verzettermijn

294 resultaten voor verzettermijn

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 2 april 2013

  Verzettermijn is niet gaan lopen nu achteraf blijkt dat derdenbeslag geen doel heeft getroffen. Verzet ontvankelijk. Geen bevoegdheid Nederlandse rechter omdat niet is gebleken van daadwerkelijk verhaalsmogelijkheden in Nederland.

  ...Na uitvoerige wisseling van stukken en pleidooien heeft de rechtbank in het bestreden vonnis overwogen dat de Republiek Gabon een verzettermijn heeft van acht weken, dat die termijn op 22 februari 2006 is aangevangen omdat met de hiervoor genoemde betalingen het verstekvonnis wordt geacht ten ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28 mei 2013

  Verzet, aanvang verzettermijn, daad van bekendheid

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26 februari 2013

  Appellant is door de kantonrechter niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzet tegen het door de kantonrechter gewezen verstekvonnis, omdat hij niet tijdig in verzet is gekomen. De vraag is of in dit geval de verzettermijn een aanvang heeft genomen als gevolg van een gedwongen ontruiming van de door appellant gehuurde bedrijfsruimte. Het hof beantwoordt die vraag ontkennend. Uitleg van artikel 143

  ... oordeel van het hof is de achtergrond van het bepaalde in artikel 143 lid 3 Rv in samenhang met artikel 144 aanhef en onder d Rv dat de verzettermijn een aanvang neemt op het moment van de gedwongen ontruiming, gelegen in het feit dat degene die is veroordeeld tot ontruiming bij gelegenheid van de ...

 • Verzet van Rechtbank 's-Gravenhage, Sector kanton, 22 april 2010

  Ontruimingsperikelen Verzettermijn verstreken?

  ...Overeenkomstig het bepaalde in artikel 143 lid 3 Rv. is de verzettermijn op deze datum aangevangen. De verzettermijn eindigde derhalve op 29 oktober 2009. [eiser in oppositie] is volgens Stichting Woonbron mitsdien niet ...

 • Verzet van Rechtbank Limburg, Sector kanton, 1 mei 2013

  Verzet tegen verstekvonnis van 30 oktober 1998. Is verzet tijdig ingesteld? Toepasselijkheid artikelen 81 en 82 Rv (oud). Gedeeltelijke tenuitvoerlegging derdenbeslag op periodieke uitkering, thans in artikel 144 aanhef en onder b RV neergelegd, wordt ook in oude recht als juist aanvaard. Het onverkort toepassen van de geldende regels voor het aanvangen van de verzettermijn komt, gelet op de...

  ...22 augustus 2007 (LJN BC0753), waaruit volgt dat het onverkort toepassen van de voor verzettermijn geldende regels in strijd kan komen de eisen van een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 EVRM, meer in het bijzonder het recht op toegang tot de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21 december 2010

  Aanvang verzettermijn na executie verstekvonnis.

  ... van 14 oktober 2009 heeft de rechtbank [X.] niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzet op de grond dat dit was ingesteld nadat de verzettermijn was verstreken. 4.6 De rechtbank is in het eindvonnis uitgegaan van de volgende in de basisadministratie van de gemeente [gemeentenaam] ingeschreven ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 30 juni 2010

  verzettermijn, strijd met eerlijk proces artikel 6 EVRM De verzettermijn is op grond van artikel 143 lid 3 juncto 144 onder b RV verstreken. Onverkorte toepassing van de regeling van de verzettermijn moet echter achterwege blijven indien dit tot een resultaat leidt dat niet voldoet aan de eisen van een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 EVRM (HR 16 januari 2004, LJN: AM2341). Dat is hier het

  ...3.12. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover hier van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling. verzettermijn verstreken?. 4.1. Het meest verstrekkende verweer van [A] in deze verzetprocedure luidt dat [B] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard omdat hij ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 december 2007

  de Nederlandse verzettermijn versus de staatsimmuniteit van de Republiek Chili: Chili wint, na ruim 20 jaar

  ... ruimte is voor de door de eerste twee grieven aan de orde gestelde vraag of het juist en wenselijk is om door strikte toepassing van de verzettermijn van art. 81 lid 1 (oud) Rv een bij verstek uitgesproken veroordeling van een vreemde mogendheid in stand te laten, ook indien deze veroordeling is ...

 • Verzet van Rechtbank Amsterdam, 21 maart 2012

  Verstrijken verzettermijn verstekvonnis tlv Ontvanger (143 Rv).

