verschoonbare termijnoverschrijding awb

1702 resultaten voor verschoonbare termijnoverschrijding awb

 • Beoordeling vLex
 • Van kracht Algemene wet bestuursrecht
 • Cassatie van Hoge Raad, 17 maart 2006

  6:7 en 6:11 Awb. Verschoonbare termijnoverschrijding. Gemachtigde was op de hoogte gesteld van naheffingsaanslag.

  ... vervatte uitspraken van de Inspecteur wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. Belanghebbende is tegen die uitspraken in ... ingediend, is er naar het oordeel van het Hof sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding voor wat betreft de boetebeschikking. Het bezwaar ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 1 mei 2013

  Vrijstelling ex 19 WRO en omgevingsvergunning voor bouwen. Verschoonbare termijnoverschrijding, 1.5a en 1.5b Invoeringswet Wabo, 2.5 Wabo, 3.43 Awb, 6.11 Awb Het primaire besluit is, in strijd met artikelen 1.5a en 1.5b van de Invoeringswet Wabo niet voorbereid met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb maar met toepassing van de reguliere procedure. Dit

  ...-ontvankelijk verklaring achterwege indien sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 8 mei 2009

  Artikel 6:11 Awb. Verschoonbare termijnoverschrijding. Onjuiste mededeling over bezwaarmogelijkheden door Inspecteur.

  ... op 6 april 2001 - is ontvangen en geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 van de Algemene wet ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 25 januari 2007

  Art. 6:11 Awb; verschoonbare termijnoverschrijding. Onvoldoende grond voor afwijken van de terugwijsregel (HR 9 juni 2006, V-N 2006/33.7).

  ... 2006 het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. Na ambtshalve beoordeling heeft verweerder de aanslag verminderd tot een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 29 juli 2010

  Ontvankelijkheid van het bezwaar. Het Hof acht het niet aannemelijk dat belanghebbende twee aanslagbiljetten niet zou hebben ontvangen. Geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding in de zin van artikel 6:11 van de Awb.

  ... gedagtekend 23 oktober 2008, belanghebbende wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. 1.4. Bij in één geschrift vervatte ...Er is derhalve geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding in de zin van artikel 6:11 van de Awb. De bezwaren ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 3 maart 2010

  Verzet dwangbevel. Overgangsrecht Vierde Tranche Awb. Opposant in zijn verzet niet-ontvankelijk, nu verzet niet is ingesteld binnen de termijn van artikel 5:26 lid 3 Awb (oud) en er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding.

  ... zover [opposant] heeft willen stellen dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding verwerpt de rechtbank deze stelling. Op de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 23 juni 2010

  Bezwaar niet-ontvankelijkverklaard wegens niet verschoonbare termijnoverschrijding. Besluit is op de in de Awb voorgeschreven wijze bekend gemaakt.

  ... dat de door appellant aangevoerde redenen van termijnoverschrijding niet kunnen leiden tot het oordeel dat sprake is van een verschoonbare ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 15 september 2010

  Verzet tegen een dwangbevel van een bedrijfstakpensioenfonds. Eiseres vordert buitenwerkingstelling van het dwangbevel. Eiseres wordt niet ontvankelijk verklaard in haar vordering, nu het verzet niet is ingesteld binnen de in artikel 21 lid 5 Wet Bpf genoemde termijn. Geen verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 Awb. Uitvaardigen van een dwangbevel door een...

  ..., er analoog aan artikel 6:11 Awb, sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Ook dit standpunt gaat niet op. Nog daargelaten dat ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 29 februari 2008

  6:11 Awb; Aanslagbiljet meegenomen door Fiod? Verschoonbare termijnoverschrijding?

  ... aangevoerd waaruit zou kunnen volgen dat de termijnoverschrijding niet aan haar zou kunnen worden toegerekend.". 3.2. Voor zover de klachten ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 29 november 2011

  Bezwaar is door het College terecht niet-ontvankelijk verklaard. Geen grond voor het oordeel dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 van de Awb. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij geen kennis heeft kunnen nemen van de besluiten. Weliswaar blijkt uit de stukken dat [V.M.] en appellante een problematische relatie hadden, maar dit brengt...

