varbanov verklaring

71 resultaten voor varbanov verklaring

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, August 18, 2011

  Bopz; voorlopige machtiging. Overschrijden beslistermijn van drie weken. Kan een niet behandelend arts voor verstandelijk gehandicapten, optredend in zijn functie van geneesheer-directeur, voor het opmaken van een geneeskundige verklaring met betrekking tot iemand die wegens meervoudige problematiek in een inrichting voor verstandelijk gehandicapten is opgenomen, worden aangemerkt als 'medical...

  ...- de op 6 juli 2011 ondertekende en met redenen omklede verklaring van A.C. Louisse, arts voor verstandelijk gehandicapten, als ... voortvloeiende uit het op deze kwestie toegespitste Varbanov-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM 5 oktober ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, November 23, 2007

  Wet Bopz. Last tot inbewaringstelling op basis van een geneeskundige verklaring van een arts, niet zijnde psychiater. In het licht van het Varbanov-arrest overweegt de rechtbank dat een (onafhankelijk) psychiater de in de geneeskundige verklaring gestelde diagnose dient te bevestigen voordat de machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling kan worden verleend. Uiteindelijk is deze...

  ... van de betrokkene is gelast, en van de geneeskundige verklaring als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet bijzondere opnemingen in ...") die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de Varbanov-uitspraak heeft neergelegd (EHRM 5 oktober 2000, BJ 2001, 36 m.nt. WD ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, November 27, 2008

  Toepassing Varbanov-juriprudentie na inbewaringstelling door de burgemeester. Geneeskundige verklaring van arts-assistent. Niet is vastgesteld dat direct na openming een psychiater de betrokkene heeft onderzocht. Wel is dat gebeurd voor de behandeling van het verzoek tot machtiging voortzetting ibs. De rechtbank acht dit in overeenstemming van HR 26-09-2008, LJN: BD4375

  ... de gemeente Zeist van 21 november 2008 en van de geneeskundige verklaring als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet bijzondere opnemingen in ...

 • Uitspraak Nº 16/04757. Hoge Raad, 2017-01-13

  ... ten behoeve van de inbewaringstelling afgegeven geneeskundige verklaring, ondertekend door de niet bij de behandeling betrokken psychiater [A] te ...niet beoordeeld, daarom dient nog een zogenoemde “Varbanov-verklaring” te worden opgesteld.”. . . . ...

 • Uitspraak Nº C.03 / 273880 / BZRK 20-96. Rechtbank Limburg, 2020-02-25

  ... - de medische verklaring d.d. 9 januari 2020. . . . . 1.2. . De ...Er is gezocht naar een alternatief vanwege het wegvallen van de Varbanov-verklaring. Bij de implementatie van de nieuwe wet Wvggz is het ...

 • Uitspraak Nº C/09/587609 / FA RK 20-371. Rechtbank Den Haag, 2020-02-03

  ... - de op 29 januari 2020 ondertekende medische verklaring van een arts in opleiding tot [psychiater 1] , die cliënt met het oog op ... overlegging van een door die psychiater ondertekende zogenaamde Varbanov-verklaring. . . . Uit de medische verklaring zelf ...

 • Cassatie van Hoge Raad, January 27, 2012

  Bopz. Vraag of in art. 5 lid 1 Wet Bopz bedoelde verklaring mag berusten op door geneesheer-directeur zelf verricht onderzoek van betrokkene indien het gaat om een geneesheer-directeur die geen psychiater is. Wetsgeschiedenis biedt geen duidelijke aanknopingspunten voor beantwoording van deze vraag. In samenhang met art. 5 lid 1, aanhef en onder b, brengt redelijke wetsuitleg mee dat geneesheer-di

  ...5 lid 1 Wet Bopz bedoelde verklaring mag berusten op door de geneesheer-directeur zelf verricht onderzoek van ... "medical expert" in de zin van EHRM 5 oktober 2000, LJN AS7846 (Varbanov/Bulgarije). Dit laatste is hier het geval, aldus de rechtbank, nu het gaat ...

 • Cassatie van Hoge Raad, January 27, 2012

  Bopz. Vraag of in art. 5 lid 1 Wet Bopz bedoelde verklaring mag berusten op door geneesheer-directeur zelf verricht onderzoek van betrokkene indien het gaat om een geneesheer-directeur die geen psychiater is. Wetsgeschiedenis biedt geen duidelijke aanknopingspunten voor beantwoording van deze vraag. In samenhang met art. 5 lid 1, aanhef en onder b, brengt redelijke wetsuitleg mee dat geneesheer-di

  ...5 lid 1 Wet Bopz bedoelde verklaring mag berusten op door de geneesheer-directeur zelf verricht onderzoek van ... "medical expert" in de zin van EHRM 5 oktober 2000, LJN AS7846 (Varbanov/Bulgarije). Dit laatste is hier het geval, aldus de rechtbank, nu het gaat ...

