Telefoon- en briefgeheim

17 resultaten voor Telefoon- en briefgeheim

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 16/705577-18 en 16/705672-18. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-06-07

  ... vordering machtiging tot opening en kennisneming van een mobiele telefoon met daarop binnenkomende berichten wanneer deze telefoon wordt aangezet, ...In artikel 13 van de Grondwet staat dat het briefgeheim onschendbaar is, behalve in de gevallen bij de wet bepaald op last van de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 23 september 2010

  promis; voorbereidingshandelingen; voorbereiding diefstal met geweld in vereniging; voorbereiding afpersing met geweld/wapens in vereniging; ripdeal; wapenbezit; verweer onbetrouwbare getuige; verweer ontbreken nauwe en bewuste samenwerking; verweer onrechtmatig openen van sms-berichten; verweer openen van sms-berichten in een inbeslag genomen mobiele telefoon; openen sms-berichten zonder...

  ..., bevel gegeven tot het opnemen van telecommunicatie via het telefoonnummer [mobiel telefoonnummer], welk nummer wordt gebruikt door [medeverdachte ...Het briefgeheim is daarmee geschonden. De rechtbank volgt de raadsman niet in zijn betoog ...

 • Uitspraak Nº 15-870672-15. Rechtbank Noord-Holland, 2017-07-20

  ... je wat het mooie is van brieven? Dat wij overal werken met briefgeheim" en/of "Maar ik kan ze nu gewoon zeggen allemaal niet geopend in verband ... is verkregen als gevolg van het afluisteren van telefoongesprekken gevoerd door [verdachte] , dient te worden uitgesloten als ...

 • Uitspraak Nº 03/721713-17 (+TUL 10/650175-15), 03/661063-18 (ttz gev). Rechtbank Limburg, 2019-12-30

  ...Het briefgeheim is immers geschonden, hetgeen een zwaarwegend belang is in de zin van ... een inspectie in de cel van verdachte plaatsgevonden waarbij een telefoon in beslag is genomen. . . . . Er is een ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 4 december 2009

  De raadsvrouw van verdachte heeft aangevoerd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vervolging, omdat het postpakket dat betrekking heeft op het onder 2 ten laste gelegde feit voor nader onderzoek is geopend zonder dat hiertoe een machtiging van de rechter-commissaris was verleend. De rechtbank verwerpt het verweer en overweegt dat artikel 2, lid 1, aanhef

  ...Het briefgeheim als bedoeld in artikel 13 van Grondwet heeft betrekking op brieven en ... rechtbank begrijpt: 5 april 2009) voor zijn aanhouding de mobiele telefoon gekregen die onder verdachte in beslag is genomen. De rechtbank acht ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 7 november 2012

  - De verdachte heeft zijn slachtoffers door misleiding bewogen telefoonabonnementen af te sluiten. Niet bewezen dat sprake is van mensenhandel in de zin van art. 273f, eerste lid, onder 4 Sr nu niet duidelijk is op welke middelen de steller van de tenlastelegging doelt en voorts -ten overvloede- omdat geen sprake is van een uitbuitingssituatie. - Ontucht met minderjarigen

  ... (onder meer) dat [slachtoffer 2] 'pakketjes', naar later bleek: telefoons, diende op te halen en/of telefoonabonnementen diende af te sluiten, welke ... op mensenhandel, doch op het openen van een poststuk/schending briefgeheim. In evengenoemde bepaling zijn geen middelen als bedoeld in de ...

 • Besluit van 16 januari 2019 ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet

  .... Artikel 13 . 1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van e rechter. 2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 22 februari 2010

  De rechtbank Amsterdam heeft twee verdachten veroordeeld tot gevangenisstraf van resp. 30 maanden en 4 jaar voor het bezit van grote hoeveelheden cocaïne en witwassen. Het gaat om politie-invallen in mei 2009 in Zuidoost waarbij personen via balkons probeerden te vluchten. Enkelen raakten ernstig gewond, één hoofdverdachte heeft de vluchtpoging met de dood moeten bekopen.

