varbanov verklaring

40 resultaten voor varbanov verklaring

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 18 augustus 2011

  Bopz; voorlopige machtiging. Overschrijden beslistermijn van drie weken. Kan een niet behandelend arts voor verstandelijk gehandicapten, optredend in zijn functie van geneesheer-directeur, voor het opmaken van een geneeskundige verklaring met betrekking tot iemand die wegens meervoudige problematiek in een inrichting voor verstandelijk gehandicapten is opgenomen, worden aangemerkt als 'medical...

  ...- de op 6 juli 2011 ondertekende en met redenen omklede verklaring van A.C. Louisse, arts voor verstandelijk gehandicapten, als ... voortvloeiende uit het op deze kwestie toegespitste Varbanov-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM 5 oktober ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 23 november 2007

  Wet Bopz. Last tot inbewaringstelling op basis van een geneeskundige verklaring van een arts, niet zijnde psychiater. In het licht van het Varbanov-arrest overweegt de rechtbank dat een (onafhankelijk) psychiater de in de geneeskundige verklaring gestelde diagnose dient te bevestigen voordat de machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling kan worden verleend. Uiteindelijk is deze...

  ... van de betrokkene is gelast, en van de geneeskundige verklaring als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet bijzondere opnemingen in ...") die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de Varbanov-uitspraak heeft neergelegd (EHRM 5 oktober 2000, BJ 2001, 36 m.nt. WD ...

 • Vonnis nr. 16/04757 van Hoge Raad der Nederlanden, 13 januari 2017 (zaak Uitspraak Nº 16/04757. Hoge Raad, 2017-01-13)
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 27 november 2008

  Toepassing Varbanov-juriprudentie na inbewaringstelling door de burgemeester. Geneeskundige verklaring van arts-assistent. Niet is vastgesteld dat direct na openming een psychiater de betrokkene heeft onderzocht. Wel is dat gebeurd voor de behandeling van het verzoek tot machtiging voortzetting ibs. De rechtbank acht dit in overeenstemming van HR 26-09-2008, LJN: BD4375

  ... de gemeente Zeist van 21 november 2008 en van de geneeskundige verklaring als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet bijzondere opnemingen in ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 27 januari 2012

  Bopz. Vraag of in art. 5 lid 1 Wet Bopz bedoelde verklaring mag berusten op door geneesheer-directeur zelf verricht onderzoek van betrokkene indien het gaat om een geneesheer-directeur die geen psychiater is. Wetsgeschiedenis biedt geen duidelijke aanknopingspunten voor beantwoording van deze vraag. In samenhang met art. 5 lid 1, aanhef en onder b, brengt redelijke wetsuitleg mee dat geneesheer-di

  ...5 lid 1 Wet Bopz bedoelde verklaring mag berusten op door de geneesheer-directeur zelf verricht onderzoek van ... "medical expert" in de zin van EHRM 5 oktober 2000, LJN AS7846 (Varbanov/Bulgarije). Dit laatste is hier het geval, aldus de rechtbank, nu het gaat ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 27 januari 2012

  Bopz. Vraag of in art. 5 lid 1 Wet Bopz bedoelde verklaring mag berusten op door geneesheer-directeur zelf verricht onderzoek van betrokkene indien het gaat om een geneesheer-directeur die geen psychiater is. Wetsgeschiedenis biedt geen duidelijke aanknopingspunten voor beantwoording van deze vraag. In samenhang met art. 5 lid 1, aanhef en onder b, brengt redelijke wetsuitleg mee dat geneesheer-di

  ...5 lid 1 Wet Bopz bedoelde verklaring mag berusten op door de geneesheer-directeur zelf verricht onderzoek van ... "medical expert" in de zin van EHRM 5 oktober 2000, LJN AS7846 (Varbanov/Bulgarije). Dit laatste is hier het geval, aldus de rechtbank, nu het gaat ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 8 maart 2013

  BOPZ-zaak. Verzoek tot voorlopige machtiging; behandeling buiten aanwezigheid betrokkene. Verplichting betrokkene te horen; oproeping; vaststellen geen bereidheid gehoord te worden, art. 8 Wet BOPZ (vgl. HR 8 juli 2005, LJN AT8128).

