vakantieparken

107 resultaten voor vakantieparken

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 27 juli 2011

  Beroep op gezag van gewijsde ex artikel 236 Rv gaat op. Er is sprake van dezelfde rechtsbetrekking. Zowel de vaststelling van de feiten als de toetsing door de rechtbank op grond van de stellingen van partijen heeft kracht en dus gezag van gewijsde.

  ... verricht en machines en personeel ter beschikking gesteld op vakantiepark De Biesbosch, onderdeel uitmakend van de keten ‘Europarcs vakantieparken.’ Recreavizi heeft de facturen van Anker c.s. (in totaal € 156.214,22) niet voldaan.”. 2.4. Tegen het vonnis van 15 september 2010 is geen ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, 29 augustus 2012

  Bij besluit van 21 juni 2011, nummer 2011/55, heeft de raad het bestemmingsplan "Paasloo - Résidence De Weerribben" vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

  ... verwachte bezettingsgraad veel te hoog is en dat de exploitatie van de groepsaccommodaties niet te vergelijken is met die van andere vakantieparken zodat de exploitatieopzet hier ten onrechte op is gebaseerd. Tevens is daarbij volgens hen ten onrechte ermee rekening gehouden dat de algemene ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 oktober 2007

  Verbintenissenrecht. Geschil tussen Efteling en projectontwikkelaar van aan pretpark grenzend verblijfsaccommodatie over vergoedingsplicht Efteling na afgebroken onderhandelingen (81 RO).

  ... wenst dit doel te bereiken door middel van vergroting van het aantal door haar al dan niet in samenwerking met derden geëxploiteerde vakantieparken. e) Roompot heeft zich daarbij overeenkomstig haar hiervoor (..) aangegeven doelstellingen aan Efteling als een zodanige partner gepresenteerd en in ...

 • Kort geding van Rechtbank Utrecht, Voorzieningenrechter, 20 februari 2008

  Plaatsing van bedrijf op "concept lijst potentieel malafide (vastgoed)beleggingsfondsen" van website van vereniging die zich ten doel stelt de belangen te behartigen van beleggers die in collectieve vastgoedconstructies participeren is onrechtmatig. De enkele omstandigheid dat het bedrijf niet voldoet aan de door de vereniging gehanteerde criteria en mogelijk op basis daarvan als...

  ...2. De feiten. 2.1. IPI is een besloten vennootschap die zich bezighoudt met het (bemiddelen bij het) realiseren van vakantieparken in het buitenland en verkoop van de daartoe behorende huizen en appartementen. 2.2. VVP is een vereniging die zich ten doel stelt de belangen te ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 23 maart 2011

  Bij besluit van 4 augustus 2009 heeft het college aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het veranderen van een bijgebouw met een toiletgroep, het realiseren van een ontvangstruimte en lunchroom in de bestaande garage, het exploiteren van een terras en het realiseren van een Bed & Breakfast op het perceel [locatie] te [plaats], gemeente Horst aan de Maas (hierna:...

  ...Zijn activiteiten zijn in het bijzonder gericht op 'dagjesmensen' en recreanten uit de omliggende vakantieparken. Daarbij worden samenwerkingsprojecten aangegaan met andere lokale ondernemers. De activiteiten betreffen een kleinschalige vorm van recreatie met ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 28 juni 2011

  kort geding; beroepsaaansprakelijkheid notaris, derdengeldrekening, groninger akte, schade door niet terug storten van geld dat (mogelijk) als waarborgsom op de kwaliteirtsrekening van de notaris is overgemaakt?

  ... Mee aan VMB (of nader te noemen meester) diverse percelen grond, respectievelijk het recht van erfpacht daarop verkocht gelegen op de vakantieparken De Rooye Asch te Gemert-Bakel en De Wildhorst te Heeswijk-Dinther voor respectievelijk € 689.574,-- en € 1.137.717,--, te leveren op 15 mei 2007. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19 april 2011

  Bungalowpark. Verplichte bijdrage dorpbewoners. Ongerechtvaardigde verrijking.

  ...Sommige particuliere eigenaren verhuren hun villa’s, andere niet. Verhuur van de villa’s loopt via [E.] Vakantieparken BV die daarvoor een vergoeding ontvangt; ook RAB ontvangt daarvoor een vergoeding. 4.2.2. [C.] heeft zijn villa gekocht in 1993, [Z.] in 1998, [X.] ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 8 juni 2010

  PROMIS; witwassen; oplichting; valsheid in geschrift; belastingfraude; De rechtbank Amsterdam, zitting houdende te Haarlem, veroordeelt verdachte ter zake van: 1. witwassen (van 10 door Endstra betaalde geldbedragen, tussen december 2002 en januari 2004, in totaal ruim 17.000.000,-- euro) 2. valsheid in geschrift (vervalsen van een overeenkomst tot zekerheidsstelling, zgn Escrow Agreement) en 3....

