varkenspest

117 resultaten voor varkenspest

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, March 09, 2012

  81 RO. Schadeloosstelling varkenspest. Geen feiten en omstandigheden die aanname van bindende toezeggingen namens Staat rechtvaardigen.

  ... die zouden zijn gedaan met betrekking tot de uit te keren schadeloosstelling in verband met de ruiming van varkens na een uitbraak van varkenspest. 1. Feiten(1) en procesverloop(2). 1.1 [Eiser] exploiteert een varkensfok- en opfokbedrijf in [plaats]. Begin februari 1997 is op twee bedrijven in ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 09, 2009

  Varkenspest door besmet sperma; Causaal verband, verjaring.

  ...4.2.1. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende. In februari 1997 is in Nederland de klassieke varkenspest (kvp) uitgebroken. Op 24 februari 1997 is sperma van de beer [beernummer 1.] ([sprongnummer]), afkomstig van het KI-station [vestigingsplaats B.], ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, June 20, 2003

  verzoek om schadevergoeding i.v.m. varkenspest

  ...De rechtbank gaat uit van de navolgende feiten en omstandigheden. Op 29 maart 1997 en 30 maart 1997 zijn vanwege de toen heersende varkenspest op een tweetal bedrijven van eiser de varkens en biggen aangemerkt als verdachte dieren in de zin van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, September 12, 2003

  Schadevergoeding wegens vervoersverbod tijdens varkenspest epidemie.

  ...De rechtbank gaat uit van de navolgende feiten en omstandigheden. Op 29 maart 1997 en 30 maart 1997 zijn vanwege de toen heersende varkenspest op een tweetal bedrijven van eiser de varkens en biggen aangemerkt als verdachte dieren in de zin van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, March 20, 2008

  Leveren tegenbewijs dat varkenspest bij geïntimeerde is ontstaan door het litigieuze handelen van de RVV, daaruit bestaande dat de RVV bij een aanmerkelijke windsnelheid een vrachtwagen met besmet materiaal met een hogedrukspuit heeft gereinigd op geringe afstand bovenwinds van het bedrijf van geïntimeerde.

  ... van 9 februari 2006 heeft het hof de Staat in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren tegen zijn voorlopig oordeel dat de varkenspest bij [geïntimeerde] is ontstaan ten gevolge van het litigieuze handelen van de RVV, daaruit bestaande dat de RVV bij een aanmerkelijke windsnelheid ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, June 11, 2008

  Onverbindende fokverboden bij uitbraak varkenspest in 1997. Onrechtmatige wet-/regelgeving. Relativiteit. De rechtbank veroordeelt de Staat tot vergoeding van de schade die eiseressen (twee k.i.-stations en een leverancier van genetisch materiaal) hebben geleden als gevolg van de onverbindende fokverboden.

  ...2.2. In februari 1997 heeft zich, rond Venhorst in Noord-Brabant, een uitbraak van de klassieke varkenspest voorgedaan, die zich nadien heeft uitgebreid tot een epidemie. Deze crisis werd bestreden met een transportverbod en het ruimen van grote aantallen ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, July 21, 2003

  Besluit tot aanwijzing als specifieke slachterij in verband met varkenspest door staatssecretaris van LNV ingetrokken wegens niet voldoende meewerken. Rechtbank acht dit besluit onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd omdat deze grond voor intrekking niet is komen vast te staan. Geen hoor en wederhoor. Uitspraak bevestigd door ABRS; LJN AO7975

  ...Uit de gedingstukken is de rechtbank het volgende gebleken. In verband met het uitbreken van klassieke varkenspest is Baarle-Nassau omstreeks mei 1997 aangewezen als toezichtsgebied, hetgeen meebrengt dat varkens afkomstig uit dat gebied uitsluitend naar specifiek ...

