vakantieparken

96 resultaten voor vakantieparken

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 27 februari 2008

  Erfpacht, rechtsverwerking, matiging boete, is de grosse van een notariële akte een executoriale titel in de zin van artikel 430 Rv? In wezen draait het om de vraag of het eiser (in conventie), die een perceel met bungalow in erfpacht heeft, is toegestaan huisdieren te houden in het aan gedaagde (in conventie) in eigendom toebehorende bungalowpark. Met het hanteren van een gedoogbeleid heeft

  ...2.5. Green Spirit B.V. (hierna: Green Spirit) voert sinds 2002, aanvankelijk in opdracht van de toenmalige grondeigenaar, Euroase Vakantieparken B.V. (hierna: Euroase), en thans in opdracht van Grondstuk, het beheer over het bungalowpark De Zeumersehof. 2.6. Op bungalowpark De Zeumersehof is ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 23 april 2008

  Tegenbewijs ex artikel 2:248 lid 2 BW: de bestuurder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een krimpende markt en hoge vaste lasten een belangrijke oorzaak van het faillissement vormen.

  ...Onder horeca is te verstaan hotels, vakantieparken en restaurants. 70% van de horecaomzet is afkomstig van de hotels. Daarnaast stonden ziekenhuizen, bejaardenhuizen, verpleeginrichtingen en ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, 18 maart 2010

  Dwangsom wegens het gebruik van vakantiehuisjes voor de huisvesting van buitenlandse werknemers of stagiaires. De rechtbank is met het college van oordeel dat de huisvesting van buitenlandse werknemers of stagiaires naar zijn aard niet kan worden aangemerkt als "recreatief verblijf". De rechtbank overweegt dat het doel van de komst van de werknemers of stagiaires naar het bungalowpark...

  ... dat het bestemmingsplan vrij recent is en een conserverend karakter heeft en dat het college het (ongeschreven) beleid hanteert dat vakantieparken zoveel mogelijk dienen te worden behouden voor de recreatieve bestemming. De rechtbank acht dit beleid niet onredelijk of anderszins onjuist. 3.9 Van ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Leeuwarden, Voorzieningenrechter, 23 april 2009

  dwangsom - permanente bewoning vakantiewoning - seizoensarbeiders

  ...Bovendien heeft verweerder gewezen op zijn ongeschreven beleid vakantieparken zoveel mogelijk voor de recreatieve bestemming te behouden, welke beleid naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet onredelijk of anderszins ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 17 juni 2009

  Loondoorbetalingssanctie wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen terecht opgelegd. Werkgever mag in beginsel afgaan op medisch oordeel bedrijfsarts tenzij er omstandigheden zijn die aanleiding geven tot twijfel aan de juistheid van het medisch advies. In casu waren die omstandigheden aanwezig. Beroep ongegrond.

  ...Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door [D]. Derde-partij is niet verschenen. Motivering. Eiseres beheert vakantieparken. Derde-partij (hierna: de werkneemster) is sinds 1 april 2000 in part-time dienst, gedurende 24 uur per week, van vakantiepark De Miggelenberg te ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 4 maart 2009

  Nevenvoorzieningen echtscheiding: hoofdverblijf, omgang, alimentatie, afwikkeling huwelijksvoorwaarden

  ...[naam] Real Estate heeft in 2007 een overeenkomst gesloten met Hoogeboom Vakantieparken ter aankoop van een hotel, [naam hotel] Hotel in Duitsland, met daarbij veertig nog te ontwikkelen vakantie-woningen. Het doel van de aankoop was dit ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 5 maart 2008

  Bij afzonderlijke besluiten van 23 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen (hierna: het college) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horizon Meat Services B.V. (hierna: Horizon) en [appellante sub 2], voor zover thans van belang, onder oplegging van een dwangsom gelast een einde te maken aan de huisvesting van buitenlandse werknemers op het...

