verschoningsrecht verdachte

1075 resultaten voor verschoningsrecht verdachte

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 29 april 2010

  Verschoningsrecht advocaat; niet-ontvankelijkheid OM. Inmiddels oud-advocaat is (mede)verdachte. Ernstige, grootschalige en herhaaldelijke inbreuken op regelgeving die verschoningsrecht moet waarborgen. Niet-ontvankelijkheid OM enig passende sanctie.

  ...tegen:. naam : [verdachte],. geboren : [geboortedatum] 1960 te [geboorteplaats],. adres : ... van justitie heeft primair betoogd dat verdachte geen verschoningsrecht toekomt nu het niet gaat om gegevens die verdachte zijn toevertrouwd in ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 29 april 2010

  Verschoningsrecht advocaat; niet-ontvankelijkheid OM. Inmiddels oud-advocaat is (mede)verdachte. Ernstige, grootschalige en herhaaldelijke inbreuken op regelgeving die verschoningsrecht moet waarborgen. Niet-ontvankelijkheid OM enig passende sanctie.

  ...tegen:. naam : [verdachte],. geboren op : [geboortedatum - en plaats],. verblijvende : P.I. ... justitie heeft primair betoogd dat [medeverdachte] geen verschoningsrecht toekomt nu het niet gaat om gegevens die [medeverdachte] zijn toevertrouwd ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 4 juni 2013

  Bijgaand een arrest voor rechtspraak.nl waarvan de kop kan luiden: "Appellant heeft onrechtmatig gehandeld tegenover geïntimeerde door over haar geld te beschikken als ware hij de rechthebbende. Het feit dat appellant vanwege een hem als verdachte toekomend verschoningsrecht niet kan worden verplicht als getuige nadere tekst en uitleg te geven over een door hem gevoerd verweer neemt niet weg

  ... wordt vervolgd - vanwege het hem toekomende verschoningsrecht niet kan worden verplicht als getuige nadere tekst en uitleg te geven over ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, 23 november 2011

  Promis vonnis - Medeplegen inbraak waarbij tijdens de vlucht door verdachte geschoten is op politieagent. Beroep op verschoningsrecht door als getuige gehoorde medeverdachte.

  ...23 november 2011. in de strafzaak tegen. [naam verdachte],. geboren te [geboortegegevens verdachte],. wonend te [adresgegevens ... zijn verhoor door de raadsman, heeft beroepen op zijn verschoningsrecht. Door dit beroep op het verschoningsrecht is de verdediging de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 20 april 2010

  Art. 126aa jo. 218 Sv. Verschoningsrecht. Tapverbalen van gesprekken met advocaat. 1. Art. 126aa Sv en zeer uitzonderlijke omstandigheden. 2. Bevoegdheid zittingsrechter t.a.v. machtiging r-c tot ex art. 126aa Sv toevoeging van pv’s aan dossier. De HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BA5632 en HR LJN BH2678. Ad 1. Is bij de toepassing van art. 126aa Sv plaats voor zeer uitzonderlijke...

  ...[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1963, ten tijde van de ... dat de hiervoor bedoelde stukken in verband met het verschoningsrecht van de raadsman niet in het dossier hadden mogen worden gevoegd. Zij ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 30 januari 2009

  meerdere feiten, waaronder diefstallen, woninginbraken, mishandelingen, bedreigingen en vernielingen; Verschoningsrecht; verweer verworpen omdat de politie ten tijde van verhoor er nog niet mee bekend was dat de zoon van de getuige in de onderhavige zaak de verdachte was. Bij die stand van zaken kan niet worden gezegd dat de vader van verdachte op zijn verschoningsrecht had moeten worden gewezen.

  ...[verdachte],. geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],. wonende te [adres],. ... verklaard, terwijl hij voor zijn verhoor niet op zijn verschoningsrecht is gewezen. Volgens de raadsvrouw kan de verklaring van de vader om die ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 9 november 2009

  Onderzoek naar onder meer faillissementsfraude (Hoefijzer-onderzoek). Verdachte veroordeeld voor valsheid in geschrifte en oplichting. Geheimhoudersproblematiek. Medeverdachte is geheimhouder. Doorbreking verschoningsrecht. Onherstelbare ernstige vormverzuimen ten aanzien van geheimhoudersgesprekken, geheimhoudersstukken, tapgesprekken waaraan verdachte geheimhouder deelneemt en bij bank...

