Valencia

51 resultaten voor Valencia

 • Beoordeling vLex
 • Wet van 12 mei 2005, houdende goedkeuring van de op 22 april 2002 te Valencia totstandgekomen Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds (Trb. 2002, 121)
 • Uitspraak Nº 200.153.190/01. Gerechtshof Amsterdam, 2015-07-14

  ... . boven de luchthaven van Madrid hadden moeten uitwijken, boven de luchthaven van . Valencia een fuel mayday call (een noodoproep) moeten doen, omdat er sprake was van een fuel urgency (de situatie waarin de hoeveelheid brandstof onder het ...

 • Uitspraak Nº 7490965 CV EXPL 19-887. Rechtbank Noord-Holland, 2020-01-15

  ...) heeft een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Transavia op 13 mei 2018 de passagier diende te vervoeren van Eindhoven naar Valencia (Spanje) met vlucht HV 5107, hierna: de vlucht. . . . 2.2. Volgens de planning zou de vlucht om 19:00 uur lokale tijd uit ...

 • Uitspraak Nº C/03/190094 / HA ZA 14-204. Rechtbank Limburg, 2016-11-16

  ... . . DERIVADOS DEL ACERO S.A., . . gevestigd te Catarroja, Valencia (Spanje), . gedaagde in vrijwaring, . . niet verschenen, . . . . . . . 13 de ...

 • Uitspraak Nº C/15/276253 / HA ZA 18-465. Rechtbank Noord-Holland, 2019-03-13

  ... . . 2.9. . De eerste drie containers met chiazaad uit Nicaragua zijn in mei/juni 2017 door New Organics naar Valencia verscheept. Voor de import van dit chiazaad via Valencia in de EU heeft Lunamax het Spaanse Duque de Ayuso S.L. (hierna: Duque de Ayuso) ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 07, 2013

  Art. 81 lid 1 RO. Nakoming overeenkomst met betrekking tot grondtransactie; beroep op (wederzijdse dwaling), art. 6:228 BW.

  ...EE/AS. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. De rechtspersoon naar buitenlands recht NOU BIOURBANISMIE S.A.,. gevestigd te Valencia, Spanje,. EISERES tot cassatie,. advocaat: aanvankelijk mr. P.A. Ruig, thans mr. B. Winters,. t e g e n. 1. [Verweerder 1],. wonende te [woonplaats], ...

 • Cassatie van Hoge Raad, July 11, 2008

  Internationaal privaatrecht en merkenrecht. Gezag buitenlands vonnis; de omvang van het gezag van gewijsde dat aan de beslissing van een rechter uit een andere lidstaat van de EU toekomt en het rechtsgevolg daarvan, wordt bepaald door het recht van de lidstaat waarin de beslissing is gegeven; prejudiciële vragen over uitleg art. 7 van de eerste Merkenrichtlijn.

  ...Deze hebben de schoenen op hun beurt afgenomen van Cosmos. (viii) Bij vonnis van de rechter in eerste instantie te Valencia (Spanje) in een procedure tussen Diesel als eiseres en Flexi Casual, Cosmos en anderen als gedaagden is onder meer aan Flexi Casual en Cosmos bevolen ...

 • Uitspraak Nº 418788 / HA ZA 12-574. Rechtbank Den Haag, 2018-11-21

  ... . 6. de rechtspersoon naar vreemd recht . . . PELHAM SPORT S.L. , . gevestigd te Valencia, Spanje, . gedaagde, . niet verschenen, . . 7. [gedaagde D] , . . wonende te [woonplaats 4] , [land 2] , . ...

 • Uitspraak Nº 08-952849-18 (P). Rechtbank Overijssel, 2019-06-25

  ...Dit heeft erin geresulteerd dat op 21 september 2018 een politieambtenaar uit Valencia de man herkende als verdachte [verdachte] en de vrouw als [medeverdachte] . Na verspreiding van de signalementen en personalia heeft de ...

