verklaring van waardeloosheid

61 resultaten voor verklaring van waardeloosheid

 • Beoordeling vLex
 • Kort geding van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 10 augustus 2006

  Vordering tot verklaring van waardeloosheid. Een inschrijving is waardeloos indien deze rechtens zonder belang is. Onduidelijkheid in de koopovereenkomst omtrent de hoedanigheid van de koper maakt een inschrijving niet waardeloos. De vordering van de curator wordt afgewezen.

  ...[gedaagde] zal bevelen aan de curator een door haar ondertekende verklaring van waardeloosheid af te geven binnen twee dagen na betekening van dit ...

 • Uitspraak Nº C/10/499499 / HA ZA 16-370. Rechtbank Rotterdam, 2017-04-12

  ... van een notaris: aan de gemeente af te geven een schriftelijke verklaring van waardeloosheid van de inschrijving van de notariële verklaring/akte ...

 • Uitspraak Nº 200.167.346.01-t. Gerechtshof Den Haag, 2017-08-01

  ...] (en [naam 1] en [naam 2]) veroordeeld om aan de Staat een verklaring van waardeloosheid te geven die op grond van art. 3:28 en 3:29 BW in de ...

 • Uitspraak Nº 200.140.306_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-05-17

  ..., casu quo vanaf de schuur de openbare weg te bereiken".Deze verklaring is ingeschreven bij het kadaster. . -. d) Namens ... 3.1 onder (c) bedoelde inschrijving een verklaring van waardeloosheid af te geven ex artikel 3:28 BW, en [geïntimeerde 1] te veroordelen in de ...

 • Uitspraak Nº C/16/411688 / HA ZA 16-201. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-03-01

  ... dag voor de zitting heeft [gedaagde sub 2] alsnog de benodigde verklaring van waardeloosheid afgegeven aan [eiser] , waarna [eiser] de procedure ...

 • Uitspraak Nº C/09/546756 / HA ZA 18-99. Rechtbank Den Haag, 2020-04-15

  ... de Staat binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een verklaring van waardeloosheid te geven die ex artikelen 3:28 en 3:29 BW in de ...

 • Uitspraak Nº 200.250.850_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-04-16

  ... de mogelijkheid dat wanneer de in artikel 3:28 BW bedoelde verklaring van waardeloosheid door degenen te wier behoeve de inschrijving anders zou ...

 • Uitspraak Nº C/15/258178 / KG ZA 17-309. Rechtbank Noord-Holland, 2017-05-04

  ... de woning is komen te vervallen en dat de inschrijving van deze verklaring de bewaarder van het kadaster en de openbare registers machtigt en beveelt ... regeling gegeven zakelijk inhoudende dat een verklaring van waardeloosheid moet worden verstrekt dan wel de rechtbank een dergelijke verklaring kan ...

 • Uitspraak Nº C/10/484323 / HA ZA 15-941. Rechtbank Rotterdam, 2016-05-04

  ...Daarnaast heeft Woonbron gevorderd een verklaring inhoudende dat de inschrijving van het recht van ondererfpacht vanaf 1 ... vordering in conventie tot afgifte van een verklaring van waardeloosheid van de ondererfpacht ligt – mede gezien artikel 3:29 BW – dan voor ...

 • Uitspraak Nº C/10/493214 / HA ZA 16-76. Rechtbank Rotterdam, 2017-04-19

  ... geen overwaarde bleek te zijn, heeft (de advocaat van) PF een verklaring van waardeloosheid van het beslag afgegeven. . . . . ...

 • Uitspraak Nº C/01/315409 / HA ZA 16-771. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-09-06

  ... gerechtshof ’s‑Hertogenbosch het vonnis wat betreft de verklaringen voor recht, maar vernietigde het hof de veroordeling tot betaling van de ... heeft als een in wettige vorm opgemaakte verklaring van waardeloosheid als bedoeld in artikel 3:28 BW, met machtiging van de gemeente om dit ...

 • Uitspraak Nº C/03/273503 / KG ZA 20-22. Rechtbank Limburg, 2020-02-11

  ... van [naam bv 1] is overgegaan, dan wel om een beëdigde verklaring van een accountant – anders dan [naam accountants] – over te leggen ... en opgeheven te houden en ter zake een verklaring van waardeloosheid op te – doen – maken en in te doen schrijven in de Openbare Registers; ...

 • Uitspraak Nº C/03/276357 / KG ZA 20-125. Rechtbank Limburg, 2020-04-23

  ... b. de daarvoor vereiste verklaring van waardeloosheid onmiddellijk te doen inschrijven en het bewijs daarvan ...

 • Uitspraak Nº 516395 KG ZA 16-1424. Rechtbank Rotterdam, 2016-12-14

  ...3: 28 BW verplicht is, na gedaan verzoek, weigert de verklaring van waardeloosheid af te geven, kan hij door iedere onmiddellijk ...

