering gesloten buitenwagen in bruikleen, door rechtbank vernietigd. Spoedeisend belang voor treffen voorlopige voorziening? Opheffing schorsende werking hoger beroep.

  ... 19 van de Beroepswet voor het onderhavige geval meebrengt dat de werking van de aangevallen uitspraak tengevolge van het ingestelde hoger beroep ... en dat het verzoek om voorlopige voorziening ertoe strekt die schorsende werking op te heffen voor zover het de bij de uitspraak gegeven opdracht ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Leeuwarden, Voorzieningenrechter, December 01, 2010

  kapvergunning - standaardvoorwaarde uit APV met betrekking tot de schorsende werking van bezwaar en beroep is ten onrechte niet aan de kapvergunning verbonden - APV geeft geen ruimte voor het maken van een keuze uit de verschillende onderdelen van de standaardvoorwaarde

  ... van bezwaar en het instellen van beroep tegen een kapvergunning schorsende werking hebben. Deze schorsing en deze schorsende werking kunnen worden ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Leeuwarden, Voorzieningenrechter, September 22, 2010

  kapvergunning - belanghebbende - spoedeisend belang - uitleg vergunningsvoorschrift - het treffen van een voorlopige voorziening kan de schorsende werking van bezwaar en beroep enkel opheffen, wanneer daarbij een voorlopig oordeel wordt gegeven over de rechtmatigheid van de verleende kapvergunning

  ... van bezwaar en het instellen van beroep tegen de kapvergunning schorsende werking hebben en dat deze schorsende werking kan worden opgeheven door ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Rotterdam, May 12, 2011

  AFM heeft bestuurlijke boete van € 200.000 opgelegd aan [A], een financiëledienstverlener, wegens misleidende en agressieve handelspraktijken. Tevens heeft AFM besloten de boete te publiceren. De in artikel 6 lid 2 EVRM neergelegde onschuldpresumptie staat naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet in de weg aan de toepassing van het in artikel 6:16 Awb neergelegde uitgangspunt dat bezwaar

  ... van de Awb neergelegde uitgangspunt dat bezwaar en beroep geen schorsende werking hebben, mits hangende bezwaar en beroep een voorlopige voorziening ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Dordrecht, November 13, 2007

  Vreemdelingenbewaring / schorsende werking beroep na opheffing / belang voorlopige voorziening Niet in geschil is dat verweerder aanvankelijk het standpunt heeft ingenomen dat, gelet op de vreemdelingenbewaring van verzoeker het beroep geen schorsende werking meer had. Ter zitting heeft de gemachtigde van verweerder uitdrukkelijk het standpunt ingenomen dat de van rechtswege verleende...

  ... lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000) wordt de werking van het besluit omtrent een verblijfsvergunning opgeschort totdat de ... 82, vierde lid, van de Vw 2000 aan het ingestelde beroep geen schorsende werking toekomt. 2.4. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Niet in ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Hertogenbosch, January 08, 2008

  Bewaring / ongewenstverklaring / rechtmatig verblijf / Europees Vestigingsverdrag Onbetwist is dat eiser, voorafgaande aan de intrekking van zijn verblijfstitel meer dan twee jaar rechtmatig in Nederland heeft verbleven. Vast staat voorts dat eiser ongewenst is verklaard. Tegen deze ongewenstverklaring heeft eiser bezwaar gemaakt en vervolgens beroep ingesteld. In beroep is de beslissing op...

  ... van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank, nevenzittingsplaats Middelburg ... eisers verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, nu hem door verweerder in het re besluit geen schorsende werking is verleend. Daarnaast stelt eiser zich ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Zwolle, August 01, 2003

  Schorsende werking / voorlopige voorziening. Verweerder heeft bij brief aangegeven zich niet te verzetten tegen toewijzing van de gevraagde voorlopige voorziening. Verweerder stelt in dat het gelet op artikel 73, tweede lid, Vw 2000 niet in zijn macht ligt te bewerkstelligen dat de werking van de beschikking (alsnog) wordt opgeschort. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan uit...

