verboden vuurwerk arrest

121 resultaten voor verboden vuurwerk arrest

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 200.186/238/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-10-25

  ... . . . . arrest van 25 oktober 2016 . . . inzake. ... ook illegaal, deels zelfgemaakt zwaar vuurwerk aangetroffen. Een deel van dit vuurwerk is ... dat weliswaar vaststond dat in de woning verboden verdovende middelen aanwezig waren, maar niet dat ...

 • Uitspraak Nº 22-005684-14. Gerechtshof Den Haag, 2016-07-26

  ... . . . . Arrest . . . . gewezen op het ... afsteken van een duizendklapper, althans vuurwerk, onder en/of rondom voornoemde auto, waarbij ... gedurende de volledige proeftijd verboden is contact te leggen of te laten leggen met ...

 • Uitspraak Nº 21-005392-18. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-01-29

  ... . . . Verkort arrest van de economische kamer van het gerechtshof ... opzettelijk, professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, te weten . ... dat verdachte ook recentelijk nog verboden handelingen heeft gepleegd met betrekking tot ...

 • Uitspraak Nº 21-005722-16. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-06-10

  ... . . Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op ... lid van artikel 1.2.2 van het Vuurwerkbesluit. . . . Aan verdachte is in de ... . . “1. Het is verboden professioneel vuurwerk of pyrotechnische ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 27 september 2011

  Economische zaak. Gegronde bewijsklacht. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan niet volgen dat de in de bij de Regeling nadere eisen aan vuurwerk 2004 behorende bijlage III aangegeven maximaal toegestane lading van het vuurwerk telkens was overschreden.

  ...09/03695 E. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... heeft gehad ten aanzien van welk vuurwerk telkens niet werd voldaan aan de bij het ... betrekken dat wel vaststaat dat het om verboden zwaar consumentenvuurwerk gaat, zoals in de ...

 • Uitspraak Nº 21-005778-16. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-06-10

  ... . . Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op ... lid van artikel 1.2.2 van het Vuurwerkbesluit. . . . Aan verdachte is onder ... . . “1. Het is verboden professioneel vuurwerk of pyrotechnische ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 februari 2005

  Vuurwerkramp Enschede. 1. HR leest de bewezenverklaring en kwalificatie van feit 4 (toegesneden op art. 158.3 (oud) Sr) aldus verbeterd dat deze uitsluitend ziet op feitelijke leiding geven, nu de bewijsmiddelen niets inhouden omtrent het opdracht geven aan de bedoelde feiten. Een keuze tussen 'opdracht geven' en 'feitelijke leiding geven' is van geen belang voor de strafrechtelijke betekenis van

  ...AGJ/SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd", 1. (onder ... en onachtzaam en nalatig in haar vuurwerkbedrijf, dat was gelegen aan de [a-straat] in de ...

 • Uitspraak Nº 05/760102-16 en 05/760124-16 (ttz.gev.). Rechtbank Gelderland, 2018-08-06

  ..., een hoeveelheid professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, te weten: . ...Verwezen is naar het arrest van de Hoge Raad van 4 april 2017 ... moet zijn geweest van de hoeveelheid verboden materiaal dat op zijn mobiele telefoons en de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 27 april 2012

  Vorming en bezetting van economische kamers; artikel 52 Wet RO; artikel 38 WED. Dubbele strafbaarheid; voorhanden hebben van professioneel vuurwerk. Vorming en bezetting van economische kamers. Het hof stelt vast dat binnen de rechtbank Assen geen economische kamers zijn gevormd. Het hof is echter van oordeel dat, de bedoeling van de wetgever in aanmerking nemende, materieel uitvoering is gegeven

  ...TEGENSPRAAK. Verkort arrest van de economische kamer. gewezen op het hoger ... aanzien van het beslag gevorderd dat het vuurwerk wordt onttrokken aan het verkeer en dat de ...(3) Het is verboden als een ander dan een persoon met ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 30 september 2008

  Staatsaansprakelijkheid; onrechtmatige overheidsdaad; schadeclaim na massa-explosies in vuurwerkopslag; kenbaar risico; UN-classificaties. Bij beoordeling van de rechtmatigheid van het optreden van de Staat is bepalend of het risico dat de Staat kende of behoorde te kennen, gelet op zowel de ernst van de mogelijke effecten als de kans dat deze effecten zouden optreden, zodanig was, dat...

