verboden vuurwerk arrest

121 resultaten voor verboden vuurwerk arrest

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 05/880080-16. Rechtbank Gelderland, 2017-07-21

  ...De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 22 februari 2000 (NJ 2000/557) al geoordeeld ... van de informatie is het ten strengste verboden voor een werkmeester om een rapportage van een ... beslag genomen en nog niet teruggegeven vuurwerk, aangetroffen bij gelegenheid van het onderzoek ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 10 december 2010

  Verdachte wordt ter zake van overtreding van een voorschrift gesteld krachtens art. 9.2.2.1, eerste lid van de Wet milieubeheer, opzettelijk begaan en meermalen gepleegd veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair te vervangen door 60 dagen hechtenis, met een proeftijd van 2 jaren en tot een geldboete van € 1200,--, te betalen in twaalf opeenvolgende éénmaandelijkse...

  ...Parketnummer eerste aanleg: 18-994532-09. Arrest van 10 december 2010 van het gerechtshof te ... december 2008, al dan niet opzettelijk vuurwerk, te weten signaalraketten en/of mortierbommen ...Dit vuurwerk valt onder de categorie 'verboden vuurwerk' dat over het algemeen een veel ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 december 2010

  Economische zaak. Grondslagverlating. De primaire tenlastelegging is, naar bevestiging vindt in de daarbij in de dagvaarding vermelde wettelijke voorschriften, onmiskenbaar toegesneden op overtreding van het bij art. 1.2.2 (oud) Vuurwerkbesluit gestelde verbod. Het Hof heeft door in die tenlastelegging het woord “bedrijfsmatig” in te lezen en vervolgens dat bestanddeel van het bij art 2.3.5 (oud)

  ...08/04890 E. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... niet werd voldaan aan de bij het Vuurwerkbesluit gestelde eisen of de ter uitwerking van voornoemd ..."1. Het is verboden, behoudens het bepaalde in de artikelen 1.3.1, ...

 • Uitspraak Nº 13/02157. Hoge Raad, 2015-03-10

  ... . . . . Arrest. . . . op het beroep in ... een hoeveelheid professioneel vuurwerk (nitraten, vlinders, lawinepijlen en strijkers) ... trof daarin vervolgens een hoeveelheid verboden vuurwerk aan. Er was op dat moment tegen ...

 • Uitspraak Nº 8575504. Rechtbank Noord-Holland, 2020-07-17

  ..., meerdere messen en tien stuks illegaal vuurwerk aangetroffen, waaronder vier Cobra’s 3 BP 4 ... aantal wapens (waaronder een aantal verboden wapens) en illegaal vuurwerk aangetroffen. Deze ... 5.2. . Conform voornoemd arrest moet Ymere in haar vordering tegen [gedaagde sub ...

 • Uitspraak Nº 13/730084-14 (zaak A); 13/731070-15 (zaak B) en 13/731088-15 (zaak C). Rechtbank Amsterdam, 2019-07-04

  ... dat het in 2004 of 2005 was, vóór de arrestatie van verdachte in Kolbak in ieder geval. Zij heeft ... Achterdam konden verklaren omdat hen dat verboden was door verdachte, die feitelijk eigenaar was ... Tapjournaal 6 december 2000 dossier Vuurwerk. . 70 . Tapjournaals 11 december 2000 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 24 september 2009

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van tien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dit voor onder andere opzettelijke overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (oud), begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging.

  ... feit 4: het buiten Nederland brengen van vuurwerk, terwijl hiervan opzettelijk geen melding aan het ...Of een (verboden) gedraging in redelijkheid aan een rechtspersoon ...Uit dit arrest kan voorts worden afgeleid dat de bewuste ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 742u. Rechtbank Limburg, 2019-09-24

  ... tot brandstichting, het gebruiken van vuurwerk, zoals Bengaals vuur, rookbommen of anderszins ...Dit is niet gedaan derhalve is het verboden om te flyeren. Het is echter te allen tijde ... recht op betoging (zie daarover ook de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ...

 • Uitspraak Nº 21-005622-18. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-10-22

  ... . . . Verkort arrest van de economische kamer van het gerechtshof ... , al dan niet opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten: . ... hebben van professioneel vuurwerk ook verboden, maar dan voor een ander dan een persoon met ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 31 augustus 2004

  Poging tot voorhanden hebben van verboden vuurwerk: begin van uitvoering. Verdachte bestelde verboden vuurwerk en reed, om dat af te halen, met een bestelauto naar een loods, waarin een vrachtwagen met vuurwerk stond met neergelaten laadklep. Kort voor verdachtes aankomst arriveerde X, met wie verdachte via zendapparatuur in contact stond, in een bestelauto bij de loods en reed naar binnen om...

  ...EdK/IV. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... misdrijf om opzettelijk een hoeveelheid vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit Wet ... 18.00 en 22.00 uur een grote partij verboden vuurwerk zou worden afgeleverd bij ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 24 september 2009

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit een werkstraf van 150 uren. Daarnaast veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van één maand, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dit voor opzettelijke overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (oud), begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijk...

  ... het gewicht van de lading van dat vuurwerk meer dan 200 gram was;. t.a.v. feit7 primair: ... geen feitelijk leiding gegeven aan de verboden gedraging wat tot vrijspraak zal moeten leiden. ...Uit dit arrest kan voorts worden afgeleid dat de bewuste ...

