vervanging curator

372 resultaten voor vervanging curator

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, 29 november 2011

  Minderjarige verzoekt vervanging bijzondere curator; niet-ontvankelijk verklaard op grond van wilsonbekwaamheid minderjarige; rechtbank acht na ambtshalve beoordeling evenmin gronden aanwezig voor vervanging bijzondere curator.

  ...mr. W.E. Schoufs, advocaat, in haar hoedanigheid van bijzondere curator over [de minderjarige], als. zodanig benoemd bij beschikking van deze ... 24 mei 2011, heeft [de minderjarige] een verzoek ingediend tot vervanging van de bijzondere curator. Bij brief van 8 juli 2011 heeft [de ...

 • Wraking van Rechtbank 's-Gravenhage, 7 mei 2012

  Verzoek tot wraking van kantonrechter door curator. De kantonrechter heeft volgens de curator laten merken dat hij het curatorschap in twijfel trok, omdat hij vond dat de curator geen gezag heeft over de curandus. De wrakingskamer is van oordeel dat de kantonrechter die dient te beslissen op een verzoek tot vervanging van een curator, de vrijheid heeft kritische vragen te stellen en opmerkingen...

  ...1. [curandus],. curandus,. wonende te [woonplaats],. 2. [curator],. curator,. wonende te [woonplaats],. strekkende tot wraking van:. Mr. ... dat de kantonrechter die dient te beslissen op een verzoek tot vervanging van een curator, de vrijheid heeft kritische vragen te stellen en ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 12 januari 2010

  Hof bevoegd te beslissen op verzoek tot vervanging bijzondere curator wanneer hoofdzaak bij hof aanhangig is.

  ...J. Burema,. advocaat te Almere,. in de hoedanigheid van bijzonder curator over. [het kind], geboren op [geboortedatum],. hierna ook te noemen: de ...5. Het hof is van oordeel dat vervanging van de eerder door de rechtbank benoemde bijzondere curator, nu het om een ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 29 september 2010

  Vervanging tijdens procedure. Vordering ten onrechte niet door curator ingesteld maar door de directeur van de failliete vennootschap.

  ...Nu E.S. Supply slechts door haar curator in rechte kan worden vertegenwoordigd en er bovendien slechts rechtsgeldig ...Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorziet niet in vervanging, gedurende het geding, van een procespartij in een geval als het ...

 • Wraking van Rechtbank 's-Gravenhage, 11 november 2011

  Mondeling verzoek tot wraking van meervoudige kamer (familie- en jeugdrecht). Op 5 oktober 2011 heeft de behandeling plaatsgevonden van het verzoekschrift van de Raad van de Kinderbeschemring om de ouders van verzoeker te ontheffen dan wel gedwongen te ontheffen van het ouderlijk gezag over verzoeker. Op 4 oktober 2011 heeft de bijzonder curator van verzoeker de rechtbank verzocht - conform de...

  ...Op 8 juni 2011 heeft de rechtbank mr. [bijzonder curator] als bijzonder curator van verzoeker benoemd. Bij faxbericht van 4 oktober ... heeft benoemd en - eveneens op goede gronden - het verzoek tot vervanging van mr. [bijzonder curator] heeft afgewezen. De meervoudige kamer heeft er ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 27 november 2003

  Verzoek tot vervanging van rechter-commissaris in faillisement. Verzoek tot ontslag van curator in faillisement en het opheffen van de inbewaringsstelling ex artikel 87 Faillissementswet. De rechtbank verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot vervanging van de rechter-commissaris. De overige verzoeken worden op een later tijdstip behandeld.

  ...mr. M.J. ELLENBROEK, in haar hoedanigheid van curator in het faillissement van. De Apeldoornsche Caravan en Trailerfabriek ... eerste het namens [verzoeker] ingediende verzoek strekkende tot vervanging van de rechter-commissaris worden behandeld. 3.2. [verzoeker] kan in dat ...

 • Uitspraak Nº 514539 / HA RK 16-995. Rechtbank Rotterdam, 2016-12-14

  ... mr. S.A. Hattink tot curator. Deze procedure draagt als kenmerk/insolventienummer. C/10/16/30 F. ... in deze, dat geen enkele klacht zal resulteren in de vervanging van de curator, zal ik om een objectieve behandeling van mijn klachten te ...

 • Uitspraak Nº 527798 / HA RK 17-459. Rechtbank Rotterdam, 2017-07-04

  ...C. van den Bergh tot curator. De faillissementsprocedures dragen als kenmerken C/10/16/383-384 F. . ... het faillissement afwikkelt, dan moet hij zorgdragen voor vervanging van de curator. De rechter-commissaris is niet voornemens om de curator te ...

 • Uitspraak Nº 200.130.488/01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-06-30

  ... mr. L.Y. Pawlikowski,. . in haar hoedanigheid van curator in het faillissement van de vrouw,. kantoorhoudende te [kantoorplaats] ...De curator is op 18 augustus 2015 als zodanig aangesteld, ter vervanging van de eerder benoemde curator, de heer Brekelmans. Uit de antwoordakte ...

 • Besluit van 29 januari 2014, houdende regels ter waarborging van de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren (Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren)

  ...Mede naar aanleiding van de consultatie is toegevoegd dat waarborgen worden gesteld aan de vervanging bij ziekte of uitval van de curator (onderdeel e). De curator dient voor dergelijke gevallen een achtervang te regelen. Indien er meerdere personen ...

