suppletie ww

262 resultaten voor suppletie ww

 • Beoordeling vLex
 • Van kracht Werkloosheidswet
 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 28 juni 2011

  Kennelijk onredelijk ontslag. Reorganisatieontslag verkoopleider autodealer, 12 jaar dienstverband, leeftijd 58 jaar. Suppletie WW-uitkering gedurende 5 maanden aangeboden. Deze voorziening wordt als onvoldoende aangemerkt. Werkgever heeft geen outplacement aangeboden en geen alternatieven onderzocht. Goed werkgeverschap had meegebracht dat dienstverband nog gedurende een jaar zou worden...

  ... (zeer) slechte financiële situatie, niet van haar kon worden gevergd meer voorzieningen aan te bieden dan zij al heeft gedaan, te weten suppletie van de WW-uitkering van [ Appellant ] tot 1 januari 2010 en het bieden van de mogelijkheid een Suzuki Swift en (in 2008) een Suzuki Gran Vitara tegen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 16 november 2010

  Werknemer wordt na een dienstverband van 27 jaar op de leeftijd van 45 jaar ontslagen omdat zijn functie is vervallen door een reorganisatie. De werkgever biedt outplacementbegeleiding aan (waarvan werknemer geen gebruik heeft gemaakt) en suppletie op de ww-uitkering op grond van het met de OR overeengekomen sociaal plan. Het ontslag is gelet op deze voorzieningen niet kennelijk onredelijk.

  ... Sociaal Plan voorziet in het aanbieden van begeleiding door een Outplacementbureau bij het zoeken van werk elders en in betaling van een suppletie op een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet tot 95% van het laatstverdiende salaris inclusief vakantietoeslag. Exter heeft op 2 april 2007 aan de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 4 juni 2003

  Suppletie op WW-uitkering. Betekenis van het begrip 'inkomsten waarop de werknemer recht heeft in verband met de beëindiging van de dienstbetrekking' in combinatie met de lengte van de fictieve opzegtermijn.

  ... met ingang van 3 juni 2000 ontbonden onder toekenning aan [betrokkene I] van een vergoeding bestaande uit een periodieke suppletie op wettelijke uitkeringen of elders te verwerven salaris tot 90% van zijn laatstgenoten bruto maandsalaris, doch niet meer dan vanaf het niveau van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 22 maart 2006

  Gezag na echtscheiding blijft gezamenlijk. Partneralimentatie. Invloed nieuwe partner daarop. In verdeling te betrekken ontslagvergoeding na vermindering met suppletie over beperkte periode, dat man WW-uikering genoot.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 december 2006

  Gelet op de omstandigheden (de man is 58 jaar, hij komt waarschijnlijk niet meer aan de slag en hij zal van zijn 61e tot zijn 65e geen ww-uitkering ontvangen) acht het hof de keus van de man om de ontbindingsvergoeding te besteden aan de aankoop van een stamrecht gerechtvaardigd. De ontbindingsvergoeding wordt, teneinde de bedoelde periode van 4 jaar te overbruggen, aldus niet als suppletie...

  ... niet redelijk dat van hem wordt verwacht - zoals de rechtbank heeft geoordeeld - dat hij de aan hem toegekende ontslagvergoeding benut ter suppletie van zijn huidige ww-uitkering tot zijn oude salarisniveau teneinde op die wijze in staat te blijven de op hem rustende partneralimentatie te betalen, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 16 maart 2004

  Suppletie op WW-uitkering. Fictieve opzegtermijn. Bovenwettelijke uitkering aan te merken als inkomsten in verband met de beëindiging van de dienstbetrekking.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 5 september 2006

  Bakkersbedrijf dat door een v.o.f. werd gedreven moet met verlies worden gestaakt na overlijden van een van de twee vennoten. Vermogen van de overblijvende vennoot en van de erven wordt niet betrokken in de afweging of er ruimte is voor de toekenning van een vergoeding aan de werknemer, nu niet gesteld of gebleken is dat deze op oneigenlijke wijze vermogen aan de v.o.f. zouden hebben onttrokken..

  ...De toekenning van een suppletie op zijn uitkering gedurende 12 maanden acht hij een te geringe voorziening. Na verweer van de [Y.] heeft de kantonrechter bij vonnis waarvan beroep ...