 • Uitspraak Nº 17/02223. Hoge Raad, 2018-12-18

  ... . . . Arrest. . . . op het beroep in ... - een hoeveelheid vuurwerk, te weten supervlinders en cobra's . ... verklaard dat hij wist dat de taser verboden was. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard ...

 • Uitspraak Nº 23-004179-18. Gerechtshof Amsterdam, 2020-03-06

  ... . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het ... jerrycan met gele dop met benzine en vuurwerk (vuurpijlen). . . . . ... alle onder de Wet Wapens en Munitie verboden goederen aan het verkeer te onttrekken en de ...

 • Uitspraak Nº 200.171.422/01. Gerechtshof Den Haag, 2018-03-27

  ... . . . . Arrest van 27 maart 2018 . . . in de ... had gekregen voor het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane periode en in 2007 een ... Krachtens artikel 26, lid 1, WWM is het verboden een wapen of munitie van de categorieën II en ...

 • Uitspraak Nº 21-007980-13. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-10-29

  ... TEGENSPRAAK. . . Verkort arrest van de economische kamer. gewezen op het ..., al dan niet opzettelijk, professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, te weten: . ... bewezen verklaarde periode een drietal verboden vuurwapens en 859 stuks munitie voorhanden gehad. ...

 • Uitspraak Nº ROT 10/960318-16. Rechtbank Rotterdam, 2017-12-01

  ... als training voor terrorisme (zie ook het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2016, ...) de ter beschikking gestelde wordt verboden contact te (laten) leggen met: [12 namen en ... . vuurwerk, de Abu Ghraib gevangenis, sites met ...

 • Besluit houders van dieren

  .... Artikel 1.3 Verboden gedragingen ten aanzien van dieren . Als ... ingegaan op het zogenoemde «Andibel-arrest»14 over dit onderwerp, dat in 2008 is gewezen ... is bekend dat dieren bij het gebruik van vuurwerk gevaar kunnen lopen. Het normaal gebruik van ...

 • Uitspraak Nº 18/02744. Hoge Raad, 2019-09-20

  ... . . . . ARREST . . . . . In de zaak ... had gekregen voor het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane periode en in 2007 een ... van de Vuurwapenwet 1919 werd het geheel verboden om een vuurwapen voorhanden te hebben. Doel van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 30 januari 2012

  De militaire kamer veroordeelt een 25-jarige man uit Purmerend voor het voorhanden hebben van wapens en munitie en illegaal vuurwerk. Extraterritoriale werking Wet Wapens en Munitie.

  ...Vuurwerkbesluit gestelde eisen of de ter uitwerking van voornoemd ...De Hoge Raad heeft in 1983 in zijn arrest over de extraterritoriale werking van de ...Categorie I: absoluut verboden, ongewenste handwapens (geen vuurwapens),. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 24 december 2003

  Drie inwoners van Enschede die in de nabije omgeving woonden van de plaats waar op 13 mei 2000 de vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks is ontploft, hebben de Staat en de Gemeente Enschede tezamen in één procedure voor de Haagse rechtbank aansprakelijk gesteld voor de schade die zij als gevolg van die ramp hebben geleden. De rechtbank heeft geoordeeld dat de Staat en de gemeente Enschede niet...

  ... aan de [adres] gevestigde vuurwerkopslagbedrijf van de vennootschap onder firma S.E.1 Fireworks ...Het gerechtshof te Arnhem heeft bij arrest van 12 mei 2003 deze verdachte vrijgesproken van ... feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;. - overtreding van ...

 • Uitspraak Nº 200.158.311-01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-02-09

  ...-Nederland 2950506 LC EXPL 14-1565) arrest van 9 februari 2016 in de zaak van ... een lawinepijl, zwaar en licht nitraat vuurwerk en overig vuurwerk. In de achterste woonkamer lag ... 3 van de Opiumwet is het onder meer verboden een middel dat is opgenomen op lijst II bij de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 29 april 2005

  Vuurwerkhandelaar, prejudiciele vragen, rechtmacht, strafbaarheid van het bewezenverklaarde en de verdachte en strafmotivering Verzoek zijdens de verdediging Namens de verdachte is het hof ter terechtzitting in hoger beroep op 21 januari 2005 en 15 april 2005 verzocht om over te gaan tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie, met betrekking tot de strijdigheid

  ...economische kamer. Arrest. gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van ... van de Nederlandse vuurwerkregelgeving met artikel 28 van het EG-verdrag en de vraag of ... is, zakelijk weergegeven inhoudt dat het verboden is vuurwerk voorhanden te hebben dat niet aan de ...

 • Omgevingsbesluit

  ...Artikel 1.3 (aanwijzing verboden activiteiten met aanzienlijk nadelige gevolgen) . ... meer dan 50.000 kg in beslag genomen vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik; ...Uit het arrest van het Hof van Justitie van 8 november 2016, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 12 mei 2003

  ...Gerechtshof te Arnhem. economische kamer. Arrest. gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het ... gesteld dat er voldoende vergelijkbaar vuurwerk aanwezig of verkrijgbaar is, zodat het houden van ... heeft gegeven aan de vorenomschreven verboden gedraging(en);. (artikel 18.18 Wet milieubeheer ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 12 mei 2003

  ...Gerechtshof te Arnhem. economische kamer. Arrest. gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het ...- in strijd met voorschrift 13.1.2 vuurwerk aanwezig gehad in de als "H" aangemerkte ... heeft gegeven aan de vorenomschreven verboden gedraging(en);. (artikel 18.18 Wet milieubeheer ...