Uitvoeringsverordening

411 resultaten voor Uitvoeringsverordening

 • Beoordeling vLex
 • Wet van 12 oktober 2018 tot wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) nr. 1259/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013
 • Cassatie van Hoge Raad, 13 maart 2009

  Vaststelling bevoegdheid tot invordering van omzetbelasting ter zake van onttrekking goederen in Nederland (tijdens grensoverschrijdend douanevervoer), art. 7, lid 3, Zesde Richtlijn; art. 18 Wet op de omzetbelasting 1968; art. 450ter Uitvoeringsverordening CDW.

  ... douaneautoriteiten van het kantoor van vertrek te R (hierna: de Belgische douane) - onder verwijzing naar artikel 366 van de Uitvoeringsverordening Communautair douanewetboek (hierna: de UCDW) - aan de Nederlandse douane een 'Verzoek tot nasporing' gezonden. Vervolgens heeft het Belgische ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 3 april 2009

  Artikelen 378 en 379 van de Uitvoeringsverordening Communautair douanewetboek (tekst 1997); artikelen 18 en 22, lid 4, Wet op de omzetbelasting 1968 (tekst 1997); grensoverschrijdend douanevervoer; vaststelling plaats van de onttrekking

  ... 24 september 1997 heeft de Inspecteur aan belanghebbende een kennisgeving verzonden als bedoeld in artikel 379, lid 2, van de Uitvoeringsverordening Communautair douanewetboek (tekst 1997; hierna: de UCDW). Op die kennisgeving heeft belanghebbende niet gereageerd. De Inspecteur heeft op 12 januari ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 28 april 2011

  De voorzieningenrechter is, zo verstaat de Afdeling, de minister gevolgd in zijn standpunt dat de verklaringen van de vreemdelingen over zijn verblijf buiten het grondgebied van de lidstaten geen betekenis hebben, omdat de vreemdeling zijn gestelde terugkeer naar Afghanistan niet met bewijzen, als bedoeld in bijlage II, lijst A, onder I.9 van de Uitvoeringsverordening, heeft gestaafd. De...

  ...2.3. Ingevolge artikel 4 van de Verordening (EG) 1560/2003 van de Commissie van 2 september 2003 (hierna: de Uitvoeringsverordening) erkent de aangezochte lidstaat, wanneer een terugnameverzoek is gebaseerd op gegevens die door de centrale eenheid van Eurodac zijn verstrekt en ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 16 oktober 2012

  Terugname ogv Vo 343/2003 (Dublinverordening). Uitleg art. 5, lid 2, van Uitvoeringsverordening (Vo 1560/2003): herbeoordeling van negatief antwoord op terugnameverzoek. Claimakkoord na verstrijken termijn. In artikel 5, tweede lid, van de Vo 1560/343 laat voor verweerder ruimte om de aangezochte lidstaat de vraag om herbeoordeling meer dan één keer voor te leggen, zolang dit maar binnen de...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, 9 oktober 2012

  Niet kan worden geconcludeerd dat verweerder in het kader van verordening (EG) nr. 1560/2003 houdende uitvoeringsbepalingen van de Dublinverordening (de Uitvoeringsverordening), ten aanzien van het overnameverzoek onvoldoende voortvarend heeft gewerkt. Daarbij heeft de rechtbank betrokken dat verweerder in reactie op het negatieve antwoord de Franse autoriteiten een nieuw overnameverzoek bij...

  ...1560/2003 houdende uitvoeringsbepalingen van de Dublinverordening (verder: de Uitvoeringsverordening), is het volgende bepaald. 1. Wanneer de aangezochte lidstaat na onderzoek van oordeel is dat op grond van de voorgelegde elementen niet kan worden ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 5 augustus 2009

  Dublin-verordering / overdrachtstermijn / verlengen Uit de artikelen 20, eerste lid, aanhef en onder d, en 20, tweede lid, van de Verordening, bezien in samenhang met artikel 9, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening, valt af te leiden dat de verantwoordelijkheid voor het behandelen van het asielverzoek bij niet tijdige overdracht eerst op de verzoekende lidstaat komt te rusten, indien de...

  ...1560/2003 van de Commissie van 2 september 2003, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening nr. 343/2003 (hierna: de Uitvoeringsverordening). Daaruit volgt juist dat door de enkele mededeling aan de verantwoordelijke lidstaat, gedaan vóór het verstrijken van de zes maanden, dat en ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Haarlem, Voorzieningenrechter, 19 januari 2011

  Artikel 5 Verordening (EG) 1560/2003 (Dublin Uitvoeringsverordening) – verzoek om herziening van de afwijzing van het overnameverzoek – eenmalige aanvullende procedure Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt uit de tekst van artikel 5, eerste en tweede lid, Uitvoeringsverordening, dat een verzoek om een eerder gedaan overnameverzoek opnieuw te onderzoeken slechts één maal bij de...

