Vervoersovereenkomst

743 resultaten voor Vervoersovereenkomst

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, April 09, 2013

  Internationaal privaatrecht. Bevoegdheidsincident. Rechtsmacht. Forumkeuzebeding. Verwijzing in Booking Note naar forumkeuze in algemene voorwaarden van vervoersovereenkomst. Vereiste van schriftelijke overeenkomst van artikel 23 EEX-Verordening. Niet vereist is dat overeenkomst is ondertekend. Geen 'subject to signature'-voorbehoud.

  ...tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen onder de tussen partijen gesloten vervoersovereenkomst en gehouden is de als gevolg daarvan ontstane schade, op te maken bij staat, aan Sevenstar c.s. te vergoeden, te vermeerderen met rente en kosten. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, July 24, 2012

  Vervoersovereenkomst, wanprestatie. Stelplicht. Art. 6:89 BW.

  ...In de toelichting op die grieven stelt [appellant] dat Agrimove c.s. toerekenbaar zijn te kort geschoten in de nakoming van de vervoersovereenkomst door niet alle goederen af te leveren op het overeengekomen adres in Australië. [appellant] stelt dat in Nederland in overleg met Agrimove c.s. de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, July 31, 2012

  Vervoersovereenkomst. Binnenlands wegvervoer. Schade aan combine. Overmacht? Bevrijdende omstandigheden?

  ...Daarbij heeft [geïntimeerden] geen bijzondere instructies gegeven. Op deze vervoersovereenkomst zijn de Algemene Vervoercondities 2012 (AVC 2012) van toepassing. 1.4. Op 10 juni 2008 heeft [chauffeur], chauffeur bij [appellante], de combine bij ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, September 26, 2012

  Vordering tot betaling uit hoofde van vervoersovereenkomst. Gedaagde vordert schadevergoeding omdat onjuiste laadgegevens zijn verstrekt.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Den Haag, March 27, 2013

  Ladingen koper bij vervoer ontvreemd. De ladingen koper zijn opgehaald maar niet afgeleverd. De vraag of tussen eiser en gedaagde een sprake is van een expeditie- of vervoersovereenkomst moet o.b.v. de Rome-I verordening naar Nederlands recht worden beoordeeld. In dit geval geen expeditie- maar een vervoersovereenkomst dus is het CMR-verdrag van toepassing. O.g.v. artikel 31 lid 1 aanhef en onder

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, December 19, 2012

  Internationaal zeevervoer waarbij het schip onderweg strandt. Aansprakelijkheid van de rederij. Vraag welk recht van toepassing is op de vervoersovereenkomst onder cognossement. Aansprakelijkheid onder Hague-Visby Rules. Voorshands bewijsvermoeden dat de rederij niet heeft voldaan aan haar zorgplicht betreffende de zeewaardigheid van het schip. Rederij wordt in de gelegenheid gesteld om...

  ...De BoL bevat geen rechtskeuze, zodat op grond van art. 4 EVO het recht dat het nauwst met de vervoersovereenkomst onder cognossement verbonden is van toepassing is. Dit is naar vaste rechtspraak het recht van de laadhaven, dus Marokkaans recht. Marokko is partij ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, May 29, 2013

  Het GVB is niet aansprakelijk voor de schade van een scholier die onder de metro is geraakt. Uit de camerabeelden blijkt dat de bestuurder het ongeval niet kon voorkomen. Geen gevaarzetting: het gevaar dat de rand van het perron en een rijdende metro opleveren is evident voor passagiers op het perron, daarom is de lijn op het perron voldoende waarschuwing. Niet is gebleken dat verdergaande...

  ... daad in de vorm van een fout van de bestuurder, een onrechtmatige daad door gevaarzetting, aansprakelijkheid op grond van de vervoersovereenkomst en (door analoge toepassing) aansprakelijkheid op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet 1994 (WVW). Met betrekking tot de bewijslast neemt [B] het ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, March 24, 2010

  Opzegging van vervoersovereenkomst inzake gehandicaptenvervoer. Vraag of de opzegging schadeplichtig is. Handelen tijdens de aanbesteding. Grossmann-arrest.