 • Uitspraak Nº 200.136.885_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-09-13

  ... Op dat moment was er in Wanroij geen varkenspest. De kans dat varkenspest binnenkomt bij een station is vele malen kleiner dan bij een gewoon varkensbedrijf. De getuige bleef bij zijn eerdere ...

 • Cassatie van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, January 08, 2002

  Verdachte komt in cassatie in beroep tegen een arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch waarbij verdachte is veroordeeld tot een geldboete van 1000 gulden vanwege overtreding van art. 30, eerste lid van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De verdediging voert kort gezegd aan dat de Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997 onverbindend zou zijn wegens strijd met de Europese...

  ..."Van de zijde van de verdediging is ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd, dat de Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997 onverbindend zou zijn wegens strijd met de Europese regelgeving. Daartoe heeft de raadsman - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat de Richtlijn ...

 • Uitspraak Nº C/09/499740 / HA ZA 15-1271. Rechtbank Den Haag, 2017-01-25

  ... bestrijding van Q-koorts toepasselijke juridisch kader verschilt van dat voor de door eisers genoemde dierziektes als mond-en-klauwzeer, varkenspest en vogelpest. Deze ziektes waren reeds lang voor 2007 aangewezen als besmettelijke dierziekte voor runderen, varkens, respectievelijk vogels, ter ...

 • Besluit heffing bestrijding dierziekten

  ...In 1997 en 1998 werd de Nederlandse veestapel getroffen door een grote uitbraak van klassieke varkenspest. In 2001 was er sprake van mond- en klauwzeer en in 2003 brak er hoogpathogene aviaire influenza uit, die ook een bedreiging vormde voor de humane ...

 • Uitspraak Nº 15/01063. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-06-28

  ... . . 4.8 . Dat bij bepaalde oorzaken van het ongeschikt voor menselijke consumptie verklaren, zoals berengeur en varkenspest, geen compensatie plaatsvindt, en dat bij het niet (volledig) voldoen aan de voorwaarden van de Kwaliteitsregeling een korting wordt toegepast, doen ...

 • Uitspraak Nº 201601289/1/A2. Raad van State, 2016-09-07

  ...Zij heeft toegelicht dat de door [appellant] gestelde risico’s op varkenspest en chronisch botulisme door een redelijk denkend en handelend koper niet zal worden meegenomen in de afweging tot aankoop van het bedrijf, omdat deze ...

 • Uitspraak Nº 201808169/1/A3. Raad van State, 2019-08-21

  ... van 12 oktober 2018 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een kamerbrief van de minister over de Afrikaanse varkenspest. In het nieuwsbericht wordt aangekondigd dat de minister op verzoek van de provincies zal bezien of er een uitbreiding van de ontheffing voor ...

 • Wet van 5 juli 2017 tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)

  ...voor varkens: € 53.447.000, waarvan ten hoogste € 30.000.000 ten behoeve van de bewaking en bestrijding van Afrikaanse varkenspest, en Swine Vesicular Disease; c. voor kippen, kalkoenen en eenden: € 47.138.000, waarvan ten hoogste € 2.113.000 ten behoeve van de bewaking en ...

 • Besluit van 7 augustus 1998, houdende wijziging van besluiten in verband met herverdeling van taken inzake dierziektebestrijding en zoötechniek

  ... en tot verdere versterking van de effectiviteit van de veterinaire organisatie, hetgeen door de recente ervaringen met BSE en varkenspest onderstreept is. Met het oog hierop is het gewenst alle taken op het gebied van de bestrijding van de krachtens de GWWD aangewezen dierziekten te ...

 • Uitspraak Nº HD 200.136.885_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-08-04

  ..., en op dat moment redelijkerwijs ook geen rekening hoefde te houden met de mogelijkheid dat, het aan [appellante] te leveren sperma met varkenspest was besmet en dat die besmetting via kunstmatige inseminatie kon worden overgedragen. . . . 6.2. . [geïntimeerde] heeft ...

