uitdrukkelijk onderbouwd standpunt

11516 resultaten voor uitdrukkelijk onderbouwd standpunt

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 2 oktober 2012

  1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt (uos) , art. 359.2 Sv. De klacht dat het Hof zonder nadere motivering van een ingenomen uos is afgeweken mist feitelijke grondslag. 2. Gegronde bewijsklacht (art. 197a Sr, mensensmokkel).

  ... de verdediging naar voren gebracht uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat niet is gebleken van een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 april 2011

  Poging tot doodslag en Poging tot moord. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. 14 jaar gevangenisstraf.

  ...De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het beroepen vonnis moet worden ..., leverende dat namelijk geen uitdrukkelijk onderbouwd standpunt op in de zin van artikel ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 juni 2011

  Art. 359.2 Sv, uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. Hetgeen naar voren is gebracht met betrekking tot de betrouwbaarheid van de verklaringen van de aangeefster en een drietal getuigen kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van het Hof naar voren is gebracht. Het Hof is in...

  ... de verdediging naar voren gebracht uitdrukkelijk onderbouwd standpunt inzake de betrouwbaarheid ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 mei 2012

  Art. 359.2 Sv, art. 358.3 Sv. V.zv. het middel t.a.v. het verweer dat art. 2.1.1.4 APV Leeuwarden ondeugdelijk is bekendgemaakt en daarom niet verbindend is, klaagt dat het Hof niet heeft voldaan aan het motiveringsvoorschrift van art. 359.2.2e volzin Sv, miskent het dat het hier een verweer betreft waarop ingevolge art. 358.3 Sv bepaaldelijk moet worden beslist en waarvoor het...

  ... naar voren gebrachte uitdrukkelijk onderbouwde standpunten. 2.2.1. Aan de verdachte ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 juni 2012

  1. Bevestiging vonnis. 2. Art. 359.2 Sv, uitdrukkelijk onderbouwd standpunt (uos) m.b.t. het zwaar lichamelijk letsel. 3. Uitspraak innerlijk tegenstrijdig m.b.t. de schadevergoedingsmaatregel? Ad 1. Het ligt op de weg van de appelrechter om kennelijke schrijffouten die voorkomen in het vonnis van de eerste rechter, waaronder schrijffouten in de bewezenverklaring, te verbeteren. Zo’n verbetering...

  ... de verdediging naar voren gebracht uitdrukkelijk onderbouwd standpunt inzake het strafverzwarende ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 juni 2011

  1. Verwerping verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid (n-o) OM in de vervolging. 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt (uos), art. 359.2 Sv. Ad 1. Het Hof diende ingevolge art. 358.3 en art. 359.2.1e volzin Sv een gemotiveerde beslissing te geven op het verweer strekkende tot n-o van het OM in de vervolging. ’s Hofs oordeel dat hetgeen is aangevoerd niet dient te leiden tot n-o van het OM...

  ..."De raadsvrouw stelt zich op het standpunt dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk ... een door de verdediging ingenomen uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, zonder daartoe in het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 10 april 2012

  Art. 359.2 Sv, uitdrukkelijk onderbouwd standpunt (uos). Hetgeen door de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep naar voren is gebracht m.b.t. de bij de meldlijn M (Meld Misdaad Anoniem) binnengekomen anonieme melding, kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie t.o.v. het Hof naar voren...

  ... beslissing heeft genomen op het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt van de verdediging dat de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 februari 2012

  Art. 359.2 Sv, uitdrukkelijk onderbouwd standpunt (uos) m.b.t. strafoplegging. Hetgeen door de raadsman naar voren is gebracht m.b.t. de toepassing van art. 9a Sr kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie t.o.v. het Hof naar voren is gebracht. Het Hof is in zijn arrest van dit uos afgeweken...

