turks huwelijksvermogensrecht

52 resultaten voor turks huwelijksvermogensrecht

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, July 15, 2009

  Huwelijksvermogensrecht, Turks recht Afwikkeling naar Turks (nieuw) recht: regime van verwervingsdeelneming

  ... omtrent de boedelscheiding aan te houden totdat het vonnis van de Turkse" rechter hieromtrent onherroepelijk is. Verder verzoekt de man vervolgens \xE2\x80"...Een schuld komt krachtens Turks huwelijksvermogensrecht toe aan de partij aan wiens zijde de schuld is opgekomen of voor wiens ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, July 30, 2008

  Verzet; WCK; na eiswijziging beroep op art. 1:102 BW; toepasselijk huwelijksvermogensrecht; commune conflictregel; Chelouche/Van Leer; (vormvereisten) rechtskeuze; gemeenschappelijke nationaliteit; derdenbescherming; Turks huwelijksvermogensrecht.

  ...Dit betekent dat het Turkse huwelijksvermogensrecht op het verzoek tot echtscheiding van toepassing ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, May 09, 2007

  nieuw Turks huwelijksvermogensrecht, korte inhoud wettelijk stelsel, overgangsrecht

  ... bewijsstukken van de gemeente [..] hebben beide partijen de Turkse nationaliteit. Nu beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats in Nederland ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, December 17, 2008

  toepasselijke huwelijksvermogensrecht; commune conflictregel; Chelouche/Van Leer; (vormvereisten) rechtskeuze; gemeenschappelijke nationaliteit; Turks huwelijksvermogensrecht

  ....3 Bij antwoordakte heeft [opposante] zich op het standpunt dat het Turkse huwelijksvermogensrecht op het onderhavige geschil van toepassing is. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, November 29, 2006

  De man heeft de Turkse nationaliteit, terwijl de vrouw zowel de Turkse als de Nederlandse nationaliteit heeft. Partijen zijn gehuwd op 1 oktober 1987 op het Turkse consulaat te Rotterdam. Dit betekent dat de vraag naar het toepasselijke recht in beginsel niet beantwoord kan worden op grond van het Haags Huwelijksvermogensverdrag van 1978. Het huwelijk van partijen is immers vóór 1 september 1992...

  ...4. De beoordeling. 4.1. Partijen zijn op 1 oktober 1987 op het Turkse consulaat in [plaatsnaam] met elkaar gehuwd. Bij beschikking van de ... man te worden beoordeeld aan de hand van het Turks huwelijksvermogensrecht. Daarbij merkt het hof op dat voor zover er wijzigingen optreden in het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, April 29, 2003

  Huwelijksvermogensrecht. Turks recht van toepassing. Afwijzing vordering tot verdeling omdat partijen hun standpunt onvoldoende hebben onderbouwd.

  ...2. Tussen partijen staat vast dat op hun huwelijksvermogensregime Turks recht van toepassing is. Partijen zijn het erover eens dat dit betekent ...

 • Uitspraak Nº C/10/493302 / HA ZA 16-81. Rechtbank Rotterdam, 2017-02-22

  ... . 2.2. Dat tussen de heer en mevrouw [gedaagde] Turks huwelijksvermogensrecht geldt, is tussen hen beiden vastgesteld in r.o. ...

 • Uitspraak Nº 200.264.798/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-04-08

  ... - de man, bijgestaan door zijn advocaat en [tolk] , tolk in de Turkse taal. . . . De advocaat van de man heeft ter ... bevoegdheid toekomt om van de onderhavige huwelijksvermogensrechtelijke zaak kennis te nemen, aangezien de Nederlandse rechter op grond van de ...

 • Uitspraak Nº C/10/471960 / HA ZA 15-264. Rechtbank Rotterdam, 2015-08-26

  ...te bepalen dat het Turks recht van toepassing is op het huwelijksvermogensregime; II. te bepalen ... recht4.2.Voor de beantwoording van de vraag welk huwelijksvermogensrecht van toepassing is, is het moment van huwelijkssluiting bepalend. Het aldus ...

 • Uitspraak Nº C/15/231379 / FA RK 15-5189. Rechtbank Noord-Holland, 2017-08-23

  ...Partijen hebben de Turkse nationaliteit. . . . . 2.2. . . ... te worden beoordeeld aan de hand van het Turks huwelijksvermogensrecht. Voor zover er wijzigingen zijn opgetreden in het toepasselijke materiële ...

 • Uitspraak Nº C/13/568774 / FA RK 14-5256. Rechtbank Amsterdam, 2016-02-24

  ... het huwelijksvermogensregime van partijen wordt beheerst door het Turkse recht tot aan het moment dat de man de Nederlandse nationaliteit heeft ... . . Inhoud Turks huwelijksvermogensrecht . . . . . . 3.1.2. . ...

 • Uitspraak Nº SGR 15/3638, SGR 15/3641. Rechtbank Den Haag, 2015-10-19

  ...In dit licht wijzen eisers erop dat eiseres volgens het Turks huwelijksvermogensrecht geen aanspraak heeft op het stuk grond dat op naam ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, May 03, 2005

  Het Turkse Burgerlijk Wetboek (hierna: Turks BW) is met ingang van 1 januari 2002 op het punt van het huwelijksvermogensrecht ingrijpend gewijzigd. Het wettelijk stelsel is gewijzigd van het bestaan van geen enkele gemeenschap van goederen in een stelsel zoals omschreven in de artikelen 218-220 Nieuw Turks BW, dat er kort gezegd op neer komt dat hetgeen door partijen ten tijde van het huwelijk...

