Valencia

37 resultaten voor Valencia

 • Beoordeling vLex
 • Wet van 12 mei 2005, houdende goedkeuring van de op 22 april 2002 te Valencia totstandgekomen Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds (Trb. 2002, 121)
 • Cassatie van Hoge Raad, 7 juni 2013

  Art. 81 lid 1 RO. Nakoming overeenkomst met betrekking tot grondtransactie; beroep op (wederzijdse dwaling), art. 6:228 BW.

  7 juni 2013. Eerste Kamer. 12/01986. EE/AS. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. De rechtspersoon naar buitenlands recht NOU BIOURBANISMIE S.A.,. gevestigd te Valencia, Spanje,. EISERES tot cassatie,. advocaat: aanvankelijk mr. P.A. Ruig, thans mr. B. Winters,. t e g e n. 1. [Verweerder 1],. wonende te [woonplaats], België,. 2. [Verweerder 2],. wonende te ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 juli 2008

  Internationaal privaatrecht en merkenrecht. Gezag buitenlands vonnis; de omvang van het gezag van gewijsde dat aan de beslissing van een rechter uit een andere lidstaat van de EU toekomt en het rechtsgevolg daarvan, wordt bepaald door het recht van de lidstaat waarin de beslissing is gegeven; prejudiciële vragen over uitleg art. 7 van de eerste Merkenrichtlijn.

  ...Deze hebben de schoenen op hun beurt afgenomen van Cosmos. (viii) Bij vonnis van de rechter in eerste instantie te Valencia (Spanje) in een procedure tussen Diesel als eiseres en Flexi Casual, Cosmos en anderen als gedaagden is onder meer aan Flexi Casual en Cosmos bevolen inbreuk op de merkrechten van Diesel te staken. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 6 november 2012

  Inkomstenbelasting. Ziektekosten. Kosten van IVF-behandeling niet aftrekbaar omdat zij niet ‘drukken’. Giftenaftrek.

  ...Ziektekosten €. - Gynaecoloog 500,00. - IVI (Valencia) 8.908,00. - Apotheek 1.049,77. - Leempoel 335,30. - E Ziekenhuis 2.859,02. - Rode Kruis vervoer 562,25. - Infomedics 117,80. - AML 160,04. - Vueling 566,00. - NS 30,00. - Overnachting (Valencia) ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 21 februari 2012

  Het ontbreken van enkele tapmachtigingen door de rechtercommissaris hoeft niet zonder meer tot bewijsuitsluiting te leiden, maar wordt verdisconteerd in de strafmaat. De enkele samenvattingen van tapgesprekken zijn onvoldoende betrouwbaar en zullen niet als bewijs worden gebezigd, nu door het ontbreken van de digitale of woordelijke weergave van die tapgesprekken de rechtbank niet kan...

  ... gezonden, met daarin de informatie dat aan boord van het schip ‘Marfret Durande’ een container ECMU1156799 met een verborgen onbepaalde hoeveelheid cocaïne op 15 september 2008 in Valencia zou aankomen. Op 16 september 2008 is de Marfret Durande met de desbetreffende container de haven van Valencia binnengekomen. Op 18 september 2008 is de container opengemaakt en gecontroleerd door de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 31 januari 2012

  Intellectuele Eigendom; Merkenrecht; arrest inzake Makro-Diesel na verwijzing door de Hoge Raad

  ...3. In de procedure na verwijzing heeft Makro zich wederom beroepen op de voor haar gunstige uitspraak van het Hof van Appel te Valencia van 18 december 2002, die door het Spaanse Tribunal Supremo op 13 februari 2007 is bekrachtigd. Voor zover dat beroep is gestoeld op gezag van gewijsde (zie punt 15.3 (b) en (c) MnV) faalt het. De ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 18 september 2012

  Verbeurdverklaring, art. 33a Sr. ’s Hofs oordeel dat de inbeslaggenomen auto vatbaar is voor verbeurdverklaring aangezien het een voorwerp is met behulp waarvan het bewezenverklaarde is begaan, is niet z.m. begrijpelijk.

  ...--> In strijd met verklaring tijdens tweede verhoor, waarin hij verklaart in Italië te zijn geweest (hetgeen ook uit de camerabeelden is gebleken). Waar was u in Spanje?. Ik was in Valencia (..). --> In strijd met verklaring tijdens tweede verhoor, waarin hij verklaart in Italië te zijn geweest (hetgeen ook uit de camerabeelden is gebleken en uit T01-05-013 kan worden afgeleid). Heeft ...

