tot uiterlijk betekenis

9242 resultaten voor tot uiterlijk betekenis

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 201600614/3/R2, 201600617/3/R2, 201600618/3/R2, 201600620/3/R2, 201600622/4/R2 en 201600630/3/R2. Raad van State, 2019-05-29

  ... technische en specialistische inhoud van het stuk niet in staat uiterlijk ter zitting daarop adequaat te reageren. De Afdeling zal het memo wegens ... in een passende beoordeling betrokken kunnen worden en van de betekenis van monitoring. Vervolgens bevat punt 132 het antwoord dat - kort gezegd - ...

 • Uitspraak Nº 201908580/1/R2. Raad van State, 2020-07-15

  ... bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) diende het college uiterlijk op 18 april 2019 te beslissen op deze aanvraag. 2.    Bij besluit ... "tot 1 juli 2019" en "tot uiterlijk 1 juli 2019" dezelfde betekenis hebben, het college tijdig op de aanvraag heeft beslist. De ...

 • Uitspraak Nº 201703385/1/R3. Raad van State, 2019-05-29

  ...De Afdeling hecht er echter aan te benadrukken dat de betekenis die zij daaraan kan en mag toekennen, beperkt is. De Afdeling moet zich ... 25 tot 30 jaar kunnen worden toegekend, mits die bestemmingen uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de elfde tranche van het Besluit ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, November 15, 2011

  Bij tussenuitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en vastgesteld dat als uitgangspunt heeft te gelden dat de redelijke termijn is aangevangen op 2 mei 2005. Resteert de vraag welk gedeelte van de...

  ...Daarbij zijn van betekenis de ingewikkeldheid van de zaak, de wijze waarop de zaak door het ...6. Vorenstaand oordeel brengt met zich dat verweerder uiterlijk een half jaar na. 2 mei 2005, derhalve op 2 november 2005, uitspraak op ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, August 25, 2011

  Bij tussenuitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en vastgesteld dat als uitgangspunt heeft te gelden dat de redelijke termijn is aangevangen op 2 mei 2005. Resteert de vraag welk gedeelte van de...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 12, 2008

  Gelet op de onder 2.4 tot en met 2.10 vermelde feiten is het Hof van oordeel dat door de aan de onroerende zaak verrichte werkzaamheden geen goed is vervaardigd in de hier bedoelde zin. Het Hof neemt hierbij in aanmerking dat het uiterlijk van de onroerende zaak in beperkte mate is gewijzigd. Naar zijn verschijningsvorm is nog steeds sprake van een woonhuis, dat zijn functie als zodanig heeft...

  ...- De functie, de aanwendingsmogelijkheden en het uiterlijk van de onroerende zaak zijn veranderd. Er is een nieuw goed vervaardigd;. ... als archiefruimte acht het Hof hierbij niet van doorslaggevende betekenis, omdat - zoals belanghebbende gemotiveerd heeft gesteld en door de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, December 04, 2007

  Wat de taalkundige betekenis betreft zijn de woorden "niet goed geld terug garantie" in de bepaling al een argument voor de door Business Base voorgestane uitleg. "Niet goed" impliceert immers dat de software in het bedrijf van Verka moet zijn beproefd en toen "niet goed" moet zijn gebleken; zonder installatie is de kwaliteit van de software voor Verka immers niet te

  ... zij op elk moment tijdens de looptijd van de overeenkomst tot uiterlijk een maand na de oplevering de software zonder meer (en met name: zonder ...In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die de bewoordingen, gelezen in de context van dat geschrift als geheel, ...

 • Besluit van 5 december 2018, houdende redactionele en beperkte beleidswijzigingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Warenwetbesluit machines

  ... managementsysteemcertificaten, proces- en persoonscertificaten uiterlijk vanaf 1 januari 2020 worden afgegeven door certificerende instellingen ... mengsels op de arbeidsplaats die uiterlijk tot 1 juni 2017 van betekenis was. . In artikel 9.37a was artikel 9 geïmplementeerd van Richtlijn ...

 • Uitspraak Nº C/09/450182 / HA ZA 13-999. Rechtbank Den Haag, 2019-02-06

  ... van het begrip “vorm” in richtlijn 2008/95 moeten de betekenis en de draagwijdte van dit begrip, volgens vaste rechtspraak van het Hof, ... Het arrest lost het geschil tussen partijen ook niet op omdat de uiterlijk op 14 januari 2019 te implementeren Merkenrichtlijn 2015 7 van toepassing ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, October 28, 2009

  Beëindiging vervoersvoorziening in de vorm van een driewielfiets. Naar het oordeel van de Raad moet het er bij ontbreken van duidelijke gegevens voor het tegendeel voor worden gehouden dat het besluit van 10 juli 2006 voorziet in toekenning van de driewielfiets voor onbepaalde tijd. Dat het College daarbij heeft overwogen dat de medische situatie van appellante binnen 6 maanden zal worden...

  ... januari 2007), gelden gedurende de looptijd van dit besluit tot uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van de Wmo (te weten 1 januari 2008). De Raad ... op basis van het aan de Wvg te ontlenen toetsingskader geen betekenis kan worden toegekend aan de verklaring van de huisarts van appellante van ...

 • Uitspraak Nº C/09/450182 / HA ZA 13-999. Rechtbank Den Haag, 2016-03-09

  ... na het pleidooi in deze zaak en waarin uitleg is gegeven over de betekenis van het criterium ‘wezenlijke waarde van de waar’. . . ... . . uiterlijk van de waar dat door het merk is gedekt domineert in het algemeen . ...

