verboden vuurwerk arrest

121 resultaten voor verboden vuurwerk arrest

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 19 december 2008

  Oneerlijke mededinging. Onrechtmatige daad; uit winstoogmerk ondergraven van een gesloten kaartverkoop (Euro 2000). Procesrecht; misbruik van executiebevoegdheid (81 RO).

  ...RM/AS. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:. 1. [Eiseres 1],. handelende ...Evenmin zal iemand die verboden vuurwerk afsteekt zich met succes kunnen verweren ...

 • Beschikking van de Minister van Justitie van 27 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van Wetboek van Strafrecht BES, zoals gewijzigd bij de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Aanpassingsregeling BES-wetten

  ... met de tenuitvoerlegging van het vonnis of arrest is belast, te stellen. 2. Het bedrag van de ... feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel c. tegen de in de onderdelen a ...hij die een vuurwapen afschiet, een vuurwerk ontsteekt of een vuur aanlegt, voedt of ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 maart 2006

  Veroordeling o.g.v. art. 78.1 APV 's-Gravenhage 1982: zonder daartoe bevoegd te zijn op de drempel van een gebouw zitten. 1. Bepaaldheidsgebod. 2. Liberty of movement. Ad 1. Art. 78.1 APV 's-Gravenhage 1982 is niet in strijd met het bepaaldheidsgebod. De in die bepaling geformuleerde norm maakt voldoende concreet duidelijk welke gedragingen op of aan de weg met betrekking tot gebouwen zijn...

  ...PB/SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een bij verstek ..."Overlast bij of in gebouwen. 1. Het is verboden zonder daartoe bevoegd te zijn, op of aan de ... vechten, handtastelijkheden te plegen, vuurwerk af te steken, anderen uit te schelden of lastig ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 maart 2006

  Verdachte stelde te laat appèl in. Hof behandelde de zaak in appèl zonder in te gaan op de overschrijding van de appèltermijn. HR grijpt niet ambtshalve in.

  ...PB/AM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een bij verstek ..."Het is verboden zonder daartoe bevoegd te zijn, op of aan de ... vechten, handtastelijkheden te plegen, vuurwerk af te steken, anderen uit te schelden of lastig ...

 • Besluit van 20 mei 2005 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige andere besluiten in verband met een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 inzake een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

  ... tot naleving van de voorschriften en verboden die zijn opgenomen in de volgende artikelen:. S. ... gevolg te geven aan de strekking van het arrest van het Hof van Justitie EG van 22 mei 2003, ... voor het werken met professioneel vuurwerk en duikarbeid. Uit de nulmeting administratieve ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 5 september 2006

  Terrorisme-zaak. 1. Algemene overwegingen omtrent verhouding BVD-onderzoek en strafrechtelijk onderzoek; mate van controle strafrechter van BVD-onderzoek en toetsing bruikbaarheid in strafproces van door BVD vergaard materiaal. 2. Consequenties van onregelmatigheden in onderzoek inlichtingen- en veiligheidsdienst; art. 359a Sv niet van toepassing, vergaard materiaal toch soms onbruikbaar;...

  ...PB/MR. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... stelt dat het voor politieambtenaren verboden is gebruik te maken van hun strafvorderlijke ... dat er bij SE Fireworks teveel vuurwerk lag. Die uitlating zou in strijd zijn met het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 10 maart 2006

  Compilatie van de vonnissen in de zaak van veertien verdachten van de zogenoemde Hofstadgroep. Van de veertien verdachten worden vijf vrijgesproken. De rechtbank acht de overige negen verdachten allen schuldig aan deelneming aan een criminele organisatie en aan deelnemening aan een terroristische organisatie. Twee van deze negen verdachten zijn bovendien schuldig aan het medeplegen van poging tot

  ... Islam', '31-12-04', politie afleiding vuurwerk', 'via dakraam binnen en afslachten', 'pijnlijk' ... dient te volgen van "alle verboden vruchten die zijn verkregen door deze ...11. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 8 mei 2001, NJ 2001, 587, onder punt 3.3. ten ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 19 december 2006

  OM-cassatie. In cassatie kan niet worden onderzocht of de feitenrechter die verdachte o.g.v. zijn feitelijke waardering van het bewijsmateriaal heeft vrijgesproken, terecht tot dat oordeel is gekomen. Ingeval de rechter die over de feiten oordeelt het tenlastegelegde bewezen acht, is het aan die rechter voorbehouden om, binnen de door de wet getrokken grenzen, van het beschikbare materiaal...

  ...IV/CAW. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een arrest van ... 2 tenlastegelegde (moord respectievelijk verboden wapenbezit) en wegens 3 opzettelijk handelen in ... te hebben dat de knal afkomstig was van vuurwerk. Met betrekking tot deze verklaringen overweegt ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 mei 2002

  ...EW/SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een vonnis van ..."Het is verboden op de weg deel te nemen aan een samenscholing, ... vechten, handtastelijkheden te plegen, vuurwerk af te steken, anderen uit te schelden of lastig ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 mei 2002

  ...EW/SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een vonnis van ...?Het is verboden op de weg deel te nemen aan een samenscholing, ... vechten, handtastelijkheden te plegen, vuurwerk af te steken, anderen uit te schelden of lastig ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 mei 2002

  ...EW/SM. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. op het beroep in cassatie tegen een vonnis van ..."Het is verboden op de weg deel te nemen aan een samenscholing, ... vechten, handtastelijkheden te plegen, vuurwerk af te steken, anderen uit te schelden of lastig ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Arnhem, 20 februari 2001

  ...G E R E C H T S H O F T E A R N H E M. Arrest. in de zaak van:. [appellant],. wonende te ...In de verordening is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van het college van ... in de periode van de jaarwisseling met vuurwerk naar omwonenden en wandelaars en fietsers ...

 • Van kracht Wetboek van Strafrecht