  ...Door het onverkort vasthouden aan de verzettermijn maakt Big Apple Services misbruik van haar recht en is haar handelen bovendien in strijd met de beginselen van een goede procesorde. Tot slot heeft ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, Sector kanton, 30 november 2011

  Huurzaak. Procesrecht. In dit geval moet worden aangenomen dat het verstekvonnis ten uitvoer is gelegd door een gedwongen ontruiming zodat de verzettermijn daardoor is aangevangen. Oorspronkelijk gedaagde heeft vervolgens pas na afloop van die termijn verzet ingesteld zodat hij daarin niet kan worden ontvangen.

  ... het tussenvonnis van 7 september 2011, dat het vonnis van 8 september 2010 niet in persoon is betekend aan [eisende partij] en dat de verzettermijn van 4 weken dan ook niet is gaan lopen na betekening van het vonnis van 8 september 2010. Daarnaast is het de kantonrechter niet gebleken dat ...

 • Verzet van Rechtbank Amsterdam, 21 maart 2012

  Strijd met beginselen van een goede procesorde; misbruik van bevoegdheid door onverkort vasthouden aan verzettermijn door geopposeerde? Nee.

  ...Door het onverkort vasthouden aan de verzettermijn maakt [X] Speelautomatenexploitatie misbruik van haar recht en is haar handelen bovendien in strijd met de beginselen van een goede procesorde. Tot ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 4 november 2008

  Geen nieuwe verzettermijn voor failliet die niet wil zeggen waar hij woont.

  ... daartoe bij brief van zijn advocaat van 9 mei 2008 op grond van artikel 16 van het Haags Betekeningsverdrag gevraagd om een nadere verzettermijn toe te staan omdat die van art. 8 lid 2 Fw reeds lang is verstreken. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen met als motivering dat ten tijde van de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 maart 2010

  Procesrecht/Internationale Rechtsmacht. Staat 14 jaar na veroordeling bij verstek in verzet gekomen. Een miskenning van een voorrecht van immuniteit van jurisdictie maakt het verstekvonnis nog niet van rechtswege nietig. Gelet op het gesloten stelsel van rechtsmiddelen dient de bij verstek veroordeelde binnen de daarvoor gestelde termijn het rechtsmiddel van verzet in te stellen. Ter effectuering

  ...a. De eerste twee grieven stellen terecht de vraag aan de orde of het juist en wenselijk is om door strikte toepassing van de verzettermijn van art. 81 lid 1 (oud) Rv. een bij verstek uitgesproken veroordeling van een vreemde mogendheid in stand te laten, ook indien deze veroordeling is ...

 • Verzet van Rechtbank Amsterdam, 22 februari 2012

  Verzettermijn overschreden. Bestuurder buitenlandse rechtspersoon ontvang e-mail met als bijlage het verstekvonnis. Bestuurder stuurt die e-mail en de bijlage door aan de juridische afdeling met de mededeling dat de inhoud vanzelf spreekt. Daaruit volgt noodzakelijkerwijs dat de bestuurder kennis heeft genomen van de inhoud van het verstekvonnis.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 3 oktober 2012

  Verzetprocedure. Aanvang verzettermijn. Executiegeschil, Incident tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het verstekvonnis.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Alkmaar, Sector kanton, 26 september 2011

  De verzettermijn is op grond van artikel 143 lid 3 juncto 144 onder b RV verstreken. Onverkorte toepassing van de regeling van de verzettermijn moet echter achterwege blijven indien dit tot een resultaat leidt dat niet voldoet aan de eisen van een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 EVRM. Dat is hier het geval.

  ...7.In artikel 143 lid 3 Rv is bepaald dat, buiten de gevallen bedoeld in het tweede lid van artikel 143, de verzettermijn aanvangt op de dag waarop het vonnis ten uitvoer is gelegd. In artikel 144 aanhef en sub d. Rv is bepaald, dat in geval van gedwongen ontruiming van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 8 juli 2009

  Verzet. Eiser in verzet niet ontvankelijk. Verzettermijn aangevangen na tenuitvoerlegging executoriaal beslag. Artikelen 144 onder a jo 143 lid 3 Rv van toepassing. Geen omstandigheden die leiden tot conclusie dat toepassing van de regeling van de verzettermijn niet voldoet aan de eisen van een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 EVRM.

