verboden vuurwerk arrest

121 resultaten voor verboden vuurwerk arrest

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 200.214.350/01. Gerechtshof Amsterdam, 2018-04-10

  ... . . . . arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 10 april ... met dode ratten, met rotte eieren en vuurwerk (zijn betwisting is ongeloofwaardig), het ...] vanaf 22 mei 2016 te 00.00 uur verboden om zich binnen een straal van 500 meter rondom ...

 • Uitspraak Nº 200.166.760. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-10-06

  ... . . . . arrest in kort geding van 6 oktober 2015 . . ...Ik had het geld onder andere nodig om vuurwerk te kunnen kopen. Ik heb het geld ook ....2 van het bestreden vonnis) de Gemeente verboden om uitvoering te geven aan haar besluit om ...

 • Uitspraak Nº 16/705532-16 (strafzaak) en 21/006360-14 (tul) (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2018-12-20

  ... hoorde ik een geluid wat leek op zwaar vuurwerk dat af ging in een ondergrondse container. […] ... F.12.01.011, XTC 1,5 pil, verboden bezit vernietigen . . - . ... . Bij arrest van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 maart ...

 • Uitspraak Nº 21-002711-16. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-07-12

  ... TEGENSPRAAK . . . Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken . ...] - aangehouden en wel op verdenking van verboden wapenbezit. [slachtoffer] deelt de verbalisanten ... ook om in de wijk ([naam wijk]) naar het vuurwerk te kijken. Ter hoogte van de bushalte aan de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Dordrecht, 14 juni 2012

  De rechtbank veroordeelt 4 mannen voor het plegen van voorbereidingshandelingen tav diefstal met geweld cq afpersing. Beroep op vrijwillige terugtred faalt. De rechtbank acht onderzoek in de kofferbak van de auto niet onrechtmatig. Overwegingen over gebruik van de verklaring van een getuige tav wie ondervragingsrecht

  ... liggen met daarbij tie-wraps, flits/knal vuurwerk en een zwart zakje met de opdruk Sinners. Toen ...Het is verboden op de weg te vervoeren of bij zich te hebben ... die aan verdachte is opgelegd bij arrest van het Gerechtshof Arnhem d.d. 12 februari 2010 ...

 • Uitspraak Nº 315687. Rechtbank Gelderland, 2017-02-15

  ... als uiteengezet in het Enerco-arrest (ECLI:NL:HR:2014:3077) en het Amsta-arrest ... bedrijfsterrein van Recticel Bengaals vuurwerk afgestoken, terwijl open vuur in verband met dgevaar ten strengste is verboden. Ten slotte werden er op 14 december 2016 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, 2 april 2002

  ...- in strijd met voorschrift 13.1.2 vuurwerk aanwezig gehad in de als "H" aangemerkte ... heeft gegeven aan de vorenomschreven verboden gedraging(en);. (artikel 18.18 Wet milieubeheer ...In het zogenaamde Volkel-arrest (NJ 1994/598) is door de Hoge Raad met betrekking ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 13 juli 2012

  Onrechtmatige daad. Schade aan pand door gasexplosie. Onderzoek naar oorzaak. Waardering deskundigenrapporten. Passeren bewijsaanbod.

  ...DV/IF. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. 1. DVOI-IMTECH INFRA V.O.F.,. ... mogelijke verklaringen voor de explosie (vuurwerk, explosieven) wordt als niet realistisch gezien, ... gebeurt, kan de rechter er niet zonder verboden aanvulling van feiten mee uit de voeten, tenzij ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 9 januari 2007

  Het hof heeft geoordeeld dat de hier toepasselijke NL vuurwerkregeling "niet strijdig is met artikel 28 van het EG-Verdrag" en voorts dat die regelgeving "de toets aan artikel 30 EG-Verdrag doorstaat". Het hof heeft tot uitdrukking gebracht dat het onderhavige verbod inzake het voorhanden hebben van vuurwerk dat niet voldoet aan de wettelijke eisen inzake de samenstelling en...

  ...IV/AM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd" en "medeplegen van ... aangaande de toetsing van de vuurwerkregeling aan art. 30 EG-Verdrag en de toepasselijkheid van ...

 • Uitspraak Nº 23-004180-18. Gerechtshof Amsterdam, 2020-03-06

  ... . . . . Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het ... jerrycan met gele dop met benzine en vuurwerk (vuurpijlen). . . . . ... alle onder de Wet wapens en munitie verboden goederen aan het verkeer te onttrekken en de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 20 november 2007

  Met betrekking tot het betoog van [appellant] dat, kort gezegd, geen sprake was van een redelijke verdenking jegens [appellant] omdat duidelijk was dat geen sprake was van een inrichting in de zin van artikel 1.1 WM stelt het hof het volgende voorop. Een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit kan optreden van politie of justitie als waarvan in deze zaak sprake is, rechtvaardigen,...

