varkenspest

115 resultaten voor varkenspest

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 9 maart 2012

  RO. Schadeloosstelling varkenspest. Geen feiten en omstandigheden die aanname van bindende toezeggingen namens Staat rechtvaardigen.

  ... in cassatie, de Staat, vanwege toezeggingen die zouden zijn gedaan met betrekking tot de uit te keren schadeloosstelling in verband met de ruiming van varkens na een uitbraak van varkenspest. 1. Feiten(1) en procesverloop(2). 1.1 [Eiser] exploiteert een varkensfok- en opfokbedrijf in [plaats]. Begin februari 1997 is op twee bedrijven in de omgeving van Odiliapeel/Venhorst klassieke ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 9 juni 2009

  Varkenspest door besmet sperma; Causaal verband, verjaring.

  ...de zaak onder zaaknummer 52237/ HA ZA 02-680 (de hoofdzaak). 4.2.1. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende. In februari 1997 is in Nederland de klassieke varkenspest (kvp) uitgebroken. Op 24 februari 1997 is sperma van de beer [beernummer 1.] ([sprongnummer]), afkomstig van het KI-station [vestigingsplaats B.], via KI Limburg (KI station [vestigingsplaats A.]) ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 september 2008

  Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Besluit bijzondere tegemoetkoming varkenshouders i.v.m. de klassieke varkenspest 1997

  ...AWB 07/446 18 september 2008. 11253 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Besluit bijzondere tegemoetkoming varkenshouders. i.v.m. de klassieke varkenspest 1997. Uitspraak in de zaak van:. B.V. A en B, beiden te C, appellanten,. gemachtigde: mr. Th.J.H.M. Linssen, advocaat te Tilburg,. tegen. het Productschap Vee en Vlees, verweerder,. gemachtigde: mr. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 20 juni 2003

  verzoek om schadevergoeding i.v.m. varkenspest

  ...De rechtbank gaat uit van de navolgende feiten en omstandigheden. Op 29 maart 1997 en 30 maart 1997 zijn vanwege de toen heersende varkenspest op een tweetal bedrijven van eiser de varkens en biggen aangemerkt als verdachte dieren in de zin van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (hierna: Gwwd). Op 4 april 1997 is de maatregel tot ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 12 september 2003

  Schadevergoeding wegens vervoersverbod tijdens varkenspest epidemie.

  ...De rechtbank gaat uit van de navolgende feiten en omstandigheden. Op 29 maart 1997 en 30 maart 1997 zijn vanwege de toen heersende varkenspest op een tweetal bedrijven van eiser de varkens en biggen aangemerkt als verdachte dieren in de zin van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (hierna: Gwwd). Op 4 april 1997 is de maatregel tot ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 maart 2008

  Leveren tegenbewijs dat varkenspest bij geïntimeerde is ontstaan door het litigieuze handelen van de RVV, daaruit bestaande dat de RVV bij een aanmerkelijke windsnelheid een vrachtwagen met besmet materiaal met een hogedrukspuit heeft gereinigd op geringe afstand bovenwinds van het bedrijf van geïntimeerde.

  ...De verdere loop van het geding. Bij tussenarrest van 9 februari 2006 heeft het hof de Staat in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren tegen zijn voorlopig oordeel dat de varkenspest bij [geïntimeerde] is ontstaan ten gevolge van het litigieuze handelen van de RVV, daaruit bestaande dat de RVV bij een aanmerkelijke windsnelheid een vrachtwagen met besmet materiaal met een ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 11 juni 2008

  Onverbindende fokverboden bij uitbraak varkenspest in 1997. Onrechtmatige wet-/regelgeving. Relativiteit. De rechtbank veroordeelt de Staat tot vergoeding van de schade die eiseressen (twee k.i.-stations en een leverancier van genetisch materiaal) hebben geleden als gevolg van de onverbindende fokverboden.

