Slachtafval

61 resultaten voor Slachtafval

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, January 25, 2006

  Bij besluit van 11 januari 2005 heeft verweerder met toepassing van artikel 18.12 van de Wet milieubeheer per 4 april 2005 de bij besluit van 21 mei 1992 aan appellante verleende vergunning als bedoeld in artikel 6a van de Hinderwet en de bij besluit van 13 december 1994 aan appellante verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer voor haar...

  ... verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer voor haar inrichting voor de verwerking van slachtafval op het perceel [locatie] te [plaats] ingetrokken. Voorts heeft verweerder bij het besluit van 11 januari 2005 jegens appellante bestuursdwang ...

 • Voorlopige voorziening van Raad van State, Voorzitter, April 07, 2005

  Bij besluit van 11 januari 2005, kenmerk BA/2004/3216, heeft verweerder krachtens artikel 18.12 van de Wet milieubeheer de bij besluit van 21 mei 1992 krachtens de Hinderwet aan verzoekster verleende revisievergunning en de bij besluit van 13 december 1994 krachtens de Wet milieubeheer aan verzoekster verleende veranderingsvergunning voor haar inrichting voor de verwerking van slachtafval op het...

  ... december 1994 krachtens de Wet milieubeheer aan verzoekster verleende veranderingsvergunning voor haar inrichting voor de verwerking van slachtafval op het perceel [locatie] te [plaats] ingetrokken per 4 april 2005. Verweerder heeft verzoekster bij dit besluit meegedeeld dat hij heeft besloten ...

 • Uitspraak Nº 200.044.688/01 en 200.069.083/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-02-23

  ... door [B] , in dienst als bedrijfsleider bij Abattoir van 1966 tot 2014, het volgende verklaard: " Onze taak was ervoor te zorgen dat het slachtafval in de koelcellen kwam te hangen. Ons, dat is de slachtploeg. Mr. Maaskant vraagt of het klopt dat zij de getuige telefonisch benaderd heeft om een ...

 • Voorlopige voorziening van Raad van State, Voorzitter, March 30, 2005

  Bij besluit van 11 januari 2005 heeft verweerder krachtens artikel 18.12 van de Wet milieubeheer de bij besluit van 21 mei 1992 krachtens de Hinderwet aan verzoekster verleende revisievergunning en de bij besluit van 13 december 1994 krachtens de Wet milieubeheer aan verzoekster verleende veranderingsvergunning voor haar inrichting voor de verwerking van slachtafval op het perceel [locatie] te [pl

  ... december 1994 krachtens de Wet milieubeheer aan verzoekster verleende veranderingsvergunning voor haar inrichting voor de verwerking van slachtafval op het perceel [locatie] te [plaats] ingetrokken per 4 april 2005. Verweerder heeft verzoekster bij dit besluit meegedeeld dat hij heeft besloten ...

 • Uitspraak Nº 201602043/1/A1. Raad van State, 2018-03-07

  ... geluidniveau overschreden; op 17 september vanwege het opbouwen van een hooibalenscherm en op 24 en 25 september vanwege het storten van slachtafval. . . 10.    [appellant] betoogt dat de metingen, waarop het rapport van 19 juli 2016 betrekking heeft, niet op de juiste hoogte zijn ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, June 15, 2005

  Bij besluit van 15 april 2004, kenmerk 557402, heeft verweerder besloten met toepassing van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht de op 26 februari 2004 door appellante ingediende aanvraag om wijziging, met toepassing van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer, van de voorschriften behorende bij de aan haar verleende vergunning van 20 december 1995 voor een inrichting voor het...

  ..., van de voorschriften behorende bij de aan haar verleende vergunning van 20 december 1995 voor een inrichting voor het verwerken van slachtafval en andere reststoffen van dierlijke herkomst met bijbehorende activiteiten op het adres Damsingel 27 en 30 te Sumar niet in behandeling te nemen. Bij ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 372u + AWB - 15 _ 374u + AWB - 15 _ 375u. Rechtbank Limburg, 2016-08-11

  ... in het bestreden besluit geen rekening is gehouden met de ingevolge EU-Verordening 142/2011 aan pasteurisatie bij vergisting van mest en slachtafval te stellen eisen. Ook wordt niet voldaan aan de monitoringseisen die deze verordening stelt. Verder is de compostering niet getoetst aan voornoemde ...

