Valencia

49 resultaten voor Valencia

 • Beoordeling vLex
 • Wet van 12 mei 2005, houdende goedkeuring van de op 22 april 2002 te Valencia totstandgekomen Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds (Trb. 2002, 121)
 • Uitspraak Nº 200.153.190/01. Gerechtshof Amsterdam, 2015-07-14

  ... . boven de luchthaven van Madrid hadden moeten uitwijken, boven de luchthaven van . Valencia een fuel mayday call (een noodoproep) moeten doen, omdat er sprake was van een fuel urgency (de situatie waarin de hoeveelheid brandstof onder het ...

 • Uitspraak Nº C/03/190094 / HA ZA 14-204. Rechtbank Limburg, 2016-11-16

  ... . . DERIVADOS DEL ACERO S.A., . . gevestigd te Catarroja, Valencia (Spanje), . gedaagde in vrijwaring, . . niet verschenen, . . . . . . . 13 de ...

 • Uitspraak Nº C/15/276253 / HA ZA 18-465. Rechtbank Noord-Holland, 2019-03-13

  ... . . 2.9. . De eerste drie containers met chiazaad uit Nicaragua zijn in mei/juni 2017 door New Organics naar Valencia verscheept. Voor de import van dit chiazaad via Valencia in de EU heeft Lunamax het Spaanse Duque de Ayuso S.L. (hierna: Duque de Ayuso) ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 7 juni 2013

  Art. 81 lid 1 RO. Nakoming overeenkomst met betrekking tot grondtransactie; beroep op (wederzijdse dwaling), art. 6:228 BW.

  ...EE/AS. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. De rechtspersoon naar buitenlands recht NOU BIOURBANISMIE S.A.,. gevestigd te Valencia, Spanje,. EISERES tot cassatie,. advocaat: aanvankelijk mr. P.A. Ruig, thans mr. B. Winters,. t e g e n. 1. [Verweerder 1],. wonende te [woonplaats], ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 juli 2008

  Internationaal privaatrecht en merkenrecht. Gezag buitenlands vonnis; de omvang van het gezag van gewijsde dat aan de beslissing van een rechter uit een andere lidstaat van de EU toekomt en het rechtsgevolg daarvan, wordt bepaald door het recht van de lidstaat waarin de beslissing is gegeven; prejudiciële vragen over uitleg art. 7 van de eerste Merkenrichtlijn.

  ...Deze hebben de schoenen op hun beurt afgenomen van Cosmos. (viii) Bij vonnis van de rechter in eerste instantie te Valencia (Spanje) in een procedure tussen Diesel als eiseres en Flexi Casual, Cosmos en anderen als gedaagden is onder meer aan Flexi Casual en Cosmos bevolen ...

 • Uitspraak Nº C/08/197942 / HA ZA 17-74. Rechtbank Overijssel, 2018-03-14

  ... en tot identieke gevolgen leiden (HvJEU 15 maart 1994, zaak C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, Banco Exterior de España SA v Ayuntamiento de Valencia, r.o. 13). De tegenprestatie voor het verkrijgen van een exploitatierecht moet naar het oordeel van de rechtbank worden aangemerkt als een dergelijke ...

 • Uitspraak Nº 418788 / HA ZA 12-574. Rechtbank Den Haag, 2018-11-21

  ... . 6. de rechtspersoon naar vreemd recht . . . PELHAM SPORT S.L. , . gevestigd te Valencia, Spanje, . gedaagde, . niet verschenen, . . 7. [gedaagde D] , . . wonende te [woonplaats 4] , [land 2] , . ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 6 november 2012

  Inkomstenbelasting. Ziektekosten. Kosten van IVF-behandeling niet aftrekbaar omdat zij niet ‘drukken’. Giftenaftrek.

  ...Ziektekosten €. - Gynaecoloog 500,00. - IVI (Valencia) 8.908,00. - Apotheek 1.049,77. - Leempoel 335,30. - E Ziekenhuis 2.859,02. - Rode Kruis vervoer 562,25. - Infomedics 117,80. - AML 160,04. - Vueling ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 21 februari 2012

  1. Het ontbreken van enkele tapmachtigingen door de rechtercommissaris hoeft niet zonder meer tot bewijsuitsluiting te leiden, maar wordt verdisconteerd in de strafmaat. 2. De enkele samenvattingen van tapgesprekken zijn onvoldoende betrouwbaar en zullen niet als bewijs worden gebezigd, nu door het ontbreken van de digitale of woordelijke weergave van die tapgesprekken de rechtbank niet kan...