  ...2 Wet Bopz). Bij dit verzoekschrift was een geneeskundige verklaring gevoegd, opgemaakt en op 16 augustus 2012 ondertekend door de niet bij de ... tot vrijheidsontneming; de klacht verwijst naar het arrest Varbanov/Bulgarije(5). 2.6. Bij het inleidend verzoek moet een verklaring worden ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 17 november 2008

  BOPZ. Verzoek voortzetting inbewaringsstelling. De geneeskundige verklaring voor de inbewaringstelling is afgegeven door een arts in opleiding tot specialist (aios). Niet gebleken is dat betrokkene daarna nog persoonlijk is onderzocht door een niet behandelend psychiater. In de stukken staat slechts dat psychiater X betrokkene mede heeft beoordeeld en dat psychiater X de inbewaringstelling...

  ...De beoordeling. De geneeskundige verklaring van 12 november 2008 is opgesteld en ondertekend door drs. [AIOS], arts in ...In het arrest van 5 oktober 2000 (BJ 2001/36, het zgn. Varbanov-arrest) heeft het Europees Hof geoordeeld dat een persoon niet kan worden ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 10 april 2009

  Bopz; voorlopige machtiging; hoorplicht als bedoeld in art. 8 lid 1 Wet Bopz; onderzoek psychiater, geen persoonlijk contact met betrokkene, gebruik van andere informatiebronnen.

  ... 2008, onder overlegging van een ondertekende geneeskundige verklaring, een verzoek ingediend bij de rechtbank aldaar tot het verlenen van een ...Ter toelichting wijst het middelonderdeel op het arrest-Varbanov(10). c. De geneeskundige verklaring is ondertekend door [betrokkene 3] als ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 september 2007

  Bopz; verlening van voorlopige machtiging terwijl betrokkene heeft geweigerd mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek als bedoeld in art. 5 lid 1 Wet Bopz (81 RO).

  ... overlegging van een op 21 maart 2007 ondertekende geneeskundige verklaring een verzoek ingediend bij de rechtbank aldaar tot het verlenen van een ...In rov. 47 van het arrest inzake Varbanov, reeds aangehaald, overwoog het EHRM dat indien er geen andere ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 9 september 2008

  Machtiging tot voortgezet verblijf

  ... de op 16 juni 2008 ondertekende en met redenen omklede verklaring van [B], geneesheer-directeur van het genoemde ziekenhuis, alsmede een ... uit het op deze kwestie toegespitste zogeheten Varbanovarrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM 5 oktober 2000, BJ ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 31 mei 2013

  Jeugdrecht; art. 29c Wet op de jeugdzorg (Wjz). Maatregel gesloten jeugdzorg, voorlopige machtiging. Geen instemming gedragswetenschapper met verklaring bureau jeugdzorg. Uitzondering dat onderzoek feitelijk onmogelijk is; omstandigheden van het geval. Ingrijpende aard van de maatregel. Ook ander onderzoek (dan persoonlijk onderzoek van de jeugdige) feitelijk onmogelijk? Motiveringsplicht rechter.

  ... ontbrak, evenals een indicatiebesluit of een verklaring van de raad voor de kinderbescherming. 3.2.2 Het hof heeft beide ...EHRM 5 oktober 2000, LJN AS7846, Varbanov/Bulgarije). 3.9 Het hiervoor in 3.2.2 weergegeven oordeel van het hof in ...

 • Vonnis nr. 16/01455 van Hoge Raad der Nederlanden, 2 september 2016 (zaak Uitspraak Nº 16/01455. Hoge Raad, 2016-09-02)
 • Uitspraak Nº C/10/486615 /FA RK 15-8320. Rechtbank Rotterdam, 2015-11-09
 • Cassatie van Hoge Raad, 8 maart 2013

  BOPZ-zaak. Verzoek tot machtiging voortgezet verblijf, art. 15 Wet BOPZ. Aan geneeskundige verklaring voorafgaand psychiatrisch onderzoek (art. 5 Wet BOPZ); verzoek betrokkene tot “second opinion”. Aan afwijzing van dit verzoek te stellen motiveringseisen (HR 29 april 2005, LJN AS5978, NJ 2007/153). Weigering door betrokkene tot medewerking?

  ... het psychiatrisch onderzoek voorafgaand aan de geneeskundige verklaring en van het ten onrechte passeren door de rechtbank van een verzoek om een ...In het arrest Varbanov/Bulgarije(8) is dit vereiste van een objective medical expertise nader ...

 • Uitspraak Nº C/09/479726. Rechtbank Den Haag, 2015-09-07
 • Cassatie van Hoge Raad, 8 februari 2013

  Art. 81 lid 1 RO. Bopz-zaak. Machtiging voortzetting inbewaringstelling, geneeskundig onderzoek, art. 21 lid 3 Wet Bopz. Doorbreking rechtsmiddelenverbod art. 29 lid 5 Wet Bopz.

