verblijfsgat

135 resultaten voor verblijfsgat

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 18 februari 2010

  verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd, verblijfsgat, besluit 1/80, zelf voorzien

  ...Het oordeel dat er geen sprake is van een verblijfsgat in het tijdvak tussen 8 november 2008 en 21 november 2008, heeft tot gevolg dat eiseres gedurende vijf jaren ononderbroken en direct voorafgaande aan ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, 18 januari 2011

  Procesbelang, naturalisatie, verblijfsgat Verblijfsvergunning met terugwerkende kracht ingetrokken. Hangende beroep is bij separaat besluit verblijfsvergunning verleend met een geldigheidsduur van vijf jaren. Procesbelang? De vreemdeling heeft een verzoek om naturalisatie ingediend dat is afgewezen vanwege het verblijfsgat. Gelet op de al genomen beslissing op het verzoek om naturalisatie, waarin

  ...Eiseres heeft nu een verblijfsgat hetgeen tot een negatieve beslissing heeft geleid in eiseres’ naturalisatieprocedure en ook een inmenging betekent in haar gezins- en privé-leven. ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 15 november 2012

  Eisers aanvraag tot verlenging van zijn verblijfsvergunning regulier is buiten behandeling gesteld vanwege het niet voldoen van de vereiste leges. Eiser betwist dat hij de acceptgirokaart en de aanmaning om de leges te voldoen heeft ontvangen. Hierdoor is voor eiser een verblijfsgat ontstaan. De rechtbank is van oordeel dat verweerder de verzending voldoende aannemelijk heeft gemaakt door het...

  ...Ter zitting heeft eiser aangevoerd dat hij nog procesbelang heeft vanwege het ontstane "verblijfsgat". 5. De rechtbank oordeelt als volgt. 5.1.1. Verweerder heeft het standpunt ingenomen dat eiser, gelet op de omstandigheid dat hem inmiddels de door ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, 16 mei 2008

  verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met beperking ' verblijf bij echtgenoot', middelenvereiste, verblijfsgat

  ...Aldus ontstaat voor eiseres een verblijfsgat hetgeen nadelig is voor haar verblijfsrechtelijke positie. Verweerder heeft niet gemotiveerd waarom de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Utrecht, 26 oktober 2007

  Voortgezet verblijf / verblijfsgat / geprivilegieerde status Eiser vraagt wijziging van de beperking 'verblijf bij partner' in 'voortgezet verblijf'. De rechtbank overweegt dat de aanvraag terecht is afgewezen omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarde dat eiser drie jaar hier te lande heeft verbleven als houder van een verblijfsvergunning. Er is sprake van een verblijfsgat waarin eiser...

  ... aanmerking te komen, nog afgezien van het feit dat er in het geval van eiser geen onderbreking in de relatie is geweest en er ook geen verblijfsgat is ontstaan. Verweerder verwijst naar uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) en de rechtbank Den Bosch, maar ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 23 december 2009

  Weigering naturalisatie vanwege een ontstaan verblijfsgat, waarin verzoekster (tussen de verbreking van de relatie waarvoor zij een verblijfsvergunning had en het verkrijgen van een nieuwe verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf) en haar kinderen niet legaal in Nederland hebben verbleven. Daardoor was geen sprake van toelating in Nederland gedurende vijf aaneengesloten jaren. Er is voorts...

  ...Er is een "verblijfsgat" ontstaan tussen het moment van het verbreken van de samenwoning met [D] op hetzelfde adres en het moment waarop aan eiseres een verblijfsvergunning ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 28 maart 2012

  Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiser niet voor de gevraagde vergunning in aanmerking komt, nu hij niet gedurende vijf jaren ononderbroken en direct voorafgaande aan de aanvraag rechtmatig verblijf hier te lande heeft gehad. Eiser heeft zich beroepen op de uitspraak van de AbRS van 22 februari 1979 waarin de Afdeling heeft geoordeeld dat het begrip ‘hoofdverblijf’ in artikel 13, derde...

  ...4.1 De rechtbank overweegt het volgende. Niet in geschil is dat eiser een verblijfsgat heeft en dat het Besluit 1/80 van toepassing is op de aanvraag van eiser. De rechtbank dient te beoordelen of voornoemde door verweerder gestelde eis ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, President, 12 februari 2010

  Ongewenstverklaring / eerder verblijfsgat / procesbelang Ingevolge vaste jurisprudentie kan een vreemdeling zolang deze ongewenst is verklaard, geen rechtmatig verblijf hebben. De vraag of er in het verleden terecht een verblijfsgat is ontstaan, kan dan ook geen procesbelang creëren nu de beantwoording hiervan aan het niet rechtmatig verblijf niet kan afdoen. Dat voormelde vraag niet in de...

