vakantieparken

96 resultaten voor vakantieparken

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 201600568/1/A1. Raad van State, 2017-01-11

  ...Daartoe heeft hij aangevoerd dat het college, ter voorkoming van permanente bewoning van vakantiewoningen, op vakantieparken geen bijgebouwen toestaat. [appellant A] heeft daarbij verwezen naar het op 11 september 2007 door het college van Groesbeek vastgestelde beleid ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 7 maart 2012

  Verzekering tegen schade schade aan gebouwen, inventaris en goederen van o.a. vakantieresorts. Dekkingsgeschil na schade na storm / noodweer. Zijn (kunstmatig aangelegde) golfbrekers, een eiland, een strand aan te merken als verzekerd gebouw, bedrijfsui trusting / inventaris in de zin van artikel 1.1.1 van de Voorwaarden Uitgebreide verzekering voor inventarissen en goederen (B 050-05) (zie ook...

  ...3.3.1. Flamingo en Plaza behoren tot het [bedrijf 1]concern en exploiteren op de eilanden Curaçao en Bonaire hotels / vakantieparken. 3.3.2. Onder polis [polisnummer 1] hebben Flamingo en Plaza met ingang van 1 januari 2008 (in beginsel lopend tot 1 januari 2009) een verzekering ...

 • Uitspraak Nº 201602966/1/R1. Raad van State, 2017-04-05

  ... 16.    [appellant sub 2A] en anderen voeren voorts aan dat de voorziene uitbreiding van het kampeerterrein in strijd is met "Vitale vakantieparken, Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in de gemeente Ermelo" vastgesteld op 21 januari 2016 door de raad (hierna: Toekomstvisie). . . ...

 • Uitspraak Nº AWB - 10 _ 1059, 10_1060, 10_1061, 10_1062, 10_4908, 10_4909. Rechtbank Noord-Holland, 2015-09-30

  ...[G4 BEDRIJF] B.V. Dit pandrecht wordt gevestigd vanwege winstrecht en commissies in verband met de aankoop van de vakantieparken en de verkoop van het [X3 BEDRIJF] . Een nadere overeenkomst wordt hiervoor opgesteld en zal begin maart worden afgestemd. Deze rechten worden ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 2240. Rechtbank Limburg, 2017-04-10

  ...Daarbij acht hij van belang dat zijn supermarkt juist in de zomerperiode veel bezoekers van de nabijgelegen vakantieparken trekt. Eiser stelt dat zijn omzetschade, gelet op de omzetcijfers over 2013 en 2014, € 131.132,= heeft bedragen, hetgeen neerkomt op een ...

 • Uitspraak Nº 201809482/1/A1. Raad van State, 2019-11-06

  ...Volgens Dennenhoek is handhavend optreden in strijd met de "Strategienota Vitale Vakantieparken" (hierna: Strategienota), vastgesteld door de gemeenteraad van Harderwijk op 8 januari 2015. In die Strategienota staat volgens Dennenhoek dat ...

 • Uitspraak Nº 201609581/1/R1. Raad van State, 2018-03-14

  ... gebruikt wordt voor openbare speeltuinen met een ander karakter dan Linnaeushof en de specificatie "Recreatiepark" gebruikt wordt voor vakantieparken. De Afdeling acht het standpunt van de raad niet onredelijk. . .     Nu de raad de bestemming "Recreatieve doeleinden" terecht heeft ...

 • Uitspraak Nº BK-17/00030. Gerechtshof Den Haag, 2018-04-03

  .... . [J] heeft twee vakantieparken in Duitsland in eigendom, die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd, te weten [D1] en [E1] . Namens de B.V. bezoekt [C] de parken regelmatig om de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 7 juni 2011

  Voortzetting van LJN BP8142 Arbeidszaak. Schorsing concurrentiebeding. Schriftelijkheidsvereiste.

  ...Bovendien was [X.] niet in dienst van deze vakantieparken (Beekse Bergen en Dierenbos). De enige in Zeeland door Libéma beheerde activiteit ( het Zilveren Schor) ziet op het verschaffen van een accommodatie ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 3 april 2008

  Tussen partijen is in geschil of de aanslag in de afvalstoffenheffing terecht is opgelegd. Belanghebbende stelt dat zulks niet het geval is. Hij is onder meer van opvatting dat, uitgaande van de situatie in het jaar 2005, door de gemeente geen inzamelvoorziening voor huishoudelijke afvalstoffen ter beschikking werd gesteld die voldeed aan de hiervoor geldende wettelijke eisen.