  ...(..) Dit pandrecht wordt gevestigd vanwege winstrecht en commissies in verband met de aankoop van de vakantieparken en de verkoop van het WFC. Een nadere overeenkomst wordt hiervoor opgesteld en zal begin maart worden afgestemd. Deze rechten worden verstrekt aan ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, 26 januari 2005

  De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in haar vergadering van 25 april 2002 ingestemd met het kabinetsstandpunt inzake de planologische kernbeslissing-plus "Project Mainportontwikkeling Rotterdam". De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft het kabinetsstandpunt niet binnen vier weken behandeld, zodat zij geacht wordt daarmee te hebben ingestemd.

  ...2.12.17. Perpetuem Progress International, die in de gemeente Westvoorne vier vakantieparken exploiteert, stelt in haar beroep tegen de concrete beleidsbeslissingen inzake de nieuwe duinen met strand voor de Delflandse kust en de nieuwe ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 23 maart 2010

  Geen kwalitatieve verplichting. Grosse authentieke akte geen executoriale titel.

  ...[N] houdt hier twee honden. 3.1.4 Green Spirit B.V. voert sinds 2002, aanvankelijk voor de toenmalige grondeigenaar Euroase Vakantieparken B.V. (hierna: Euroase) en thans voor Grond-Stuk het beheer over [vakantiepark]. 3.1.5 Bij brief van 31 oktober 2003 heeft [N] een aantal door haar ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 27 februari 2008

  Erfpacht, rechtsverwerking, matiging boete, is de grosse van een notariële akte een executoriale titel in de zin van artikel 430 Rv? In wezen draait het om de vraag of het eiser (in conventie), die een perceel met bungalow in erfpacht heeft, is toegestaan huisdieren te houden in het aan gedaagde (in conventie) in eigendom toebehorende bungalowpark. Met het hanteren van een gedoogbeleid heeft

  ...2.5. Green Spirit B.V. (hierna: Green Spirit) voert sinds 2002, aanvankelijk in opdracht van de toenmalige grondeigenaar, Euroase Vakantieparken B.V. (hierna: Euroase), en thans in opdracht van Grondstuk, het beheer over het bungalowpark De Zeumersehof. 2.6. Op bungalowpark De Zeumersehof is ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 23 april 2008

  Tegenbewijs ex artikel 2:248 lid 2 BW: de bestuurder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een krimpende markt en hoge vaste lasten een belangrijke oorzaak van het faillissement vormen.

  ...Onder horeca is te verstaan hotels, vakantieparken en restaurants. 70% van de horecaomzet is afkomstig van de hotels. Daarnaast stonden ziekenhuizen, bejaardenhuizen, verpleeginrichtingen en ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, 18 maart 2010

  Dwangsom wegens het gebruik van vakantiehuisjes voor de huisvesting van buitenlandse werknemers of stagiaires. De rechtbank is met het college van oordeel dat de huisvesting van buitenlandse werknemers of stagiaires naar zijn aard niet kan worden aangemerkt als "recreatief verblijf". De rechtbank overweegt dat het doel van de komst van de werknemers of stagiaires naar het bungalowpark...

  ... dat het bestemmingsplan vrij recent is en een conserverend karakter heeft en dat het college het (ongeschreven) beleid hanteert dat vakantieparken zoveel mogelijk dienen te worden behouden voor de recreatieve bestemming. De rechtbank acht dit beleid niet onredelijk of anderszins onjuist. 3.9 Van ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 5 maart 2008

  Bij afzonderlijke besluiten van 23 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen (hierna: het college) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horizon Meat Services B.V. (hierna: Horizon) en [appellante sub 2], voor zover thans van belang, onder oplegging van een dwangsom gelast een einde te maken aan de huisvesting van buitenlandse werknemers op het...

  ...Het recreatief-toeristisch karakter van campings, vakantieparken en recreatiebedrijven dient bewaard te blijven. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat dit beleid niet onredelijk of onjuist is. De rechtbank ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Roermond, 21 april 2010

  Aan werkgevers die bungalows hebben gehuurd voor huisvesting van buitenlandse werknemers zijn lasten onder dwangsom opgelegd. De eigenaars van de bungalows hebben een zelfstandig belang, voor zover het gaat om preventieve lasten. Hun belang kan in zoverre namelijk los gezien worden van de tussen eigenaars en werkgevers gesloten huurcontracten. De bungalows zijn krachtens het bestemmingsplan...

  ...Dat de provincie een beleid voert dat huisvesting van buitenlandse werknemers in vakantieparken mogelijk maakt, betekent nog niet dat ook van deze mogelijkheid gebruik gemaakt moet worden. Verweerder heeft in zijn beleidsregels (Beleidsnota ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 5 september 2008

  Successierecht. De feitelijke werkzaamheden van F moeten worden aangemerkt als het beleggen van vermogen of een daarmee overeenkomende werkzaamheid, waardoor de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing is.

