vexatoir beslag

269 resultaten voor vexatoir beslag

 • Beoordeling vLex
 • Kort geding van Rechtbank Almelo, 15 november 2011

  Beslag, maritaal beslag, executoriaal beslag, vexatoir, conservatoir beslag, doorhaling beslagen, verdeling huwelijksgoederengemeenschap, echtscheiding, levering echtelijke woning

  ...2.3 Op 31 oktober 2008 heeft [gedaagde] maritaal beslag doen leggen op een aantal onroerende zaken en conservatoir beslag op één ... van oordeel dat het door [gedaagde] gelegde executoriale beslag vexatoir en dus onrechtmatig is gelegd en dient te worden opgeheven. Vordering ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 10 oktober 2012

  In conventie: opheffing conservatoir beslag. Summierlijk niet gebleken dat vordering ondeurgdelijk is. Beslag niet vexatoir. Vordering tot opheffing afgewezen. In reconventie gevorderde betaling van erkende bedragen toegewezen.

  ... in de hoofdzaak wordt ingesteld binnen 28 dagen na de eerste beslaglegging. 2.16. Dit verlof heeft geresulteerd in beslagen op 7 september 2012 op ... beslag kan ook worden opgeheven indien het beslag als vexatoir dient te worden beschouwd. De vraag of een conservatoir beslag als ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 10 oktober 2012

  In conventie: opheffing conservatoir beslag. Summierlijk niet gebleken dat vordering ondeugdelijk is. Beslag niet vexatoir. Vordering tot opheffing afgewezen. In reconventie: gevorderde betaling van erkende bedragen toegewezen.

  ... in de hoofdzaak wordt ingesteld binnen 28 dagen na de eerste beslaglegging. 2.16. Dit verlof heeft geresulteerd in beslagen op 7 september 2012 op ... beslag kan ook worden opgeheven indien het beslag als vexatoir dient te worden beschouwd. De vraag of een conservatoir beslag als ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Limburg, Voorzieningenrechter, 21 mei 2013

  Vordering tot verbod van een aangezegde executoriale verkoop is te beschouwen als executiegeschil ex art. 438 Rv. Kantonrechter acht zich als voorzieningenrechter in dezen bevoegd. Vordering wordt afgewezen. Dat beslaglegging in dezen onrechtmatig is omdat de deurwaarder – volgens de stelling van eiser – beslag wil leggen op spullen die hem niet toebehoren kan niet op voorhand worden vastgesteld:

  ... de door haar ingeschakelde deurwaarder aangekondigd executoriaal beslag te doen leggen op onder andere de inboedel en inventaris die aanwezig is ...4.8. De vraag of het leggen van executoriaal beslag als vexatoir moet worden aangemerkt, dient in beginsel te worden beantwoord aan de hand ...

 • Kort geding van Rechtbank Almelo, 30 juli 2008

  Schorsing executie, nu niet vaststaat dat eiseres niet aan het vonnis heeft voldaan. Vexatoir beslag.

  ... dwangsom te betalen, terwijl zij op 11 maart 2008 executoriaal beslag heeft doen leggen op de onroerende zaak van [eiseres]. De vordering van ...Het heeft er bovendien alle schijn van dat dit beslag thans als vexatoir moet worden aangemerkt nu [eiseres] een bankgarantie heeft aangeboden, die ...

 • Kort geding van Rechtbank Almelo, 24 september 2008

  Vexatoir beslag. Nu niet ter discussie staat dat eiseres verantwoordelijk is bij onbevoegdheid van [X], de tekst in de overeenkomst op dit punt duidelijk is en de voorzieningenrechter voorlopig uitgaat van de onbevoegdheid van [X] op het moment van het sluiten van de overeenkomst, is zij naar het oordeel van de voorzieningenrechter medeverantwoordelijk en is derhalve niet gebleken van de...

  ... de rechtbank Almelo verlof verleend tot het leggen van conservatoir beslag:. - ten laste van [eiseres], op het object met woonbestemming aan de ...Aan de orde is de vraag of er sprake is van een vexatoir beslag, in het bijzonder of summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 20 april 2010

  Beslag op appartementsrecht gelegd door VEE teneinde extra onderhoudsbijdrage te incasseren. Vexatoir omdat de executieopbrengst naar verwachting veel minder is dan de door hypotheek gedekte schuld aan de bank.

  ...1.9. De [appellante] heeft vervolgens beslag doen leggen op het appartementsrecht. 1.10. Ten tijde van de beslaglegging ...Die verkoop moet dan ook als vexatoir worden aangemerkt. Het hof laat daar of het bestuur van de [appellante] in ...

 • Kort geding van Rechtbank Zwolle, 1 december 2005

  Opheffing beslag. Nadat in verband met verwaarlozing en ondervoeding bij eiseres veestapel in (strafrechtelijk) beslag is genomen, is de veestapel verkocht aan veehandelaar, die de veestapel op zijn beurt heeft doorverkocht aan gedaagde. Eiseres heeft beslag tot afgifte gelegd op de veestapel. Gedaagde vordert opheffing van beslag, daartoe stellende dat het beslag vexatoir is. Spoedeisend belang...