  ...Verordening 1560/2003 (verder: Uitvoeringsverordening), geeft verweerder de mogelijkheid om, na een negatief antwoord op een overnameverzoek, binnen drie weken na dat antwoord om herziening te verzoeken. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 5 oktober 2007

  Douane. Auto is in Nederland geplaatst onder de regeling extern communautair douanevervoer en niet aangebracht op het kantoor van bestemming. Eiseres heeft niet het in artikel artikel 365, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening CDW voorgeschreven bewijs geleverd. Auto is aan douanetoezicht onttrokken. Douaneschuld ontstaan in Nederland.

  ...Eiseres heeft niet het in artikel 365, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening CDW voorgeschreven bewijs geleverd dat de auto met het T-document op het kantoor van bestemming is aangebracht. Op grond hiervan is de auto aan het ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 7 december 2007

  Artikel 15, tweede lid, van de Dublinverordening / artikel 11 van de Uitvoeringsverordening / afhankelijkheid / concrete hulp Hoewel uit deze stukken en uit de door de vreemdeling afgelegde verklaringen kan worden afgeleid dat de moeder van de vreemdeling ernstige medische klachten heeft en wellicht baat heeft bij haar aanwezigheid in Nederland, heeft de staatssecretaris zich, anders dan de...

  ...1560/2003 van de Commissie van 2 september 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van de Dublinverordening (hierna: de Uitvoeringsverordening) zijn nadere bepalingen opgenomen omtrent situaties van afhankelijkheid. In artikel 11, eerste lid, is bepaald dat artikel 15, tweede lid, van de ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 19 juni 2009

  Dublinverordening / Uitvoeringsverordening / drie maanden verblijf buiten grondgebied lidstaten / andere indirecte bewijzen van dezelfde aard / verklaring van vriendin In de in bijlage II, lijst B, onder I.9 en II.3, van de Uitvoeringsverordening gegeven opsommingen van indirecte bewijzen is aan het slot vermeld 'andere indirecte bewijzen van dezelfde aard'. In deze opsommingen zijn 'gedetailleerd

  ... van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de Uitvoeringsverordening), het aan de vreemdelingen is om op grond van feitelijke bewijzen of uitvoerige en verifieerbare verklaringen aannemelijk te maken dat zij ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 22 december 2011

  TERUGKEERRICHTLIJN / Werkingssfeer Terugkeerrichtlijn / Jurisprudentie Dublinzaken / Er is geen sprake van terugkeer in de zin van de Terugkeerrichtlijn indien een vreemdeling, vrijwillig of gedwongen, terugkeert naar een land dat lid is van de Europese Unie of een land dat voor de toepassing van de Verordening met een lidstaat van de Europese Unie is gelijk te stellen Uit de bepalingen van de...

  ... punt 8 van de considerans van Verordening (EG) 1560/2003 houdende de uitvoeringsbepalingen van de Verordening (hierna: de Uitvoeringsverordening) wordt deze verordening, overeenkomstig artikel 4 van de Overeenkomst, gelijktijdig toegepast door de lidstaten, IJsland en Noorwegen en omvat de ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 10 december 2010

  Verordening 1560/2003 / terugnameverzoek De vreemdelingen hebben voorts in beroep betoogd dat de weigering van de Hongaarse autoriteiten van 28 augustus 2009 om hen terug te nemen als definitief moet worden beschouwd, nu op 29 september 2009, de datum waarop de Hongaarse autoriteiten hebben bericht de vreemdelingen terug te willen nemen, de termijn om het verzoek tot terugname alsnog te...

  ...1560/2003 van de Commissie van 2 september 2003, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening nr. 343/2003 (hierna: de Uitvoeringsverordening), wordt, wanneer de aangezochte lidstaat na onderzoek van oordeel is dat op grond van de voorgelegde elementen niet kan worden besloten dat hij ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 3 april 2009

  Conclusie PG Een auto bestemd voor Polen werd aangegeven voor extern communautair douanevervoer naar Duitsland. Het document T1 werd niet gezuiverd. De Tariefcommissie oordeelde onherroepelijk dat de belanghebbende in Nederland douaneschuldenaar op grond van artikel 203 van het Communautair douanewetboek is. Deze procedure betreft de omzetbelasting in verband met de onttrekking. In de conclusie...