  ...De ondernemingen G I, II en III zijn actief op het gebied van de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed, waaronder campings, vakantieparken en winkelcentra. De recreatiebranche en de detailhandelbranche zijn uiteenlopende branches, waardoor sprake is van risicospreiding. 4.7. De stelling ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Leeuwarden, Voorzieningenrechter, 23 april 2009

  dwangsom - permanente bewoning vakantiewoning - seizoensarbeiders

  ...Bovendien heeft verweerder gewezen op zijn ongeschreven beleid vakantieparken zoveel mogelijk voor de recreatieve bestemming te behouden, welke beleid naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet onredelijk of anderszins ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 17 juni 2009

  Loondoorbetalingssanctie wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen terecht opgelegd. Werkgever mag in beginsel afgaan op medisch oordeel bedrijfsarts tenzij er omstandigheden zijn die aanleiding geven tot twijfel aan de juistheid van het medisch advies. In casu waren die omstandigheden aanwezig. Beroep ongegrond.

  ...Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door [D]. Derde-partij is niet verschenen. Motivering. Eiseres beheert vakantieparken. Derde-partij (hierna: de werkneemster) is sinds 1 april 2000 in part-time dienst, gedurende 24 uur per week, van vakantiepark De Miggelenberg te ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 4 maart 2009

  Nevenvoorzieningen echtscheiding: hoofdverblijf, omgang, alimentatie, afwikkeling huwelijksvoorwaarden

  ...[naam] Real Estate heeft in 2007 een overeenkomst gesloten met Hoogeboom Vakantieparken ter aankoop van een hotel, [naam hotel] Hotel in Duitsland, met daarbij veertig nog te ontwikkelen vakantie-woningen. Het doel van de aankoop was dit ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, 8 februari 2006

  Toepassing Haviltex-criterium. Maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

  ...Gerner houdt zich bezig met het exploiteren van vakantieparken. 2.2. Op 12 juni 2003 hebben partijen een overeenkomst gesloten, inhoudend dat ECN aan Gerner aanbevelingen voorlegt met betrekking tot alle ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 31 januari 2006

  Afbreken van onderhandelingen en vergoeding positief belang tussen Roompot en Efteling

  ... wenst dit doel te bereiken door middel van vergroting van het aantal door haar al dan niet in samenwerking met derden geëxploiteerde vakantieparken. e) Roompot heeft zich daarbij overeenkomstig haar hiervoor (..) aangegeven doelstellingen aan Efteling als een zodanige partner gepresenteerd en in ...

 • Kort geding van Rechtbank Breda, Voorzieningenrechter, 5 maart 2004

  koop van onroerend goed in Portugal, de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in kort geding mbt overeenkomsten, onrechtmatige daad en arbeidsovereenkomten, litispendentie, het spoedeisend belang, toepassing van Nederlands of Portugees recht en nakoming van hetgeen partijen zijn overeengekomen

  ...- Transes heeft rond 1996 het plan opgevat om een aantal vakantieparken te bouwen in Portugal, rond Almegue. Daarvoor heeft zij in juli 1996 met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten. - Eisers hebben allen op ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 2 oktober 2006

  Werknemer verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst, nadat de kantonrechter een verzoek van de werkgever daartoe heeft afgewezen. Werknemer maakt aanspraak op een vergoeding met factor C = 6. De kantonrechter wijst het verzoek toe. Gelet op de mate waarin beide partijen een verwijt kan worden gemaakt van de verandering van omstandigheden, wordt een neutrale vergoeding (factor C = 1)...

  ...verzoeker,. hierna: [verzoeker],. gemachtigde: mr. E.H.J. Jansen. tegen. de besloten vennootschap. DORINT NEDERLAND HOTELS EN VAKANTIEPARKEN B.V.,. verweerster,. hierna: Dorint,. gemachtigde: mr. H. Barrahmun. De procedure. Op 3 augustus 2006 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Raad van State, 22 maart 2006

  Bij brief van 21 december 2004 heeft appellant bezwaar gemaakt tegen het besluit van verweerder van 30 november 2004 tot aanwijzing van een opstelplaats voor een container voor de inzameling van huishoudelijk afval.

  ..."(1) beleid 'Afvalinzameling vakantieparken gemeente Westerveld' voor het park De Boterpol vast te stellen;. (2) vast te stellen dat huishoudelijke afvalstoffen op de Boterpol worden ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 mei 2000

  ...Daartoe is de verhuur van de appartementen Ameland State in eerste aanleg door initiatiefnemers ondergebracht bij Creatief Vakantieparken, één van de grootste verhuurorganisaties in de rekreatiesector van ons land". De tekst van de brochure is volgens [verweerder 1] c.s. deel gaan ...