 • Uitspraak Nº 6391085 UC EXPL 17-13266. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-06-20

  ...Wel heeft Ballast Nedam Infra meegedeeld - kort samengevat - dat zij nu voldoende informatie heeft om de door [eiser] subsidiair gevraagde suppletie uit te betalen en dat zij die suppletie vanaf 16 januari 2017 tot en met februari 2018 heeft uitgevoerd. [eiser] heeft bericht dat partijen er voor ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 2 december 2009

  Intrekking van de bovenwettelijke uitkering. Nu de blijvend gehele weigering van de WW-uitkering in rechte vaststaat, bestaat gelet op artikel 4 van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijs-personeel primair en voortgezet onderwijs, zoals dit luidde op 16 februari 2007, geen recht op een bovenwettelijke uitkering. Naar het oordeel van de Raad heeft de rechtbank de...

  ...Bij besluit van 26 februari 2002 is hem met ingang van 1 januari 2001 een zogenoemde suppletie-uitkering toegekend in aanvulling op de WAO-uitkering. Bij besluiten van 20 december 2002 is aan appellant met ingang van 1 januari 2002 een ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 31 oktober 2012

  De FUR-suppletie van betrokkene is door appellant terecht aangemerkt als een periodieke uitkering in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit. Die uitkering is derhalve terecht gelijkgesteld met een ouderdomspensioen en is terecht in mindering gebracht op haar WW-uitkering. Voor het aanhouden van de procedure bestaat geen aanleiding. Vernietiging uitspraak. Beroep...

  ...Met ingang van deze datum ontvangt betrokkene op grond van de zogenoemde FUR+-regeling een FUR-uitkering, alsmede een FUR-suppletie. 1.2. Betrokkene is van 1 augustus 2009 tot 1 januari 2010 werkzaam geweest bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Per 1 januari 2010 ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 22 januari 2009

  Weigering WW-uitkering. De Raad oordeelt dat de aan appellant op grond van het BZA verstrekte suppletie, gezien het karakter van die uitkering, is aan te merken als een aan het wachtgeld in de zin van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 soortgelijke uitkering op grond van ontslag of werkloosheid als hiervoor bedoeld. Ter voorlichting van appellant wijst de Raad nog op artikel 5, derde lid, van het...

  ...In aanvulling op de WAO-uitkering is aan hem vanwege zijn ontslag namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een suppletie toegekend op grond van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA). 1.2. Per 28 februari 2005 bestond geen ...

 • Uitspraak Nº 200.244.380_01 en 200.244.382_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-10-03

  ... van € 80.000,- bruto aan te wenden als compensatie voor het inkomensverlies - waaraan de man heeft meegewerkt - derhalve als suppletie op zijn WW-uitkering. De man heeft dan voldoende draagkracht om de vastgestelde partneralimentatie te voldoen. Er dient geen rekening te worden ...

 • Uitspraak Nº 4136424. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-11-05

  ... onder de voorwaarde dat de ontbindingsvergoeding in mindering moet worden gebracht op een eventueel aan [eiseres] toe te kennen vergoeding/suppletie voor beëindiging van haar dienstverband op grond van de regeling uit hoofdstuk 18 CAO Plb2013. . . . . ...

 • Uitspraak Nº 200.266.671/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-04-07

  ... van een aanvullende betaling op het reeds uitgekeerde bedrag bestaat onvoldoende aanleiding nu PostNL reeds wordt veroordeeld tot een suppletie van de ontvangen WW-uitkering tot 100% van het loon en aanvulling van de gemiste pensioenafdrachten. Evenmin bestaat grond voor een veroordeling het ...

 • Uitspraak Nº 6769866 CV EXPL 18-1784. Rechtbank Rotterdam, 2019-02-14

  ... . . a. Betaling van een maandelijkse bruto suppletie op de door de werknemer te ontvangen WW-uitkering tot 100% van het voor de werknemer op de werkdag voor de Ontslagdatum geldende Maandsalaris plus ...