 • Uitspraak Nº C/05/285673 / KZ ZA 15-190. Rechtbank Gelderland, 2015-07-16

  ... diens plaatsvervanger volmacht wordt gegeven de desbetreffende verklaring van waardeloosheid op te maken en ter inschrijving in de openbare ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 31 augustus 2012

  Er is sprake van verzet tegen een kort geding vonnis in Arnhem. De opposant beroept zich op relatieve onbevoegdheid van de rechtbank Arnhem. Dit wordt gehonoreerd. De voorzieningenrechter vernietigt het Arnhemse vonnis niet, maar verwijst naar Zutphen. De voorzieningenrechter Zutphen acht zich niet bevoegd om het Arnhemse vonnis te bekrachtigen of te vernietigen. Hij behandelt de zaak na...

  ... daaraan meewerkt door middel van het afgeven van een verklaring van waardeloosheid, wordt bevestigend beantwoord. Blijkens de ...

 • Uitspraak Nº 200.167.787/01 NOT en 200.168.718/01 NOT. Gerechtshof Amsterdam, 2016-07-19

  ... financiers onvoldoende geïnformeerd over het ontbreken van verklaringen van prijsstijgingen, het feit dat het ABC-transacties betrof en/of dat ... 9 heeft de oud-notaris uiteindelijk een akte verklaring van waardeloosheid gepasseerd. In dossier 7 heeft (in tegenstelling tot de dossiers 6 en 8) ...

 • Uitspraak Nº 200.214.216. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-02-13

  ... de woning binnen één dag na betekening van het arrest een verklaring van waardeloosheid ex artikel 3:28 BW af te geven en zal verklaren dat, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 30 mei 2012

  Clusterovereenkomst tussen tuinders met betrekking tot voorgenomen verkoop van samengevoegde kavels tuinland (reconstructieperceel). Mag een Clusterlid desondanks zijn kavel solitair verkopen? Tekst overeenkomst voldoende duidelijk. Stelplicht en bewijslast rust bij het Clusterlid dat een afwijkende interpretatie bepleit.

  ...Subsidiair vorderen Beekenkamp c.s. een verklaring voor recht dat [C] B.V. aansprakelijk is voor alle kosten en schade ... van het te wijzen vonnis, een schriftelijke verklaring van waardeloosheid van het beslag aan [C] B.V. af te geven en voor het geval de vereiste ...

 • Kadasterwet BES

  ... als bedoeld in het derde onderscheidenlijk vierde lid wordt een verklaring opgemaakt, die ten minste een specificatie bevat van de desbetreffende ...1. Ter inschrijving van een of meer verklaringen van waardeloosheid als bedoeld in artikel 28 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES, wordt ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 16 mei 2012

  Financiering woonhuis met drugsgeld? Vordering Ontvanger en Staat tot ongedaanmaking van hypothecaire inschrijving op woonhuis van veroordeelde drugshandelaar, die is gevestigd ten behoeve van diens broer. Schijnconstructie? Actio Pauliana? Nietige rechtshandeling wegens strijd met goede zeden? Bewijs voorshands geleverd.

  ... om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis een verklaring van waardeloosheid aan de Staat af te geven;. v. dan wel de inschrijving ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 29 december 2004

  Gemeente vordert van notaris een vergoeding van (proces)kosten die gemaakt zijn, omdat de notaris ten onrechte een registerverklaring in de registers van het kadaster heeft ingeschreven. In een procedure tussen de gemeente en de opdrachtgever is in een door het Hof bekrachtigde beslissing van de rechtbank de inschrijving van de verjaring waardeloos verklaard. Onrechtmatigheid aangenomen omdat...

  ... Middelburg (sectie en nummer), zoals aangegeven op een aan deze verklaring te hechten tekening;. 5. De verjaring werkt tegen de eigenaar/gerechtigde ...3:28 BW van (bewoners) afgifte van een verklaring van waardeloosheid van de inschrijving gevraagd; (bewoners) heeft dat bij brief van 7 ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 23 december 2010

  Staking executie vonnis, waarbij de kernvraag is of eiser uit hoofde van het vonnis van 7 september 2010 dwangsommen heeft verbeurd.

  ... van Ittaos ondertekend terugontvangen en op diezelfde dag een verklaring van waardeloosheid aangaande de akte van 15 september 2009 opgemaakt en ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 28 juni 2011

  Erfdienstbaarheid van uitzicht. Geen afstand van recht. Geen strijd met algemeen belang. Uitleg van de erfdienstbaarheid. Deskundigenonderzoek naar feitelijk zicht in de periode 1949-2009.

  ... erfdienstbaarheid waardeloos is, indien [ Geïntimeerden ] geen verklaring van waardeloosheid afgeven;. 3. [ Geïntimeerden ] te veroordelen tot ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 10 maart 2010

  Onrechtmatig beslag? Eigen schuld.

  ...Het oordeel over de verklaring voor recht dat [bedrijf 1] geen retentierecht toekwam, is daarbij ... aan te dringen bij het kadaster of door een verklaring van waardeloosheid" in te laten schrijven in het kadaster. Bovendien – zo betoogt Bouwfonds \xE2"...