 • Uitspraak Nº C/16/483347 / FL RK 19-1174. Rechtbank Midden-Nederland, 2019-06-28

  ... van de gemeente [.] van 26 juni 2019 en van de geneeskundige verklaring als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet bijzondere opnemingen in ... kennisgenomen van een schriftelijke verklaring (een zogenaamde Varbanov verklaring) van een niet behandelend psychiater die persoonlijk de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 08, 2013

  BOPZ-zaak. Verzoek tot voorlopige machtiging; behandeling buiten aanwezigheid betrokkene. Verplichting betrokkene te horen; oproeping; vaststellen geen bereidheid gehoord te worden, art. 8 Wet BOPZ (vgl. HR 8 juli 2005, LJN AT8128).

  ...2 Wet Bopz). Bij dit verzoekschrift was een geneeskundige verklaring gevoegd, opgemaakt en op 16 augustus 2012 ondertekend door de niet bij de ... tot vrijheidsontneming; de klacht verwijst naar het arrest Varbanov/Bulgarije(5). 2.6. Bij het inleidend verzoek moet een verklaring worden ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, November 17, 2008

  BOPZ. Verzoek voortzetting inbewaringsstelling. De geneeskundige verklaring voor de inbewaringstelling is afgegeven door een arts in opleiding tot specialist (aios). Niet gebleken is dat betrokkene daarna nog persoonlijk is onderzocht door een niet behandelend psychiater. In de stukken staat slechts dat psychiater X betrokkene mede heeft beoordeeld en dat psychiater X de inbewaringstelling...

  ...De beoordeling. De geneeskundige verklaring van 12 november 2008 is opgesteld en ondertekend door drs. [AIOS], arts in ...In het arrest van 5 oktober 2000 (BJ 2001/36, het zgn. Varbanov-arrest) heeft het Europees Hof geoordeeld dat een persoon niet kan worden ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 10, 2009

  Bopz; voorlopige machtiging; hoorplicht als bedoeld in art. 8 lid 1 Wet Bopz; onderzoek psychiater, geen persoonlijk contact met betrokkene, gebruik van andere informatiebronnen.

  ... 2008, onder overlegging van een ondertekende geneeskundige verklaring, een verzoek ingediend bij de rechtbank aldaar tot het verlenen van een ...Ter toelichting wijst het middelonderdeel op het arrest-Varbanov(10). c. De geneeskundige verklaring is ondertekend door [betrokkene 3] als ...

 • Cassatie van Hoge Raad, September 14, 2007

  Bopz; verlening van voorlopige machtiging terwijl betrokkene heeft geweigerd mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek als bedoeld in art. 5 lid 1 Wet Bopz (81 RO).

  ... overlegging van een op 21 maart 2007 ondertekende geneeskundige verklaring een verzoek ingediend bij de rechtbank aldaar tot het verlenen van een ...In rov. 47 van het arrest inzake Varbanov, reeds aangehaald, overwoog het EHRM dat indien er geen andere ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, September 09, 2008

  Machtiging tot voortgezet verblijf

  ... de op 16 juni 2008 ondertekende en met redenen omklede verklaring van [B], geneesheer-directeur van het genoemde ziekenhuis, alsmede een ... uit het op deze kwestie toegespitste zogeheten Varbanovarrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM 5 oktober 2000, BJ ...

 • Cassatie van Hoge Raad, May 31, 2013

  Jeugdrecht; art. 29c Wet op de jeugdzorg (Wjz). Maatregel gesloten jeugdzorg, voorlopige machtiging. Geen instemming gedragswetenschapper met verklaring bureau jeugdzorg. Uitzondering dat onderzoek feitelijk onmogelijk is; omstandigheden van het geval. Ingrijpende aard van de maatregel. Ook ander onderzoek (dan persoonlijk onderzoek van de jeugdige) feitelijk onmogelijk? Motiveringsplicht rechter.

  ... ontbrak, evenals een indicatiebesluit of een verklaring van de raad voor de kinderbescherming. 3.2.2 Het hof heeft beide ...EHRM 5 oktober 2000, LJN AS7846, Varbanov/Bulgarije). 3.9 Het hiervoor in 3.2.2 weergegeven oordeel van het hof in ...

