verklaringsprocedure

156 resultaten voor verklaringsprocedure

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 13 maart 2013

  Derdenbeslag, verklaringsprocedure. Is vordering van eenmanszaak op echtgenote overgegaan op BV waarin deze eenmanszaak is ingebracht?

  ...1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De verdere beoordeling. 2.1. Deze zaak is een verklaringsprocedure in de zin van artikel 477a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Offshore heeft een bij vonnis d.d. 15 oktober 2007 van de rechtbank ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 5 april 2013

  Art. 81 lid 1 RO. Beslagrecht. Verklaringsprocedure op de voet van art. 477a Rv. Devolutieve werking hoger beroep.

  ...Conclusie inzake. [Eiser]. tegen. [Verweerster]. Inleiding. 1. Inzet van de onderhavige, op de voet van art. 477a Rv gevoerde verklaringsprocedure, is het door verweerster in cassatie, hierna: [verweerster], executoriaal gelegd derdenbeslag onder eiser tot cassatie, hierna: [eiser] of [eiser], ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 20 februari 2013

  Verklaringsprocedure ex art. 477 lid 2 Rv. De Ontvanger betwist derdenverklaringen die zijn gedaan. Tussenvonnis: gedaagde mag zich uitlaten over hoogte redelijke vergoeding ex 479a Rv. + bewijsopdracht de Ontvanger + de Ontvanger mag reageren op voorstel rechtbank m.b.t. redelijke vergoeding in de toekomst.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Holland, 12 juni 2013

  Verklaringsprocedure; pauliana; wetenschap van benadeling; positie derde-beslagene ten aanzien van tegenbewijs tegen bewijsvermoeden van wetenschap van benadeling Het instellen van een vordering tot verklaring voor recht dat de verpanding van een vordering rechtsgeldig is vernietigd is in de onderhavige verklaringsprocedure ex artikel 477a Rv niet mogelijk. VDB is immers in de...

  ...Tijdig instellen verklaringsprocedure. 4.4. Als meest verstrekkende verweer voert VDB aan dat de bevoegdheid van GAP om de door VDB afgelegde derdeverklaring te betwisten is vervallen, ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Holland, 12 juni 2013

  Verklaringsprocedure; pauliana; wetenschap van benadeling; positie derde-beslagene ten aanzien van tegenbewijs tegen bewijsvermoeden van wetenschap van benadeling Het instellen van een vordering tot verklaring voor recht dat de verpanding van een vordering rechtsgeldig is vernietigd is in de onderhavige verklaringsprocedure ex artikel 477a Rv niet mogelijk. FNI is immers in de...

  ...Tijdig instellen verklaringsprocedure. 4.4. Als meest verstrekkende verweer voert FNI aan dat de bevoegdheid van GAP om de door FNI afgelegde derdeverklaring te betwisten is vervallen, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22 januari 2013

  Derdenbeslag. Verklaringsprocedure. Beslag gelegd onder Stichting derdengelden van advocaat. Sprake van toekomstige vordering van derdebeslagene op Stichting die rechtstreeks voortvloeit uit bestaande rechtsverhouding. Parlementaire geschiedenis art. 475 Rv.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 18 april 2012

  Beslagzaak; derdenbeslag; verklaringsprocedure. Bij akte nader ingebrachte stukken; toelaatbaarheid daarvan.

  ... een buitengerechtelijke verklaring in de zin van artikel 476a Rv, heeft Independent Fruit Trade de procedure ingestoken als een verklaringsprocedure ex artikel 477a lid 1 Rv. Nadat Ox Fruit bij conclusie van antwoord alsnog een verklaring had afgelegd (namelijk dat zij niets is verschuldigd aan ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 6 april 2011

  Conservatoir derdenbeslag. Aanvang termijn voor instellen verklaringsprocedure ex. art. 477 a Rv. Bewijslastverdeling in een verklaringsprocedure op de voet van art. 477 a lid 2 Rv.