  ...De rechtbank stelt vast dat in de onderhavige procedure het geschil beperkt is tot de vraag of er terecht een verblijfsgat van vier dagen is ontstaan, te weten van 22 februari 2007, datum afloop vorige verblijfsvergunning, tot 26 februari 2007, ingangsdatum verleende ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 7 december 2010

  Termijnoverschrijding bij verlengingsaanvraag, verweerder heeft in redelijkheid toepassing 4:84 Awb niet achterwege kunnen laten. Door een te late verlengingsaanvraag is na een rechtmatig verblijf van een Australische kennismigrant van 4,5 jaar een verblijfsgat ontstaan van 12 dagen. In de gegeven omstandigheden waarbij door de werkgever gebruik gemaakt moest worden van bemiddelingsbureau bij...

  ...Onderhavige verlengingsaanvraag is met ingang van 12 januari 2010 verleend, geldig tot. 31 juli 2011. Er is derhalve een verblijfsgat ontstaan van 1 januari 2010 tot 12 januari 2010. Standpunten partijen. 1. Verweerder heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, 31 januari 2006

  Intrekking verblijfsvergunning bij partner met terugwerkende kracht / procesbelang / verblijfsgat / rechtszekerheid / wijziging beperking in arbeid in loondienst / aantekening 'arbeid vrij toegestaan' / prioriteitgenietend aanbod toets. Bij besluit van 26 november 2003 heeft verweerder de met ingang van 6 september 2000 verleende verblijfsvergunning "verblijf bij partner" per 30...

  ...Het belang van eiseres is derhalve gelegen in de omstandigheid dat een verblijfsgat zou kunnen ontstaan, indien dat onderdeel van het besluit van 14 juni 2004 niet in rechte stand zou kunnen houden. 4. Vervolgens ziet de rechtbank ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Gravenhage, 25 oktober 2000

  Witte-illegalenbeleid / De president stelt voorop dat, gelet op het doel van de regeling, het beleid op voorhand niet onredelijk voorkomt. Niet kan worden ontkend dat de regeling geen voorschriften bevat omtrent de wijze waarop het vereiste ononderbroken verblijf kan worden aangetoond. Niettemin heeft verweerder in zijn brief om aanvulling van de aanvraag een indicatie gegeven van...

  ... heeft verweerder ter zitting onder meer aangegeven dat bij de waardering van overgelegd bewijs de grootte van het zogenaamde verblijfsgat een rol speelt. Voorts is verklaard dat een verblijfsgat van drie maanden. per kalenderjaar niet wordt tegengeworpen en dat dit bezien over twee ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Groningen, 21 mei 2007

  Verblijfsgat / te late indiening verlengingsaanvraag Verweerder heeft de verblijfsvergunning verleend met ingang van 7 september 2005. Nu de vorige verblijfsvergunning van eiseres is verlopen op 27 januari 2005, heeft eiseres een zogenaamd 'verblijfsgat'. De rechtbank is van oordeel dat verweerder heeft kunnen concluderen dat de late indiening - buiten de redelijke termijn van zes maanden-...

  ...Nu de vorige verblijfsvergunning van eiseres is verlopen op 27 januari 2005, heeft eiseres een zogenaamd 'verblijfsgat'. Eiseres heeft immers niet tijdig de verlenging van haar verblijfsaanvraag ingediend. De reden die eiseres hiervoor heeft aangedragen is niet ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, 30 november 2000

  Witte-illegalenbeleid / ononderbroken verblijf. Verzoeker stelt zich op het standpunt dat verweerder niet heeft gemotiveerd waarom een verblijfsgat te rekenen vanaf 1 januari 1992 tot 16 februari 1992 niet wordt geaccepteerd. Als toelichting heeft verweerder gegeven dat onder het vereiste dat een vreemdeling vanaf 1 januari 1992 ononderbroken woonplaats heeft gehad in Nederland, wordt...

  ...Ten aanzien van het woonplaatsvereiste is opgemerkt dat, nu verweerder het beleid voert dat eenmaal per jaar sprake mag zijn van een verblijfsgat van drie maanden, verweerder dient toe te lichten waarom een verblijfsgat van slechts. 45 dagen aan het begin van de referteperiode niet wordt ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Rotterdam, 29 juni 2006

  Verlengingsaanvraag arbeid in loondienst / verblijfsgat / toetsing aan artikel 8 EVRM. De vreemdeling (hierna: eiser) heeft een aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van de aan hem verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met de beperking 'het verrichten van arbeid in loondienst' gedaan. De verblijfsvergunning wordt verleend met ingang van de datum waarop eiser...

  ...Het kan naar eisers mening niet zo zijn dat hij door het vinden van werk wordt 'gestraft' met een verblijfsgat, terwijl zonder werk aansluitend verblijfsrecht voor het uitoefenen van familie- en gezinsleven met zijn zoon zou zijn toegekend. Eiser volgt ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Almelo, 8 maart 2006

  Intrekking vergunning verblijf bij partner met terugwerkende kracht / voortgezet verblijf / ingangsdatum verblijfsrecht op grond van Besluit 1/80. Eiser, van Turkse nationaliteit, verzocht op 17 juni 2003 om wijziging van de beperking in 'voortgezet verblijf'. Bij primair besluit van 26 april 2004 heeft verweerder de met ingang van 19 september 2000 verleende vergunning voor 'verblijf bij...