  ... van het schip ‘Marfret Durande’ een container ECMU1156799 met een verborgen onbepaalde hoeveelheid cocaïne op 15 september 2008 in Valencia zou aankomen. Op 16 september 2008 is de Marfret Durande met de desbetreffende container de haven van Valencia binnengekomen. Op 18 september 2008 is ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 31 januari 2012

  Intellectuele Eigendom; Merkenrecht; arrest inzake Makro-Diesel na verwijzing door de Hoge Raad

  ...3. In de procedure na verwijzing heeft Makro zich wederom beroepen op de voor haar gunstige uitspraak van het Hof van Appel te Valencia van 18 december 2002, die door het Spaanse Tribunal Supremo op 13 februari 2007 is bekrachtigd. Voor zover dat beroep is gestoeld op gezag van ...

 • Uitspraak Nº 200.200.071/01 en 200.208.955/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-13

  .... Voorts heeft de rechtbank Douwe De Jong, Real Estate te Valencia , benoemd tot taxateur van de woning van partijen aan [adres] te [plaats] , Spanje. . . . . . 4.2 . Het ...

 • Uitspraak Nº C-16-343087 - HA ZA 13-321. Rechtbank Midden-Nederland, 2015-05-06

  ... 3. [eiser sub 3] , . wonende te [postcode] [woonplaats], . 4. [eiser sub 4] , . wonende te [postcode] [woonplaats], Valencia, . 5. [eiser sub 5] , . . wonende te [postcode] [woonplaats], . eisers in conventie, . verweerders in reconventie, . ...

 • Uitspraak Nº 6216689 AE VERZ 17-62. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-10-04

  ... . ‘Afgelopen week heb ik van je vernomen dat je voornemens bent morgen 19-07-2017 naar Valencia te gaan voor een fotoshot. Zoals ik je reeds heb vermeld heb je geen verlofuren meer over en sta je reeds ver in de min. Ik kan dan ook niet toestaan ...

 • Uitspraak Nº C/09/395475 / HA ZA 11-1637 en C/09/418788 / HA ZA 12-574. Rechtbank Den Haag, 2016-04-06

  ... . 6. de rechtspersoon naar vreemd recht . . . PELHAM SPORT S.L. , . gevestigd te Valencia, Spanje, . gedaagde, . niet verschenen, . . 7. [ged7] , . . wonende te [woonplaats 4] , . gedaagde, . ...

 • Uitspraak Nº 200.225.830/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-01-15

  ... In 2003 zijn PGC en Procom een samenwerking aangegaan ten behoeve van de ontwikkeling van een winkelcentrum met skihal in Valencia, Spanje. Zij hebben daartoe een joint venture vennootschap opgericht, waarvan zij ieder voor 50% aandeelhouder waren. . . . . ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 oktober 2010

  Vervolg HR 11 juli 2008, LJN BC9766, NJ 2008, 417. Prejudiciële vragen van uitleg aan HvJEU. Beantwoording door HvJEU bij arrest van 15 oktober 2009, nr. C-324/08, LJN BK2759. Uit het antwoord van het HvJEU volgt dat de in de Davidoff-rechtspraak van het HvJEU ontwikkelde maatstaf voor de beoordeling of sprake is van impliciete toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de...

  ... op door of namens Diesel gegeven toestemming vooropgesteld - allicht mede ingegeven door het oordeel in die zin van het Hof van Appel te Valencia -, dat neemt niet weg dat zij het begrip toestemming onmiskenbaar mede gebezigd hebben als een ruim (genus-)begrip, omvattende zowel (de species) ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 18 september 2012

  Verbeurdverklaring, art. 33a Sr. ’s Hofs oordeel dat de inbeslaggenomen auto vatbaar is voor verbeurdverklaring aangezien het een voorwerp is met behulp waarvan het bewezenverklaarde is begaan, is niet z.m. begrijpelijk.

  ...Waar was u in Spanje?. Ik was in Valencia (..). --> In strijd met verklaring tijdens tweede verhoor, waarin hij verklaart in Italië te zijn geweest (hetgeen ook uit de camerabeelden is ...

 • Kort geding van Rechtbank Oost-Nederland, Voorzieningenrechter, 22 maart 2013

  De conclusie is dat er vooralsnog geen enkele grond is om aan te nemen dat Juicy Line een tegenvordering op Cape Five heeft die zij te zijner tijd zou kunnen verrekenen met de vaststaande vordering van Cape-Five. Bij betaling van de wel geleverde sinaasappels heeft Cape-five voldoende spoedeisend belang.

