vakantieparken

107 resultaten voor vakantieparken

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº AWB- 20_807 VV. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-04-10

  ... voorziening met betrekking tot het verlenen van een ongelimiteerde vergunning tot het verwijderen van kampeerplaatsen van bestaande vakantieparken en deze te vervangen door stenen gebouwen in afwijking van het bestemmingsplan. . . . De voorzieningenrechter heeft met toepassing ...

 • Uitspraak Nº C/15/286876 / HA ZA 19-244. Rechtbank Noord-Holland, 2020-03-04

  ...Dat is Anzelhoef Beheer. Het opnemen van een dergelijke clausule is niet ongebruikelijk bij vakantieparken als deze. Ten behoeve van eenheid en uniformiteit op het park, alsmede met het oog op de gelijke behandeling van alle eigenaren, worden dergelijke ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 mei 2013

  Ontslag op staande voet wegens diefstal/verduistering in dienstbetrekking en langdurige afwijking van kassareglement.

  ...3.2 Albron exploiteert sinds 18 juni 2010 de horecaoutlets op de vakantieparken van Center Parcs in Nederland en België. 3.3 [eiseres] is per 17 april 2000 in dienst getreden bij de rechtsvoorganger van. Albron, zijnde ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, 27 april 2012

  Oplichting, beleggingen,faillissement, veroordeling.

  ...rendement te beleggen in of via één of meer bedrijf/bedrijven en/of in (onder. meer) recreatiewoningen en/of vakantieparken en/of onroerend goed en/of in te. brengen of te investeren in één of meer door verdachte genoemde. (beleggings-)projecten,. waardoor voornoemde ...

 • Uitspraak Nº AWB - 19 _ 1712. Rechtbank Gelderland, 2019-06-05

  ... In zijn reactienota wijst verweerder er verder op dat vanuit recreatie en het programma Vitale vakantieparken in het verleden is gekeken naar de recreatieve potentie van [locatie] . De potentie is goed, door de ligging op relatief korte afstand tot de kern en ...

 • Uitspraak Nº 201701277/1/R2, 201707226/1/R2 en 201710245/1/R2. Raad van State, 2019-04-30

  ... Osse of Port Zélande te ontwikkelen, heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat op deze locaties reeds vakantieparken zijn gevestigd die in gebruik zijn en niet beschikbaar zijn voor herontwikkeling en transformatie. . 8.8.    De Afdeling komt tot de ...

 • Uitspraak Nº 18/850032-19. Rechtbank Noord-Nederland, 2020-02-11

  ...[slachtoffer] ging via advertenties prostitutiewerkzaamheden doen, onder andere bij klanten thuis, in hotels en vakantieparken. Verdachte vervoerde haar indien nodig. [slachtoffer] mocht zelf niet langer bepalen welke klanten ze aannam. [slachtoffer] deed haar verdiensten in ...

 • Uitspraak Nº 20-239. Rechtbank Gelderland, 2020-03-13

  ...Onderdeel van het project is de advisering en ondersteuning van gemeenten bij toezicht en handhaving op en rondom vakantieparken, onder meer voor wat betreft permanente bewoning in strijd met het bestemmingsplan. . In het kader van dit project hebben in februari 2019 ...

 • Uitspraak Nº LEE 17/3619. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-10-26

  ...Verzoekers hebben ter zitting volstaan met op te merken dat ze gebeld hebben met een woningbouwcorporatie en met vakantieparken. De voorzieningenrechter acht dit onvoldoende om aan te kunnen nemen dat er voor verzoekers in het geheel geen vervangende woonruimte beschikbaar is. ...

 • Uitspraak Nº 03/700493-14. Rechtbank Limburg, 2015-10-27

  ...De verdachte kiest hierbij voor een luxueuze levensstijl door met zijn gezin in hotels in hogere prijsklassen, alsmede in luxe vakantieparken te verblijven. Zij leven echter ook als nomaden zonder stabiele thuishaven, omdat ze constant weer moeten vertrekken als de verdachte ontmaskerd ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 6117. Rechtbank Gelderland, 2020-04-09

  .... . 14. In dit arrest heeft de Hoge Raad voorts overwogen ‘(…) Vooropgesteld wordt dat de wezenlijke functie van vakantieparken als het onderhavige is gelegen in het aanbieden van recreatiewoningen en kampeerplaatsen. Voor dergelijke onroerende zaken geldt dat voorzieningen op ...

 • Uitspraak Nº 201507555/1/R2. Raad van State, 2016-05-04

  ... het gemeentelijke samenwerkingsverband Regio Noord-Veluwe opgezette en door de provincie Gelderland gefinancierde programma "Vitale Vakantieparken" ertoe noopt de recreatieve functie van het onderhavige recreatieterrein te behouden en te versterken. De raad wenst voorts de negatieve effecten van ...

 • Uitspraak Nº 201600568/1/A1. Raad van State, 2017-01-11

  ...Daartoe heeft hij aangevoerd dat het college, ter voorkoming van permanente bewoning van vakantiewoningen, op vakantieparken geen bijgebouwen toestaat. [appellant A] heeft daarbij verwezen naar het op 11 september 2007 door het college van Groesbeek vastgestelde beleid ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 2240. Rechtbank Limburg, 2017-04-10

  ...Daarbij acht hij van belang dat zijn supermarkt juist in de zomerperiode veel bezoekers van de nabijgelegen vakantieparken trekt. Eiser stelt dat zijn omzetschade, gelet op de omzetcijfers over 2013 en 2014, € 131.132,= heeft bedragen, hetgeen neerkomt op een ...