  ... de verdediging naar voren gebrachte uitdrukkelijk onderbouwde standpunt dat art. 9a Sr dient te ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 13 december 2011

  Art. 359.2 tweede volzin Sv. Hetgeen ter terechtzitting in hoger beroep door en namens verdachte is aangevoerd is niet van louter feitelijke aard maar stelt daarnaast de rechtsvraag aan de orde of de onder verdachte inbeslaggenomen spuitbus een voorwerp is a.b.i. categorie IV WWM. Daarmee is een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt in de zin van art. 359.2 tweede volzin Sv ingenomen. Het Hof had...

  ... door de verdediging ingenomen uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. 3.2. Het proces-verbaal van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 juni 2011

  Profijtontneming. Art. 359.2 Sv, uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. Hetgeen met betrekking tot de op het wederrechtelijk verkregen voordeel in mindering te brengen kosten is aangevoerd, kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van het Hof naar voren is gebracht. Het Hof is in

  ... een namens de betrokkene ingenomen uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. 2.2. Het Hof heeft het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 november 2011

  Jeugdzaak. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt (uos). Art. 359.2 tweede volzin Sv. Hetgeen door de raadsvrouwe naar voren is gebracht m.b.t. de aangetroffen vingerafdrukken kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van het Hof naar voren is gebracht. Het Hof is in zijn arrest...

  ... de verdediging naar voren gebracht uitdrukkelijk onderbouwd standpunt met betrekking tot de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 juli 2011

  OM-cassatie tegen vrijspraak van art. 362.1 Sr. Grondslagverlating. Het Hof heeft overwogen dat het “niet de overtuiging (heeft) bekomen dat er bij verdachte sprake was van opzet op het tenlastegelegde feit, maar dat het hier een volstrekt misplaatste grap van verdachte betrof”. Die overweging geeft niet blijk van een onjuiste uitleg van art. 362.1 ahf onder 4 Sr. Geen sprake van...

  ... Openbaar Ministerie op dit punt een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt als bedoeld in art. 359, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 november 2011

  Profijtontneming. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt (u.o.s.), art. 359.2 tweede volzin Sv. Hetgeen namens betrokkene is aangevoerd, kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van het Hof naar voren is gebracht. Het Hof is van dit u.o.s. afgeweken zonder in het bijzonder de...

  ... de verdediging naar voren gebracht uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, inhoudende dat de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 31 januari 2012

  1. Art. 326 Sr, tenietdoen van een inschuld. 2. Art. 359.2 Sv, uitdrukkelijk onderbouwd standpunt (u.o.s.). Ad 1. Het middel berust o.m. op de opvatting dat van het tenietdoen van een inschuld als bedoeld in art. 326 Sr geen sprake kan zijn indien de verwerping van een nalatenschap civielrechtelijk aantastbaar is. Die opvatting is onjuist. Ad 2. Uit de (bewijs)overwegingen van het Hof kan t.a.v....

  ... gemotiveerde weerlegging van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt dat wat betreft feit 1 van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 31 januari 2012

  1. Art. 326 Sr, tenietdoen van een inschuld. 2. Art. 359.2 Sv, uitdrukkelijk onderbouwd standpunt (u.o.s.). Ad 1. Het middel berust o.m. op de opvatting dat van het tenietdoen van een inschuld als bedoeld in art. 326 Sr geen sprake kan zijn indien de verwerping van een nalatenschap civielrechtelijk aantastbaar is. Die opvatting is onjuist. Ad 2. Uit de (bewijs)overwegingen van het Hof kan t.a.v....

  ... gemotiveerde weerlegging van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt dat wat betreft feit 1 van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 17 november 2009

  Profijtontneming. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. HR: 81 RO.

  ... waarom het is afgeweken van het standpunt van de verdediging dat deze periode moet worden ... kan worden verstaan als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt in de zin van art. 359, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 13 juli 2010

  Art. 359.2 Sv. Hetgeen t.t.z. door de raadsman is aangevoerd m.b.t. verklaring van de aangeefster kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. Het Hof is daarvan afgeweken door die verklaring voor het bewijs te bezigen, maar heeft in strijd met art. 359.2 Sv niet i.h.b. de redenen opgegeven die daartoe hebben geleid. Dat leidt tot nietigheid.

