selbsteintritt

57 resultaten voor selbsteintritt

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 3 februari 2012

  Stille verpanding. Rechtsgeldigheid ‘verzamelpandakte’-constructie. Afzonderlijke elementen waaruit onderhavige verpandingsconstructie bestaat, niet in strijd met wet, meer in het bijzonder met art. 3:239 lid 1 BW. Dit geldt ook voor vestiging stil pandrecht op vorderingen die op moment verpanding nog absoluut toekomstig waren. Aantasting verhaalspositie concurrente schuldeisers onvoldoende grond

  ...6:233, aanhef en onder a, BW, is dus juist. Is sprake van verboden Selbsteintritt?. 4.5.1 Door middel II wordt voorts aangevoerd dat de rechtbank heeft miskend dat bij de gebruikmaking van de volmacht sprake is van verboden ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 november 2008

  Overeenkomstenrecht; overeenkomst tot wederinkoop van een schilderij of last tot verkoop aan een gemeenschap gevolgd door 'selbsteintritt'? Conversie van ongeldige meerzijdige rechtshandeling, maatstaf. Procesrecht; passeren bewijsaanbod, ontoereikende motivering; verzoek tot aanhouden van beslissing, vrijheid (appel)rechter op voet van art. 229 Rv.

  ...') hetzij aan [A] een last tot verkoop van het schilderij gegeven, waarna [A] dit schilderij aan zichzelf heeft verkocht en geleverd ('Selbsteintritt'). [A] heeft dit schilderij vervolgens in de gemeenschap met [eiser] gebracht, waarna [eiser] het schilderij krachtens de verdelingovereenkomst en de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 2 oktober 2012

  Aansprakelijkheid executeur vor aan nalatenschap onttrokken gelden. Beroep op geldlening stuit op verbod Selbsteintritt. Vraag of art. 3:194 lid 2 van toepassing is. Toepassing van art. 3:184 lid 1 BW.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 28 maart 2012

  Mocht Mutualis aannemen dat de rentmeester van WML bevoegd was om haar percelen van WML te verkopen, nu deze rentmeester zelf belang had in Mutualis? Rechtbank stelt belang hebben in gelijk aan hoedanigheid van wederpartij in de regeling van de Selbsteintritt zoals geregeld in art. 3:68 BW en 7:416 BW

  ... volmacht als bij lastgeving kan de gevolgmachtigde of lastnemer slechts als wederpartij van de volmachtgever optreden (de zogenaamde Selbsteintritt) wanneer de inhoud van de te verrichten rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat, dat strijd tussen beider belangen uitgesloten is (art. 3:69 BW en ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2 juni 2009

  Selbsteintritt art. 3:68 BW. Levering onroerende zaken bij volmacht art. 3:89 BW.

  ...onder i). De algemene notariële volmacht waar in de akte naar wordt verwezen, is niet een volmacht die legitimeert tot Selbsteintritt (het verrichten van een rechtshandeling door een gevolmachtigde met zichzelf als wederpartij van de volmachtgever), nu de inhoud van de te verrichten ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Sector kanton, 2 september 2008

  Volmacht. Selbsteintritt.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 15 september 2010

  Stille verpanding van vorderingen op naam op basis van een verzamelpandakte, waarin de pandhouder optreedt als gevolmachtigde van de pandgever op basis van een in de algemene voorwaarden tot verpanding opgenomen volmacht. De volmacht tot verpanding is geen kernbeding in de zin van artikel 6:231 onder a BW en is niet onredelijk bezwarend voor de pandgever. De pandhouder heeft bij het uitoefenen...

  ... wel van toepassing zou zijn, de genoemde volmacht niet rechtsgeldig is, nu deze niet voldoet aan de eisen van artikel 3:68 BW (“Selbsteintritt”);. IV. indien en voor zover de rechtbank van oordeel mocht zijn dat artikel 7.11 ABP geen kernbeding is in de zin van artikel 6:231 onder a BW, ...

 • Uitspraak Nº C/13/576910 / HA ZA 14-1138. Rechtbank Amsterdam, 2016-02-03

  .... . . . . Ontbreken van opdracht c.q. volmacht c.q. last / Selbsteintritt . . . . . . 3.2.2. . Eurobox is er niet mee bekend dat Eurobox de renteswap op 20 juni ...

 • Uitspraak Nº 200.177.917_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-12-19

  ... buitengerechtelijk is vernietigd op grond van ontoelaatbare Selbsteintritt op de voet van artikel 7:416 BW, althans de renteswapovereenkomst zal vernietigen op grond van ontoelaatbare Selbsteintritt op de voet van artikel ...

 • Uitspraak Nº 200.226.647. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-06-18

  ...Deze regel wordt in de praktijk vaak weergegeven als het verbod van Selbsteintritt. Handelt een gevolmachtigde in strijd met dit verbod dan zijn de handelingen die hij heeft verricht nietig. Het verbod geldt niet indien anders is ...

 • Uitspraak Nº C/03/195834 / HA ZA 14-527. Rechtbank Limburg, 2016-05-18

  ... van Mutualis dat [naam rentmeester] niet vertegenwoordigingsbevoegd was, impliceert dat de vraag of sprake is geweest van zogenaamde Selbsteintritt niet meer beantwoord hoeft te worden, en ook dat geen sprake is geweest van verboden Selbsteintritt leidend tot nietigheid op grond van artikel 3:68 ...