  ...Het recreatief-toeristisch karakter van campings, vakantieparken en recreatiebedrijven dient bewaard te blijven. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat dit beleid niet onredelijk of onjuist is. De rechtbank ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Roermond, 21 april 2010

  Aan werkgevers die bungalows hebben gehuurd voor huisvesting van buitenlandse werknemers zijn lasten onder dwangsom opgelegd. De eigenaars van de bungalows hebben een zelfstandig belang, voor zover het gaat om preventieve lasten. Hun belang kan in zoverre namelijk los gezien worden van de tussen eigenaars en werkgevers gesloten huurcontracten. De bungalows zijn krachtens het bestemmingsplan...

  ...Dat de provincie een beleid voert dat huisvesting van buitenlandse werknemers in vakantieparken mogelijk maakt, betekent nog niet dat ook van deze mogelijkheid gebruik gemaakt moet worden. Verweerder heeft in zijn beleidsregels (Beleidsnota ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 5 september 2008

  Successierecht. De feitelijke werkzaamheden van F moeten worden aangemerkt als het beleggen van vermogen of een daarmee overeenkomende werkzaamheid, waardoor de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing is.

  ...De ondernemingen G I, II en III zijn actief op het gebied van de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed, waaronder campings, vakantieparken en winkelcentra. De recreatiebranche en de detailhandelbranche zijn uiteenlopende branches, waardoor sprake is van risicospreiding. 4.7. De stelling ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, 22 maart 2006

  Bij brief van 21 december 2004 heeft appellant bezwaar gemaakt tegen het besluit van verweerder van 30 november 2004 tot aanwijzing van een opstelplaats voor een container voor de inzameling van huishoudelijk afval.

  ..."(1) beleid 'Afvalinzameling vakantieparken gemeente Westerveld' voor het park De Boterpol vast te stellen;. (2) vast te stellen dat huishoudelijke afvalstoffen op de Boterpol worden ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 31 januari 2006

  Afbreken van onderhandelingen en vergoeding positief belang tussen Roompot en Efteling

  ... wenst dit doel te bereiken door middel van vergroting van het aantal door haar al dan niet in samenwerking met derden geëxploiteerde vakantieparken. e) Roompot heeft zich daarbij overeenkomstig haar hiervoor (..) aangegeven doelstellingen aan Efteling als een zodanige partner gepresenteerd en in ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, 8 februari 2006

  Toepassing Haviltex-criterium. Maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

  ...Gerner houdt zich bezig met het exploiteren van vakantieparken. 2.2. Op 12 juni 2003 hebben partijen een overeenkomst gesloten, inhoudend dat ECN aan Gerner aanbevelingen voorlegt met betrekking tot alle ...

 • Kort geding van Rechtbank Breda, Voorzieningenrechter, 5 maart 2004

  koop van onroerend goed in Portugal, de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in kort geding mbt overeenkomsten, onrechtmatige daad en arbeidsovereenkomten, litispendentie, het spoedeisend belang, toepassing van Nederlands of Portugees recht en nakoming van hetgeen partijen zijn overeengekomen

  ...- Transes heeft rond 1996 het plan opgevat om een aantal vakantieparken te bouwen in Portugal, rond Almegue. Daarvoor heeft zij in juli 1996 met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten. - Eisers hebben allen op ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 2 oktober 2006

  Werknemer verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst, nadat de kantonrechter een verzoek van de werkgever daartoe heeft afgewezen. Werknemer maakt aanspraak op een vergoeding met factor C = 6. De kantonrechter wijst het verzoek toe. Gelet op de mate waarin beide partijen een verwijt kan worden gemaakt van de verandering van omstandigheden, wordt een neutrale vergoeding (factor C = 1)...

  ...verzoeker,. hierna: [verzoeker],. gemachtigde: mr. E.H.J. Jansen. tegen. de besloten vennootschap. DORINT NEDERLAND HOTELS EN VAKANTIEPARKEN B.V.,. verweerster,. hierna: Dorint,. gemachtigde: mr. H. Barrahmun. De procedure. Op 3 augustus 2006 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 mei 2000

  ...Daartoe is de verhuur van de appartementen Ameland State in eerste aanleg door initiatiefnemers ondergebracht bij Creatief Vakantieparken, één van de grootste verhuurorganisaties in de rekreatiesector van ons land". De tekst van de brochure is volgens [verweerder 1] c.s. deel gaan ...

