straatschenderij

23 resultaten voor straatschenderij

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 2 juni 2009

  Verdachte wordt vrijgesproken van belediging wegens gebrek aan opzet. Daarnaast was de feitelijkheid niet in tegenwoordigheid van de betreffende personen verricht. Veroordeling wegens straatschenderij. Het OM is niet-ontvankelijk in het hoger beroep voor zover dat is gericht tegen de beslissing op de vordering TUL.

  ...Kwalificatie. Het bewezen verklaarde levert op de overtreding:. straatschenderij. Strafbaarheid. Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht. Strafmotivering. Het hof heeft in hoger ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 27 juni 2008

  Straatschenderij en baldadigheid in de zin van artikel 424 van het Wetboek van Strafrecht. Gelet op de wetsgeschiedenis en de daarin neergelegde bedoeling van de wetgever met de strafbaarstelling van baldadigheid en de betekenis die in de jurisprudentie daaraan is gegeven, is het hof van oordeel dat van baldadigheid in de zin van de wet geen sprake is.

 • Uitspraak Nº 15/4232. Rechtbank Amsterdam, 2015-09-02

  ...Het feit zou kunnen vallen onder artikel 424 van het Wetboek van Strafrecht, maar op straatschenderij is slechts een geldboete gesteld en, in geval van recidive, slechts hechtenis van ten hoogste drie dagen. . . . . . . ...

 • Uitspraak Nº 23-004436-16. Gerechtshof Amsterdam, 2017-05-04

  ... . . . Met de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat voor een bewezenverklaring van straatschenderij de kwade wil van de verdachte niet gericht hoeft te zijn op de gevolgen van zijn handelen, maar alleen op de handeling zelf. Voorts doet de enkele ...

 • Uitspraak Nº 23-001959-16. Gerechtshof Amsterdam, 2017-04-21

  ... . . . Het subsidiair bewezen verklaarde levert op:. . straatschenderij. . . . . . . Strafbaarheid van de verdachte . . . Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de ...

 • Uitspraak Nº 16/659506-16. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-02-06

  ... justitiële documentatie blijkt dat verdachte buiten de onderhavige delicten in maart 2017 een geldboete heeft gekregen voor straatschenderij. Deze boete is, aldus verdachte ter zitting, hem uiteindelijk kwijt gescholden nadat de politie excuses had aangeboden voor haar optreden. De ...

 • Uitspraak Nº 22-001990-14. Gerechtshof Den Haag, 2016-04-07

  ...Wel heeft zij in 2011 een strafbeschikking ontvangen ter zake straatschenderij. Het hof heeft bij het bepalen van de straf acht geslagen op het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming van 18 februari 2016. De raad geeft ...

 • Uitspraak Nº 18/830469-16. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-05-15

  ... het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, zich in het najaar van 2016 twee maal schuldig heeft gemaakt aan straatschenderij waarvoor hij een strafbeschikking heeft ontvangen. . . . . Gelet op het voorgaande, is de rechtbank van oordeel dat een ...

 • Uitspraak Nº 23-001753-16. Gerechtshof Amsterdam, 2016-10-20

  ...Het levert evenwel niet zonder meer de in artikel 424 van het Wetboek van Strafrecht omschreven overtreding van straatschenderij op, waarop de tenlastelegging is toegeschreven. Of het om straatschenderij gaat, hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals de wijze van ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 5 juni 2013

  Bij besluit van 16 november 2010 heeft de burgemeester geweigerd [appellant] een exploitatievergunning te verlenen voor een horecabedrijf op het adres [locatie] te Kerkrade.

  ... en verduistering, rijden onder invloed, het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij een ander lichamelijk letsel is toegebracht, straatschenderij en rijden zonder geldig rijbewijs. Voorts heeft [appellant] in 2009 verschillende verkeersovertredingen begaan. 4.4. De rechtbank heeft terecht ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Den Haag, Haarlem, 15 februari 2013

  Verblijfsbëeindiging EU onderdaan en ongewenstverklaring, geen ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving Zoals uit het hierboven weergegeven overzicht blijkt, is eiser acht keer onherroepelijk veroordeeld voor strafbare feiten. Deze feiten zijn gepleegd in de periode van augustus 2009 tot augustus 2011. Het laatste strafbare feit dateert derhalve van ruim een jaar voor de

  ...Tot slot is aan eiser op 22 september 2011 een strafbeschikking aangeboden ter zake van straatschenderij. 2. Verweerder heeft de aanvraag van eiser afgewezen op de volgende gronden. Nu eiser, gelet op zijn persoonlijke gedrag, een actuele, werkelijke en ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 25 oktober 2012

  1) Gebruik schakelbewijs. 2) Vorderingen benadeelde partijen: een aantal benadeelde partijen staat niet vermeld in de tekst van de tenlastelegging en bewezenverklaring. Gelet echter op jurisprudentie van de Hoge Raad, meer in het bijzonder het arrest van de Hoge Raad van 9 december 2008 (LJN BF5074), staat die omstandigheid niet aan toewijzing van de vorderingen in de weg. De rechtbank heeft hun...