  ...tegen:. naam : [verdachte],. geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats],. adres : [adres],. ... waarvan hij zelf heeft geoordeeld dat ze niet onder zijn verschoningsrecht vallen. Het gaat voorts zowel om bescheiden die onder (mede)verdachten ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 30 augustus 2005

  1. Belemmeren verklaringsvrijheid ex art. 285a Sr. Verdachte (notaris) heeft de boekhouder van zijn kantoor, X, die was uitgenodigd voor een verhoor door de FIOD gezegd; "Je zegt maar dat het gesprek (met de FIOD) niet doorgaat; anders neem ik maatregelen en krijg je ontslag". In het licht van de totstandkomingsgeschiedenis van art. 285a (oud) Sr, inhoudende dat deze bepaling in het...

  ...[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1959, wonende te ...Hij wilde [betrokkene 1] slechts wijzen op zijn verschoningsrecht waarvan hij op basis van zijn geheimhoudingsplicht (..) volgens de ...

 • Wraking van Rechtbank 's-Gravenhage, 18 juli 2012

  Verzoek tot wraking van rechter-commissaris in strafzaken. Tijdens de behandeling vsn de strafzaak tegen verzoeker is de zaak teruggewezen naar de rechter-commisaris, onder meer om getuige [X] als getuige te horen. Tijdens diens getuigenverhoor heeft de getuige mondeling een wrakingsverzoek ingediend. Nadat de wrakingskamer had uitgesproken dat de getuige niet in zijn verzoek kon worden ontvangen

  ...-commissaris is ontstaan door getuige [X] het integrale verschoningsrecht, dat een verdachte toekomt, te ontzeggen. Dit integrale verschoningsrecht ...

 • Raadkamer van Rechtbank 's-Gravenhage, 3 april 2012

  Klaagschrift inbeslagneming medische stukken. Doorbreking verschoningsrecht arts. Verdachte, die terechtstaat voor moord, verzoekt toevoeging eigen medische stukken aan strafdossier. Strafkamer wijst het verzoek toe en legt de uitvoering bij de RC, die de stukken in beslag neemt. Hoewel de rechtbank tot voeging van de stukken heeft besloten en tegen die beslissing geen hoger beroep openstaat is...

  ... bij de beoordeling ten aanzien de doorbreking van het verschoningsrecht dezelfde criteria als de beklagrechter en zal met dezelfde ... de waarheid aan het licht komt, maar met name het recht dat elke verdachte heeft om zijn eigen verdediging in te richten, waarbij het hier ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 10 oktober 2011

  1. De verdachte heeft zich, al dan niet samen met een ander, schuldig gemaakt aan het zonder consent binnen Nederland brengen van meerdere wapens en munitie, het onbevoegd voorhanden hebben van een grote hoeveelheid wapens en munitie, alsmede aan het overdragen van wapens en munitie aan anderen, waaronder een automatisch wapen, terwijl hij van het verhandelen en ter beschikking stellen van wapens

  ... 's-Gravenhage van 14 februari 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:. [verdachte],. geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1961,. adres: ... de gesprekken niet vielen binnen de reikwijdte van het verschoningsrecht van de echtgenote van de verdachte. In dit licht bezien leidt een foutieve ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 oktober 2010

  Zaak Willem H. 1. Beroep op ontbreken van onpartijdigheid rechter, art. 6.1 EVRM. 2. Uitlatingen vz. van de Rb verenigbaar met art. 6.1-2 EVRM? 3. Uitsluiten getuigenverklaringen voor het bewijs. 4. (Afgeleid) verschoningsrecht? Uitsluiten getuigenverklaring van de secretaresse van de voormalige rm van de verdachte voor het bewijs. 5. Gebruik van brief rm voor het bewijs. 6. Bruikbaarheid...

  ... ten aanzien van het onder 4, 5 en 14 tenlastegelegde, en de verdachte, met vrijspraak van het onder 1 tenlastegelegde, ter zake van 2 ... verklaring van [O] valt onder het (afgeleide) verschoningsrecht van mr. Moszkowicz als de (toenmalige) raadsman van de verdachte. 5.3.3. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zwolle, 22 september 2011

  De rechtbank verwerpt een aantal verweren van de raadsman waaronder het niet wijzen op het verschoningsrecht bij het horen van een getuige en het horen van verdachte als getuige in plaats van het horen als verdachte. De rechtbank is van oordeel dat in casu de minderjarige verdachte ondubbelzinnig en vrijwillig afstand heeft gedaan van het recht op consultatie. De rechtbank verwijst daarbij naar...