  ...Bij brief van 24 september 1997 heeft de inspecteur aan belanghebbende een kennisgeving als bedoeld in artikel 379 van de Uitvoeringsverordening Communautair douanewetboek (destijds geldende tekst, hierna te noemen: UCDW) gestuurd inhoudend dat belanghebbende tot drie maanden na dagtekening ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 3 april 2009

  Conclusie PG Een auto bestemd voor Polen werd aangegeven voor extern communautair douanevervoer naar Duitsland. Het document T1 werd niet gezuiverd. De Tariefcommissie oordeelde onherroepelijk dat de belanghebbende in Nederland douaneschuldenaar op grond van artikel 203 van het Communautair douanewetboek is. Deze procedure betreft de omzetbelasting in verband met de onttrekking. In de conclusie...

  ...2.4. Bij brief van 27 november 1997 heeft de inspecteur aan belanghebbende een kennisgeving als bedoeld in artikel 379 van de Uitvoeringsverordening Communautair douanewetboek (destijds geldende tekst, hierna te noemen: UCDW) gestuurd inhoudend dat belanghebbende tot drie maanden na dagtekening ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 3 december 2004

  Aan ontheffing verbonden voorwaarde dat landschildpad moet zijn voorzien van microchiptransponder; niet is aangetoond dat deze methode in casu niet geschikt als identificatie-middel moet worden geacht. Artt. 75, lid 3 en 13, lid 1 Ffw Art. 26, lid 1 sub b Uitvoeringsverordening (EG) 1808/2001

  ...338/97, hierna: Uitvoeringsverordening. 2.2. Artikel 36, eerste lid, aanhef en onder b, Uitvoeringsverordening luidt - voor zover hier van belang -:. 1. Met het oog op artikel 34, lid 1, ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, 16 april 2009

  Uit de wijze waarop de diverse autoriteiten de onderhavige onderzoeksprocedure hebben laten verlopen en gezien de omstandigheid dat belanghebbende geen kennis behoefde te hebben van de malversaties, komt de Douanekamer tot de conclusie, dat er aanleiding is voor het oordeel dat belanghebbende in een bijzondere situatie is komen te verkeren. Deswege zijn er, mede gelet op het arrest van het Hof...

  ... van 28 juli 2008, CAS SpA, C-204/07, termen aanwezig de verzoeken tot terugbeta-ling op de voet van artikel 905 van de Uitvoeringsverordening van het CDW voor te leggen aan de Commissie. 6.5. Het sub 5.4. door de inspecteur gestelde biedt naar het oordeel van de Douane-kamer onvoldoende ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, 16 april 2009

  Uit de wijze waarop de diverse autoriteiten de onderhavige onderzoeksprocedure hebben laten verlopen en gezien de omstandigheid dat belanghebbende geen kennis behoefde te hebben van de malversaties, komt de Douanekamer tot de conclusie, dat er aanleiding is voor het oordeel dat belanghebbende in een bijzondere situatie is komen te verkeren. Deswege zijn er, mede gelet op het arrest van het Hof...

  ... van 28 juli 2008, CAS SpA, C-204/07, termen aanwezig de verzoeken tot terugbeta-ling op de voet van artikel 905 van de Uitvoeringsverordening van de CDW voor te leggen aan de Commissie. 6.5. Het sub 5.3 door de inspecteur gestelde biedt naar het oordeel van de Douane-kamer onvoldoende steun ...

 • Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties

  ... de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening») en de uitvoering van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/983 van de Commissie van 24 juni 2015 betreffende de procedure voor de afgifte van de Europese beroepskaart en de toepassing van het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, 20 september 2005

  Belanghebbende beschikte over een vergunning voor een entrepot, type C-sum, en over vergunningen toegelaten afzender en toegelaten geadresseerde. De Douanekamer acht aannemelijk dat de door belanghebbende aangegeven goederen daadwerkelijk in ontvangst zijn genomen in de bedrijfsruimte van F. De verandering van de bestemming was ingevolge artikel 402, tweede lid, juncto artikel 356, derde lid, van

  ...2.1. Belanghebbende, die beschikt over een vergunning toegelaten afzender als bedoeld in artikel 398 van de Uitvoeringsverordening communautair douanewetboek (hierna: de UCDW), heeft op 29 januari 2001 aangifte voor de regeling extern communautair douanevervoer gedaan. Hiervoor ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 4778. Rechtbank Noord-Holland, 2018-04-06
 • Uitspraak Nº AWB-16_8232. Rechtbank Den Haag, 2017-01-26
 • Uitspraak Nº AWB - 14 _ 216. Rechtbank Noord-Holland, 2016-12-05
 • Uitspraak Nº 2200130716. Gerechtshof Den Haag, 2017-03-10
 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 3076. Rechtbank Noord-Holland, 2019-01-17