  ... 73, tweede lid, niet in zijn macht ligt te bewerkstelligen dat de werking van de beschikking (alsnog) wordt opgeschort. 2.3 In artikel 73, eerste ... 73, eerste lid, Vw2000 aan het indienen van bezwaar verbonden schorsende werking, kan deze conclusie niet dragen. Ook uit de Awb is niet af te ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Utrecht, Voorzieningenrechter, November 15, 2006

  Het verzoek om een voorlopige voorziening is gericht tegen het besluit van de Staatssecretaris van O, C en W om de groep van 12 stalen boogbruggen, die zijn aangelegd in het kader van het Rijkswegenplan 1927, niet als een gezamenlijk monument te benoemen. Het verzoek wordt afgewezen, nu uit het stelsel van de Monumentenwet 1988 volgt dat enkel verzoeken kunnen worden ingediend voor afzonderlijke...

  ... om de twaalf bruggen als één monument aan te merken geen schorsende werking. De Staat is dan ook tot sloop gerechtigd zodat er op het ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Arnhem, February 12, 2008

  Herhaalde aanvraag / schorsende werking / ambtshalve weigering vergunning buiten schuld / artikel 79 en 82 van de Vw 2000 In artikel 79, derde lid, van de Vw 2000 is bepaald dat de afdeling over beroep in asielzaken van overeenkomstige toepassing is indien in de voornemenprocedure de vreemdeling tevens in de gelegenheid is gesteld om zijn zienswijze te geven over het voornemen niet...

  ... regulier "buiten schuld" te verlenen, wel degelijk schorsende werking toekomt. Verzoekers wijzen daarbij op artikel 82, eerste lid en ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Assen, April 19, 2006

  Spoedvovo / opheffing ongewenstverklaring / artikel 8 EVRM. Verzoeker beoogt met het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening schorsende werking aan het ingestelde beroep toegekend te krijgen om zo de geplande uitzetting te voorkomen. In beroep is de vraag aan de orde of verweerders besluit tot weigering de ongewenstverklaring van verzoeker op te heffen de rechterlijke toets...

  ... verzoek ertoe strekt om aan het instellen van het beroep alsnog schorsende werking te verlenen, teneinde te voorkomen dat verzoeker gescheiden van ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, August 06, 2008

  Driejarenbeleid in reguliere procedure / Tijdsverloop, schorsende werking bezwaar en beroep / Rechtsverwerking Eiser heeft een beroep gedaan op het driejarenbeleid inzake reguliere procedures. Verweerder heeft gesteld dat eiser geen drie jaar procedureel rechtmatig verblijf heeft gehad. De opbouw van relevante tijd is volgens verweerder gestuit door het onthouden van schorsende werking aan...

  ... is gestuit met het bij brief van 21 oktober 1999 onthouden van schorsende werking aan het tegen het besluit van 2 september 1999 gerichte bezwaar. ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Middelburg, August 19, 2003

  Ongewenstverklaring / uitzetting / schorsende werking. Verzoeker, met de Turkse nationaliteit, is per 1 april 2001 een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd verleend. Bij besluit van 25 januari 2002 is de verblijfsvergunning ingetrokken en is verzoeker ongewenst verklaard. Tegen dit besluit heeft verzoeker op 24 september 2002 zowel een bezwaarschrift als een verzoek om voorlopige...

  ... 73, eerste lid Vw 2000, voor zover in dezen van belang, wordt de werking van het besluit tot afwijzing van de aanvraag (..) opgeschort tot op het ...Hiermee komt aan het bestreden besluit van rechtswege schorsende werking toe. De voorzieningenrechter overweegt derhalve dat verzoeker geen ...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, June 06, 2007

  Opheffing van een door de kortsluitende voorzieningenrechter van de rechtbank op grond van artikel 8:81 van de Awb getroffen voorlopige voorziening door de voorzieningenrechter van het appelcollege; in zoverre geen schorsende werking van het hoger beroep; bevoegdheid; beoordelingsmaatstaf.

  ... hoger beroep heeft ingesteld tegen de aangevallen uitspraak, is de werking van de daarin vervatte uitspraak in de hoofdzaak van rechtswege geschorst. ... uitspraak geen hoger beroep kan worden ingesteld, zodat de schorsende werking van het hoger beroep zich daarover ook niet uitstrekt. 3.3. Het ...