  ... rechtbank berust dat een nadere toelichting op de geneeskundige verklaring door een behandelend arts achterwege kon blijven. 3. Tegen een beschikking ...red. 4 EHRM 5 oktober 2000 (Varbanov/Bulgarije, LJN: AS7846), BJ 2001/36 m.nt. W. Dijkers, punt 48 resp. punt ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  Bopz. Verzoek om machtiging tot voortzetting inbewaringstelling op de voet van art. 27 Wet Bopz. Geneeskundige verklaring; begrip niet bij de behandeling betrokken psychiater.

  ... officier van justitie onder overlegging van een geneeskundige verklaring als bedoeld in art. 21 Wet Bopz de rechtbank verzocht een machtiging te ...In het Varbanov-arrest(4) heeft het EHRM daaraan toegevoegd dat voor een vrijheidsbeneming ...

 • Uitspraak Nº 200.137.822/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-09-20
 • Cassatie van Hoge Raad, 19 februari 2010

  BOPZ. Na voorwaardelijke machtiging alsnog opneming in psychiatrisch ziekenhuis (81 RO).

  ... tussenbeschikking van 6 oktober 2009 onder verwijzing naar het Varbanov-arrest(4) en de noot onder Rb. Zutphen 20 mei 2008(5), de officier van ... wordt slechts verleend indien bij het verzoekschrift een verklaring is overgelegd van een psychiater die betrokkene met het oog daarop kort ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 september 2008

  Bopz; voortzetting van de inbewaringstelling; onderzoek door een niet-behandelend psychiater; aan verklaring te stellen eisen; art. 5 lid 1, aanhef en onder e, EVRM. Cassatie; ontvankelijkheid, rechtsmiddelenverbod ex art 29 lid 5 Wet Bopz, niet-inachtneming van essentiële waarborg voor grondrecht op vrijheid als doorbrekingsgrond.

  ... voornoemde beschikking van de burgemeester en een geneeskundige verklaring als bedoeld in art. 21 Wet Bopz, een verzoek ingediend bij de rechtbank ...3.3. In het arrest inzake Varbanov, waarnaar het cassatiemiddel verwijst, heeft het EHRM deze maatstaf nader ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 maart 2010

  BOPZ. Voorwaardelijke machtiging; omstandigheid dat beslissing in strijd met art. 14a lid 4 jo art. 9 lid 1 Wet Bopz niet “zo spoedig mogelijk” is gegeven leidt niet tot afwijzing verzoek van de officier van justitie (vgl. HR 20 oktober 1989, nr. 7687, LJN AD0908, NJ 1990, 27); ontbreken van voldoende recente geneeskundige verklaring.

  ...Bij het verzoek was onder meer een geneeskundige verklaring gevoegd van 2 december 2008. (ii) Na een mondelinge behandeling heeft de ...Mede gelet op het Varbanov-arrest(14), is actuele psychiatrische expertise noodzakelijk. Aan dit ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 december 2006

  Inhoudsindicatie volgt.

  ... de behandeling betrokken psychiater, afgegeven geneeskundige verklaring d.d. 19 juli 2006, de rechtbank aldaar verzocht een voorlopige machtiging ... jurisprudentie van het EHRM, waaronder met name het arrest inzake Varbanov/Bulgarije(22), en kwam tot de volgende slotsom:. "Uit deze jurisprudentie ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 10 oktober 2008

  Bopz; verlening van nieuwe voorwaardelijke machtiging; samenloop met inbewaringstelling als bedoeld in art. 14f, aanhef en onder b en c, Wet Bopz; cassatieberoep officier van justitie niet-ontvankelijk bij gebrek aan belang wegens verstreken termijn van verleende machtiging.

  ... van een op 8 februari 2008 ondertekende geneeskundige verklaring, een behandelingsplan en een beschrijving als bedoeld in art. 14 lid 5 Wet ...De noodzaak van actuele informatie volgt ook uit het Varbanov-arrest, waarin het EHRM onder meer overwoog(13):. "The medical assessment ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 12 december 2011

  Bopz schadevergoeding. Geneeskundige verklaring opgesteld door arts in opleiding.

  ... dat aan de beschikking tot inbewaringstelling een schriftelijke verklaring van mevrouw [naam] (arts in opleiding tot specialist), werkend bij GGZ ...In het zogenoemde Varbanov-arrest van 26 september 2008 (LJN BD4375) heeft de Hoge Raad geoordeeld ...