  ...4. De beoordeling. 4.1. [eiseres] betoogt dat [gedaagde] niet ontvankelijk in zijn verzet dient te worden verklaard omdat de verzettermijn van vier weken op 18 maart 2009 reeds lang verstreken was. In verband hiermee voert [eiseres] aan dat de wijziging van de tenaamstelling van de auto ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Alkmaar, 8 maart 2006

  Verzettermijn na daad van bekendheid. Overgangsrecht

  ...4.3 Als meest vergaande verweer heeft Mahuko aangevoerd dat de verzetdagvaarding door [opposante] is uitgebracht toen de verzettermijn al was verstreken. Mahuko heeft hierbij onder meer gewezen op de briefwisseling zoals die in het voorjaar van 2005 heeft plaatsgevonden, op grond ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 11 mei 2010

  De Gemeente heeft zich niet schuldig gemaakt aan misbruik van recht door aan te kondigen het onherroepelijk geworden dwangbevel ten uitvoer te leggen. Door het laten verstrijken van de verzettermijn kunnen de overige stellingen van eiseres in deze procedure niet meer worden onderzocht. De vordering zal daarom worden afgewezen.

  ...Door het laten verstrijken van de verzettermijn kunnen de overige stellingen van [gedaagde] in deze procedure niet meer worden onderzocht. De vordering zal daarom worden afgewezen. 4.4. [gedaagde] ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 22 december 2010

  Eiser in verzet is niet ontvankelijk nu hij buiten de ingevolge artikel 143 lid 2 Rv geldende verzettermijn van vier weken in verzet is gekomen. Van omstandigheden die nopen tot het achterwege laten van toepassing van artikel 143 lid 2 Rv is niet, althans onvoldoende, gebleken.

  ...In geschil is de kwestie of [gedaagde] tijdig in verzet is gekomen tegen het verstekvonnis. Ingevolge artikel 143 lid 2 Rv vangt de verzettermijn van vier weken in beginsel aan met de betekening van het verstekvonnis aan gedaagde in persoon, dan wel met een door gedaagde in persoon gepleegde ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 juli 2008

  Procesrecht; verzettermijn, aanvang; vervolg op HR 16 januari 2004, nr. C02/208, NJ 2005, 191, geding na verwijzing (81 RO).

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 26 juli 2011

  Termijn voor het doen van verzet tegen verstekvonnis omvat vier weken vanaf ontruiming. Huurder heeft zijn gemachtigde veertien dagen voordat de verzettermijn verstreek al opdracht gegeven verzet te doen. Niet-ontvankelijkverklaring niet in strijd met eisen van eerlijk proces.

  ... brief van de gemachtigde van[appellant], vast dat[appellant] deze in elk geval op 26 november 2009, dus veertien dagen voordat de verzettermijn verstreek, al opdracht had gegeven verzet te doen. Nu[appellant] ook in hoger beroep geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd die tot de ...

 • Verzet van Rechtbank Middelburg, Sector kanton, 31 oktober 2011

  artt. 120, 122, 143 Rv.; premie zorgverzekering deels tijdens detentie; proceskosten. a. Verzetdagvaarding tegen een datum waarop geen rolzitting is. Een herstelexploit is te laat uitgebracht, namelijk niet ná de aangezegde roldatum. Het herstelexploit heeft daarom geen rechtsgevolg; de kosten zijn voor rekening opposant. b. De nietigheid in de verzetdagvaarding wordt niet gedekt door het enkele...

  ...In het bijzonder is er geen belang door een verband met de vraag of het verzet tijdig is gedaan, aangezien de verzettermijn niet is aangevangen, zoals hieronder wordt toegelicht. 1.7. Uit het voorgaande volgt dat het beroep op de nietigheid van de verzetdagvaarding moet ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 25 mei 2011

  Officiersappel. Verzetzaak. De verzettermijn betreft een voorschrift van openbare orde waaraan de rechter ambtshalve dient te toetsen. Verzetschrift bij de werkgever gepost. De kantonrechter heeft ten onrechte geoordeeld dat de termijnoverschrijding verschoonbaar en het verzet ontvankelijk is.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 25 november 2009

  Verzet tegen dwangbevel Zonder vergunning via website – tegen betaling – bemiddeling verlenen bij het verkrijgen van woonruimte. Verzet tegen twee door de gemeente uitgevaardigde dwangbevelen. Eiser is niet ontvankelijk in zijn verzet tegen het eerste dwangbevel wegens termijnoverschrijding; herhaalde betekening van het dwangbevel laat geen nieuwe verzettermijn aanvangen. Verzet tegen het tweede...

  ...4.2. Met betrekking tot het dwangbevel van 28 februari 2008 moet worden vastgesteld dat de verzettermijn is aangevangen op 20 maart 2008, de dag waarop het dwangbevel aan [A] is betekend. Niet in geschil is dat de betekening van dat dwangbevel ...