 • Cassatie van Hoge Raad, 13 juli 2012

  Verklaringsprocedure; art. 477a Rv. Procesrecht. Incidentele vordering tot oproeping geëxecuteerde. Gehoudenheid tot voorafgaande behandeling en beslissing? Maatstaf art. 209 lid 1 Rv. (HR 2 maart 2012, LJN BU8176, NJ 2012/158). Uitleg processtuk; appelgrieven aangevoerd?

  ...477a Rv. (verklaringsprocedure) tegen [eiseres] c.s. aanhangig gemaakt. (iii) In die procedure heeft de rechtbank Arnhem bij vonnis van 8 juli 2009, kort gezegd, de vorderingen van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 6 december 2011

  Verklaringsprocedure. Regel van gebondenheid.

  ...De vordering van het Productschap op de ouders van [geïntimeerde] bedroeg op dat moment € 164.399,74. 4.2 In de onderhavige verklaringsprocedure is de vraag aan de orde of de door [geïntimeerde] op 14 april 2009 afgelegde en bij conclusie van antwoord aangevulde verklaring ex artikel 476a van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 31 augustus 2010

  Derdenbeslag, verklaringsprocedure, ouderlijke boedelverdeling, vordering ter grootte van de legitieme.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 4 juli 2012

  Verklaringsprocedure. Stelplicht en bewijslast. Beslaglegger betwist primair dat derde-beslagene een verklaring in de zin van art. 476a Rv heeft afgelegd, subsidiair wordt de inhoud van die verklaring betwist. Derde-beslagene heeft rechtsgeldig een verklaring in die zin van art. 476a Rv afgelegd. Partijen worden in de gelegenheid gesteld zich nader over de vraagpunten van de rechtbank uit te...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 21 december 2011

  Het opnieuw opnieuw en op inhoudelijk dezelfde gronden in de onderhavige procedurde vorderien van de ook reeds in de verklaringsprocedure gevorderde veroordeling tot betaling is, tegen de achtergrond van de bestaande overlap tussen de vorderingen, stellingen en argumenten in de beide procedures, onverenigbaar met de aan de figuur van het gezag van gewijsde ten grondslag liggende beginselen,...

  ... van gerechtelijke verklaringen en het overleggen van stukken (deze procedure wordt hierna kortheidshalve aangeduid als “de verklaringsprocedure). Het hiervoor onder 2.8 geciteerde stuk “Notulen” is door [gedaagde] en VVU op 23 februari 2011 als productie overgelegd in de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 15 februari 2012

  Vervolg op LJN: BQ 1736. Verklaringsprocedure. Ontoereikende verklaring, derdebeslagene veroordeeld tot betaling van het bedraag waarvoor beslag is gelegd (art. 477a lid 1 Rv). Geen verplichting derdebeslagene inzage te geven in haar inkomens- en vermogenspositie.

  ...6. Zoals in het laatste tussenvonnis (in rechtsoverweging 11) al is overwogen mag in een verklaringsprocedure als de onderhavige, ondanks dat de bewijslast op de beslaglegger rust, van de derde-beslagene worden verlangd dat hij ter staving van zijn verklaring ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 22 februari 2012

  Verklaringsprocedure: o.b.v. art. 479a Rv vastgestelde vergoeding met afwijzing beroep op verrekening

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 21 september 2010

  Derdenbeslag; verklaringsprocedure. Vader van andere bestuurder zou slechts optreden als onbezoldigd adviseur van vennootschap. Voor werkzaamheden die gewoonlijk tegen betaling worden verricht is echter ten behoeve van schuldeiser een redelijke vergoeding verschuldigd. Art. 479a Rv.

  ... kort gezegd) tot het doen van gerechtelijke verklaring en tot betaling als bedoeld in artikel 477a lid 2 Rv (verder: de eerste verklaringsprocedure). (v) Bij vonnis van 17 juni 2009 van de rechtbank Amsterdam (verder: het vonnis van 17 juni 2009) is [vader] veroordeeld tot betaling van € ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 11 januari 2012

  Artt. 477a en 479a Rv. Vaststelling in een verklaringsprocedure van een "redelijke vergoeding" ex art. 479a Rv door de derde-beslagene aan de beslagdebiteur.