  ... binnen de wettelijke termijn is ingediend en dat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is. 2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank ... grond worden gevonden voor het oordeel dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 van de Awb, reeds omdat ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 28 oktober 2009

  Eiser heeft indertijd zijn medewerking verleend aan publicatie van een artikel in de Universiteitskrant. In dit artikel wordt hij met voor- en achternaam genoemd. Het artikel bevindt zich op de website van de Rijksuniversiteit Groningen, verweerder, in het online archief van de Universiteitskrant. Eiser heeft verweerder op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verzocht zijn...

  ... 8 oktober 2008 heeft eiser zich uitgelaten over de termijnoverschrijding. Bij brief van 22 november 2008 heeft eiser de gronden van het beroep ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 17 maart 2003

  verschoonbare termijnoverschrijding wegens dwaling omtrent toepassing van art. 6:19 awb

  ... of verweerder op goede gronden eiser, wegens termijnoverschrijding, in zijn bezwaar niet-ontvankelijk heeft verklaard. De rechtbank ... binnengekomen en is van mening dat er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Verweerder stelt zich daarbij op het standpunt dat ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 22 juni 2010

  Hoorplicht geschonden. Uitkeringsspecificaties zijn aan te merken als besluit in de zin van de Awb. Bezwaar tegen de specificaties terecht niet ontvankelijk verklaard wegens niet verschoonbare termijnoverschrijding. Bezwaar tegen specificatie van augustus 2007 is tijdig. In de beschikbare gegevens geen aanknopingspunt gevonden voor het oordeel dat de berekening van de uitkering over de maand...

  ... tegen deze uitkeringsspecificaties gelet op de termijnoverschrijding niet-ontvankelijk zijn te achten. Hieruit volgt dat het Uwv, zij het op ... de Raad geen grond voor het oordeel dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 van de Awb. Het Uwv ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 28 december 2009

  Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar tegen het toekenningsbesluit. De Raad is van oordeel dat de brief gelet op de vorm, de inhoud en de strekking ervan, niet kan worden aangemerkt als bezwaarschrift tegen het toekenningsbesluit. Dit betekent dat appellante eerst bij brief van 9 november 2006 tegen het toekenningsbesluit van 5 maart 2004 bezwaar heeft gemaakt. De Raad stelt vast dat ten tijde van...

  ... het oordeel van de rechtbank niet anders en maakt de termijnoverschrijding evenmin verschoonbaar. De rechtbank is van oordeel dat het Uwv het bezwaar ... is geen grond gelegen voor het oordeel dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 van de Awb. Het Uwv ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 9 juni 2009

  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Als vaststaand feit kan worden aangenomen dat de termijn voor het maken van bezwaar is aangevangen op 29 december 2006. De laatste dag waarop een bezwaarschrift kon worden ingediend was 9 februari 2007. Aangezien appellante eerst bij brief van 23 maart 2007 tegen de besluiten van 28 december 2006 bezwaar heeft gemaakt stelt de Raad vast dat ten...

  ... geen grond gelegen voor het oordeel dat sprake was van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 van de Awb. Het College ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 december 2007

  Geen verschoonbare termijnoverschrijding Aan eiser zijn twee naheffingsaanslagen LB/PVV opgelegd. Partijen zijn het er over eens dat eiser buiten de termijn van artikel 6:7 Awb bezwaar heeft gemaakt. Eiser beroept zich op een verschoonbare termijnoverschrijding. De rechtbank overweegt dat een niet-ontvankelijkverklaring van een bezwaarschrift achterwege dient te blijvenindien redelijkerwijs...

  ...3.1. In geschil is de vraag of er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. 3.2. Eiser beantwoordt deze vraag bevestigend. ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 13 juli 2010

  Niet-ontvankelijkverklaring beroep. Het besluit is verzonden naar het op dat moment bij de Svb bekende adres. De Raad is van oordeel dat het besluit op die dag in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3:41 van de Awb bekend is gemaakt. Van een geloofwaardige ontkenning van de ontvangst van het besluit van 7 maart 2007 kan naar het oordeel van de Raad niet worden gesproken, nu appellant naar

  ... grond worden gevonden voor het oordeel dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 van de Awb. 4.6. De Raad ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 22 juni 2010

  Niet-verschoonbare termijnoverschrijding indienen bezwaarschrift. Het telefonisch maken van bezwaar op grond van de Awb is niet mogelijk. Overigens merkt de Raad, ten overvloede, nog op dat door appellant niet aannemelijk is gemaakt dat hij tijdens de bezwaartermijn telefonisch bezwaar heeft gemaakt tegen het herzieningsbesluit. In de notitie van een op 19 februari 2008 gevoerd telefoongesprek...