 • Uitspraak Nº ROT 18/3141. Rechtbank Rotterdam, 2018-09-07

  ...2” aanduiding was aangebracht. Naast en onder deze containers zag de toezichthouder categorie 2 materiaal, dat bestond uit veren en slachtafval (strotjes en luchtpijpjes). Ook zag de toezichthouder een niet lekvrije bak met twee categorie 3 aanduidingen en daaronder een gele aanduiding waarop ...

 • Uitspraak Nº ROT 16/3920 e.v.. Rechtbank Rotterdam, 2017-06-08

  ... Bijlage I, sectie I, hoofdstuk II, paragraaf D, onder 1, van Verordening 854/2004 bepaalt: . Het karkas en het slachtafval moeten na het slachten onverwijld aan een postmortemkeuring worden onderworpen. Alle externe oppervlakken moeten worden gekeurd. Voor dat doel kan ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, May 16, 2012

  Bij besluit van 29 december 2010 heeft het dagelijks bestuur aan Abattoir Amsterdam een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het slachten, be- en verwerken van runderen en schapen op het perceel Jan van Galenstraat 4 te Amsterdam. Dit besluit is op 30 december 2010 ter inzage gelegd.

  ...De verleende revisievergunning ziet mede op twee nieuwe, nabij het bedrijfsgebouw gesitueerde silo's ten behoeve van opslag van slachtafval, afkomstig van het abattoir. 2.4. Ingevolge artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover hier van belang, kan geen beroep worden ...

 • Uitspraak Nº ROT 19/174. Rechtbank Rotterdam, 2020-03-20

  ...Het aantal verkeersbewegingen van vrachtwagens is sterk toegenomen (aanvoer van vee, afvoer van slachtafval, afvoer van groothandelsproducten). De slagerij levert ook producten aan bedrijven, wat blijkt uit de overgelegde lijst van afnemers en uit het ...

 • Uitspraak Nº 7389017 AR VERZ 18-103. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-02-27

  ... . . . . 2.2. . Noblesse houdt zich bezig met het verwerken van slachtafval tot andere bruikbare producten. Noblesse is in 2009 opgericht en [A] is direct vanaf de start bij het opzetten en opbouwen van de fabriek betrokken ...

 • Uitspraak Nº 13/401. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2016-01-21

  ...Er moet, zo nodig, aanvullend onderzoek worden verricht, zoals palpaties en incisies van delen van het karkas en het slachtafval, alsmede laboratoriumtests oma) een definitieve diagnose te stellenofb) de aanwezigheid vast te stellen van i) een dierziekte, ii) meer residuen of ...

 • Uitspraak Nº 201608972/1/A1. Raad van State, 2017-12-13

  ... en runderen, het stallen van deze dieren op het terrein van de inrichting, het inpandig slachten van de dieren en de afvoer van het slachtafval en het vlees. Verder is uiteengezet dat in verband met de routing binnen de inrichting ten behoeve van het vuile weg schone weg principe en de ...

 • Uitspraak Nº 15/624. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2016-07-21

  ...De NVWA heeft die erkenning uitgebreid voor (i) het invriezen van kippen, (ii) het afvoeren van slachtafval en (iii) het separeren van vlees. [naam 1] produceert geen separatorvlees. Aldus steeds [naam 1] . . . 5. Artikel 1, tweede lid, van het ...

 • Uitspraak Nº 20-001277-15. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-03-15

  ... euro’s aan schulden heeft en hij als dagbesteding tegen vergoeding werkzaam is voor zijn dochter in haar handelsonderneming in slachtafval in België. De verdachte heeft verklaard dat hij en zijn vrouw op 31 maart 2018 het slachtoffer zijn geworden van een gewelddadige woningoverval, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, August 08, 2012

  Bij besluit van 15 juli 2011 heeft het college aan [5 belanghebbenden] (hierna tezamen en in enkelvoud: [vergunninghouder]) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleesvarkens- en melkrundveehouderij aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Aalten. Dit besluit is op 21 juli 2011 ter inzage gelegd.

  ...Co-vergistingsinstallatie. 2.4. [appellant] vreest dat de stankemissie zal toenemen door het gebruik van GFT-afval en slachtafval bij de co-vergistingsinstallatie. Hij stelt dat vergunningvoorschrift 8.4 niet toereikend is ter voorkoming van geurhinder omdat daarin geen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, February 19, 2004

  Destructiewet;vleeskeuringswet. Verdachte heeft, tezamen en in vereniging, gedurende een periode illegaal schapen/lammeren geslacht en het vlees hiervan, zonder dit ter keuring te hebben aangeboden, verkocht. Het destructiemateriaal van de schapen/lammeren is niet ter verwerking aangeboden.

