verklaring behoud nederlanderschap

52 resultaten voor verklaring behoud nederlanderschap

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 201504577/1/A3, 201507057/1/A3, 201508588/1/A3 en 201601993/1/A3. Raad van State, 2017-04-19

  ... 1999 heeft zij tevens het Nederlanderschap verkregen, waarna zij een dubbele nationaliteit ... een daartoe strekkende schriftelijke verklaring verkrijgt door een bevestiging als bedoeld in het ... en het ingezetenschap (Stb.268), behoudens in het geval bedoeld in het eerste lid onder b; ...

 • Uitspraak Nº 18/2181. Rechtbank Oost-Brabant, 2020-02-14

  ... besluit) heeft verweerder het Nederlanderschap van eiser ingetrokken. . . . . ... gemaakt met het belang van eiser bij het behoud van de Nederlandse nationaliteit. Verweerder ...Ook ziet verweerder in de verklaring van eiser over zijn werk als verpleger, ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 2025. Rechtbank Noord-Holland, 2019-03-05

  ... besluit) heeft verweerder het Nederlanderschap ingetrokken. . . . . Bij ... de betrokken persoon gegeven valse verklaring of bedrog, dan wel op het verzwijgen van enig ... boven het belang van eiser bij het behoud van het Nederlanderschap. Verweerder heeft aldus ...

 • Uitspraak Nº AWB-19_3625. Rechtbank Rotterdam, 2019-08-07

  ... Nederlanderschap van verzoeker op grond van artikel 14, tweede ... initiatief van de Staat die Partij is, behoudens in de volgende gevallen:. (…). ... vastgesteld op basis van de eigen verklaring van verzoeker. . . . . ...

 • Uitspraak Nº 201607496/1/A3. Raad van State, 2017-10-25

  ...Zij heeft het Nederlanderschap nooit verkregen. Op 19 september 2012 heeft llant] bij de gemeente Rotterdam een verklaring van afstand van het Nederlanderschap afgelegd in ...3) zien deze op het behoud van het Nederlanderschap van minderjarigen bij de ...

 • Uitspraak Nº C/09/519690 / HA RK 16-506. Rechtbank Den Haag, 2017-06-29

  ... ertoe dat de rechtbank het Nederlanderschap vaststelt van verzoeker en de minderjarigen [1. ...Na het afleggen van een Verklaring onder Ede zijn de persoonsgegevens van verzoeker ... persoonsgegevens zijn opgenomen, behoudens bijzondere omstandigheden, de betrokkene niet ...

 • Uitspraak Nº 19/02010. Hoge Raad, 2020-04-03

  ... en onder a, Rijkswet op het Nederlanderschap (hierna: RWN): dat wil zeggen op grond van het ... van haar Nederlandse paspoort of een verklaring omtrent het Nederlanderschap te hebben verzocht. ...Het behoud van de Nederlandse nationaliteit door ...

 • Uitspraak Nº 201903641/1/V6. Raad van State, 2019-12-18

  ... heeft de staatssecretaris het Nederlanderschap van [appellant] ingetrokken. Bij besluit van ... de betrokken persoon gegeven valse verklaring of bedrog, dan wel op het verzwijgen van enig ...Behoudens in de gevallen waarin toelating niet is vereist, ...

 • Uitspraak Nº 201806509/1/V6. Raad van State, 2019-04-24

  ... van Veiligheid en Justitie het Nederlanderschap van [appellante] ingetrokken. Bij besluit van ... geen contra-indicaties ten aanzien van het behoud van het Nederlanderschap door [appellante] zijn. ... de betrokken persoon gegeven valse verklaring of bedrog, dan wel op het verzwijgen van enig ...

 • Uitspraak Nº SGR 19/321. Rechtbank Den Haag, 2019-12-05

  ... verzoek om verlening van het Nederlanderschap niet voldaan aan de voorwaarde van het overleggen ...De verklaring van 24 april 2017 van de Ambassade te Brussel is ...Behoudens in de gevallen waarin toelating niet is vereist, ...

 • Uitspraak Nº 201808779/1/V6. Raad van State, 2019-08-07

  ... heeft de staatssecretaris het Nederlanderschap van [appellante] ingetrokken. Bij besluit van ... initiatief van de Staat die Partij is, behoudens in de volgende gevallen: […] b. verkrijging van ... of naturalisatieprocedure een valse verklaring heeft afgelegd, bedrog heeft gepleegd of ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 232. Rechtbank Amsterdam, 2018-12-07

  ..., hij heeft daarom niet het Nederlanderschap door geboorte verkregen. Ook heeft [naam 1] niet ... . . e verklaring van de moeder omtrent het vaderschap van de man. ... dat de wetgever groot belang hecht aan het behoud van vertrouwen in de Nederlandse reisdocumenten ...

 • Uitspraak Nº SHE 18/845. Rechtbank Oost-Brabant, 2018-05-03

  ...) heeft de staatssecretaris het Nederlanderschap van verzoeker ingetrokken. . . . ... op een door verzoeker gegeven valse verklaring of bedrog, dan wel op het verzwijgen van enig ... boven het belang van verzoeker bij behoud daarvan. . . 3. Verzoeker heeft ...