 • Uitspraak Nº C/10/596327 / FA RK 20-3313. Rechtbank Rotterdam, 2020-05-15

  ... . .  de medische verklaring opgesteld door A. van Galen, psychiater, van 10 april 2020;.  ...Austria, 10533/83, r.o. 63 en EHRM 5 oktober 2000, Varbanov v. Bulgaria, 31365/96, r.o. 47). In de praktijk betekent dit dat bij een ...

 • Uitspraak Nº C/10/486615 /FA RK 15-8320. Rechtbank Rotterdam, 2015-11-09

  ... . 2.1. . Blijkens de geneeskundige verklaring van 29 september 2015 is betrokkene onderzocht door en is deze ondertekend ... Mens en de fundamentele vrijheden van 5 oktober 2000, LJN AS7846 (Varbanov/Bulgarije) het volgende is opgenomen:. “47. The court considers ...

 • Uitspraak Nº C/10/596273 / FA RK 20-3288. Rechtbank Rotterdam, 2020-05-19

  ... . .  de medische verklaring opgesteld door M.H. de Jong, psychiater, van 28 april 2020;.  ...Austria, 10533/83, r.o. 63 en EHRM 5 oktober 2000, Varbanov v. Bulgaria, 31365/96, r.o. 47). In de praktijk betekent dit dat bij een ...

 • Uitspraak Nº C/10/596188 / FA RK 20-3262. Rechtbank Rotterdam, 2020-05-19

  ... . .  de medische verklaring opgesteld door A. Sterrenburg, psychiater, van 23 april 2020;.  ...Austria, 10533/83, r.o. 63 en EHRM 5 oktober 2000, Varbanov v. Bulgaria, 31365/96, r.o. 47). In de praktijk betekent dit dat bij een ...

 • Uitspraak Nº C/10/597822 / FA RK 20-4011. Rechtbank Rotterdam, 2020-06-12

  ... . . -. de medische verklaring opgesteld door [naam psychiater 1] , psychiater, van 24 april 2020;. ...Austria, 10533/83, r.o. 63 en EHRM 5 oktober 2000, Varbanov v. Bulgaria, 31365/96, r.o. 47). In de praktijk betekent dit dat bij een ...

 • Uitspraak Nº C/10/597697 / FA RK 20-3959. Rechtbank Rotterdam, 2020-06-12

  ... . . -. de medische verklaring opgesteld door [naam psychiater] , psychiater, van 26 mei 2020;. . ...Austria, 10533/83, r.o. 63 en EHRM 5 oktober 2000, Varbanov v. Bulgaria, 31365/96, r.o. 47). In de praktijk betekent dit dat bij een ...

 • Cassatie van Hoge Raad, March 08, 2013

  BOPZ-zaak. Verzoek tot machtiging voortgezet verblijf, art. 15 Wet BOPZ. Aan geneeskundige verklaring voorafgaand psychiatrisch onderzoek (art. 5 Wet BOPZ); verzoek betrokkene tot “second opinion”. Aan afwijzing van dit verzoek te stellen motiveringseisen (HR 29 april 2005, LJN AS5978, NJ 2007/153). Weigering door betrokkene tot medewerking?

  ... het psychiatrisch onderzoek voorafgaand aan de geneeskundige verklaring en van het ten onrechte passeren door de rechtbank van een verzoek om een ...In het arrest Varbanov/Bulgarije(8) is dit vereiste van een objective medical expertise nader ...

 • Uitspraak Nº C/10/590697 / FA RK 20-611. Rechtbank Rotterdam, 2020-02-18

  ... . . -. de medische verklaring opgesteld door drs. F.C. Karayalcinn, psychiater, van 27 januari 2020;. ...The Netherlands, 6301/73, r.o. 39 en EHRM 5 oktober 2000, Varbanov v. Bulgaria, 31365/96, r.o. 47). Wanneer een aanzienlijke periode reeds is ...

 • Uitspraak Nº C/10/592392 / FA RK 20-1357. Rechtbank Rotterdam, 2020-03-24

  ... . .  de medische verklaring opgesteld door drs. F.H. van Essen, psychiater, van 27 februari 2020;. ...The Netherlands, 6301/73, r.o. 39 en EHRM 5 oktober 2000, Varbanov v. Bulgaria, 31365/96, r.o. 47). Wanneer een aanzienlijke periode reeds is ...

 • Uitspraak Nº C/10/591796 / FA RK 20-1100. Rechtbank Rotterdam, 2020-03-04

  ...De medische verklaring bij onderhavig verzoek kan na een aanzienlijke periode niet meer een ...The Netherlands, 6301/73, r.o. 39 en EHRM 5 oktober 2000, Varbanov v. Bulgaria, 31365/96, r.o. 47). Alleen wanneer daaraan wordt voldaan, kan ...