 • Uitspraak Nº C/09/594273 / KG ZA 20-520. Rechtbank Den Haag, 2020-06-12

  ... bij Amsterdam en in de Oostvaardersplassen, verplaatsen van paarden uit de Oostvaardersplassen en doden van varkens na de uitbraak van de varkenspest. Een en ander betekent dat besmette nertsen enorme risico's meebrengen voor zowel soortgenoten als mensen, wat - mede met het oog op de inperking van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, January 08, 2002

  Conclusie A-G over o.a. de inwerkingtreding van noodregelingen ex art. 31 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, inhoudende dat deze bepaling de mogelijkheid biedt om in noodgevallen regelingen te treffen die onmiddellijk na hun bekendmaking in werking treden en dat deze bekendmaking niet behoeft te geschieden d.m.v. publicatie in de Staatscourant, maar ook kan geschieden via bijv. radio en...

  ..."Van de zijde van de verdediging is ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd, dat de Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997 onverbindend zou zijn wegens strijd met de Europese regelgeving. Daartoe heeft de raadsman - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat de Richtlijn ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, November 21, 2012

  Bij besluit van 9 juni 2011, kenmerk 11RZ076, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Wijchen" (hierna: het plan) vastgesteld.

  ... oogpunt van dierenwelzijn noodzaak bestaat om een calamiteitenstal te realiseren om te kunnen voldoen aan het beleidsdraaiboek Klassieke Varkenspest en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Gelet op het voorgaande is het niet onredelijk te achten dat de raad niet bij recht heeft voorzien in ...

 • Besluit van 5 juni 2008 inzake de wijziging van diverse amvb's ter implementatie van richtlijn nr. 2006/88/EG

  ...bij runderpest, brucellose, tuberculose ten gevolge van M. tuberculosis en M. bovis, Afrikaanse varkenspest, rabies, kwade droes, virale paardeëncefalomyelitiden, infectieuze anemie, miltvuur, vesiculaire stomatitis, besmettelijke bovine pleuropneumonie, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, July 10, 2001

  ...De richtlijnen bevatten een aantal uitputtend en dwingend voorgeschreven maatregelen in geval van de uitbraak van klassieke varkenspest, alsmede - in. artikel 14ter van de Richtlijn 80/217/EEG - het voorschrift dat een rampenplan dient te worden opgesteld. Dit rampenplan dient te ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, August 01, 2001

  ...1.2 Op 4 februari 1997 werd in een bedrijf in Venhorst klassieke varkenspest geconstateerd. Naar aanleiding hiervan heeft de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (hierna: de RVV) op 5 februari 1997 een vervoersverbod ...

 • Besluit van 13 oktober 2000, houdende regels voor het vaststellen van een verlaging van de tegemoetkoming in schade bij aangewezen dierziekten (Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten)

  ...STB5943 ISSN 0920 - 2064 Sdu Uitgevers 's-Gravenhage 2000. Staatsblad 2000 537 3. NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen deel. De varkenspestepidemie van 1997 heeft duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de Nederlandse veehouderij is voor besmettelijke dierziekten. Deze kwetsbaarheid bestaat niet alleen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Gravenhage, November 17, 2010

  De belastingkamer van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage heeft op 17 november 2010 uitspraak gedaan betreffende aan varkensfokbedrijven opgelegde naheffingsaanslagen in de fosfaatheffing en de stikstofheffing over de jaren 1998 en 1999. De Hoge Raad had bij arresten van 3 april 2009 deze zaken naar het gerechtshof verwezen voor nader onderzoek. Na cassatie is voor een verdere toetsing van de...

  ...Worden de MINAS-aangiften echter gecorrigeerd voor de verandering van de voorraad mineralen en de varkenspestvrijstelling dan is op alle drie de praktijkcentra sprake van een overschot aan fosfaat. Bij PC Raalte is daarnaast sprake van een tekort aan stikstof. De aanvoer ...