  ...Daarvoor wordt het genetisch materiaal geleverd door eiseres sub 3. 2.2. In februari 1997 heeft zich, rond Venhorst in Noord-Brabant, een uitbraak van de klassieke varkenspest voorgedaan, die zich nadien heeft uitgebreid tot een epidemie. Deze crisis werd bestreden met een transportverbod en het ruimen van grote aantallen varkens. 2.3. Op 2 juni 1997 heeft de minister van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16 november 2004

  Regeling overig Tegemoetkoming varkenshouders i.v.m. klassieke varkenspest 1997

  College van Beroep voor het bedrijfsleven. AWB 04/33 16 november 2004. 6081 Regeling overig. Tegemoetkoming varkenshouders i.v.m. klassieke varkenspest 1997. Uitspraak in de zaak van:. A Agrarische Bedrijven B.V., te B, appellante,. gemachtigde: mr. M.H.C. Peters, werkzaam bij de Stichting Rechtsbijstand te Roermond,. tegen. het Productschap voor ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 21 juli 2003

  Besluit tot aanwijzing als specifieke slachterij in verband met varkenspest door staatssecretaris van LNV ingetrokken wegens niet voldoende meewerken. Rechtbank acht dit besluit onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd omdat deze grond voor intrekking niet is komen vast te staan. Geen hoor en wederhoor. Uitspraak bevestigd door ABRS; LJN AO7975

  ...Uit de gedingstukken is de rechtbank het volgende gebleken. In verband met het uitbreken van klassieke varkenspest is Baarle-Nassau omstreeks mei 1997 aangewezen als toezichtsgebied, hetgeen meebrengt dat varkens afkomstig uit dat gebied uitsluitend naar specifiek aangewezen slachterijen mogen worden gebracht. Op ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 12 juni 2003

  Op 1 februari 2002 heeft het College van appellanten een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen de niet tijdige beslissing op het bezwaarschrift van appellanten gericht tegen het besluit van de Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees (hierna: RVV) van 15 juni 2001, waarbij alle varkens op het bedrijf van appellante sub 1 als verdacht van klassieke...

  ... van de Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees (hierna: RVV) van 15 juni 2001, waarbij alle varkens op het bedrijf van appellante sub 1 als verdacht van klassieke varkenspest zijn aangemerkt en is besloten tot het doden van deze dieren. Op 21 maart 2002 is alsnog op het bezwaarschrift van appellanten beslist en zijn de bezwaren van appellanten ongegrond verklaard. Bij ...

 • Cassatie van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 8 januari 2002

  Verdachte komt in cassatie in beroep tegen een arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch waarbij verdachte is veroordeeld tot een geldboete van 1000 gulden vanwege overtreding van art. 30, eerste lid van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De verdediging voert kort gezegd aan dat de Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997 onverbindend zou zijn wegens strijd met de Europese...

  ..."Van de zijde van de verdediging is ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd, dat de Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997 onverbindend zou zijn wegens strijd met de Europese regelgeving. Daartoe heeft de raadsman - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat de Richtlijn van 22 januari 1980 inzake de bestrijding van ...

 • Besluit heffing bestrijding dierziekten

  ...In 1997 en 1998 werd de Nederlandse veestapel getroffen door een grote uitbraak van klassieke varkenspest. In 2001 was er sprake van mond- en klauwzeer en in 2003 brak er hoogpathogene aviaire influenza uit, die ook een bedreiging vormde voor de humane gezondheid. Dat laatste was ook het geval bij de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14 februari 2013

  Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

  ...(…)". In de Beschikking van de Commissie van 6 april 2006 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en tot intrekking van Beschikking 2006/254/EEG (hierna: Beschikking) is het volgende bepaald:. " Artikel 1. 1. Duitsland zorgt ervoor dat vanaf zijn grondgebied geen varkens naar andere ...

 • Wet van 5 juli 2017 tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)

  ...voor runderen: € 23.540.000; b. voor varkens: € 53.447.000, waarvan ten hoogste € 30.000.000 ten behoeve van de bewaking en bestrijding van Afrikaanse varkenspest, en Swine Vesicular Disease; c. voor kippen, kalkoenen en eenden: € 47.138.000, waarvan ten hoogste € 2.113.000 ten behoeve van de bewaking en bestrijding van Newcastle Disease; d. voor schapen ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14 augustus 2001

  Bij dat besluit heeft verweerder beslist op de bezwaren van appellante tegen besluiten van 2 mei 1997, onderscheidenlijk inhoudende de verklaring dat de op het bedrijf van appellante aanwezige varkens worden verdacht van besmetting met klassieke varkenspest en strekkende tot maatregelen in verband daarmede, tegen besluiten van 3 mei 1997, respectie...