 • Kort geding van Rechtbank Groningen, 28 juni 2002

  ...misleidend is. 3.7 Voordat [gedaagde] bij Emsrent in dienst kwam heeft hij 6 jaar gewerkt voor de Aegon vakantieparken. Daar heeft hij de scholing en de - niet geheime - kennis van het uitvoeren van onderhoud in de praktijk opgedaan. [gedaagde] heeft algemene kennis, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 augustus 2006

  Rechtsdwaling. HR verwerpt cassatieberoep daartoe verwijzend naar conclusie A-G, inhoudende: Voor het slagen van een beroep op AVAS wegens dwaling t.a.v. de wederrechtelijkheid van het bewezenverklaarde feit, is vereist dat aannemelijk is dat verdachte heeft gehandeld in een verontschuldigbare onbewustheid t.a.v. de ongeoorloofdheid van de hem verweten gedraging (HR NJ 1995, 631). Daarvan kan...

  ..."Ik ben vanaf begin juni 2002 als beheerder in dienst van 'Hoogenboom Vakantieparken'. Ik heb geen ordners/archief overgenomen van de vorige eigenaars. Ik heb tot gisteren niet geweten dat er een wet bestond die betrekking had op ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, 7 september 2006

  Eiseres vordert gedaagde te gelasten alle activiteiten ter plaatse van het Congresgebouw en het Dorint hotel, zoals sloopactiviteiten en nieuwbouwactiviteiten te staken en gestaakt te houden tot het moment dat partijen (schriftelijk) overeenstemming hebben bereikt over nieuwe afspraken. Het verder doorzetten van de plannen is volgens eiseres in strijd met artikel 8.5 van de huurovereenkomst die...

  ...gewezen in de zaak met rolnummer KG 06/928 van:. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Dorint Nederland Hotels en Vakantieparken B.V.,. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Badhoevedorp,. eiseres,. procureur mr. H.J.A. Knijff,. advocaat mr. H.J. Heynen te Venlo,. tegen:. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, 14 januari 1998

  ...De activiteiten van deze vennootschap behelsden het ontwerpen en inrichten van hotels en vakantieparken. Op 16 juni 1981 is de naam van belanghebbende gewijzigd in A Holding B.V.; tevens is een dochtervennootschap genaamd A Beheer B.V. opgericht met ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 11 april 2007

  Renteswap; zorgplicht van de bank. NVG c.s. heeft na uitvoerige toelichting van HBU haar verweer dat zij geen swap is overeengekomen onvoldoende gemotiveerd toegelicht, zodat hieraan voorbij wordt gegaan en als vaststaand wordt aangenomen dat partijen een swap zijn overeengekomen. Geen schending van de zorgplicht door HBU voorafgaand aan het sluiten van de swap. De directie van NVG c.s....

  ...RESORT ARCEN HORECA B.V.,. gevestigd te De Kwakel,. 11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. C VAKANTIEPARKEN B.V.,. gevestigd te De Kwakel,. 12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. NEDERLAND VAKANTIE BEHEER B.V.,. gevestigd te ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, 28 januari 2002

  Hof merkt bungalows in vakantiepark aan als woonhuis: geen investeringsaftrek V.o.f. D exploiteert een vakantiepark dat onder meer bestaat uit vakantiebungalows, een zwembad, tennisbanen en een midgetgolfplaats. Het Hof heeft beslist dat de bungalows voor bewoning zijn ingericht en zijn bestemd om te worden gebruikt als overnachtings- en verblijfsruimte voor de gasten. Naar 's Hofs oordeel...

  ...Dan is er geen sprake van een complex van dienstverlening. Ik geloof niet dat er bij andere vakantieparken bewust investeringsaftrek voor dergelijke investeringen wordt verleend. In Alkmaar verlenen wij hiervoor in elk geval geen investeringsaftrek. Ik zou ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 juni 1999

  ...Haar activiteiten behelsden het ontwerpen en inrichten van hotels en vakantieparken. Houder van aandelen in de belanghebbende werd toen en is tot 15 decem ber 1993 gebleven A. 1.3. Met ingang van 16 juni 1981 vormde de belanghebbende ...