 • Uitspraak Nº C/09/521069 / HA RK 16-558. Rechtbank Den Haag, 2017-11-24

  ... tot het vaststellen van het Nederlanderschap van verzoeker. . . . De IND stelt ... verzoeker in dat verband een verklaring met als aanhef “Verklaring tot verlies van de ... nationaliteit aan te nemen zonder behoud van de Egyptische nationaliteit. . . ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 3065. Rechtbank Den Haag, 2018-03-05

  ... van 24 september 2001 het Nederlanderschap. Hij stelt te zijn getrouwd met [partner], die de ... Daartoe overweegt verweerder dat in de verklaring van onderzoek van 7 november 2016 van Bureau ... groot belang aan het bevorderen van het behoud van het vertrouwen in de Nederlandse ...

 • Uitspraak Nº C/09/491649 / HA RK 15-275. Rechtbank Den Haag, 2016-02-25

  ... van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) en gelet op haar dubbele nationaliteit, ... volle intentie haar Nederlanderschap te behouden. Daarbij komt dat zij niet aangemerkt zou moeten ... gestuit door de verstrekking van een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap dan ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 4721. Rechtbank Den Haag, 2016-10-07

  ... een Nederlands reisdocument of een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap is ...Het behoud van de Nederlandse nationaliteit mag eiseres niet ...

 • Uitspraak Nº 201606133/1/A3. Raad van State, 2017-10-25

  ...[appellant] heeft een verklaring overgelegd van de Notary Public Office of ... nog in het bezit te zijn van het Nederlanderschap. Niet kan worden vastgesteld wanneer en op welke ... kon overleggen ten aanzien van het behoud of het herkrijgen van zijn Chinese nationaliteit. ...

 • Uitspraak Nº C-09-471004 - HA RK 14-414. Rechtbank Den Haag, 2015-04-02

  ... onder c van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN). Subsidiair stellen verzoekers dat verlies ... gestuit door de verstrekking van een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap dan ... van zijn nationaliteit van rechtswege, behoudens indien een effectieve band tussen de Staat die ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, December 20, 2012

  Rijkswet op het Nederlanderschap. Artikel 15. Moeder van verzoeker heeft Nederlandse nationaliteit verloren o.g.v. art. 15 RWN. Verzoeker was toen nog minderjarig en verloor daarom eveneens de Nederlandse nationaliteit.

  ... tot burger van Nieuw-Zeeland, met behoud van zijn Nederlandse nationaliteit. [verzoeker] ... concludeert dat [verzoeker] het Nederlanderschap door geboorte heeft ontleend aan zijn moeder en ... een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, maakt het vorenstaande niet anders. Vast staat ...

 • Uitspraak Nº C/09/523324 / HA RK 16-608. Rechtbank Den Haag, 2017-11-24

  ... nationaliteit te verkrijgen zonder behoud van de Egyptische nationaliteit, waarna hij ... een Bewijs van verlening van het Nederlanderschap aan de man. - In 2015 werd aan de man een ... en uit de hiervoor vermelde verklaring blijkt dat hij vanaf die datum de Egyptische ...

 • Uitspraak Nº AWB - 14 _ 8414. Rechtbank Gelderland, 2015-08-06

  ... verweerder op 25 juni 2014 verzocht om met behoud van Wajong-uitkering buiten Nederland te mogen ...Ook uit de overgelegde verklaring van de huisarts van 16 december 2014 blijkt niet ... in dit verband gesteld dat zijn Nederlanderschap van rechtswege vervalt na een verblijf in Turkije ...

 • Besluit van 15 april 2002 tot uitvoering van de artikelen 21 en 23 van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap)

  ...Artikel 3. 1. Optieverklaringen, naturalisatieverzoeken en verklaringen van afstand van het Nederlanderschap worden in persoon afgelegd of ...Behoudens in de gevallen waarin toelating niet is vereist, verklaart hij op dezelfde ...

 • Cassatie van Hoge Raad, September 25, 2009

  Onverbindendheid landsverordening Aruba in zake toelating, uitzetting en verwijdering (Ltuv)? Juiste maatstaf aangelegd ter beoordeling van de vraag of art. 7 lid 3 Lutv onmiskenbaar onverbindend is. Art. 7 lid 3 Ltuv leidt niet tot doorkruising wettelijke vereisten voor naturalisatie. Art. 7 lid 3 Ltuv houdt geen regel van nationaliteitsrecht in en het daarin gemaakte onderscheid tussen...

  ...8 van de Rijkswet op het Nederlanderschap (hierna: RWN), alsmede voor personen met de ... (hierna ook: EVN), de Universele verklaring voor de rechten van de mens en de Rijkswet op het ..., in het licht van de wenselijkheid van het behoud van de unieke identiteit van de Arubaanse ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, October 05, 2011

  adoptie naar Nederlands recht van een meerderjarige- afgewezen. De Turkmeense adoptiebeslissing is voor erkenning vatbaar.

  ..., te erkennen en een daartoe strekkende verklaring voor recht ex artikel 1:26 Burgerlijk Wetboek ... 5, eerste lid (oud) RWN, wel het Nederlanderschap verkreeg als:. "-de buitenlandse adoptie in ... (hierna: EVRM) voortvloeiende recht op het behoud van identiteit en persoonlijke ontwikkeling van ...