  ...G E R E C H T S H O F T E A R N H E M. Arrest. in de zaak van:. 1. de vennootschap onder firma. ..., alsmede de groot- en detailhandel in vuurwerk en aanverwante producten. [appellant] had een ... in opdracht van de Officier van Justitie verboden om twee van de drie vrachtwagens nog verder te ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 13 maart 2012

  Economische zaak. HR: vermindering van de opgelegde geldboete i.v.m. overschrijding van de redelijke termijn. De overige middelen: 81 RO.

  ...S 10/02809 E. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... van) verzoekster achtmaal vuurwerk (goederen van klasse 1) per spoor heeft ..."Het is verboden de handelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 maart 2010

  Art. 51 WWM, controlebevoegdheid, onderzoek van vervoermiddel. ’s Hofs oordeel dat verdachte redelijkerwijs aanleiding a.b.i. art. 51.1 WWM bestond om de auto waarin verdachte zich bevond tot stilstand te brengen en te onderzoeken, is onjuist, noch onbegrijpelijk.

  ...08/04445 J. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... categorie II, te weten 300 stuks vuurwerkcrackers (merk ABA), voorhanden heeft gehad.". 2.2.2. Het ... hebben daarvan is in Nederland verboden op grond van de. Wet wapens en munitie. In ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24 april 2007

  Vuurwerkzaak, internationale observatie. Grondslag observatie is een machtiging inzake internationale observatie, operatie vuurwerk. Aan een aantal gronden genoemd in de machtiging is voldaan ("relevante verplaatsing"). Rechtmatige observatie.

  ...economische kamer. Arrest. gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het ... niet werd voldaan aan de bij het Vuurwerkbesluit gestelde eisen of de ter uitwerking van voornoemd ... niet dat Chinese rollen in het algemeen verboden zijn, maar dat verdachte vuurwerk voorhanden had ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 21 juli 2009

  Curator spreekt commanditaire vennoot aan, primair voor tekort in faillissement op grond van art. 21 WvK en subsidiair voor schade op grond van onrechtmatige daad, omdat deze zich als beherend vennoot zou hebben gedragen. Matiging?

  ...arrest van de eerste civiele kamer van 21 juli 2009. ... het winkelpand zodat eindejaars-vuurwerkverkoop mogelijk werd. (…) De vordering van cliënte ...Het is hem aldus verboden handelingen te verrichten die de gewone gang van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 9 juni 2010

  De raadsman heeft betoogd dat de in eerdere strafzaken tegen de verdachte opgemaakte rapportages pro Justitia niet mogen worden gebruikt voor de besluitvorming in deze zaak, nu volgens hem inbreuk is gemaakt op het door artikel 8 van het EVRM gegarandeerde recht op privacy van de verdachte, door die rapportages zonder zijn toestemming aan het dossier toe te voegen. Dit is volgens de raadsman ook...

  ...Meervoudige kamer voor strafzaken. Arrest. gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van ...Ook het verboden wapen- en munitiebezit verdient bestraffing, nu ...- Het vuurwerk, het pistoolholster, de luchtdrukbuks, alsmede ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 15 oktober 2009

  Deze overwegingen leiden de rechtbank tot de conclusie dat – nu bij het uitbrengen van de dagvaarding de termijn voor de vervolging van de daarin ten laste gelegde feiten was verstreken – het recht tot strafvordering van het openbaar ministerie was komen te vervallen. Het openbaar ministerie dient derhalve alsnog niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vervolging.

  ...) een hoeveelheid (zogenaamd) evenementen vuurwerk met UN-kenmerk UN 0333 en/of 0334 en/of 0335 ... 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen verboden gedragingen, strafbaar gesteld bij artikel 1a sub ...Wel heeft zij kennis genomen van een arrest van de Hoge Raad van 24 april 2007 (NJ 2008, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 17 april 2007

  1. Vordering AG in arrest. 2. Poging tot vervoeren cocaïne. 3. Absoluut ondeuglijke poging? 4. Art. 27.1 Sr. 5. N-o OM. Ad 1. Ingevolge art. 359.1 jo. art. 415 Sv dient het arrest de vordering van de AG bij het hof te bevatten. Niet-naleving van dit voorschrift leidt ingevolge art. 359.8 Sv tot nietigheid. De bestreden uitspraak voldoet niet aan dit vereiste, nu daarin de vordering van de AG bij...

