standplaatswijziging

49 resultaten voor standplaatswijziging

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 22 september 2003

  Verwijtbaarheid werkloosheid na verhuizing wegens standplaatswijziging echtgenoot.

 • Kort geding van Rechtbank Haarlem, Voorzieningenrechter, 15 december 2010

  ARBEIDSGESCHIL IN KORT GEDING OVER FUNCTIEWIJZIGING Werkgever heeft tijdens de afwezigheid van werknemer wegens ziekte een ander in vaste dienst aangenomen voor de functie van werknemer. Aan werknemer is een voorstel tot standplaatswijziging gedaan. Dat voorstel kan niet als een redelijk voorstel worden aangemerkt daar werkgever in het licht van de omstandigheden van het geval geen aanleiding dan

  ...4. De beoordeling. 4.1. In dit geding staat de vraag centraal of het door Apotheek Volendam aan [A] gedane voorstel tot standplaatswijziging kan worden aangemerkt als een redelijk voorstel dat [A] niet had mogen weigeren. Bij een dergelijke vraag dient allereerst te worden beoordeeld of de ...

 • Kort geding van Rechtbank Utrecht, Sector kanton, 30 juni 2009

  Na een standplaatswijziging in het kader van een reorganisatie maakt de werkgever met de werknemer een, van het sociaal plan afwijkende, afspraak ten aanzien van de standplaats. Na afloop van het sociaal plan wil de werkgever dat de werknemer gaat werken op de nieuwe standplaats. De werkgever voert daartoe aan dat de bepaling over de standplaats een standaard bepaling is in het sociaal plan dat...

  ... belang bij de door haar gevorderde voorzieningen nu partijen twisten over afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van de standplaatswijziging van [eiser] in het kader van het Sociaal Plan en over de door CNV Bedrijvenbond (eenzijdig) doorgevoerde wijziging van de studiekostenregeling en ...

 • Uitspraak Nº 6111423. Rechtbank Noord-Holland, 2018-04-18

  ... [eiser] heeft hierover gemotiveerd gesteld dat hij die sideletter enkel op verzoek van [YYY] heeft getekend in het kader van een standplaatswijziging van Norwich naar Den Helder. Daarbij komt dat [eiser] voordat hij vanuit Den Helder is gaan werken enige tijd (in dienst van Dancopter A/S) vanuit de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 12 november 2009

  Ten onrechte toekenning aanvullende reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Terugvordering onverschuldigd betaalde reiskostenvergoeding. De Raad heeft vastgesteld dat de verhuizing van het projectbureau per 1 oktober 2004 niet in relatie stond met de reorganisatie in 2005, maar een direct gevolg was van de verhuizing van het Waterschapskantoor. De regeling is alleen van toepassing op...

  ... B] voor het eerst op schrift was gesteld, kan niet tot de conclusie leiden dat de reorganisatie ten grondslag lag aan zijn standplaatswijziging. 3.3. De Raad is voorts van oordeel dat het appellant redelijkerwijs duidelijk heeft kunnen zijn dat hij geen recht had op de aanvullende ...

 • Uitspraak Nº 200.259.779/01. Gerechtshof Den Haag, 2019-10-15

  ...Bij dit oordeel betrekt het hof hetgeen zich met betrekking tot de standplaatswijziging en de wijze van declareren tussen partijen in juni/juli 2017 heeft voorgedaan en dat als volgt kan worden samengevat. Uniper heeft [appellant] bij ...

 • Uitspraak Nº 15-6406 / 251. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-09-21

  ... . . . . 2.4. Aan [eiser sub 1] is de standplaatswijziging bericht bij brief van 23 februari 2015. Deze zou ingaan per 30 maart 2015. In dezelfde brief is medegedeeld dat de reistijd van [eiser sub 1] zou ...

 • Uitspraak Nº 200.187.767_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-06-26

  ...De wijziging van de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het bepaalde in artikel 7:611 BW. Deze standplaatswijziging leidt bij benadering tot een verviervoudiging van de enkele reisafstand woon-werkverkeer (van ruim 30 kilometer naar ruim 130 kilometer) die geheel ...

 • Besluit sociale maatregelen herziening gerechtelijke kaart

  ... zijn standplaats zal worden gewijzigd dan wel in de groep van functies waartoe zijn functie behoort sprake zal zijn van een standplaatswijziging of standplaatswijzigingen; h. standplaats: . de gemeente waarin de plaats van tewerkstelling van de ambtenaar is gelegen dan wel waarin of van ...

 • Uitspraak Nº 6309906 / 17-599. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-12-04

  ...Hoewel in artikel 4 van de arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar een standplaatswijziging zijn aan een dergelijke wijziging voorwaarden gekoppeld. Hoewel Ryanair boven-formatie en de verkoopresultaten van [G.] heeft aangevoerd, ...

 • Uitspraak Nº 5216946. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-08-18

  ...Omdat ook de loonbetaling in Nederland zou plaatsvinden, is vanwege de standplaatswijziging en wijziging van fiscaal regime op 9 april 2015 ASAS International opgericht. ASAS Otomotiv is enig aandeelhouder van ASAS International. [werknemer] ...

 • Uitspraak Nº 4571861. Rechtbank Noord-Holland, 2015-12-03

  ... 2.6. . Bij brief van 29 december 2014 heeft [de werknemer] aan Connexxion laten weten dat een noodzaak voor een standplaatswijziging ontbreekt, omdat er voldoende werk is, dat Connexxion nieuwe chauffeurs in dienst neemt en dat Connexxion in toenemende mate gebruik maakt van ...