  ...Door de omstandigheid dat partijen de Turkse nationaliteit bezitten, draagt de onderhavige zaak een internationaal ... met ingang van 1 januari 2002 op het punt van het huwelijksvermogensrecht ingrijpend gewijzigd. Het wettelijk stelsel is gewijzigd van het bestaan ...

 • Uitspraak Nº 200.259.389. Gerechtshof Den Haag, 2020-05-20

  ... - partijen hebben zowel de Nederlandse als de Turkse nationaliteit. . . . . 3.2. . Het ... bevoegdheid toekomt om van de onderhavige huwelijksvermogensrechtelijke zaak kennis te nemen, aangezien de Nederlandse rechter op grond van de ...

 • Uitspraak Nº 200.191.615/01 en 200.191.616/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-08-22

  ...De man heeft de Nederlandse en de Turkse nationaliteit. De vrouw heeft de Turkse nationaliteit. Partijen hebben ... zijn aangegaan, deze schuld krachtens Turks huwelijksvermogensrecht toekomt aan de partij aan wiens zijde de schuld is opgekomen. Naar het ...

 • Uitspraak Nº 200.252.241_01 en 200.256.680_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-02-13

  ... slagen en dat in de periode van 8 augustus 2012 tot 7 maart 2013 het Turks huwelijksvermogensrecht wordt toegepast en met ingang van 7 maart 2013 het ...

 • Uitspraak Nº C/10/530784 / HA ZA 17-677. Rechtbank Rotterdam, 2018-06-27

  ... oordeel doet niet af dat naar huidig Nederlands huwelijksvermogensrecht als peildatum voor de omvang van de gemeenschap heeft te gelden de datum ...In de echtscheidingsbeschikking is geoordeeld dat tussen partijen Turks huwelijksvermogensrecht toepasselijk is. . . . . 4.3. ...

 • Uitspraak Nº SGR 15/3642. Rechtbank Den Haag, 2015-10-19

  ...In dit licht wijzen eisers erop dat eiseres volgens het Turks huwelijksvermogensrecht geen aanspraak heeft op het stuk grond dat op naam ...

 • Cassatie van Hoge Raad, November 18, 2011

  Art. 81 RO. IPR. Toepasselijk huwelijksvermogensrecht.

  ... overwogen dat op het huwelijksvermogensregime van partijen het Turkse recht van toepassing is als het recht van de gemeenschappelijke ... van de overwaarde van de woning niet Turks huwelijksvermogensrecht, maar Nederlands goederenrecht van toepassing is (..).". 5. De man heeft ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 28, 2011

  Art. 81 RO. Echtscheiding. Vaststelling partneralimentatie. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap naar Turks recht.

  ... de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap van partijen naar Turks recht. De zaak komt naar mijn mening voor toepassing van art. 81 RO in ... periode geldt, aldus de rechtbank, het Turkse huwelijksvermogensrecht, zoals dit tot 1 januari 2002 heeft gegolden. De rechtbank is van oordeel ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, August 01, 2012

  Internationale zaak; verdeling na scheiding; Turks recht toepasselijk op het huwelijksvermogensregime. Geen tolk ter zitting.

  ...De man voert daartoe aan dat op de huwelijksgemeenschap Turks recht van toepassing is, nu partijen in 1977 (bij het sluiten van het ...Op basis van het Turks huwelijksvermogensrecht is deze woning privé-eigendom van de man en behoeft hij de waarde van de ...

 • Raadkamer van Rechtbank Breda, March 04, 2011

  IPR: Intrekking rechtskeuze voor toepassing van Nederlands recht op verzoek tot echtscheiding gehonoreerd. Turks recht van toepassing op verdeling: financiële afrekening huwelijksvermogen

  ...- dat de vrouw de Turkse nationaliteit en de man de Turkse en Nederlandse nationaliteit bezit;. - ... rechtbank overweegt dat een schuld krachtens Turks huwelijksvermogensrecht toekomt aan de partij aan wiens zijde de schuld is opgekomen of voor wiens ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, February 02, 2010

  IPR, huwelijksvermogensregime van partijen wordt bepaald door Turks recht. Naar Nederlands recht hebben partijen gemeenschappelijke zaken die verdeeld moeten worden met toepassing van Nederlands recht. Verrekening van schulden met toepassing van Turks recht.

  ...Partijen bezaten ten tijde van de huwelijkssluiting de Turkse nationaliteit. In 1995 hebben zij beiden daarnaast de Nederlandse ... van de overwaarde van de woning niet Turks huwelijksvermogensrecht, maar Nederlands goederenrecht van toepassing is, hetgeen met zich brengt ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, June 01, 2011

  Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Huwelijksgoederenregime wordt beheerst door Turks recht. Regime van de verwervingsdeelneming is van toepassing. Beroep op overspel op grond van artikel 236 TBW slaagt niet: huwelijk is op grond van het Nederlandse recht ontbonden op grond van een duurzame ontwrichting.

  ... mede-eigendom en de afwikkeling van het huwelijksgoederenregime naar Turks recht als volgt vastgesteld:. - aan de vrouw wordt toebedeeld de ... bij de beoordeling van het verzoek het Turks huwelijksvermogensrecht toepassen, zoals dat door de rechtbank is uitgewerkt in haar beschikking ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, June 04, 2008

  Partneralimentatie. Huwelijksvermogensregime; internationale aspecten artikel 21 Haags Huwelijks Vermogens Verdrag. Achtereenvolgens Turks en Nederlands recht van toepassing.

  ...Voor de vrouw is als tolk in de Turkse taal verschenen, de heer S. Yeltekin. VASTSTAANDE FEITEN EN HET ... van partijen op grond van Nederlands huwelijksvermogensrecht de schulden genoemd onder punt 10 a tot en met f van het onderhavige ...