  ...ZK/SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... tot het voorhanden hebben van illegaal vuurwerk aangenomen. In deze zaak was de verdachte met een ... moet staan dat die handel inderdaad op verboden middelen betrekking had. Deze wetsgeschiedenis ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 10 september 2009

  Verdachte wordt wegens het medeplegen van opzettelijk een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gevaar voor goederen te duchten is, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken en een werkstraf van 60 uren subsidiair 30 dagen vervangende hechtenis.

  ...Parketnummer eerste aanleg: 18-652362-07. Arrest van 10 september 2009 van het gerechtshof te ...) een hoeveelheid en/of hoeveelheden vuurwerk (te weten vlinderbommen en/of lawinepijlen) aan ... van vuurwerk bij het dorpshuis het 'verboden toegangsbordje' en een hangprullenbak heeft ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 10 september 2009

  Verdachte wordt wegens het medeplegen van opzettelijk een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gevaar voor goederen te duchten is, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken en een werkstraf van 60 uren subsidiair 30 dagen vervangende hechtenis.

  ...Parketnummer eerste aanleg: 18-652362-07. Arrest van 10 september 2009 van het gerechtshof te ...) een hoeveelheid en/of hoeveelheden vuurwerk (te weten vlinderbommen en/of lawinepijlen) aan ... van vuurwerk bij het dorpshuis het 'verboden toegangsbordje' en een hangprullenbak heeft ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 18 mei 2010

  Verdachte wordt vrijgesproken van het zich niet houden aan voorschriften van het Vuurwerkbesluit. Het hof is van oordeel dat, nu niet duidelijk is geworden waar de gevarenzone eindigde, niet bewezen kan worden dat de mensen die zich binnen de afzetting bevonden, zich ook binnen de gevarenzone bevonden.

  ...Parketnummer eerste aanleg: 07-995345-06. Arrest van 18 mei 2010 van het gerechtshof te Arnhem, ... ontbranding brengen van professioneel vuurwerk, tezamen en in vereniging met anderen of een ... door [bedrijf] begane bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte feitelijk leiding heeft ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 16 juni 2004

  De veroordeelde, eigenaar en grootaandeelhouder van - onder meer - de rechtspersonen [naam] en [naam], heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij te allen tijde over het gehele vermogen van al zijn bedrijven kon beschikken (mits hij daarover inkomstenbelasting zou betalen) en dat de geldstromen in het bedrijf zo waren opgesteld dat, al naar gelang de door hem meest aantrekkelijk...

  ...ARREST. gewezen op het hoger beroep, ingesteld namens de ... feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd. en. ... in voormelde rapporten bij de vuurwerkopbrengst de btw is meegerekend, terwijl de inkoopprijzen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 7 november 2006

  1. Verwijderingsbevel van station voor 14 dagen o.g.v. Algemeen Reglement Vervoer (ARV). 2. Krachtens wettelijk voorschrift met enige openbare dienst belast ex art. 184.2 Sr. Ad 1. Met de Wet vervoersvoorwaarden openbaar vervoer is beoogd een geïntegreerd stelsel van (privaat- en) publiekrechtelijke bepalingen te verwezenlijken met het oog op o.m. de orde, rust en veiligheid op stations. De...

  ...EC/SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... uit de aard van zijn betrekking, verboden zich in of op een station dan wel in een trein in ...e. afsteken van vuurwerk, rumoer maken dan wel op zodanige wijze geluid ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 april 2008

  Bevel krachtens enig wettelijk voorschrift en ambtelijk bevel. Spoorwegwet 1875, ARV, WPV, BPV en art. 184 Sr. Verdachte heeft niet voldaan aan 2 aanwijzingen en een vordering van de Spoorwegpolitie om zich te verwijderen van het treinstation alwaar hij op een trein stond te wachten. Geklaagd wordt dat geen sprake is van een bevel dat is gegeven krachtens enig wettelijk voorschrift omdat het...

  ...nr. 00194/07. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... uit de aard van zijn betrekking, verboden zich in of op een station dan wel in een trein in ...e. afsteken van vuurwerk, rumoer maken dan wel op zodanige wijze geluid ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 11 oktober 2011

  Vervolg op LJN BQ3784. Schadevergoeding bij strafvorderlijke doorzoeking. De Staat brengt bij een doorzoeking schade toe aan een clubhuis van de stichting Hell's Angels. Het hof oordeelt dat op grond van art. 6:101 BW de schadevergoedingsplicht van de Staat geheel vervalt.

  ...DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. ARREST. in de zaak van:. de stichting. STICHTING HELL'S ... organisatie, het voorhanden hebben van verboden wapens en munitie, verboden verdovende middelen n verboden vuurwerk, opzetheling en strafbare vormen van ...