  ... aspect niet juist heeft behandeld, nu er door het verlenen van een verblijfsvergunning op basis van het Besluit 1/80 ten onrechte een "verblijfsgat" is gecreëerd van 4 maart 2003 tot 27 januari 2004. Tenslotte heeft eiser aangevoerd dat verweerder ten onrechte uit eisers brief van 13 september ...

 • Uitspraak Nº 201808474/1/V6. Raad van State, 2019-09-18

  ...[appellant sub 2] had van 1 december 2016 tot 13 december 2016 namelijk geen geldige verblijfsvergunning, zodat in die periode een verblijfsgat is ontstaan en zij niet voldoet aan de voorwaarde neergelegd in artikel 8, eerste lid, aanhef en onder c, van de Rijkswet op het Nederlanderschap ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Alkmaar, 23 augustus 2002

  Witte-illegalenbeleid / ononderbroken verblijf. Eiser wordt een onderbroken verblijf tegengeworpen. Ten bewijze van ononderbroken verblijf legt hij stukken over uit een - door hem tegen een derde gevoerde - civiele procedure. Een deel van het door eiser overgelegde getuigenverklaringen is blijkens de eveneens overgelegde twee tussenvonnissen en het eindvonnis reeds in rechte getoetst in die...

  ...In aanvulling hierop is nog opgemerkt dat uit de door eiser overgelegde processtukken slechts blijkt dat eiser gedurende het verblijfsgat van 11april 1996 tot 5 augustus 1998 regelmatig bij C aanwezig is geweest, doch niet dat hij onafgebroken hier te lande heeft verbleven. Voorts heeft ...

 • Uitspraak Nº AWB 17/4523 en 17/4525. Rechtbank Den Haag, 2017-08-25

  ...Eiser verbleef vanaf 6 juli 1998 in Nederland, maar hij heeft een niet-verschoonbaar verblijfsgat opgebouwd in de periode 12 juni 2011 tot 9 november 2011, waardoor eisers rechtmatige verblijf voor de toepassing van de glijdende schaal is begonnen ...

 • Uitspraak Nº 201509458/1/V3. Raad van State, 2016-06-14

  ... toepassing had moeten laten in een situatie waarin uitsluitend als gevolg van aan de staatssecretaris toe te rekenen omstandigheden een verblijfsgat ontstaat. Daarbij heeft zij in aanmerking genomen dat door de uitspraak van de Afdeling van 14 april 2015 in rechte vast is komen te staan dat de ...

 • Uitspraak Nº AWB 17 / 1506. Rechtbank Den Haag, 2017-10-26

  ...Door dit niet te doen is er een zogenoemd verblijfsgat ontstaan, waardoor het voor eiser niet mogelijk is te voldoen aan de voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel ...

 • Uitspraak Nº 201700300/1/V6. Raad van State, 2017-07-19

  ...Gebleken is dat [appellante] een zogenoemd verblijfsgat heeft tussen 10 en 16 september 2014, zodat zij niet aan de voorwaarden van artikel 8, eerste lid, aanhef en onder c, van de Rijkswet op het ...

 • Uitspraak Nº AWB 15/2806. Rechtbank Den Haag, 2015-12-04

  ... 2.1. Eiser stelt zich in de eerste plaats op het standpunt dat verweerder hem ten onrechte een verblijfsgat in de periode tussen 6 maart 1995 en 20 november 1995 heeft tegengeworpen, als gevolg waarvan eiser op 11 september 2010, de pleegdatum van het ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 4271. Rechtbank Amsterdam, 2017-04-12

  ...Ter zitting heeft eiser toegelicht dat verweerder hem uitdrukkelijk had moeten meedelen dat een zogenoemd verblijfsgat is ontstaan en dat dat consequenties heeft voor een eventueel naturalisatieverzoek. Verweerder had eiser ook moeten wijzen op de mogelijkheid om ...

 • Uitspraak Nº 201708107/1/V1. Raad van State, 2018-04-16

  ...Hierdoor is een verblijfsgat ontstaan. . . 3.    In de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat de staatssecretaris zich ten onrechte op het standpunt ...

 • Uitspraak Nº AWB 19/6538. Rechtbank Den Haag, 2020-01-02

  .... . 2. Eiseres heeft verweerder bij brief van 10 april 2019 gevraagd een verblijfsgat, dat is ontstaan in de periode 1 mei 2016 tot 11 juli 2016, teniet te doen. . . 3. Verweerder heeft de brief van 10 april 2019 aangemerkt als ...