  ... waarom het is afgeweken van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt van de verdediging dat de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 7 oktober 2008

  Art. 359.2 Sv. Hetgeen door de raadsman t.t.z. in appel is aangevoerd m.b.t. de verklaringen van de getuige X kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. Het Hof is daarvan afgeweken door die verklaringen tot het bewijs te bezigen maar heeft - in strijd met art. 359.2 Sv niet i.h.b. de redenen opgegeven die daartoe hebben geleid. Dat leidt ex art. 359.8...

  ... waarom het is afgeweken van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt van de verdediging dat de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 25 september 2007

  Betwisting deskundigheid en art. 359.2 Sv. Het hof heeft hetgeen door de raadsman omtrent de deskundigheid van de getuigen-deskundigen kennelijk niet aangemerkt als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt a.b.i. art. 359.2 Sv. Dat oordeel geeft in het licht van de door de getuigen-deskundigen in hoger beroep afgelegde verklaringen, meer in het bijzonder omtrent de door de raadsman i.v.m. hun...

  ... hebben geleid tot afwijking van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt van de verdediging inzake ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 16 mei 2006

  Art. 359.2 Sv. HR herhaalt de algemene beschouwingen uit HR LJN AU9130. Het hof heeft het gevoerde betoog kennelijk niet opgevat als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt ex art. 359.2 Sv. Dat oordeel is onjuist noch onbegrijpelijk.

  ... te dien aanzien door den verdachte uitdrukkelijk voorgedragen verweer, artikel 349, eerste lid, ... officier van justitie uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, in het bijzonder de redenen op die ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 augustus 2012

  Jeugdzaak. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt (uos). Het Hof heeft hetgeen door de raadsvrouwe is aangevoerd m.b.t. de betrouwbaarheid van de verklaringen van X, Y en Z, inhoudende dat die verklaringen niet met elkaar stroken en dat daaraan de conclusie moet worden verbonden dat niet onomstotelijk is komen vast te staan dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde, kennelijk...

  ... de verdediging naar voren gebracht uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. 2.2.1. Ten laste van de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 juli 2011

  1. Herstelarrest. 2. Art. 359.2 Sv, uos. Ad 1. Als gevolg van een administratieve vergissing is de aanzegging a.b.i. art. 435.1 Sv aan het Openbaar Ministerie achterwege gebleven. Aannemelijk is dat de AG bij het Hof daardoor niet binnen de wettelijke termijn een schriftuur houdende middelen van cassatie heeft ingediend. HR trekt daarom het arrest van 9 november 2010 in. Ad 2. Hetgeen door de...

  ... Ministerie naar voren gebracht uitdrukkelijk onderbouwd standpunt met betrekking tot het in de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 4 december 2007

  OM-cassatie. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt ex art. 359.2 Sv in het requisitoir van de AG bij het Hof. Het Hof is van dit door uitdrukkelijk onderbouwde standpunt afgeweken door verdachte vrij te spreken zonder daarbij de bijzondere redenen op te geven die daartoe hebben geleid.

  ... waarom het is afgeweken van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt omtrent het bewijs van deze ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 18 december 2007

  Samenhangende zaak met 02835/06. Art. 359.2 Sv. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.z.v. onbetrouwbaarheid getuigenverklaring. Hetgeen door de raadsman ttz. in hoger beroep is aangevoerd m.b.t. de verklaringen van de getuige kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie t.o.v. het Hof naar...

  ... waarom het is afgeweken van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt van de verdediging dat de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 18 december 2007

  Samenhangende zaak met 02834/06. Art. 359.2 Sv. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.z.v. onbetrouwbaarheid getuigenverklaring. Hetgeen door de raadsman ttz. in hoger beroep is aangevoerd m.b.t. de verklaringen van de getuige kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie t.o.v. het Hof naar...

  ... waarom het is afgeweken van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt van de verdediging dat de ...