 • Kort geding van Rechtbank Oost-Nederland, Voorzieningenrechter, 22 maart 2013

  De conclusie is dat er vooralsnog geen enkele grond is om aan te nemen dat Juicy Line een tegenvordering op Cape Five heeft die zij te zijner tijd zou kunnen verrekenen met de vaststaande vordering van Cape-Five. Bij betaling van de wel geleverde sinaasappels heeft Cape-five voldoende spoedeisend belang.

  ...Bij e-mail van 19 juni 2012 zijn de sinaasappels verder gespecificeerd: “voorkeur: valencia (baladi), kwaliteitsklasse: 1/industrie, kleur: oranje, formaat: 60-80 mm, vorm: symetrisch bolvormig, schil: heel, kleur vruchtvlees: oranje, pitten: beperkt aanwezig, Ph: 3,5 – 4 en Brix: ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 oktober 2010

  Vervolg HR 11 juli 2008, LJN BC9766, NJ 2008, 417. Prejudiciële vragen van uitleg aan HvJEU. Beantwoording door HvJEU bij arrest van 15 oktober 2009, nr. C-324/08, LJN BK2759. Uit het antwoord van het HvJEU volgt dat de in de Davidoff-rechtspraak van het HvJEU ontwikkelde maatstaf voor de beoordeling of sprake is van impliciete toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de...

  ...niet op. Ook al hebben Makro c.s. een beroep op door of namens Diesel gegeven toestemming vooropgesteld - allicht mede ingegeven door het oordeel in die zin van het Hof van Appel te Valencia -, dat neemt niet weg dat zij het begrip toestemming onmiskenbaar mede gebezigd hebben als een ruim (genus-)begrip, omvattende zowel (de species) toestemming in engere zin, als (de species) ...

 • Luchthavenbesluit Eindhoven

  ... van Eindhoven Airport: Malta, Sevilla, Salzburg, Las Palmas, Palma, Ibiza, Boekarest, Belgrado, Lanzarote, Vilnius, Barcelona, Nice, Marrakech, Krakow, Kaunas, Gdansk, Riga, Brno, Istanbul, Valencia, Lissabon, Venetië, Carcassonne, Madrid, Napels, Bologna, Kopenhagen, Cluj-Napoca, Debrecen, Skopje, Fez, Agadir, Chania en Bordeaux. . Het vastleggen van de afspraken zoals opgenomen in het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 16 maart 2012

  Veroordeling in de Mega Zuil voor de opdrachtgever en financier binnen een omvangrijke criminele organisatie. Deze verdachte is voor deelname aan een criminele organisatie, het bezit van heroïne, witwassen en valsheid in geschrifte veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf.

  ... 2006 te Amsterdam, in elk geval in Nederland en/of te Antwerpen, in elk geval België en/of in Venezuela en/of Panama en/of Costa Rica, in elk geval Zuid-Amerika en/of te Barcelona en/of Valencia en/of Madrid, in elk geval in Spanje en/of Portugal en/of te Liverpool, in elk geval Groot-Brittannië, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 5 december 2008

  Plegen en doen plegen van valsheid in geschrift, gepleegd in een authentieke akte. Verdachte heeft een valse Spaanse notariële akte (algemene volmacht) geleverd aan een notaris. Het gaat om een volmacht van de ex-vrouw van verdachte aan de notaris. Met de volmacht wilde verdachte het huis van zijn ex-vrouw verkopen en het geld op zijn rekening laten zetten. De rechtbank heeft onder andere...

  ... bevat de laatste bladzijde een stempel van de Territoriale Diensten voor Economie en Financiën, onderafdeling van het ministerie van Economie, Financiën en Arbeid van de Generalitat van Valencia waarop de automatische betaling van een bepaald bedrag wordt vermeld, terwijl de volmacht niet aan voornoemde Territoriale Diensten overlegd hoeft te worden en deze diensten geen recht hebben op ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 5 april 2012

  De man niet de verwekker als bedoeld in artikel 1:204 lid 3 BW, maar biologische vader die "family life"in de zin van artikel 8 EVRM met het kind heeft; in de gegeven omstandigheden niet de maatstaf of de vrouw in feite geen enkel te respecteren belang bij haar weigering heeft dan wel op de weigering geen ander doel dient dan de potentiële erkenner te schaden, maar voldoende redenen om...

  ...In die periode hebben zij besloten een traject te (ver)volgen om hun gezamenlijke wens een kind te krijgen te vervullen, hetgeen ertoe heeft geleid dat in Valencia (Spanje) door middel van eiceldonatie en (kunstmatige) inseminatie met zaad van de man [het kind] is verwekt. Hoewel de vrouw ontkent dat sprake was van leven in gezinsverband, hebben de man, de ...