  ... in Nederland, al dan niet opzettelijk, tezamen en in verenging met een ander of anderen, althans alleen, destructiemateriaal (te weten slachtafval) aan verwerking heeft onttrokken;. 2. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van. 1 maart 2002 tot en met 6 november 2002, in de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, July 31, 2012

  Intellectuele eigendon; octrooirecht, vernietiging Nederlands deel octrooi wegens ontbreken nieuwheid en inventiviteit geoctrooieerde inrichting en ontbreken inventiviteit werkwijze; onverwacht bonus effect maakt niet inventieve werkwijze/gebruik niet (alsnog) inventief.

  ... van de werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de voedingspreparaten tenminste 50% vlees bevatten (spieren, vetten of slachtafval) van dierlijke herkomst, met name afkomstig van rund, varken, gevogelte, vis, etc., waarvan het complement bestaat uit de gebruikelijke niet-vlees ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, August 22, 2012

  Staking van keuringswerkzaamheden door de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) in slachterij wegens agressie tegen dierenarts van VWA. Reactie van VWA gebaseerd op beleid volgens (ongeschreven) protocol. De werkzaamheden in de slachterij komen daardoor enkele vrijwel stil te liggen. De slachterij spreekt de Staat aan voor de geleden schade omdat de VWA geen onderzoek heeft ingesteld naar de rol van...

  ...Hiertoe behoort onder meer het dagelijks verrichten van postmortemkeuringen, keuringen van karkas en slachtafval die verplicht zijn op grond van de Verordening (EG) nr. 854/2004 en die onverwijld na het slachten dienen plaats te vinden. 2.3.De dierenarts wordt ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, June 20, 2012

  Bij besluit van 7 juli 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Binnenstad 2010" vastgesteld.

  ...Ruimtelijke gevolgen van het slachten van dieren zijn onder meer de wekelijkse aanvoer van levende dieren en de afvoer van slachtafval. Voorts is aannemelijk dat de activiteit slachten, in de situatie als hier aan de orde met een ligging in de binnenstad, wat de aspecten geluid en ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, June 30, 2004

  Bij besluit van 25 april 2003 is krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor het in werking hebben van een slachterij annex uitsnijderij gelegen aan [locatie] te Woerden, kadastraal bekend gemeente Woerden, sectie [...], nummer [...]. Dit besluit is op 1 mei ter inzage gelegd.

  ...Het betreft hier, volgens appellant, met name het slachten en het opslaan van slachtafval binnen de inrichting. In dat kader betoogt hij dat volgens de VNG-brochure "Bedrijven en milieuzonering" een afstand tot woningen van derden in acht ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, April 12, 2000

  ...hierin bestaande dat zij, verdachte:. a. op of omstreeks 5 maart 1997 ongeveer 372 kilogram, in elk geval een hoeveelheid slachtafval (varkenshart en/of varkenslever),. b. op of omstreeks 26 maart 1997 ongeveer 332 kilogram, in elk geval een hoeveelheid slachtafval (varkenshart ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, April 06, 2010

  Vermeerdering van eis toegelaten, terwijl die eis ook al aanhangig is in een tussen partijen gevoerde parallel-zaak in hoger beroep (rov. 11.17.3). Meerdere oorzaken die tot de schade kunnen hebben geleid (rov.11.25.1). Deskundigenonderzoek.

  ...Dr. Haagsma heeft op het rapport op individuele titel nog toegevoegd dat de voederfabrikant de besmette slachtafval niet kan onderkennen en ondanks correcte bereiding toch botulinumtoxine bevattend voer kan verstrekken. Dit heeft bij juist gevaccineerde nertsen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, December 22, 2004

  Bij besluit van 16 december 2003, kenmerk EMT/2003/4671, heeft verweerder geweigerd aan appellante een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een slachtafvalbedrijf waar grondstoffen voor veevoeder, nertsenvoeder en voor de Petfood-industrie worden geproduceerd op het perceel [locatie 1] en [locatie 2] te [plaats], kadastraal bekend...

  ... aan appellante een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een slachtafvalbedrijf waar grondstoffen voor veevoeder, nertsenvoeder en voor de Petfood-industrie worden geproduceerd op het perceel [locatie 1] en [locatie 2] te ...