  ... 2008 te laat is ingediend, terwijl geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Dat appellant is afgegaan op een onjuist advies met ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Groningen, 30 oktober 2009

  Vreemdelingenbewaring / meldplicht/ vrijheidsbeperkende maatregel in de zin van artikel 56, eerste lid, Vw 2000 / beroep tegen het voortduren van de vrijheidsbeperkende maatregel. Het beroep gericht tegen de meldplicht op grond van artikel 54, eerste lid, aanhef en onder f, Vw 2000, is niet-ontvankelijk. Verweerder zal het beroep als bezwaar in behandeling dienen te nemen. Het beroepschrift is...

  ...Niet is gebleken van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 Awb. Eiser werd immers ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 15 december 2009

  Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar appellant. Uitspraak 08/448: Gelet op hetgeen is overwogen kan als vaststaand worden aangenomen dat de termijn voor het maken van bezwaar is aangevangen op 6 december 2007. De laatste dag waarop een bezwaarschrift kon worden ingediend was 16 januari 2008. Aangezien appellant eerst bij brief van 21 februari 2008 tegen het besluit van 5 december 2007 bezwaar...

  ... geen grond gelegen voor het oordeel dat sprake was van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 van de Awb. Het College ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 9 juli 2009

  Intrekking toeslag ingevolge de Toeslagenwet per 1 juli 2003. Ingevolge artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift zes weken. Evenals de rechtbank is de Raad van oordeel dat niet eerder dan op 8 december 2003 door de toenmalige gemachtigde, weliswaar onder verwijzing naar een - niet bijgevoegde - brief van appellant van 2 november 2003, een...

  ... ziet de rechtbank echter geen aanleiding om de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten. Ziekte van eiser dan wel zijn gemachtigde geldt ... beroep dan ook niet-ontvankelijk verklaren wegens een niet verschoonbare termijnoverschrijding.”. 3. In hoger beroep is namens appellant ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 20 oktober 2009

  Intrekking herziening en terugvordering bijstandsuitkering i.v.m. het ontvangen van een weduwenpensioen. Van deze inkomsten heeft appellante het College geen melding gemaakt. Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. Op grond van artikel 6:8, eerste lid, van de Awb vangt de termijn aan met ingang van de

  ... de bezwaren van appellante tegen dit besluit wegens niet verschoonbare termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. 2. Bij de aangevallen ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 31 januari 2006

  advies bezwarencommissie is geen besluit ex artikel 1:3, eerste lid, Awb; rechtbank niet bevoegd; beroep tegen beslissing op bezwaar wegens niet verschoonbare termijnoverschrijding niet-ontvankelijk

  ... van feiten of omstandigheden op grond waarvan de termijnoverschrijding verschoonbaar moet worden geacht. Het beroep tegen het besluit van 14 juni ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 april 2005

  4.2.2. Gesteld noch gebleken is dat belanghebbende de aanslag niet eerder aan de gemachtigde had kunnen zenden. Belanghebbende heeft wel aangevoerd dat de ervaring leert dat het enkele weken kan duren voordat een dergelijk poststuk op Curaçao wordt bezorgd vanwege de doorgaans slechte verwerking van de post naar en op Curaçao. Belanghebbende heeft echter niet gesteld dat de aanslag in het...

  ... 2003 bij de Inspecteur is ingediend en dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding in de zin van artikel 6:11 van de Awb. Hij stelt ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 april 2006

  Eiseres heeft bezwaar gemaakt tegen de voldoening op aangifte van omzetbelasting. Zij heeft verweerder verzocht de omzetbelasting, die zij aanvankelijk niet als verrekenbare voorbelasting in aanmerking heeft genomen, alsnog in aanmerking te nemen. Het bezwaar is gelet op artikel 6:9, eerste lid, van de Awb niet tijdig ingediend. Geen verschoonbare termijnoverschrijding. De beslissing van het Hof...

  ... op grond waarvan tot verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding geconcludeerd kan worden. 4.5. Anders dan eiseres meent heeft de ...