  ... appellante tegen besluiten van 2 mei 1997, onderscheidenlijk inhoudende de verklaring dat de op het bedrijf van appellante aanwezige varkens worden verdacht van besmetting met klassieke varkenspest en strekkende tot maatregelen in verband daarmede, tegen besluiten van 3 mei 1997, respectievelijk inhoudende de besmetverklaring van het bedrijf van appellante met klassieke varkenspest en ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 24 juli 2001

  Op 26 juni 2001 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden, alwaar partijen hun standpunt bij monde van hun gemachtigden nader hebben toegelicht. Van de zijde van verweerder waren ter zitting tevens aanwezig drs P.L. Eblé en drs E.P. de Kluijver, beiden werkzaam bij ID-DLO Lelystad, alsmede drs S.N. Wiessenhahn, werkzaam op verweerders minister...

  ...- Bij besluiten van 5 mei 1997 heeft verweerder sub 2 de varkens op het bedrijf van appellanten verdacht verklaard van klassieke varkenspest en heeft hij maatregelen gelast dan wel aangezegd in verband met deze verdenking. - Bij besluiten van 5 mei 1997 heeft verweerder sub 2 het bedrijf van appellanten besmet verklaard met klassieke ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 24 juli 2001

  Op 26 juni 2001 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden, alwaar partijen hun standpunt bij monde van hun gemachtigden nader hebben toegelicht. Van de zijde van verweerder waren ter zitting tevens aanwezig drs P.L. Eblé en drs E.P. de Kluijver, beiden werkzaam bij ID-DLO Lelystad, alsmede drs S.N. Wiessenhahn, werkzaam op verweerders minister...

  ...- Bij besluiten van 4 maart 1997 heeft verweerder sub 2 de varkens op het bedrijf van appellanten verdacht verklaard van klassieke varkenspest en heeft hij maatregelen gelast dan wel aangezegd in verband met deze verdenking. - Bij besluiten van 5 maart 1997 heeft verweerder sub 2 het bedrijf van appellanten besmet verklaard met klassieke ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 31 juli 2001

  Op 26 juni 2001 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden, alwaar partijen hun standpunt bij monde van hun gemachtigden nader hebben toegelicht. Van de zijde van verweerder waren ter zitting tevens aanwezig drs P.L. Eblé en drs E.P. de Kluijver, beiden werkzaam bij ID-DLO Lelystad, alsmede drs S.N. Wiessenhahn, werkzaam op verweerders minister...

  ... juli 1997 heeft verweerder sub 2 de varkens op het bedrijf van appellanten, dat is gevestigd op drie locaties (P, Q en R te X) met één en hetzelfde UBN, verdacht verklaard van klassieke varkenspest en heeft hij maatregelen gelast in verband met deze verdenking. - Bij besluiten van 5 juli 1997 heeft verweerder sub 2 het bedrijf van appellanten besmet verklaard met klassieke varkenspest en heeft ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 24 juli 2001

  Op 26 juni 2001 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden, alwaar partijen hun standpunt bij monde van hun gemachtigden nader hebben toegelicht. Van de zijde van verweerder waren ter zitting tevens aanwezig drs P.L. Eblé en drs E.P. de Kluijver, beiden werkzaam bij ID-DLO Lelystad, alsmede drs S.N. Wiessenhahn, werkzaam op verweerders minister...

  ...- Bij besluiten van 4 maart 1997 heeft verweerder sub 2 de varkens op het bedrijf van appellanten, locatie P te X, verdacht verklaard van klassieke varkenspest en heeft hij maatregelen gelast dan wel aangezegd in verband met deze verdenking. - Bij besluiten van 5 maart 1997 heeft verweerder sub 2 genoemde locatie besmet verklaard met klassieke varkenspest ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14 augustus 2001

  Bij dat besluit heeft verweerder beslist op de bezwaren van appellante tegen besluiten van 5 juli 1997, onderscheidenlijk inhoudende de verklaring dat de op het bedrijf van appellante aanwezige varkens worden verdacht van besmetting met klassieke varkenspest en strekkende tot maatregelen in verband daarmede, alsmede tegen een besluit van 21 juli 19...