  ...Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is de rit- en routeplanning en de daarbij horende administratie. 2.2. De laatste vervoersovereenkomst is Taxicentrale aangegaan op 31 mei 2001 met een rechtsvoorgangster van Talant, de Stichting Heechhout/Kaai, en luidt voor zover van belang:. ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Noord-Holland, Sector kanton, May 07, 2013

  Verzoek om zaken aan te houden totdat de Hoge Raad in zeven cassatieprocedures uitspraak heeft gedaan niet gehonoreerd. Verzoek van passagiers om compensatie wordt afgewezen, nu zij - nadat Transavia heeft weersproken dat een vervoersovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen - hebben nagelaten om een bevestigde boeking dan wel een ander bewijs dat de boeking is aanvaard of geregistreerd...

  ...Transavia betwist voorts dat tussen de passagiers en Transavia een vervoersovereenkomst tot stand is gekomen bij gebreke waarvan de passagiers niet ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vordering. Zij heeft voorts – kort ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, April 19, 2011

  Vervoersovereenkomst. Schade aan verladen goederen. Uitleg bepaling in raamovereenkomst tegen de achtergrond van artikel 8:1105 BW

  ...A] als verlader, luidt, voor zover hier van belang:. “(..) “partijen”,. Overwegende:. - dat partijen met elkaar een vervoersovereenkomst wensen aan te gaan;. - dat op deze overeenkomst van toepassing zijn het Burgerlijk Wetboek (Nederlands Recht) en de Algemene Vervoerscondities 1983 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, December 12, 2007

  Vervoersovereenkomst.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, January 12, 2005

  Schade na verkeersongeval. Vervoersovereenkomst; CMR.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, February 08, 2012

  Curator vordert nakoming van de vaststellingsovereenkomst. Bewijsopdracht curator voor het bestaan van de vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW in verband met de verjaringstermijn van vijf jaar, in plaats van de verkorte verjaringstermijn van artikel 8:1711 BW die geldt voor een vervoersovereenkomst.

  ...De vordering van de curator ziet daarom op betaling van een geldbedrag voortvloeiende uit vervoersovereenkomsten zodat de verjaringstermijn van artikel 8:1711 BW van toepassing is. Deze termijn is, na de laatste stuitingsbrief van de curator, reeds lang ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, June 15, 2010

  Vervoersovereenkomst. Forumkeuzebeding. Het is niet komen vast te staan dat de door de tussenpersoon verzonden “fixture” voldoet aan het bepaalde in art. 23 lid 1 sub c van de EEX-Verordening.

  ...(iv) Bij brief van 19 september 2005 heeft [X] aan Panspain ter zake van de onderhavige vervoersovereenkomst een eerste Booking Note, gedateerd op 9 september 2005, toege¬zonden. Op of omstreeks 24 september 2005 heeft [X] aan Panspain een tweede versie van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, March 28, 2012

  Vervoersovereenkomst, goederen nog niet in ontvangst genomen bij verplaatsing op terrein belader zonder afgifte documenten

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, March 21, 2012

  Kort geding. Geschil draait om vraag of er voor een student die met de trein wil reizen in de zogenaamde vrij reizen periode een verplichting bestaat tot het in- en uitchecken met zijn (persoonlijke) OV-chipkaart (althans dat alleen aldus een geldig elektronisch vervoersbewijs wordt verkregen) en zo ja, of deze verplichting in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Voldoende...

  ...Deze AVR-NS geven nader vorm aan de privaatrechtelijke vervoersovereenkomst (artikel 8:100 BW) die steeds ontstaat als een reiziger een treinreis onderneemt via NS. Op basis van voornoemde contractuele grondslag tot het in- ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, April 27, 2005

  Vraag of er een vervoersovereenkomst tot stand is gekomen.