  ... kader van het onderzoek hebben observaties plaatsgevonden, zijn telefoons afgeluisterd en zijn de gesprekken opgenomen. Naar aanleiding van dit ... aan een of meer anderen dan de gebruiker, vallen onder het briefgeheim van artikel 13 Grondwet. Voor het lezen van de sms-jes was daarom een ...

 • Besluit van 22 augustus 2008 ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet

  .... Artikel 13 . 1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van e rechter. 2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 21 februari 2011

  De verdachte heeft samen met een aantal anderen een gewelddadige overval gepleegd op het slachtoffer door hem komend van zijn werk in de lift nabij zijn woning onverhoeds vast te pakken, hem met een vuurwapen op het hoofd te slaan, hem tape om het hoofd en de mond te wikkelen, zijn handen te boeien en hem in zijn eigen woning gedurende meer dan een dag gegijzeld te houden. Het slachtoffer heeft...

  ... processen-verbaal waarin die zendmastgegevens en het telefoonverkeer zijn uitgewerkt en geanalyseerd. De rechtbank acht die gegevens, mede ... aangetroffen, terwijl de aantekeningen bovendien onder het briefgeheim vallen, aldus de raadsman. De rechtbank verwerpt dat verweer. Zelfs indien ...

 • Besluit van 21 april 2006 ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet

  ...Artikel 13. 1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van e rechter. 2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 6 juli 2004

  Schutznorm; in GVO tegen ander vond in woning verdachte huiszoeking plaats waarbij jegens haar de verdenking rees van fraude. 's Hofs oordeel dat verdachte geen belang heeft bij het beroep op onrechtmatigheid van de huiszoeking (wegens gesteld deels fout zijn van politie-informatie op grond waarvan het verlof is verleend) is onjuist, nu niet valt in te zien dat de gesteld onrechtmatige...

  ... een beroep was ontzegd op de onrechtmatigheid van een telefoontap op een ander, wiens getapte gesprekken met de verdachte tot de aanhouding ... kan niet met vrucht klagen over schending van andermans briefgeheim: HR 16 februari 1988, NJ 1988, 793. 9 Zie Embregts, o.c., p. 125-128. 10 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 13 november 2003

  Verdachte is meermalen samen met anderen in het najaar van 2002 betrokken geweest bij de invoer van grote hoeveelheden cocaïne in Nederland, vanuit Venezuela. Een en ander vond plaats in een samenwerkingsverband waarbij verdachte een belangrijke rol vervulde. Dit samenwerkingsverband is aangemerkt als een criminele organisatie. De rechtbank heeft de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard en...

  ... rechter-commissaris ontbreekt, is sprake van schending van het briefgeheim. Voorts heeft de heer (A) van de FIOD onbevoegd gebruik gemaakt van ...Verdachte heeft (E) en (F) voorzien van een mobiele telefoon, waarmee zij onderling en met verdachte contact hielden over de ...

 • Besluit van 9 april 2002 ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet

  ...Artikel 13. 1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van e rechter. 2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de. Staatsblad 2002 200 ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 14 april 2005

  De verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich bezig hield met de invoer in Nederland van aanzienlijke hoeveelheden cocaïne vanuit Venezuela en het verrichten van voorbereidingshandelingen tot de invoer van cocaïne in Nederland.

  ... een opsporingsonderzoek naar de verdachte gestart en zijn telefoonnummers van de verdachte getapt, op grond waarvan het vermoeden is gerezen dat de ... inhoudt dat door het openen van de FedEx enveloppe het briefgeheim is geschonden, nu de verdachte daarvoor geen toestemming had verleend, ...

 • Besluit van 29 maart 1996, ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet

  ...Artikel 13. 1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van e rechter. 2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet ...

 • Van kracht Grondwet