 • Uitspraak Nº HD 200.127.122_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-09-29

  ... mr. Pieter Rudolf Dekker in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van W&D Uitzendbureau B.V., . . ... na het ongeval op zoek is gegaan naar een nieuwe directeur ter vervanging van zichzelf (wat de curator betwist), dat geen reëel vooruitzicht is dat ...

 • Uitspraak Nº 200.214.915. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-12-05

  ... wonende te Apeldoorn,. verder te noemen: bijzondere curator Bolijn. . . . . . . 1 Het geding in eerste ... is voor zover het betreft de afwijzing van haar verzoek tot vervanging van de bijzondere curator, het gelastte DNA-onderzoek en het bevel tot ...

 • Uitspraak Nº C/09/510866 / HA ZA 16-563. Rechtbank Den Haag, 2016-09-21

  ... in de zaak van. . . . . mr. [de curator]. . in hoedanigheid van curator in het faillissement van de ... (Fw) overgaat tot ontslag van de curator en tot vervanging door een andere faillissementscurator wiens of wier kantoor niet in het ...

 • Uitspraak Nº 5529611 / MC EXPL 16-13312. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-04-12

  ... . MARCO JOHAN GUIT Q.Q. , in hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten venootschap met beperkte ...De waterpomp bleek defect en niet reparabel. De kosten van vervanging zouden een bedrag van € 20.000,00 bedragen. [bedrijfsnaam 1] B.V. ...

 • Uitspraak Nº 200.175.128/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-03-29

  ... wegens een geestelijke stoornis, met benoeming van de vader tot curator. 2.3.Bij beschikking van de rechtbank Noord‑Holland van 15 januari 2015 ... hoger beroep is gebleken dat de vader geen bezwaar heeft tegen vervanging van de ondercuratelestelling van de betrokkene door een ...

 • Uitspraak Nº 200.160.067/01. Gerechtshof Amsterdam, 2015-08-18

  ...Van mr. M. Bootsma, de bijzondere curator van [het kind] , heeft het hof op 9 april 2015 een processtuk ontvangen. ... verzoek van de vrouw alsnog af te wijzen, al dan niet na vervanging van de huidige bijzondere curator, met veroordeling van de vrouw in de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 5 maart 2013

  opschorting; kosten veroordeling deskundigenbericht.

  ...in de zaak van. E.J.M. Stals in haar hoedanigheid van curator in het faillissement van. Zonneranda Nederland B.V.,. kantoorhoudende te ... in de dakconstructie worden opgenomen en de kosten voor vervanging van het geplaatste glas door het overeengekomen glas. [geïntimeerde] ...

 • Uitspraak Nº 200.187.307/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-06-08

  ... voor de periode van 11 februari 2016 tot 11 juli 2016;-de vervanging van de gecertificeerde instelling;-de benoeming van een bijzondere ... af te wijzen en over te gaan tot benoeming van een bijzondere curator ex artikel 1:250 BW. 3. De gecertificeerde instelling verweert zich ...

 • Uitspraak Nº 10/604009-09. Rechtbank Rotterdam, 2016-01-29

  ...Uit de aangifte van de curator tegen medeverdachte [medeverdachte 7] blijkt dat de curator allonge II op ... deze allonge II heeft de curator besloten om in te stemmen met vervanging van de beherend vennoot, zijnde de failliete [rechtspersoon 5] B.V. door ...

 • Uitspraak Nº C-09-519323-HA ZA 16-1132. Rechtbank Den Haag, 2018-05-02

  ... gevestigd te Oosterhout, . in haar hoedanigheid van curator van de heer [X] , . eiseres, . advocaat mr. R.A.J. Zomer te ... 2009 verzoek ik u voorts de uitgaven voor nieuwe aankopen en vervangingen/aanpassingen in en rond de woning van minder dan € 1.000,-- in overleg ...

 • Uitspraak Nº 200.247.937/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-05-28

  ... - [Z] ;. - [A] (hierna te noemen: [A] , dan wel: de curator). . . . . . . . 1 Het verloop van het geding in ... heeft ter zitting in hoger beroep toegelicht dat hij tot vervanging van de sloten is overgegaan nadat hij bij een van zijn bezoeken had ...

 • Uitspraak Nº 200.244.730. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-12-06

  ... de moeder tot wijziging van de GI en benoeming van een bijzondere curator voor de kinderen, is afgewezen. . . . . 3.6. De ... Deze grief faalt. Met betrekking tot het verzoek tot vervanging van de GI staat geen ander rechtsmiddel open dan cassatie in het belang ...

 • Uitspraak Nº 200.158.810. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-10-27

  ... Glassolutions vervolgens aansprakelijk gesteld en kosteloze vervanging van de glasplaten en een vergoeding voor de in- en uitbouw geëist. ... . . 3.10. Bij brief van 28 mei 2013 heeft de curator van Unispace Project laten weten dat Unispace Project geen werkzaamheden ...

 • Uitspraak Nº 200.087.696_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-03-08

  ...Spreksel, in zijn hoedanigheid van curator van International Car Im-Export B.V.),kantoorhoudende te ... beraad – op 17 november 2015 de zaak heeft overgenomen;- de vervanging van de advocaat van appellant door mr. Spreksel op 15 december 2015;- de ...

 • Uitspraak Nº 200.208.488/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-05-10

  ... - [bijzondere curator] , . . in haar hoedanigheid van bijzondere curator over de na ... het gezag aan de gecertificeerde instelling, voor zover het de vervanging van de toestemming van de minderjarige voor medische behandeling betreft, ...