  ... appellante tegen besluiten van 5 juli 1997, onderscheidenlijk inhoudende de verklaring dat de op het bedrijf van appellante aanwezige varkens worden verdacht van besmetting met klassieke varkenspest en strekkende tot maatregelen in verband daarmede, alsmede tegen een besluit van. 21 juli 1997, waarbij aan appellante een tegemoetkoming in door haar geleden schade is toegekend. Bij brief van 4 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14 augustus 2001

  Bij dat besluit heeft verweerder beslist op de bezwaren van appellant tegen besluiten van 2 juli 1997, onderscheidenlijk inhoudende de verklaring dat de op het bedrijf van appellant aanwezige varkens worden verdacht van besmetting met klassieke varkenspest en strekkende tot maatregelen in verband daarmede, alsmede tegen een besluit van 11 juli 1997...

  ... appellant tegen besluiten van 2 juli 1997, onderscheidenlijk inhoudende de verklaring dat de op het bedrijf van appellant aanwezige varkens worden verdacht van besmetting met klassieke varkenspest en strekkende tot maatregelen in verband daarmede, alsmede tegen een besluit van. 11 juli 1997, waarbij aan appellant een tegemoetkoming in de door hem geleden schade is toegekend. Verweerder heeft ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14 augustus 2001

  Bij dat besluit heeft verweerder beslist op de bezwaren van appellant tegen besluiten van 12 juni 1997, onderscheidenlijk inhoudende de verklaring dat de op het bedrijf van appellant aanwezige varkens worden verdacht van besmetting met klassieke varkenspest en strekkende tot maatregelen in verband daarmede, alsmede tegen een besluit van 26 juni 199...

  ... appellant tegen besluiten van 12 juni 1997, onderscheidenlijk inhoudende de verklaring dat de op het bedrijf van appellant aanwezige varkens worden verdacht van besmetting met klassieke varkenspest en strekkende tot maatregelen in verband daarmede, alsmede tegen een besluit van. 26 juni 1997, waarbij aan appellant een tegemoetkoming in door hem geleden schade is toegekend. Verweerder heeft op ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 24 juli 2001

  Op 26 juni 2001 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden, alwaar partijen hun standpunt bij monde van hun gemachtigden nader hebben toegelicht. Van de zijde van verweerder waren ter zitting tevens aanwezig drs P.L. Eblé en drs E.P. de Kluijver, beiden werkzaam bij ID-DLO Lelystad, alsmede drs S.N. Wiessenhahn, werkzaam op verweerders minister...

  ...- Bij besluiten van 15 maart 1997 heeft verweerder sub 2 het bedrijf van appellant, locatie P te Y, besmet verklaard met klassieke varkenspest en heeft hij maatregelen gelast dan wel aangezegd in verband met deze besmetverklaring, waaronder het doden van alle varkens op het bedrijf van appellant. - De totale waarde van de varkensstapel ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 24 juli 2001

  Op 26 juni 2001 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden, alwaar partijen hun standpunt bij monde van hun gemachtigden nader hebben toegelicht. Van de zijde van verweerder waren ter zitting tevens aanwezig drs P.L. Eblé en drs E.P. de Kluijver, beiden werkzaam bij ID-DLO Lelystad, alsmede drs S.N. Wiessenhahn, werkzaam op verweerders minister...

  ...- Bij besluiten van 21 maart 1997 heeft verweerder sub 2 het bedrijf van appellante besmet verklaard met klassieke varkenspest en heeft hij maatregelen gelast dan wel aangezegd in verband met deze besmetverklaring, waaronder het doden van de varkens op het bedrijf van appellante. - De totale waarde van de varkensstapel ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 24 juni 2003

  Op 17 december 2002 heeft het College van appellant een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 7 november 2002. Bij dit besluit heeft verweerder de bezwaren van appellant tegen een besluit op grond van artikel 86 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (hierna: Gwd), strekkende tot tegemoetkoming in door appellant geleden schade, onder

  ...Een dergelijke mogelijkheid hebben andere bedrijven en ondernemers niet gehad. De verwijzingen in het bestreden besluit naar uitspraken van het College in het kader van de varkenspest van 1997 gaan niet op, omdat destijds preventief geruimde bedrijven niet gekort werden. Preventieve ruiming van het bedrijf van appellant heeft mede plaatsgehad ter bescherming van de overige ...