 • Uitspraak Nº 01/993248-18. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-10-17

  ... van verdachte blijkt dat hij op 22 februari 2018 vanuit Eindhoven naar Barcelona is gevlogen en op 23 februari 2018, in de avond vanuit Valencia naar Rotterdam is gereisd. . Op 25 februari 2018 straalt de telefoon van [medeverdachte 1] omstreeks 11.22 uur de zendmast [straatnaam 7] in ...

 • Uitspraak Nº C/08/197942 / HA ZA 17-74. Rechtbank Overijssel, 2018-03-14

  ... en tot identieke gevolgen leiden (HvJEU 15 maart 1994, zaak C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, Banco Exterior de España SA v Ayuntamiento de Valencia, r.o. 13). De tegenprestatie voor het verkrijgen van een exploitatierecht moet naar het oordeel van de rechtbank worden aangemerkt als een dergelijke ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, November 06, 2012

  Inkomstenbelasting. Ziektekosten. Kosten van IVF-behandeling niet aftrekbaar omdat zij niet ‘drukken’. Giftenaftrek.

  ...Ziektekosten €. - Gynaecoloog 500,00. - IVI (Valencia) 8.908,00. - Apotheek 1.049,77. - Leempoel 335,30. - E Ziekenhuis 2.859,02. - Rode Kruis vervoer 562,25. - Infomedics 117,80. - AML 160,04. - Vueling ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, February 21, 2012

  1. Het ontbreken van enkele tapmachtigingen door de rechtercommissaris hoeft niet zonder meer tot bewijsuitsluiting te leiden, maar wordt verdisconteerd in de strafmaat. 2. De enkele samenvattingen van tapgesprekken zijn onvoldoende betrouwbaar en zullen niet als bewijs worden gebezigd, nu door het ontbreken van de digitale of woordelijke weergave van die tapgesprekken de rechtbank niet kan...

  ... van het schip ‘Marfret Durande’ een container ECMU1156799 met een verborgen onbepaalde hoeveelheid cocaïne op 15 september 2008 in Valencia zou aankomen. Op 16 september 2008 is de Marfret Durande met de desbetreffende container de haven van Valencia binnengekomen. Op 18 september 2008 is ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, January 31, 2012

  Intellectuele Eigendom; Merkenrecht; arrest inzake Makro-Diesel na verwijzing door de Hoge Raad

  ...3. In de procedure na verwijzing heeft Makro zich wederom beroepen op de voor haar gunstige uitspraak van het Hof van Appel te Valencia van 18 december 2002, die door het Spaanse Tribunal Supremo op 13 februari 2007 is bekrachtigd. Voor zover dat beroep is gestoeld op gezag van ...

 • Uitspraak Nº 200.225.830/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-01-15

  ... In 2003 zijn PGC en Procom een samenwerking aangegaan ten behoeve van de ontwikkeling van een winkelcentrum met skihal in Valencia, Spanje. Zij hebben daartoe een joint venture vennootschap opgericht, waarvan zij ieder voor 50% aandeelhouder waren. . . . . ...

 • Uitspraak Nº 200.200.071/01 en 200.208.955/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-13

  .... Voorts heeft de rechtbank Douwe De Jong, Real Estate te Valencia , benoemd tot taxateur van de woning van partijen aan [adres] te [plaats] , Spanje. . . . . . 4.2 . Het ...

 • Uitspraak Nº 6216689 AE VERZ 17-62. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-10-04

  ... . ‘Afgelopen week heb ik van je vernomen dat je voornemens bent morgen 19-07-2017 naar Valencia te gaan voor een fotoshot. Zoals ik je reeds heb vermeld heb je geen verlofuren meer over en sta je reeds ver in de min. Ik kan dan ook niet toestaan ...

 • Uitspraak Nº 7524465 CV EXPL 19-1723. Rechtbank Noord-Holland, 2020-03-04

  ... De passagiers hebben met Transavia een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Transavia de passagiers diende te vervoeren van Valencia (Spanje) naar Rotterdam/Den Haag op 24 augustus 2018. . . . 2.2. De vlucht heeft meer dan drie uur vertraging opgelopen. . . ...