  ...Rolnummer rechtbank : 02-2319. arrest van de eerste civiele kamer d.d. 30 september ...1.1 Deze zaak betreft de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede. Daarbij kan van het ... en opslag van ontplofbare stoffen verboden was als daarvoor geen vergunning, met de daaraan ...

 • Uitspraak Nº 22-005680-14. Gerechtshof Den Haag, 2016-07-26

  ... . . . . Arrest . . . . gewezen op het ... afsteken van een duizendklapper, althans vuurwerk, onder en/of rondom voornoemde auto, waarbij ... gedurende de volledige proeftijd verboden is contact te leggen of te laten leggen met ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 27 maart 2012

  Economische zaak. 1. Art. 83 Wet op de accijns; doorzoeken vervoermiddel. 2. Gegronde bewijsklacht voorhanden hebben van vuurwerk. Ad 1. De opvatting in het middel dat de controlebevoegdheid tot onderzoek aan vervoermiddelen als bedoeld in art. 83.1 jo 83.2 Wet op de accijns zich niet mede uitstrekt tot onderzoek in de kofferbak van een auto vindt geen steun in het recht. Ad 2. Uit de...

  ...S 11/02426 E. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... niet werd voldaan aan de bij het Vuurwerkbesluit gestelde eisen of ter uitwerking van dit besluit ... uitoefening van deze controlebevoegdheid verboden vuurwerk in de auto werd aangetroffen, rees ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 8 februari 2005

  Art. 4.1 Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (oud), inhoudende dat vuurwerk moet zijn voorzien van de aanduiding "bestemd voor particulier gebruik", moet geacht worden niet te gelden t.a.v. professioneel vuurwerk dat, doordat het uiteindelijk een particuliere bestemming krijgt, alsnog onder het regiem van het Vuurwerkbesluit (oud) komt te vallen.

  ...PB/IV. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ...4 van het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing is ...Die bepaling luidt:. "Het is verboden vuurwerk voorhanden te hebben of af te leveren, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 maart 2013

  Inhoudsindicatie volgt

  ...nr. 11/02389. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... van een KLM-pas en het zich bevinden op verboden terrein binnen de grenzen van de ... de import en verspreiding van illegaal vuurwerk in Denemarken. Zij wilden aantonen dat het erg ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 februari 2005

  Vuurwerkramp Enschede. 1. 's Hofs afwijzing van het verzoek tot toevoeging aan het dossier van niet openbaar gemaakte onderzoeksverslagen van de Commissie onderzoek vuurwerkramp is onjuist noch onbegrijpelijk. 2. 's Hofs afwijzing van het verzoek twee verbalisanten als getuigen te horen is toereikend gemotiveerd. 3. 's Hofs oordeel dat indien er veronderstellenderwijs van wordt uitgegaan dat de...

  ...AGJ/SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd", 1. (onder ... van de Commissie onderzoek vuurwerkramp heeft afgewezen. Het tweede middel behelst de ...

 • Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit)

  ...Artikel 1.2.2. 1. Het is verboden, behoudens het bepaalde in de artikelen 1.3.1, derde lid, 2.1.2, tweede ... kan worden te zijn bestemd voor de particuliere gebruiker (zie ook arrest van de Hoge Raad d.d. 6 februari 2001, 00029/00 E). Een consequentie van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 21 juni 2011

  Voor wat betreft de levering van vuurwerk aan [naam] acht het hof, anders dan de rechtbank, niet bewezen dat de verdachte op enig moment wetenschap had van het gegeven dat door [naam medeverdachte] vuurwerk van de [naam BV] werd geleverd aan [naam]. Niet bewezen is dat verdachte opdracht heeft gegeven voor het verrichten van die gedraging, of dat hij daaraan feitelijk leiding heeft gegeven....