 • Uitspraak Nº 201602966/1/R1. Raad van State, 2017-04-05

  ... 16.    [appellant sub 2A] en anderen voeren voorts aan dat de voorziene uitbreiding van het kampeerterrein in strijd is met "Vitale vakantieparken, Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in de gemeente Ermelo" vastgesteld op 21 januari 2016 door de raad (hierna: Toekomstvisie). . . ...

 • Uitspraak Nº BK-17/00030. Gerechtshof Den Haag, 2018-04-03

  .... . [J] heeft twee vakantieparken in Duitsland in eigendom, die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd, te weten [D1] en [E1] . Namens de B.V. bezoekt [C] de parken regelmatig om de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 7 maart 2012

  Verzekering tegen schade schade aan gebouwen, inventaris en goederen van o.a. vakantieresorts. Dekkingsgeschil na schade na storm / noodweer. Zijn (kunstmatig aangelegde) golfbrekers, een eiland, een strand aan te merken als verzekerd gebouw, bedrijfsui trusting / inventaris in de zin van artikel 1.1.1 van de Voorwaarden Uitgebreide verzekering voor inventarissen en goederen (B 050-05) (zie ook...

  ...3.3.1. Flamingo en Plaza behoren tot het [bedrijf 1]concern en exploiteren op de eilanden Curaçao en Bonaire hotels / vakantieparken. 3.3.2. Onder polis [polisnummer 1] hebben Flamingo en Plaza met ingang van 1 januari 2008 (in beginsel lopend tot 1 januari 2009) een verzekering ...

 • Uitspraak Nº 201809482/1/A1. Raad van State, 2019-11-06

  ...Volgens Dennenhoek is handhavend optreden in strijd met de "Strategienota Vitale Vakantieparken" (hierna: Strategienota), vastgesteld door de gemeenteraad van Harderwijk op 8 januari 2015. In die Strategienota staat volgens Dennenhoek dat ...

 • Uitspraak Nº 201609581/1/R1. Raad van State, 2018-03-14

  ... gebruikt wordt voor openbare speeltuinen met een ander karakter dan Linnaeushof en de specificatie "Recreatiepark" gebruikt wordt voor vakantieparken. De Afdeling acht het standpunt van de raad niet onredelijk. . .     Nu de raad de bestemming "Recreatieve doeleinden" terecht heeft ...

 • Uitspraak Nº AWB - 10 _ 1059, 10_1060, 10_1061, 10_1062, 10_4908, 10_4909. Rechtbank Noord-Holland, 2015-09-30

  ...[G4 BEDRIJF] B.V. Dit pandrecht wordt gevestigd vanwege winstrecht en commissies in verband met de aankoop van de vakantieparken en de verkoop van het [X3 BEDRIJF] . Een nadere overeenkomst wordt hiervoor opgesteld en zal begin maart worden afgestemd. Deze rechten worden ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 7 juni 2011

  Voortzetting van LJN BP8142 Arbeidszaak. Schorsing concurrentiebeding. Schriftelijkheidsvereiste.

  ...Bovendien was [X.] niet in dienst van deze vakantieparken (Beekse Bergen en Dierenbos). De enige in Zeeland door Libéma beheerde activiteit ( het Zilveren Schor) ziet op het verschaffen van een accommodatie ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 3 april 2008

  Tussen partijen is in geschil of de aanslag in de afvalstoffenheffing terecht is opgelegd. Belanghebbende stelt dat zulks niet het geval is. Hij is onder meer van opvatting dat, uitgaande van de situatie in het jaar 2005, door de gemeente geen inzamelvoorziening voor huishoudelijke afvalstoffen ter beschikking werd gesteld die voldeed aan de hiervoor geldende wettelijke eisen.

  .../gebruikers van de recreatiewoningen op B in kennis gesteld van het per augustus 2003 geldende beleid inzake de afvalinzameling op vakantieparken, waarbij zij zijn gewezen op de te verwachten aanslag afvalstoffenheffing. Bij brieven van 6 november en 22 december 2003 heeft de Vereniging het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 24 november 2010

  27 kopers van vakantiewoningen in België vorderen primair vernietiging van de koopovereenkomsten op grond van dwaling, subsidiair ontbinding van de koopovereenkomsten op grond van wanprestatie en meer subsidiair een verklaring voor recht dat gedaagde (verkoper) jegens hen onrechtmatig heeft gehandeld en schadeplichtig is. Beoordeling deels naar Belgisch recht. Vorderingen worden afgewezen wegens...

  ...1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten. 2.1. Dormio houdt zich bezig met de ontwikkeling van vakantieparken in onder meer Nederland en België. Omstreeks 2002 is Dormio gestart met de ontwikkeling van een nieuw vakantiepark in Wallonië, België, met de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 27 juli 2011

  Beroep op gezag van gewijsde ex artikel 236 Rv gaat op. Er is sprake van dezelfde rechtsbetrekking. Zowel de vaststelling van de feiten als de toetsing door de rechtbank op grond van de stellingen van partijen heeft kracht en dus gezag van gewijsde.

  ... verricht en machines en personeel ter beschikking gesteld op vakantiepark De Biesbosch, onderdeel uitmakend van de keten ‘Europarcs vakantieparken.’ Recreavizi heeft de facturen van Anker c.s. (in totaal € 156.214,22) niet voldaan.”. 2.4. Tegen het vonnis van 15 september 2010 is geen ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, 29 augustus 2012

  Bij besluit van 21 juni 2011, nummer 2011/55, heeft de raad het bestemmingsplan "Paasloo - Résidence De Weerribben" vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

  ... verwachte bezettingsgraad veel te hoog is en dat de exploitatie van de groepsaccommodaties niet te vergelijken is met die van andere vakantieparken zodat de exploitatieopzet hier ten onrechte op is gebaseerd. Tevens is daarbij volgens hen ten onrechte ermee rekening gehouden dat de algemene ...