  ...In de eerste plaats verwijt zij Zwijnenburg dat deze in de avond van 9 maart 2004 de vervoersovereenkomst zonder een redelijke opzegtermijn heeft opgezegd. In de tweede plaats verwijt zij Zwijnenburg dat deze het vervoer in de periode van 28 februari tot ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, September 20, 2006

  Vervoersovereenkomst; sprake van voorraadverschillen; de door de vervoerder gegeven garantie gaat vóór de in de algemene voorwaarden opgenomen exoneratieclausule; vordering in reconventie wordt afgewezen nu opdrachtgever te laat heeft geklaagd.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, December 16, 2009

  De vervoersovereenkomst is een obligatoire, wederkerige overeenkomst, die op grond van art. 6:248 lid 1 BW ook die rechtsgevolgen heeft die uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. Een van die eisen is de loyaliteitsverplichting die onder meer inhoudt dat de ene partij die gedragingen verricht die de andere partij in staat stelt het door deze verwachte nut van de overeenkomst te

  ...Zij heeft een vervoersovereenkomst met de Provincie gesloten. Betuwe Express heeft het regiotaxivervoer uitbesteed aan haar zusteronderneming DETO, die op haar beurt twee ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, January 21, 2009

  Vervoerdersaansprakelijkheid. Het beroep van de vervoerder(s) op vervoerdersovermacht slaagt niet. Evenmin is komen vast te staan dat de goederen zijn verloren gegaan door opzet of daarmee gelijk te stellen schuld. De vervoerder is daarom aansprakelijk voor het verlies van de goederen tot niet meer dan de in artikel 23 CMR genoemde limieten. Beroep op artikel 36 CMR ter uitsluiting van...

  ...4.9. Wanneer het verlies van de goederen volgens de toepasselijke wet kan leiden tot een vordering die niet op de vervoersovereenkomst is gegrond, kan de vervoerder zich ingevolge artikel 28 lid 1 CMR beroepen op de bepalingen van de CMR die zijn aansprakelijkheid uitsluiten of de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, April 14, 2010

  Vordering tot betaling van facturen voor vervoerswerkzaamheden. Cognossement moet worden onderscheiden van vervoersovereenkomst (art. 8:916 en 917 BW). Tussen wie is overeenkomst tot stand gekomen? Bewijsopdracht.

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, July 23, 2012

  Praktiker Services vordert in een procedure in Duitsland van eiseres na beëindiging van vervoersovereenkomst de afgifte van 692 BC-containers en stelt dat eiseres een bedrag van € 207.600,-- aan Praktiker Services dient te voldoen indien de containers niet worden afgeleverd. Eiseres, die 1202 BC-containers teveel bij gedaagde heeft gelost, heeft gedaagde verzocht de 1202 teveel geleverde...

  ...1.2. Eiseres heeft in april 2009 een vervoersovereenkomst gesloten met Praktiker Services GmbH (hierna: Praktiker Services), onderdeel van het Duitse concern Praktiker en [..] (hierna: Praktiker-concern), ...

 • Kort geding van Rechtbank Haarlem, August 29, 2008

  Partijen hebben een vervoersovereenkomst gesloten voor het seizoen 2007 tot en met 2009. ATC heeft facturen uitstaan die door de Gemeente Zeevang onbetaald zijn gelaten om dat ze niet conform de overeenkomst zijn opgesteld. ATC heeft vervolgens de nakoming opgeschort. De gemeente vordert nakoming, ATC betaling. De vordering van de gemeente wordt toegewezen, die van ATC afgewezen. De...

  ...Algemeen. 5.2. ATC voert aan dat zij gerechtigd is de vervoersovereenkomst op te schorten nu de Gemeente Zeevang een bedrag van EUR 20.499,86 aan facturen onbetaald heeft gelaten. ATC stelt naar maatstaven van redelijkheid ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, June 04, 2004

  Vervoersrecht; Of sprake is van een expeditie- of een vervoersovereenkomst tussen partijen hangt in geval van kennelijke onduidelijkheid omtrent de inhoud van de overeenkomst af van de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs over en weer aan de gebruikte termen en meer in het algemeen aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en hetgeen zij met...

  ...3. Tiemex heeft op 15 januari 2004 met betrekking tot voornoemde lading een vervoersovereenkomst gesloten met Van Maris Transport B.V. te Helmond, hierna te noemen Van Maris. Overeengekomen is dat de lading op vrijdag 16 januari 2004 bij Axthelm ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, September 24, 2003

  Bevoegdheid rechtbank.. (Vraag of sprake was van) expeditie - of vervoersovereenkomst. Fenex voorwaarden.