 • Kort geding van Rechtbank Almelo, 28 september 2011

  Geschil naar aanleiding van een internationale agentuurovereenkomst. Afwijzing van vorderingen tot (voorschot)schadevergoeding in conventie en reconventie omdat het geschil zich niet leent voor de kort geding-procedure. Toewijzing in reconventie van een verbod op het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten en oplegging van een verplichting tot uitschrijving uit het handelsregister.

  ...verder te noemen [eiseres],. advocaat: mr. H.P. de Lange te Heerenveen,. tegen. de vennootschap naar Spaans recht. Gabol S.L.,. gevestigd te Moncada (Valencia), te Spanje,. gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,. verder te noemen Gabol,. advocaat: mr. E.S.M. Bruinsma en mr. D.R. de Breij, beide te Amsterdam. 1. De weergave van het procesverloop. In ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 15 juni 2010

  Vervoersovereenkomst. Forumkeuzebeding. Het is niet komen vast te staan dat de door de tussenpersoon verzonden “fixture” voldoet aan het bepaalde in art. 23 lid 1 sub c van de EEX-Verordening.

  ...APPELLANTEN,. advocaat: mr. T.C. Wiersma, gevestigd te Amsterdam,. t e g e n. 1. de vennootschap naar vreemd recht IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES S.A. EN LIQUIDACION, gevestigd te Valencia, Spanje,. 2. de vennootschap naar vreemd recht NAVANTIA S.L., gevestigd te Madrid, Spanje,. 3. de vennootschap naar vreemd recht PANSPAIN S.L., gevestigd te Madrid, Spanje,. GEÏNTIMEERDEN,. advocaat ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, 2 mei 2005

  Verdachte heeft mede leiding gegeven aan een organisatie die zich gedurende langere tijd heeft bezig gehouden met mensensmokkel en heeft aldus het vreemdelingenbeleid van de Nederlandse overheid in aanmerkelijke mate gefrustreerd en aan afpersing.

  ... heeft begeleid en/of (een) (bus)ticket(s) heeft verstrekt, althans voor die Dong Wu, althans die persoon genaamd Chen Hui, heeft aangeschaft, en/of (vervolgens) in een bus (met bestemming Valencia, althans Spanje) heeft doen instappen, althans naar die bus heeft begeleid;. en/of. * (Transport Duinkerken). in of omstreeks de periode van 9 oktober 2003 tot en met 8 november 2003 te Rotterdam ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 30 december 2009

  Criminele organisatie, handel in drugs, gewoontewitwassen, ontvankelijkheid openbaar ministerie, grootschalige internationale drugshandel. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem veroordeelt verdachte voor het deelnemen aan een criminele organisatie, in- en uitvoer en handel in grote hoeveelheden soft- en harddrugs, gewoontewitwassen en valsheid in geschrift tot een onvoorwaardelijke...

  ...Antwerpen, in elk geval België en/of in Venezuela en/of Panama en/of Costa. Rica, in elk geval Zuid-Amerika en/of te Barcelona en/of Valencia en/of. Madrid, in elk geval in Spanje en/of Portugal en/of te Liverpool, in elk geval. Groot-Brittannië, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,. om een feit, bedoeld in ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 29 december 2004

  Merkenrecht: Ambtshalve onbevoegdverklaring en verwijzing naar de rechtbank 's-Gravenhage als rechtbank voor het Gemeenschapsmerk, voor zover de vordering gestoeld is opeen Gemeenschapsmerk. Richtlijn conforme uitleg van artikel 13 A lid 8 cq 9 BMW overeenkomstig het Davidoff-arrest.

  ...De door COSMOS geproduceerde schoenen zijn nimmer ter fiattering aan DIFSA en/of Diesel voorgelegd. i. Bij vonnis van de rechter in eerste instantie te Valencia in een procedure tussen Diesel als eiseres en FLEXI CASUAL, COSMOS en anderen als gedaagden is onder meer aan FLEXI CASUAL en COSMOS bevolen inbreuk op de merkrechten van Diesel te staken. Het vonnis ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 14 oktober 2010

  Tijdelijke voogdij van kind, geboren in Spanje. Kind is geboren tijdens detentie van moeder. Moeder heeft tijdens haar detentie een andere indentiteit aangenomen. Geboorteakte kind opgemaakt volgens de toen bekende gegevens van de moeder. Moederschapsonderzoek heeft aangetoond dat mevr. de moeder is van het kind. Moeder is weer naar Nederland gekomen met haar kind. Kan kind nu nergens inschrijven,

  ...Aan: Dienst voor Minderjarigen. Reden: informatie in verband met mogelijk risicovolle situatie van een minderjarige. De gedetineerde is op 14-08-08 vanuit het penitentiair centrum te Valencia aangekomen in het penitentiair centrum te Mallorca. Zij is aangekomen met de minderjarige [minderjarige], geboren te [geboorteplaats] op 1-08-08 op het moment dat zij een straf uitzat in het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, 2 mei 2005

  Betrokkenheid bij mensensmokkel.