  ...Feit 2: opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen. Feit 3: straatschenderij. en. iets werpen uit een gebouw, op zodanige wijze dat door of ten gevolge daarvan iemand die van de openbare weg gebruik maakt, nadeel kan ...

 • Uitspraak Nº 03/005341-04. Rechtbank Limburg, 2015-06-04

  ...De gevangenisstraf van veertien maanden is opgelegd ter zake diefstal in vereniging met geweld, afpersing in vereniging, straatschenderij, diefstal in vereniging, handelen in strijd met artikel 13 van de Wet wapens en munitie, medeplegen van schuldheling en (eenvoudige) diefstal. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 9 oktober 2012

  vrijspraak van openlijk geweld tegen verbalisant, wederspannigheid bewezen

  ... 2], brigadier van politie Twente verdachte - op heterdaad - op verdenking van het overtreden van artikel 424 Wetboek van Strafrecht (straatschenderij/baldadigheid), in elk geval op verdenking van het gepleegd hebben van enig strafbaar feit, had(den) aangehouden en vastgegrepen, althans vast ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 4 september 2012

  Jeugdzaak. “Ontuchtige handelingen” a.b.i. art. 246 Sr. Het oordeel van het Hof dat verdachte, X door het aanraken van haar billen heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen, en dat het mogelijk ontbreken van “seksuele intentie” bij de verdachte daaraan niet afdoet, geeft - gelet op hetgeen de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen inhouden omtrent hetgeen feitelijk is geschied -...

  ...Dergelijk gedrag is uiteraard onbetamelijk en misschien ook wel strafbaar (als straatschenderij; art. 424 Sr), maar niet ontuchtig. Daarvoor is in elk geval nodig dat het gedrag een seksueel karakter heeft. Het Hof noemt het grote ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 16 december 2011

  Minderjarige verdachte heeft openlijk in vereniging geweld gepleegd tegen brandweerlieden op 31 december 2010. Jeugddetentie voor de duur van 3 weken. Zie ook LJN BU8488 (medeverdachte 4).

  ...26 oktober 2011, in het verleden is veroordeeld voor brandstichting en vernieling, openlijk geweld en straatschenderij, waarvoor hij werkstraffen heeft gekregen. De rechtbank heeft voorts acht geslagen op het Raadsrapport civiele zaken, d.d. 30 juni 2011 en d.d. 23 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 9 maart 2010

  Roermondse overvallen (Hyenazaak). Verdachte weigert medewerking aan psychiatrisch onderzoek. Op verzoek van de verdediging contra-expertise psychologisch onderzoek. PIJ-maatregel.

  ...Ten aanzien van feit 5 subsidiair:. straatschenderij. De overtreding is strafbaar gesteld bij artikel 424 van het Wetboek van Strafrecht. Ten aanzien van feit 6:. als kwalificatieplichtige jongere de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, 15 november 2011

  Aanlaseren van helikopters, laserstralen.

  ...en de overtreding:. 1. subsidiair: Medeplegen van straatschenderij. Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten. Strafbaarheid van verdachte. De ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, 15 november 2011

  Aanstralen van helikopters, laserstralen.

  ...en de overtreding:. 1. subsidiair: Medeplegen van straatschenderij. Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten. Strafbaarheid van verdachte. De ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 28 december 2006

  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een reeks van brandstichtingen en een poging daartoe. Veelal in de omgeving van bebouwing waar mensen woonden of verkeerden. Verdachte heeft een fascinatie voor brand en alles wat daarmee samenhangt. Hij stichtte de branden veelal om zijn angsten en frustraties kwijt te raken; naar zijn zeggen werd hij er rustig van. De rechtbank rekent verdachte deze...

  ...ten aanzien van feit 4 subsidiair:. MEDEPLEGEN VAN STRAATSCHENDERIJ;. ten aanzien van feit 7 subsidiair:. POGING TOT OPZETTELIJK BRAND STICHTEN, TERWIJL DAARVAN GEMEEN GEVAAR VOOR GOEDEREN TE DUCHTEN IS;. verklaart ...

 • Besluit van 25 januari 1995, houdende aanwijzing van de strafbare feiten als bedoeld in artikel 77e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (Besluit aanwijzing Halt-feiten)

  ...Ook hier geldt dat de schade niet meer mag bedragen dan vijftienhonderd gulden;. - straatschenderij en baldadigheid, art. 424 Sr; - het zich bevinden op verboden terrein, art. 461 Sr; - vuurwerkovertredingen, artt. 3, 12 en 13 van het ...

 • Besluit van 25 januari 1995, houdende aanwijzing van de strafbare feiten als bedoeld in artikel 77e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (Besluit aanwijzing Halt-feiten)

  ...Ook hier geldt dat de schade niet meer mag bedragen dan vijftienhonderd gulden;. – straatschenderij en baldadigheid, art. 424 Sr;. – het zich bevinden op verboden terrein, art. 461 Sr;. – vuurwerkovertredingen, artt. 3, 12 en 13 van het ...

 • Van kracht Wetboek van Strafrecht