 • Uitspraak Nº 09/837356-18. Rechtbank Den Haag, 2019-09-11

  ... . In de juridische literatuur is over de betekenis van het begrip ‘uitdrukkelijk en ernstig verlangen’ het volgende ... het verzoek kan natuurlijk alleen gewaardeerd worden naar de uiterlijke gedragingen van de verzoeker en naar hetgeen overigens omtrent verzoeker ...

 • Uitspraak Nº C/10/431475 / HA ZA 13-860. Rechtbank Rotterdam, 2015-10-07

  ... (wellicht via haar bestuurder) zicht op had, slechts beperkt betekenis toe te kennen, nu met invoering van de Tinselstructuur juist uitdrukkelijk ... . . 8.7. . bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken ...

 • Uitspraak Nº C/09/540872 / HA ZA 17-1048. Rechtbank Den Haag, 2019-05-01

  ...Daarmee is niet gezegd dat de FREP-Rules geheel geen betekenis kunnen hebben voor het door gedaagden gevoerde verjaringsverweer, zoals ... . . 5.1. . . beveelt gedaagden uiterlijk 21 dagen na de datum van dit vonnis afschrift aan eiseressen te ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, August 06, 2003

  Krachtens de UCP-bepalingen dient de bank waaraan betaling onder een documentair krediet respectievelijk een "Letter of Credit" wordt verzocht, de hiertoe aangeboden documenten te onderzoeken "with reasonable care, to ascertain whether or not they appear, on their face, to be in compliance with the terms and conditions of the Credit". Deze bepaling dient aldus te worden...

  ... documenten niet zelfstandig aan een inhoudelijk onderzoek van betekenis behoeft te onderwerpen, maar enkel - zij het "with reasonable care" - t na te gaan of die documenten op grond van hun uiterlijk voorkomen - namelijk "on their face" - beantwoorden aan de "terms and ...

 • Uitspraak Nº C/13/597243 / HA ZA 15-1031. Rechtbank Amsterdam, 2016-09-21

  ... betekening van het in dezen te wijzen vonnis (en dus steeds uiterlijk 31 januari, 30 april, 31 juli en 31 oktober), een volledige en juiste ...Daarbij zijn telkens van beslissende betekenis alle concrete omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, November 19, 2007

  De rechtbank heeft de pij-maatregel verlengt tot 8-1-2008. De officier van justitie vordert verlenging van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen die is opgelegd op 12 februari 2001, onherroepelijk geworden op 8 januari 2002 en waarvan de tenuitvoerlegging is aangevangen op 1 juli 2005. Hij stelt zich op het standpunt dat er ruimte is de maatregel met een vol jaar te...

  ... dat de wet ruimte laat de maatregel (telkens) te verlengen tot (uiterlijk) 1 juli 2011. Volgens de rechtbank is bepalend een termijn van de ...Het hof ziet zich gesteld voor de vraag welke betekenis moet worden toegekend aan het thans geldende en in 2005 gewijzigde artikel ...

 • Uitspraak Nº 18/00318 en 18/00319. Gerechtshof Amsterdam, 2020-05-12

  ...Deze [ Hof : transactiebevestigingen] wijken qua uiterlijk en inhoud in belangrijke mate af van de transactiebevestigingen van ... sprake is geweest van EFP-transacties in de hierboven omschreven betekenis van de term. (…) 89 [Belanghebbende] heeft [dienst] specifiek gevraagd ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Almelo, September 11, 2002

  Vertrekmoratorium / Irak / categoriale bescherming. Bij de vraag of Iraakse eisers, afkomstig uit Centraal-Irak, terecht een vvtv is onthouden, overweegt de rechtbank als volgt. In artikel 3.106 Vb 2000 worden indicatoren voor een vvtv-beleid genoemd, door verweerder nader uitgewerkt in hoofdstuk C1/4.5 Vc 2000. Verweerder stelt onder verwijzing naar hoofdstuk C1/4.5.3.3 Vc 2000 dat ook...

  ... verblijfsalternatief in het beleid van verweerder niet zonder betekenis is. 4.14 Verweerder verwacht dat de bemoeilijkte toegankelijkheid een ...4.20 Verweerder wordt verzocht om uiterlijk 23 oktober 2002 schriftelijk aan de rechtbank en eisers te berichten hoe ...

 • Uitspraak Nº 10/961510-19. Rechtbank Rotterdam, 2020-03-19

  ... document door middel van een tekst en een foto een betrouwbaar uiterlijk te geven, zodat een slachtoffer eerder geneigd is om de ... verdachte wist als geen ander dat zijn producten in feite alleen betekenis hadden voor illegale toepassingen – allemaal te begrijpen onder de ...

 • Van kracht Wetboek van Strafvordering
 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 1410. Rechtbank Noord-Holland, 2019-06-05

  ...uiterlijk 18 augustus 2015 en was gebaseerd op een nominaal bedrag van € 325 ... nog het rendement op de [X] -portefeuille voor haar fiscale betekenis gehad en dient dit rendement in de heffing te worden betrokken. Noch de ...

 • Van kracht Wet milieubeheer
 • Uitspraak Nº 23-000647-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... 3.2.4 Aard en betekenis van het betrouwbaarheidsoordeel 61 . 3.2.5 De betrouwbaarheid van ...233 . - [Peter la S.] heeft in kluisverklaring 15 het uiterlijk van Houtman (donker haar, brildragend) en diens auto (nieuw type donkere ...

 • Uitspraak Nº 23-000672-13. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-29

  ... 3.2.4 Aard en betekenis van het betrouwbaarheidsoordeel 73 . 3.2.5 De betrouwbaarheid van ...246 . - [Peter La S.] heeft in kluisverklaring 15 het uiterlijk van Houtman (donker haar, brildragend) en diens auto (nieuw type donkere ...