  ...TEGENSPRAAK. Arrest van de economische kamer. gewezen op het hoger ...(en) opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging(en) feitelijk leiding heeft gegeven. 2. ..., rookbommen/rookballen, zijnde vuurwerk als bedoeld in artikel 6 lid 4 van de Regeling ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 28 februari 2011

  Verdachte heeft met twee anderen illegaal vuurwerk vanuit Polen en Duitsland, via België, in Nederland ingevoerd. Het samenwerkingsverband is als een criminele organisatie aangemerkt. Verdachte was verantwoordelijk voor de inkoop van het vuurwerk, een van de medeverdachten was belast met het afleveren van het vuurwerk en de Belgische medeverdachte stelde zijn papieren en opslagfaciliteiten in...

  ... niet werd voldaan aan de bij het Vuurwerkbesluit gestelde eisen of de ter uitwerking van voornoemd ...Ingevolge het arrest Cassis de Dijon van het Hof van Justitie (HVJ 20 ... is, zakelijk weergegeven inhoudt dat het verboden is vuurwerk voorhanden te hebben dat niet aan de ...

 • Uitspraak Nº 2200093319. Gerechtshof Den Haag, 2019-12-23

  ... economische kamer . . . . Arrest . . . . gewezen op het hoger ... in Nederland, opzettelijk, professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, te weten ...de verboden in de APV van het voorhanden hebben van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 maart 2013

  Inhoudsindicatie volgt

  ...nr. 11/02392. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... feitelijk niet bij het betreden van het verboden gebied gebruikt en van daadwerkelijk gebruik van ... de import en verspreiding van illegaal vuurwerk in Denemarken. Zij wilden aantonen dat het erg ...

 • Herziening van Hoge Raad, 1 juli 2008

  Herziening. Vuurwerkramp Enschede. Van een novum kan i.c. eerst dan worden gesproken dat het ernstige vermoeden wekt dat aanvrager zou zijn vrijgesproken van het tenlastegelegde indien de aanvrage aan het Hof niet bekende omstandigheden van feitelijke aard inhoudt die, als zij aannemelijk zijn, meebrengen dat de op enige wijze ontstane brand zich redelijkerwijs niet zodanig zou hebben ontwikkeld...

  ...SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op een aanvrage tot herziening van een in kracht ..., feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd", veroordeeld tot ... en onachtzaam en nalatig in haar vuurwerkbedrijf, dat was gelegen aan de [a-straat] in de ...

 • Uitspraak Nº 05/863014-13. Rechtbank Gelderland, 2016-06-06

  ..., een hoeveelheid professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, te weten: - ... geweten dat het aangetroffen vuurwerk verboden was, aldus betwistend dat sprake was van opzet op ...Gelet op het arrest in een soortgelijke zaak van de Hoge Raad d.d. 27 ...

 • Besluit kwaliteit leefomgeving

  ... opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik . ... die regelt dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een activiteit ...In een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie160 ...

 • Uitspraak Nº 10/960288-17. Rechtbank Rotterdam, 2019-10-11

  ... munitie en een grote hoeveelheid Cobra-6 vuurwerk bij hem aangetroffen. . . . . ... De Hoge Raad heeft in zijn arresten van 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:416 en van 11 ... in het Engels dat zelfmoord niet verboden is wanneer dit tot doel heeft om de ongelovigen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 28 maart 2011

  Het hof heeft een verdachte wegens het in bezit hebben van een grote hoeveelheid vuurwerk welk vuurwerk niet voldeed aan de daaraan gestelde eisen en het zonder vergunning opslaan van dat vuurwerk veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden en een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis. Het door de raadsman aangevoerde verweer ter...

  ...Parketnummer eerste aanleg: 07-996566-07. Arrest van 28 maart 2011 van het gerechtshof te Arnhem, ... niet werd voldaan aan de bij het Vuurwerkbesluit gestelde eisen of de ter uitwerking van voornoemd ... vuurwerk valt onder de categorie 'verboden vuurwerk' en heeft over het algemeen een veel ...