  ...22 september 2011. in de strafzaak tegen. [verdachte],. geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats]. wonende te [adres]. 1 ... dat verdachte als getuige is gehoord en op geen enkel verschoningsrecht is gewezen. Ten tweede is verdachte ten onrechte als getuige gehoord ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 oktober 2008

  Verschoningsrecht arts. Aan het verschoningsrecht ligt ten grondslag dat het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het toevertrouwde om bijstand en advies tot de verschoningsgerechtigde moet kunnen wenden. Het verschoningsrecht van o.m. de arts is echter...

  ... afgeleid medisch beroepsgeheim en derhalve een afgeleid verschoningsrecht heeft. Namens de klaagster is tenslotte betoogd dat in het onderhavige ...De enkele omstandigheid dat een verschoningsgerechtigde als verdachte wordt aangemerkt, is niet toereikend om zijn verschoningsrecht te ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 5 juni 2012

  Door de raadsvrouw is een beroep op niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie gedaan aangezien niet zou zijn voldaan aan de verbaliseringsplicht nu geen proces-verbaal, dan wel journaal is opgemaakt van het gevoerde informele gesprek met de ouders van verdachte. Daarnaast zouden de ouders in dit informele gesprek niet aantoonbaar op hun recht van verschoning zijn gewezen. De rechtbank...

  ...Tegenspraak. VONNIS. in de zaak tegen:. [verdachte],. geboren te [plaats] (Colombia) op [1990],. verblijvende in PI ... met oud-politie-ambtenaar [verbalisant] niet op hun verschoningsrecht gewezen zijn. Anders dan de raadsvrouwe is de rechtbank echter van oordeel ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 januari 2005

  Verschoningsrecht ex art. 219 Sv van getuige-medeverdachte. 1. Ook indien ervan zou moeten worden uitgegaan dat het hof de getuige t.a.v. diens eerder als verdachte ter terechtzitting van het hof afgelegde verklaring "in feite de mogelijkheid heeft ontnomen om van zijn verschoningsrecht gebruik te maken", leidt dit niet tot nietigheid. 2. De opvatting dat een medeverdachte die als...

  ...[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975, ten tijde van de ...219 Sv toekomende verschoningsrecht. 3.2. Het proces-verbaal van de terechtzitting van het Hof van 29 augustus ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 19 mei 2009

  1. Verschoningsrecht. Klager is advocaat, tevens verdachte. 2. Onrechtmatige inbeslagname in België. 3. Aanwezigheid Deken. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BA5667 en LJN AD9162. Het oordeel van de Rb dat i.c. sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden die doorbreking van het verschoningsrecht rechtvaardigen, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is...

  ...1.2. De raadsman van verdachte heeft schriftelijk gereageerd op de conclusie van de Advocaat-Generaal. 2. ...Hij heeft zich ter zake beroepen op zijn verschoningsrecht ex artikel 218 Wetboek van Strafvordering. De rechter-commissaris heeft ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 22 september 2010

  Art. 312 Sr. en art. 2 onder A Ow. De rechtbank veroordeelt een 19-jarige verdachte ter zake van diefstal met geweldpleging en een poging tot invoer van cocaïne tot een gevangenisstraf van 3 jaren en 6 maanden, met aftrek van voorarrest (medeverdachte LJN 7957 en LJN 7954). 1. Anders dan door de verdediging is betoogd, acht de rechtbank de verklaring van [getuige 1] bruikbaar voor het bewijs. De...

  ...tegen:. naam : [verdachte],. geboren op : 2 juli 1991 te Nijmegen,. adres : [adres],. plaats : ... het afleggen van haar verklaring niet is gewezen op haar verschoningsrecht . De beoordeling. Anders dan door de verdediging is betoogd, acht de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 27 mei 2008

  Beklag. Verschoningsrecht apotheker. Het verschoningsrecht van de apotheker dient ter bescherming van de belangen van patiënten die zich zonder vrees dat hun persoonlijke gegevens worden geopenbaard in vertrouwen tot een apotheker moeten kunnen wenden. Dit verschoningsrecht is in zoverre niet absoluut dat zich zeer uitzonderlijke omstandigheden laten denken waarin het belang dat de waarheid aan...