 • Uitspraak Nº 5249255 /CV EXPL 16-8481. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-12-27

  ... - de oorspronkelijke standplaats van de werknemer voorafgaand aan de eerste standplaatswijziging, . - de actuele woonplaats van de werknemer, . - de actuele diensttijd van de werknemer. . . . . . ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 1705. Rechtbank Limburg, 2018-04-18

  ... * medewerkers uit de processen Vak techniek, Intelligence en Staf als groep zijn aangewezen, waarbinnen boventalligheid of standplaatswijziging verwacht werd, behoudens mogelijke afspraken, vastgelegd in het personeelsdossier;. * door toezending van de brieven “voornemen tot plaatsing ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22 januari 2013

  Arbeidsrecht. Vraag in kort geding of werkneemster, die zich contractueel bereid heeft verklaard om overgeplaatst te worden, in casu aanspraak heeft op een reiskostenvergoeding terwijl de geldende regeling niet in die situatie voortziet. Goed werkgeverschap.

  ...de bepaling dat de werknemer bereid is tot regionale mobiliteit en inzetbaarheid en/of standplaatswijziging "binnen een redelijke woon- werkafstand". - Per 1 september 2008 heeft Ricoh de standplaats van [geïntimeerde] op maandagen tijdelijk gewijzigd in ...

 • Uitspraak Nº 5164243 VV EXPL 16-58. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-07-20

  ...In de brief heeft Ambulancevoorziening Groningen onder meer het volgende geschreven:. . De standplaatswijziging gaat in per 15 juni 2016. De diensten die u in het gepubliceerde rooster (13 juni t/m 3 juli 2016) op de post Veendam zou werken zijn identiek aan de ...

 • Uitspraak Nº 7397231 VZ VERZ 18-25009 en 7404026 VZ VERZ 18-25187. Rechtbank Rotterdam, 2019-04-08

  ... mededeling dat zij per 1 mei 2018 automatisch zijn overgegaan naar Eneco Levering en de aankondiging dat per 1 november 2018 een standplaatswijziging naar Rotterdam zal plaatsvinden. . Conform de afspraken in het Sociaal Protocol zijn tevens een arbeidsovereenkomst met daarin de functie ...

 • Uitspraak Nº 5249380 /CV EXPL 16-8483. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-12-27

  ... - de oorspronkelijke standplaats van de werknemer voorafgaand aan de eerste standplaatswijziging, . - de actuele woonplaats van de werknemer, . - de actuele diensttijd van de werknemer. . . . . . ...

 • Uitspraak Nº 5249413 / CV EXPL 16-8484. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-12-27

  ... - de oorspronkelijke standplaats van de werknemer voorafgaand aan de eerste standplaatswijziging, . - de actuele woonplaats van de werknemer, . - de actuele diensttijd van de werknemer. . . . . . ...

 • Uitspraak Nº UTR 16/3393. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-03-23

  ... wilde na zijn verlof niet terugkeren naar het werk omdat hij met het zicht op zijn pensioen niet meer wilde meegaan met een standplaatswijziging. Hoe begrijpelijk dit ook is, gezien zijn reeds jarenlange dienstverband, is dit, naar het oordeel van de rechtbank, evenwel een reden die, los van ...

 • Uitspraak Nº 15/4629 WW. Centrale Raad van Beroep, 2017-01-04

  ...Deze laatste categorie betreft ambtenaren voor wie overtolligheid dreigt of voor wie gedwongen standplaatswijziging aan de orde is, alsmede ambtenaren waarbij door de toekenning van een voorziening herplaatsing van een herplaatsingskandidaat wordt gerealiseerd. ...

 • Uitspraak Nº 5172004 HA VERZ 16-87. Rechtbank Overijssel, 2016-09-13

  ...AMD heeft toen wederom aangegeven dat – nu wegens de standplaatswijziging van [A] en de daarbij voor [A] te verwachten kosten – het voor beide partijen het beste zou zijn om de arbeidsovereenkomst te laten vervallen. AMD ...

 • Uitspraak Nº 15/4315 AW. Centrale Raad van Beroep, 2016-08-11

  ..., dat het niet openbare SAP-bestand is gebruikt voor een legitiem doel (onderbouwing van het bezwaar van betrokkene tegen zijn standplaatswijziging) en geen schade aan derden heeft berokkend en dat betrokkene de kosten van zijn diensttelefoon tijdens zijn vakantie nadien aan appellant heeft ...

 • Uitspraak Nº 200.221.703/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-04-23

  ...De berekeningen van [appellant] over 2014 en 2015 betwist Connexxion verder niet. Zij merkt op dat de standplaatswijziging in 2016 heeft geleid tot substantiële afname van het nadeel. Het middelen van toelagen wordt breed gedragen in de verschillende concessies van ...

 • Uitspraak Nº KK EXPL 17-246. Rechtbank Amsterdam, 2017-04-18

  ... . . 2.2. een voorschot van € 5.000,00 aan [eiser] te betalen op de schadevergoeding wegens onrechtmatige standplaatswijziging en non-actiefstelling;. . . 2.3. een mededeling op te hangen, op een plek zichtbaar voor al het personeel van 216, met de tekst ...