 • Uitspraak Nº C-16-343087 - HA ZA 13-321. Rechtbank Midden-Nederland, 2015-05-06

  ... 3. [eiser sub 3] , . wonende te [postcode] [woonplaats], . 4. [eiser sub 4] , . wonende te [postcode] [woonplaats], Valencia, . 5. [eiser sub 5] , . . wonende te [postcode] [woonplaats], . eisers in conventie, . verweerders in reconventie, . ...

 • Uitspraak Nº C/09/395475 / HA ZA 11-1637 en C/09/418788 / HA ZA 12-574. Rechtbank Den Haag, 2016-04-06

  ... . 6. de rechtspersoon naar vreemd recht . . . PELHAM SPORT S.L. , . gevestigd te Valencia, Spanje, . gedaagde, . niet verschenen, . . 7. [ged7] , . . wonende te [woonplaats 4] , . gedaagde, . ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 15, 2010

  Vervolg HR 11 juli 2008, LJN BC9766, NJ 2008, 417. Prejudiciële vragen van uitleg aan HvJEU. Beantwoording door HvJEU bij arrest van 15 oktober 2009, nr. C-324/08, LJN BK2759. Uit het antwoord van het HvJEU volgt dat de in de Davidoff-rechtspraak van het HvJEU ontwikkelde maatstaf voor de beoordeling of sprake is van impliciete toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de...

  ... op door of namens Diesel gegeven toestemming vooropgesteld - allicht mede ingegeven door het oordeel in die zin van het Hof van Appel te Valencia -, dat neemt niet weg dat zij het begrip toestemming onmiskenbaar mede gebezigd hebben als een ruim (genus-)begrip, omvattende zowel (de species) ...

 • Cassatie van Hoge Raad, September 18, 2012

  Verbeurdverklaring, art. 33a Sr. ’s Hofs oordeel dat de inbeslaggenomen auto vatbaar is voor verbeurdverklaring aangezien het een voorwerp is met behulp waarvan het bewezenverklaarde is begaan, is niet z.m. begrijpelijk.

  ...Waar was u in Spanje?. Ik was in Valencia (..). --> In strijd met verklaring tijdens tweede verhoor, waarin hij verklaart in Italië te zijn geweest (hetgeen ook uit de camerabeelden is ...

 • Kort geding van Rechtbank Oost-Nederland, Voorzieningenrechter, March 22, 2013

  De conclusie is dat er vooralsnog geen enkele grond is om aan te nemen dat Juicy Line een tegenvordering op Cape Five heeft die zij te zijner tijd zou kunnen verrekenen met de vaststaande vordering van Cape-Five. Bij betaling van de wel geleverde sinaasappels heeft Cape-five voldoende spoedeisend belang.

  ...Bij e-mail van 19 juni 2012 zijn de sinaasappels verder gespecificeerd: “voorkeur: valencia (baladi), kwaliteitsklasse: 1/industrie, kleur: oranje, formaat: 60-80 mm, vorm: symetrisch bolvormig, schil: heel, kleur vruchtvlees: oranje, ...

 • Uitspraak Nº C/10/566286 / HA RK 19-73. Rechtbank Rotterdam, 2019-06-24

  ... . . . . 2.8. . Op 22 september 2009 is Poch op de luchthaven van Valencia aangehouden. Op diezelfde dag heeft in de woning van Poch een doorzoeking plaatsgevonden. . . . . 2.9. . Na zijn ...

 • Uitspraak Nº 7839175 \ CV EXPL 19-8320. Rechtbank Noord-Holland, 2020-05-13

  ... . . . . 4 Het verweer . . . 4.1. Transavia betwist de vordering. Zij voert aan dat vlucht HV6336 van Valencia naar Amsterdam op 29 juli 2018 gepland stond om 15:10 uur lokale tijd te vertrekken. De vlucht is als gevolg van door luchtverkeersleiding opgelegde ...