 • Uitspraak Nº C/13/587812 / HA ZA 15-518. Rechtbank Amsterdam, 2016-07-06

  ... . . IV vernietiging van de renteswapovereenkomst op grond van dwaling althans op grond van ontoelaatbare Selbsteintritt ; . . . . V veroordeling van de bank tot terugbetaling aan [eiseres] van alle bedragen die [eiseres] onder de ...

 • Uitspraak Nº C/13/628392 / HA ZA 17-471. Rechtbank Amsterdam, 2019-01-30

  ... swap II onder invloed van dwaling tot stand is gekomen, dan wel dat de bank swap II heeft gesloten door middel van een ontoelaatbare Selbsteintritt. [eisers] heeft daarom swap II vernietigd. De bank moet, als onverschuldigd betaald, aan [eiser sub 1] de per saldo betaalde rente van € 450.397,- ...

 • Uitspraak Nº 200.186.956_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-10-24

  ... grondslag voor de betaling van de negatieve waarde bij beëindiging van de renteswap overeenkomsten en de gestelde ontoelaatbare Selbsteintritt. heeft na eiswijziging in hoger beroep, zakelijk weergegeven, het volgende gevorderd: . ( a) primair: . . - voor recht te ...

 • Uitspraak Nº C/01/296520 / HA ZA 15-531. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-06-29

  ... . . . . . 3.1.7. . . . Selbsteintritt (vordering BB) . Rabobank is de renteswaps met haar klanten aangegaan als lasthebber én als wederpartij, terwijl de inhoud van de ...

 • Uitspraak Nº 200.254.744_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-11-05

  ... [beheer] of [geintimeerde 3] vertegenwoordigt ook als wederpartij van [de vennootschap 1] , [beheer] of [geintimeerde 3] mag optreden (Selbsteintritt), voor het verlijden van de Conceptakte (zie productie 13) en voor het verrichten van alle overige rechtshandelingen, voor zover die nodig zijn voor ...

 • Uitspraak Nº 200.256.792/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-05-26

  ...Daarmee is gehandeld in strijd met het verbod van ‘Selbsteintritt’ van art. 3:68 BW. Ook om deze reden zijn er geen geldige rechtshandelingen verricht en is er niet rechtsgeldig verpand. . - Voor zover ...

 • Uitspraak Nº 21-002309-16. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-03-11

  .... . . . . . Selbsteintritt . . De verdediging stelt zich verder op het standpunt dat geen sprake is van overtreding van het verbod op ’Selbsteintritt’ in de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 10 december 2010

  Revindicatie Mesdag-schilderij. Uitvoering consignatie-overeenkomst. Rechtsgeldige overdracht door tussenpersoon aan derde die aanvankelijk meende een andere Mesdag te hebben ontvangen ten titel van verdeling van gemeenschap? Beroep derde op verkrijging te goeder trouw (art. 3:86 BW), op conversie van overeenkomst tot verdeling van gemeenschap in een titel voor overdracht (art. 3:42 BW) en op...

  ...In dat geval heeft het hof miskend dat Selbsteintritt in beginsel is toegestaan. Indien het hof dit niet heeft miskend is zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd, nu het hof niet duidelijk maakt waarom ...

 • Uitspraak Nº 21-002310-16. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-03-11

  .... . . . . Selbsteintritt . . De verdediging stelt zich verder op het standpunt dat geen sprake is van overtreding van het verbod op ’Selbsteintritt’ in de ...

 • Uitspraak Nº C/13/617377 / HA ZA 16-1066. Rechtbank Amsterdam, 2018-05-30

  ...Tenslotte is volgens [eiser] sprake van ontoelaatbare “Selbsteintritt”. Rabobank handelde bij het afsluiten van de renteswap zowel als contractspartij als als lasthebber namens [eiser] . Artikel 7:416 BW bepaalt dat ...

 • Uitspraak Nº 6013198 cv expl 17-3777. Rechtbank Rotterdam, 2017-10-12

  ...Een dergelijke situatie doet zich hier niet voor zodat er sprake is van Selbsteintritt in de zin van artikel 3:68 BW. Voor het geval er sprake is van schenkingen dan heeft er misbruik van omstandigheden plaatsgevonden. [eiser] ...

 • Uitspraak Nº C/01/340635 / KG ZA 18-685. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-01-14

  ... MAC ID, MAC Beheer of [gedaagde sub 3] vertegenwoordigt ook als wederpartij van MAC ID, MAC Beheer of [gedaagde sub 3] mag optreden ( Selbsteintritt ), voor het verlijden van de Conceptakte (zie productie 13) en voor het verrichten van alle overige rechtshandelingen, voor zover die nodig zijn voor ...

 • Uitspraak Nº 200.172.392/01 NOT. Gerechtshof Amsterdam, 2016-02-23

  ...Bij deze akte hebben de erfgenamen (bij volmachten aan klager en met toestemming voor diens “Selbsteintritt”) ter uitvoering van de reeds eerder gesloten koopovereenkomst alsmede ter uitvoering van het legaat van vruchtgebruik ten aanzien van de woning de ...

 • Uitspraak Nº 200.175.902/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-02-26

  ... van 22 december 2004 niet een toegestane afwijking ('tenzij anders is bepaald') van de in artikel 3:68 BW neergelegde eisen aan Selbsteintritt is besloten. De notaris heeft niet weersproken dat hij voorafgaand aan het verlijden van de akte inzake de transactie geen enkele reactie van ...