  ... dat hem als apotheker en zaakvoerder van [klaagster 2] verschoningsrecht toekomt als bedoeld in artikel 218 Sv., ten aanzien van datgene waarvan de ...De rechtbank beschouwt het enkele feit dat klagers als verdachten worden aangemerkt niet als een zeer uitzonderlijke omstandigheid. Wel is ...

 • Wraking van Rechtbank 's-Gravenhage, 18 juli 2012

  Verzoek tot wraking van de rechter-commissaris in strafzaken door verzoeker die als getuige in een strafzaak wordt gehoord. Aan het wrakingsverzoek ligt in de eerste plaats ten grondslag dat verzoeker eerder in het voorbereidend onderzoek in de strafzaak als verdachte is gehoord. Hem komt dan ook, aldus de raadsman, een integraal verschoningsrecht toe. De tweede grondslag voor onderhavig verzoek...

  ...raadsman: mr. S.F.J. Smeets;. in de strafzaak tegen de verdachte [X], raadsman:. mr. R.D.A. van Boom. 1. De voorgeschiedenis en het ... en dat hij materieel, voor de toepassing van het verschoningsrecht, als verdachte dient te worden aangemerkt. Hem komt dan ook, aldus de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 maart 2013

  Art. 6.3 aanhef en onder d EVRM, (doen) horen getuige omtrent diens niet t.t.z. afgelegde, belastende verklaring. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR 29 januari 2013, LJN BX5539. Het middel dat klaagt over ’s Hofs oordeel dat de omstandigheid dat de als getuige gehoorde X zich bij de rechter steeds op zijn verschoningsrecht heeft beroepen niet meebrengt dat de verdediging niet in de...

  ...[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1987. 1. Geding in ... als getuige in de zaak tegen verdachte meermalen op zijn verschoningsrecht heeft beroepen niet meebrengt dat de verdediging niet in de gelegenheid is ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 27 januari 2011

  Wraking afgewezen. Verzoek van de verdediging tot het horen van getuige 1 werd door de strafkamer afgewezen. In het licht van de gegeven motivering kan uit het enkele gebruik van de woorden “niet zinvol” niet de subjectieve partijdigheid worden afgeleid. Getuige 1 is op 18 oktober 2010 gehoord; hij beriep zich op zijn verschoningsrecht als mede-verdachte; hij zei dat hij mogelijk bereid is een...

  ... door de rechters, behandeld de tegen verzoekers als verdachten aanhangig gemaakte strafzaken met de hierboven genoemde parketnummers. Bij ...Hij beriep zich toen op zijn verschoningsrecht en wel geclausuleerd. De advocaat van [naam getuige 1] heeft per brief ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 februari 2013

  Beklag, beslag, art. 552a Sv. Art. 88 Wet beroep in de individuele gezondheidszorg, art. 2:5 Awb, art. 96a.1 en 3, art. 98.1, art. 126nf en art. 218 Sv. Afgeleid verschoningsrecht Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ). Casus: OM vordert bij de IGZ de uitlevering ter inbeslagneming van het met het oog op de tuchtklacht jegens klager gevormde dossier. De IGZ heeft het gevorderde dossier aan het OM

  ... gebaseerde jurisprudentie die maken dat het (afgeleide) verschoningsrecht dient te wijken. meest subsidiair: er sprake is van schending van het ... van een al dan niet in een document vervatte verklaring van de verdachte in een strafzaak zijn recht om te zwijgen en daarmee zijn recht om ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 30 oktober 2007

  Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft het geval voor ogen dat de notaris zich tav de inbeslaggenomen voorwerpen op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan het belang dat de waarheid aan het licht komt moet prevaleren boven het...

  ... vermelde inbeslagneming in de strafzaak tegen de genoemde verdachten heeft zich het volgende voorgedaan. Op 11 januari 2006 heeft de Officier ...De klager heeft met een beroep op het hem toekomende verschoningsrecht geen toestemming gegeven tot de inbeslagneming van stukken. Tegen die ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 30 oktober 2007

  Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft het geval voor ogen dat de notaris zich tav de inbeslaggenomen voorwerpen op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan het belang dat de waarheid aan het licht komt moet prevaleren boven het...

  ... vermelde inbeslagneming in de strafzaak tegen de genoemde verdachten heeft zich het volgende voorgedaan. Op 11 januari 2006 heeft de Officier ...De klager heeft met een beroep op het hem toekomende verschoningsrecht geen toestemming gegeven tot de inbeslagneming van stukken. Tegen die ...