  .../gebruikers van de recreatiewoningen op B in kennis gesteld van het per augustus 2003 geldende beleid inzake de afvalinzameling op vakantieparken, waarbij zij zijn gewezen op de te verwachten aanslag afvalstoffenheffing. Bij brieven van 6 november en 22 december 2003 heeft de Vereniging het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 24 november 2010

  27 kopers van vakantiewoningen in België vorderen primair vernietiging van de koopovereenkomsten op grond van dwaling, subsidiair ontbinding van de koopovereenkomsten op grond van wanprestatie en meer subsidiair een verklaring voor recht dat gedaagde (verkoper) jegens hen onrechtmatig heeft gehandeld en schadeplichtig is. Beoordeling deels naar Belgisch recht. Vorderingen worden afgewezen wegens...

  ...1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten. 2.1. Dormio houdt zich bezig met de ontwikkeling van vakantieparken in onder meer Nederland en België. Omstreeks 2002 is Dormio gestart met de ontwikkeling van een nieuw vakantiepark in Wallonië, België, met de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 27 juli 2011

  Inhoud zorgplicht assurantietussenpersoon. Schadeverzekering goederen/inventaris bedrijf. Geen gehoudenheid assurantietussenpersoon bij enkelvoudige verzekering als deze eigener beweging bij client na te gaan of verzekerd bedrag nog afdoende is.

  ...2. Het geschil en de beoordeling. 2.1. Tibos is een bedrijf dat ten behoeve van evenementen, beurzen, horecagelegenheden en vakantieparken decors en stands ontwerpt en bedrijfsruimtes inricht. Met ingang van 1 september 2001 heeft Tibos een “Briljant goederen/inventaris” verzekering ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 16 mei 2012

  Vastgoedhandelaar P. in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel wegens witwassen, oplichting, valsheid in geschrift en belastingfraude: - witwassen van 10 betalingen van in totaal ruim 17 miljoen euro. De betalingen zijn aan de verdachte gedaan door Endstra en het gevolg van de afpersing van Endstra door H.; - witwassen van aandelen omdat P. die aandelen in het verleden heeft aangeschaft met...

  ...Fabege Enterprises B.V. Dit pandrecht wordt gevestigd vanwege winstrecht en commissies in verband met de aankoop van de vakantieparken en de verkoop van het WFC. Een nadere overeenkomst wordt hiervoor opgesteld en zal begin maart worden afgestemd. Deze rechten worden verstrekt aan ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, 29 augustus 2012

  Bij besluit van 21 juni 2011, nummer 2011/55, heeft de raad het bestemmingsplan "Paasloo - Résidence De Weerribben" vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

  ... verwachte bezettingsgraad veel te hoog is en dat de exploitatie van de groepsaccommodaties niet te vergelijken is met die van andere vakantieparken zodat de exploitatieopzet hier ten onrechte op is gebaseerd. Tevens is daarbij volgens hen ten onrechte ermee rekening gehouden dat de algemene ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 27 juli 2011

  Beroep op gezag van gewijsde ex artikel 236 Rv gaat op. Er is sprake van dezelfde rechtsbetrekking. Zowel de vaststelling van de feiten als de toetsing door de rechtbank op grond van de stellingen van partijen heeft kracht en dus gezag van gewijsde.

  ... verricht en machines en personeel ter beschikking gesteld op vakantiepark De Biesbosch, onderdeel uitmakend van de keten ‘Europarcs vakantieparken.’ Recreavizi heeft de facturen van Anker c.s. (in totaal € 156.214,22) niet voldaan.”. 2.4. Tegen het vonnis van 15 september 2010 is geen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 oktober 2007

  Verbintenissenrecht. Geschil tussen Efteling en projectontwikkelaar van aan pretpark grenzend verblijfsaccommodatie over vergoedingsplicht Efteling na afgebroken onderhandelingen (81 RO).

  ... wenst dit doel te bereiken door middel van vergroting van het aantal door haar al dan niet in samenwerking met derden geëxploiteerde vakantieparken. e) Roompot heeft zich daarbij overeenkomstig haar hiervoor (..) aangegeven doelstellingen aan Efteling als een zodanige partner gepresenteerd en in ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 23 maart 2011

  Bij besluit van 4 augustus 2009 heeft het college aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het veranderen van een bijgebouw met een toiletgroep, het realiseren van een ontvangstruimte en lunchroom in de bestaande garage, het exploiteren van een terras en het realiseren van een Bed & Breakfast op het perceel [locatie] te [plaats], gemeente Horst aan de Maas (hierna:...

  ...Zijn activiteiten zijn in het bijzonder gericht op 'dagjesmensen' en recreanten uit de omliggende vakantieparken. Daarbij worden samenwerkingsprojecten aangegaan met andere lokale ondernemers. De activiteiten betreffen een kleinschalige vorm van recreatie met ...