 • Uitspraak Nº 200.184.680_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-08-22

  ... de voorwaarde dat de ontbindingsvergoeding in mindering moet worden gebracht op een eventueel aan [geïntimeerde] toe te kennen vergoeding/suppletie voor beëindiging van haar dienstverband op grond van de regeling uit hoofdstuk 18 cao PLb 2013. . . . . ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 5 maart 2013

  Geen kennelijk onredelijk ontslag. Toepassing liquidatietarief II en vaststelling vast recht voor vorderingen van onbepaalde waarde, omdat bij zaken als de onderhavige de hoogte van de vordering geen goed criterium is voor de vaststelling van die kosten. Hierbij dient te worden bedacht dat de eiser van schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag niet is gehouden een concreet bedrag te...

  ... overeengekomen Sociaal Plan) [ appellant ] als voorziening een bedrag uitgekeerd van € 54.977,= bruto, zijnde zestien maanden suppletie op de WW-uitkering van [ appellant ] tot 100% van het laatstgenoten salaris, gekapitaliseerd. Verder heeft [ geïntimeerde ] [ appellant ] een ...

 • Uitspraak Nº 200.157.321/01. Gerechtshof Den Haag, 2015-10-27

  ... . 8.6. De schade die daar het gevolg van is, bedraagt € 34.000,--. bruto. Waar [werknemer] onbestreden gesteld heeft dat suppletie op de uitkering tot het bedrag dat hij aan salaris ontving € 1.535,34 bruto per maand bedraagt, komt een suppletie op de WW-uitkering van 18 ...

 • Uitspraak Nº C/15/245321 / FA RK 16-3935. Rechtbank Noord-Holland, 2017-02-08

  ... is dat zijn kansen op de arbeidsmarkt niet erg groot zijn, acht de rechtbank het redelijk dat de ontslagvergoeding wordt aangewend ter suppletie van zijn inkomen totdat de man de pensioengerechtigde bereikt, te weten zodra hij 67 jaar en 3 maanden is (in december 2022). . . ...

 • Uitspraak Nº 200.187.917/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-10-24

  ... dan de rechtbank heeft geoordeeld, stelt de man zich primair op het standpunt dat de ontslagvergoeding niet had mogen worden aangewend als suppletie op zijn uitkering, gelet op de omstandigheid dat er sprake is van een zeer groot pensioengat. Subsidiair stelt de man dat niet de gehele ...

 • Uitspraak Nº 200.187.715/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-08-30

  ... afspraak na 1 juli 2015 is gewijzigd; bovendien heeft [appellant] , zo voert hij verder aan, juist geen recht op de BWUMC, omdat deze een suppletie op een WW-uitkering inhoudt en hij geen WW-uitkering ontvangt. Het hof oordeelt hierover als volgt. . . . . 3.6. De BWUMC ...

 • Uitspraak Nº 200.202.703_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-09-11

  ... gebleven dat Juzt bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voorzieningen heeft getroffen ten bate van [appellante] in de vorm van een suppletie op de te ontvangen WW-uitkering gedurende een periode van twee jaar, alsmede een budget voor de begeleiding naar ander werk. Door deze suppletie ...

 • Uitspraak Nº 200.164.943/01. Gerechtshof Amsterdam, 2015-10-06

  ... de man het hof overigens redelijk voorkomt, gaat het hof ervan uit dat de man een bedrag van € 10.000,- netto heeft kunnen aanwenden ter suppletie van zijn WW-uitkering. Een dergelijke vergoeding heeft immers tot doel de man te compenseren voor de financieel nadelige effecten van zijn ontslag. ...

 • Uitspraak Nº 6578696 \ OA VERZ 18-3. Rechtbank Noord-Holland, 2018-03-14

  ... de voor [verweerster] geldende fictieve opzegtermijn en toekenning van een vergoeding ten bedrage van een bruto jaarsalaris ten titel van suppletie op een eventuele WW-uitkering c.q. lager te verdienen loon elders. . . . . . . 5 De beoordeling . . . ...

 • Uitspraak Nº F 200.154.431_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-08-20

  ... WW uitkering, dat de man geacht moet worden de ontslagvergoeding gedurende omstreeks vijf jaar vanaf 1 oktober 2013 te kunnen aanwenden ter suppletie op zijn WW-uitkering tot een bedrag gelijk aan het voorheen genoten inkomen uit dienstbetrekking. De derde grief van de man faalt derhalve. 3.19. ...