  ... heeft begeleid en/of (een) (bus)ticket(s) heeft verstrekt, althans voor die Dong Wu, althans die persoon genaamd Chen Hui, heeft aangeschaft, en/of (vervolgens) in een bus (met bestemming Valencia, althans Spanje) heeft doen instappen, althans naar die bus heeft begeleid;. en/of. * (Transport Duinkerken). in of omstreeks de periode van 9 oktober 2003 tot en met 8 november 2003 te Rotterdam ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 20 september 2011

  Antilliaanse zaak. HR: 81 RO.

  ... bij de immigratiedienst op Hato is gebleken, dat [betrokkene 1] ([betrokkene 1] geboren op [geboortedatum]1967 te [geboorteplaats]) op 3 november 2008, om 18.47 met een vlucht vanuit Valencia Venezuela is aangekomen op Curaçao. (-gesprek d.d. 3-11-2008 te 19.29 uur (lijn [001]):. NN man zegt tegen [betrokkene 4] dat dit het nummer is van de man die hen heeft opgehaald [betrokkene 4] zegt ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 10 november 2011

  Onderzoek Faasse; promis; invoer en uitvoer van grote hoeveelheden verdovende middelen (hasj); verjaring; partiële niet-ontvankelijkheid; redelijke termijn. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem heeft tien verdachten in de megazaak Faasse veroordeeld voor de betrokkenheid bij in- en uitvoer van grote hoeveelheden softdrugs (hasj) in de periode 2000-2004. Twee verdachten zijn...

  ...[getuige 9] vertelde [verdachte], dat zijn vrouw dan mee moest, maar dat was voor hem geen bezwaar. Met meerdere vrachtwagens moesten zij podiummateriaal rijden naar Valencia voor Volkswagen. [getuige 9] herinnert zich dat hij dat ritje deed voor de firma [bedrijf getuige 4] uit Villajoyosa. [getuige 9] moest de uren bijhouden voor [verdachte], die dat kennelijk dan weer ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 17 augustus 2006

  Of inbreukmakende goederen aanvankelijk buiten de EER op de markt zijn gebracht en vervolgens naar een van de lidstaten van de EER zijn geïmporteerd, dan wel direct binnen de EER op de markt zijn gebracht, maakt geen verschil. Davidoff-rechtspraak is bepalend.

  ...In dat verband hebben Makro c.s. aangevoerd dat uit het arrest van 18 december 2002 van het Spaanse Hof te Valencia (productie B bij memorie van grieven) volgt dat dat het geval is en dat het hof ieder verder onderzoek achterwege kan en/of moet laten. 4.9 Anders dan Makro c.s. hebben aangevoerd, volgt uit het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, 4 december 2006

  -medeplegen van een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van toegang tot Nederland of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen, terwijl hij ernstige reden heeft om te vermoeden dat die toegang wederrechtelijk is, door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt, - medeplegen van een ander uit winst bejag...

  ... heeft begeleid en/of (een) (bus)ticket(s) heeft verstrekt, althans voor die [D.W.] althans die persoon genaamd [C.H], heeft aangeschaft, en/of (vervolgens) in een bus (met bestemming Valencia, althans Spanje) heeft doen instappen, althans naar die bus heeft begeleid;. en/of. * (Transport Duinkerken). in of omstreeks de periode van 9 oktober 2003 tot en met 8 november 2003 te Rotterdam ...

 • Besluit van 24 juni 2008 tot vaststelling van regels ten aanzien van tegemoetkomingen en vergoedingen voor reis-, verblijf- en verhuiskosten van de politie (Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie)

  ...Staatsblad 2008 234 38. Bedrag overige kosten in euro. Bedrag overige kosten in euro. Overige 64 31. Somalië. Mogadishu 40 19 Overige 31 14. Spanje. Madrid 147 106 Barcelona 155 74 València 112 66 Overige 101 59. Sri Lanka. Colombo 44 30 Overige 34 17. St.Kitts/Nevis 90 59. St.Lucia 107 52. St.Vincent/Grenada 107 63. Sudan. Khartoum 110 54 Overige 100 31. Suriname 85 38. Swaziland. ...