 • Kort geding van Rechtbank Utrecht, Voorzieningenrechter, 20 februari 2008

  Plaatsing van bedrijf op "concept lijst potentieel malafide (vastgoed)beleggingsfondsen" van website van vereniging die zich ten doel stelt de belangen te behartigen van beleggers die in collectieve vastgoedconstructies participeren is onrechtmatig. De enkele omstandigheid dat het bedrijf niet voldoet aan de door de vereniging gehanteerde criteria en mogelijk op basis daarvan als...

  ...2. De feiten. 2.1. IPI is een besloten vennootschap die zich bezighoudt met het (bemiddelen bij het) realiseren van vakantieparken in het buitenland en verkoop van de daartoe behorende huizen en appartementen. 2.2. VVP is een vereniging die zich ten doel stelt de belangen te ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 28 juni 2011

  kort geding; beroepsaaansprakelijkheid notaris, derdengeldrekening, groninger akte, schade door niet terug storten van geld dat (mogelijk) als waarborgsom op de kwaliteirtsrekening van de notaris is overgemaakt?

  ... Mee aan VMB (of nader te noemen meester) diverse percelen grond, respectievelijk het recht van erfpacht daarop verkocht gelegen op de vakantieparken De Rooye Asch te Gemert-Bakel en De Wildhorst te Heeswijk-Dinther voor respectievelijk € 689.574,-- en € 1.137.717,--, te leveren op 15 mei 2007. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19 april 2011

  Bungalowpark. Verplichte bijdrage dorpbewoners. Ongerechtvaardigde verrijking.

  ...Sommige particuliere eigenaren verhuren hun villa’s, andere niet. Verhuur van de villa’s loopt via [E.] Vakantieparken BV die daarvoor een vergoeding ontvangt; ook RAB ontvangt daarvoor een vergoeding. 4.2.2. [C.] heeft zijn villa gekocht in 1993, [Z.] in 1998, [X.] ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 8 juni 2010

  PROMIS; witwassen; oplichting; valsheid in geschrift; belastingfraude; De rechtbank Amsterdam, zitting houdende te Haarlem, veroordeelt verdachte ter zake van: 1. witwassen (van 10 door Endstra betaalde geldbedragen, tussen december 2002 en januari 2004, in totaal ruim 17.000.000,-- euro) 2. valsheid in geschrift (vervalsen van een overeenkomst tot zekerheidsstelling, zgn Escrow Agreement) en 3....

  ...(..) Dit pandrecht wordt gevestigd vanwege winstrecht en commissies in verband met de aankoop van de vakantieparken en de verkoop van het WFC. Een nadere overeenkomst wordt hiervoor opgesteld en zal begin maart worden afgestemd. Deze rechten worden verstrekt aan ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, 26 januari 2005

  De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in haar vergadering van 25 april 2002 ingestemd met het kabinetsstandpunt inzake de planologische kernbeslissing-plus "Project Mainportontwikkeling Rotterdam". De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft het kabinetsstandpunt niet binnen vier weken behandeld, zodat zij geacht wordt daarmee te hebben ingestemd.

  ...2.12.17. Perpetuem Progress International, die in de gemeente Westvoorne vier vakantieparken exploiteert, stelt in haar beroep tegen de concrete beleidsbeslissingen inzake de nieuwe duinen met strand voor de Delflandse kust en de nieuwe ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 23 april 2008

  Tegenbewijs ex artikel 2:248 lid 2 BW: de bestuurder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een krimpende markt en hoge vaste lasten een belangrijke oorzaak van het faillissement vormen.

  ...Onder horeca is te verstaan hotels, vakantieparken en restaurants. 70% van de horecaomzet is afkomstig van de hotels. Daarnaast stonden ziekenhuizen, bejaardenhuizen, verpleeginrichtingen en ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, 18 maart 2010

  Dwangsom wegens het gebruik van vakantiehuisjes voor de huisvesting van buitenlandse werknemers of stagiaires. De rechtbank is met het college van oordeel dat de huisvesting van buitenlandse werknemers of stagiaires naar zijn aard niet kan worden aangemerkt als "recreatief verblijf". De rechtbank overweegt dat het doel van de komst van de werknemers of stagiaires naar het bungalowpark...

  ... dat het bestemmingsplan vrij recent is en een conserverend karakter heeft en dat het college het (ongeschreven) beleid hanteert dat vakantieparken zoveel mogelijk dienen te worden behouden voor de recreatieve bestemming. De rechtbank acht dit beleid niet onredelijk of anderszins onjuist. 3.9 Van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 23 maart 2010

  Geen kwalitatieve verplichting. Grosse authentieke akte geen executoriale titel.

  ...[N] houdt hier twee honden. 3.1.4 Green Spirit B.V. voert sinds 2002, aanvankelijk voor de toenmalige grondeigenaar Euroase Vakantieparken B.V. (hierna: Euroase) en thans voor Grond-Stuk het beheer over [vakantiepark]. 3.1.5 Bij brief van 31 oktober 2003 heeft [N] een aantal door haar ...