  ..., stelt de rechtbank vast dat zij de verklaring van Berkenrode slechts in die zin heeft betwist en dat het haar in deze verklaringsprocedure slechts gaat om de vaststelling van een redelijke vergoeding zoals bedoeld in artikel 479a Rv, waarop de subsidiaire vordering is gegrond. 10. Bij de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27 oktober 2009

  Devolutieve werking. Verklaringsprocedure.

  ...In beide gevallen heeft [X.] c.s. gevorderd dat [Z.] veroordeeld wordt in de kosten van deze verklaringsprocedure. 4.3 Bij conclusie van antwoord heeft [Z.] zijn eerder afgelegde verklaring inhoudelijk gewijzigd. Deze gewijzigde verklaring houdt kort gezegd in. - ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 3 maart 2004

  derdenbeslag onder boedel; beslaglegger vordert erkenning vordering geëxecuteerde; verhouding verklaringsprocedure ex artikel 477aRv en renvooiprocedure; vervaltermijn voor entameren verklaringsprocedure niet van toepassing.

  ...Naar het oordeel van de rechtbank heeft deze procedure in zoverre als een verklaringsprocedure (ex ar-tikel 477a Rv) te gelden, dat in deze procedure het standpunt van de Ontvanger neerkomt op een betwisting van de juistheid van de door de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 14 mei 2008

  verklaringsprocedure ex artikel 477a, lid 2 Rv

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 10 maart 2010

  Verklaringsprocedure 477a Rv. Na dagvaarding faillissement van partij ten laste waarvan beslag is gelegd. Geen belang. Geen vordering o.g.v. onrechtmatige daad.

  ...Fortis heeft daartoe het volgende aangevoerd:. 4.1 Art Expo heeft geen belang bij haar vordering. Het gaat hier om een verklaringsprocedure in de zin van artikel 477a Rv in verband met het onder Fortis gelegde beslag ten laste van Art&Lights. Als gevolg van het faillissement van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, 18 april 2012

  Verklaringsprocedure ex artikel 477a Rv De verklaring van Rabobank Velsen van 23 november 2004 is deugdelijk. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt immers niet in te zien hoe deze verklaring anders kan worden begrepen dan dat Rabobank Velsen per saldo niets aan Breetech verschuldigd is. Anders dan eiser heeft betoogd is daarbij niet van belang of Rabobank Velsen ten tijde van de...

  ...5.2. Evenmin is in geschil dat deze procedure een verklaringsprocedure betreft in de zin van artikel 477a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Een verklaringsprocedure is bedoeld om een derde-beslagene die in ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 13 februari 2009

  Invorderingszaak. Procesrecht; aan aanbod tot het leveren van tegenbewijs door getuigen mag niet de eis gesteld worden dat het gespecificeerd is; verklaringsprocedure als bedoeld in art. 477a lid 2 Rv.

  ...Dat wordt niet anders door de omstandigheid dat het hier gaat om een verklaringsprocedure als bedoeld in art. 477a lid 2 Rv. Weliswaar is de derde-beslagene gehouden zijn verklaring zoveel mogelijk te staven met gegevens en bescheiden ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 13 augustus 2008

  Vaststelling bedrag dat beslagene aan beslaglegger dient te voldoen ihkv verklaringsprocedure.

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 januari 2007

  Beslag- en executierecht. Invorderingszaak, verklaringsprocedure na executoriaal derdenbeslag uit hoofde van dwangbevel (art. 476a Rv.) over de vraag of ten tijde van de beslaglegging een al dan niet toekomstige vordering van de geëxecuteerde op de derde-beslagene bestond; giraal betalingsverkeer, rechtsverhouding tussen giro-instelling of bank en begunstigde rekeninghouder niet...

  ...tegen. Coöperatieve Groente- en Fruitveiling vereniging "De Kerseboom" B.A. Dit cassatieberoep betreft een verklaringsprocedure na een executoriaal derdenbeslag. Heeft de derde-beslagene met betrekking tot een heen en weer overgemaakt bedrag een schuld aan de geëxecuteerde? ...