  ...Bij e-mail van 19 juni 2012 zijn de sinaasappels verder gespecificeerd: “voorkeur: valencia (baladi), kwaliteitsklasse: 1/industrie, kleur: oranje, formaat: 60-80 mm, vorm: symetrisch bolvormig, schil: heel, kleur vruchtvlees: oranje, ...

 • Luchthavenbesluit Eindhoven

  ... Las Palmas, Palma, Ibiza, Boekarest, Belgrado, Lanzarote, Vilnius, Barcelona, Nice, Marrakech, Krakow, Kaunas, Gdansk, Riga, Brno, Istanbul, Valencia, Lissabon, Venetië, Carcassonne, Madrid, Napels, Bologna, Kopenhagen, Cluj-Napoca, Debrecen, Skopje, Fez, Agadir, Chania en Bordeaux. . Het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 16 maart 2012

  Veroordeling in de Mega Zuil voor de opdrachtgever en financier binnen een omvangrijke criminele organisatie. Deze verdachte is voor deelname aan een criminele organisatie, het bezit van heroïne, witwassen en valsheid in geschrifte veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf.

  .../of te Antwerpen, in elk geval België en/of in Venezuela en/of Panama en/of Costa Rica, in elk geval Zuid-Amerika en/of te Barcelona en/of Valencia en/of Madrid, in elk geval in Spanje en/of Portugal en/of te Liverpool, in elk geval Groot-Brittannië, tezamen en in vereniging met een ander of ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 5 december 2008

  Plegen en doen plegen van valsheid in geschrift, gepleegd in een authentieke akte. Verdachte heeft een valse Spaanse notariële akte (algemene volmacht) geleverd aan een notaris. Het gaat om een volmacht van de ex-vrouw van verdachte aan de notaris. Met de volmacht wilde verdachte het huis van zijn ex-vrouw verkopen en het geld op zijn rekening laten zetten. De rechtbank heeft onder andere...

  ... Diensten voor Economie en Financiën, onderafdeling van het ministerie van Economie, Financiën en Arbeid van de Generalitat van Valencia waarop de automatische betaling van een bepaald bedrag wordt vermeld, terwijl de volmacht niet aan voornoemde Territoriale Diensten overlegd hoeft te ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 5 april 2012

  De man niet de verwekker als bedoeld in artikel 1:204 lid 3 BW, maar biologische vader die "family life"in de zin van artikel 8 EVRM met het kind heeft; in de gegeven omstandigheden niet de maatstaf of de vrouw in feite geen enkel te respecteren belang bij haar weigering heeft dan wel op de weigering geen ander doel dient dan de potentiële erkenner te schaden, maar voldoende redenen om...

  ... hebben zij besloten een traject te (ver)volgen om hun gezamenlijke wens een kind te krijgen te vervullen, hetgeen ertoe heeft geleid dat in Valencia (Spanje) door middel van eiceldonatie en (kunstmatige) inseminatie met zaad van de man [het kind] is verwekt. Hoewel de vrouw ontkent dat sprake was ...

 • Kort geding van Rechtbank Almelo, 28 september 2011

  Geschil naar aanleiding van een internationale agentuurovereenkomst. Afwijzing van vorderingen tot (voorschot)schadevergoeding in conventie en reconventie omdat het geschil zich niet leent voor de kort geding-procedure. Toewijzing in reconventie van een verbod op het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten en oplegging van een verplichting tot uitschrijving uit het handelsregister.

  ...advocaat: mr. H.P. de Lange te Heerenveen,. tegen. de vennootschap naar Spaans recht. Gabol S.L.,. gevestigd te Moncada (Valencia), te Spanje,. gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,. verder te noemen Gabol,. advocaat: mr. E.S.M. Bruinsma en mr. D.R. de Breij, beide te ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 15 juni 2010

  Vervoersovereenkomst. Forumkeuzebeding. Het is niet komen vast te staan dat de door de tussenpersoon verzonden “fixture” voldoet aan het bepaalde in art. 23 lid 1 sub c van de EEX-Verordening.

  ...t e g e n. 1. de vennootschap naar vreemd recht IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES S.A. EN LIQUIDACION, gevestigd te Valencia, Spanje,. 2. de vennootschap naar vreemd recht NAVANTIA S.L., gevestigd te Madrid, Spanje,. 3. de vennootschap naar vreemd recht PANSPAIN S.L., ...