  ... van [gedaagde], bestaande uit 151 runderen, in (strafrechtelijk) beslag genomen. Aan dat beslag is ten grondslag gelegd dat de runderen dermate ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2 november 2004

  De vraag of het leggen van een conservatoir beslag als vexatoir en daarom onrechtmatig (misbruik van recht) moet worden aangemerkt, dient in beginsel te worden beantwoord aan de hand van de concrete omstandigheden ten tijde van de beslaglegging, waaronder de hoogte van de te verhalen vordering, de waarde van de beslagen goederen en de eventueel onevenredig zware wijze waarop de schuldenaar door...

  ... daartoe verkregen verlof ten laste van [geïntimeerde] conservatoir beslag doen leggen op een of meerdere aan deze toebehorende onroerende zaken. In ... omstandigheden kan aldus aan de orde komen of een beslag als vexatoir en daarom onrechtmatig moet worden aangemerkt. (Hoge Raad 11 april 2003, ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 6 januari 2005

  De vraag of het leggen van een conservatoir beslag als vexatoir en daarom onrechtmatig moet worden aangemerkt, dient in beginsel te worden beantwoord aan de hand van de concrete omstandigheden ten tijde van de beslaglegging, waaronder de hoogte van de te verhalen vordering, de waarde van de beslagen goederen en de eventueel onevenredig zware wijze waarop de schuldenaar door het beslag op een van...

  ...6. Engelsing heeft ten laste van [eiser] c.s. op 5 november 2004 beslag gelegd op de tegoeden van [eiser] en [eiser] Beheer bij de ABN-AMRO Bank ...7. De vraag of het leggen van een conservatoir beslag als vexatoir en daarom onrechtmatig moet worden aangemerkt, dient in beginsel te worden ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Amsterdam, 24 mei 2007

  Derdenbeslag onder de bank, terwijl ook beslag gelegd is onder de uitkerende instantie, kan onder omstandigheden vexatoir zijn. Beslagenen ontvangen echter gelden uit andere bronnen dan uitkering en vergoeding van zorgkosten.

  ... vordering tot terugbetaling van ten onrechte ontvangen bijstand, beslag gelegd onder de uitkerende instantie. Het gedeelte van de uitkering dat ...[X] en [Y] stellen dat het door De Klerk & Vis gelegde beslag vexatoir is. Op de bankrekening waarop beslag gelegd is komt volgens hen alleen de ...

 • Uitspraak Nº C-03-207064 - KG ZA 15-288. Rechtbank Limburg, 2015-07-14

  ... van de rechtbank Maastricht van 6 april 2011, een tweetal beslagen executoriale beslagen gelegd: een beslag ligt op het onroerend goed (de ...Een vexatoir beslag zou tot een dergelijke noodsituatie kunnen leiden. De vraag ...

 • Uitspraak Nº C/01/315894 / KG ZA 16-737. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-01-10

  .... Op 23 november 2016 heeft [gedaagden] executoriaal beslag met inbewaarneming gelegd op twee vervoermiddelen en een aantal ...Het beslag is derhalve vexatoir en daarom onrechtmatig. Nu [gedaagden] desondanks de executie voortzet, ...

 • Kort geding van Rechtbank Noord-Nederland, 15 mei 2013

  Pauliana. Opheffing beslag.

  ... [gedaagden] ten laste van [eisers] op 7 maart gelegde conservatoire beslag opheft, althans gedeeltelijk opheft;. II. [gedaagden] in de kosten van het ... van de beide auto's nog niet meebrengt dat er sprake is van een vexatoir en daarmee onrechtmatig beslag. Van een (acuut) vervoersprobleem voor ...

 • Uitspraak Nº C/08/181600 / KG ZA 16-26. Rechtbank Overijssel, 2016-03-01

  ... vonnis van 8 september 2010 ten laste van [eiseres] executoriaal beslag doen leggen op diverse aan [eiseres] in eigendom toebehorende onroerende ...Het executoriaal beslag dient te worden opgeheven omdat het vexatoir is en [gedaagde] geen enkel belang heeft bij handhaving hiervan. [eiseres] ...

 • Uitspraak Nº C/15/285683 / HA ZA 19-168. Rechtbank Noord-Holland, 2019-10-30

  ...[eiser1/verweerder1] c.s. hebben ten laste van [gedaagde/eiser] beslag gelegd op zijn woning te Hoofddorp en onder de ABN AMRO Bank en de ING ...onrechtmatig gehandeld hebben jegens hem door vexatoir beslag te leggen en alsmede een verklaring voor recht dat zij ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 24 mei 2007

  Door voor een gepretendeerde verrekeningsvordering maritaal beslag te leggen op de bankrekeningen van de man, miskent de vrouw dat maritaal beslag slechts gelegd kan worden op goederen die behoren tot een huwelijksgoederengemeenschap (art. 768 Rv). Partijen hebben in de huwelijkse voorwaarden iedere vorm van gemeenschap van goederen uitgesloten. Dit betekent dat de bankrekeningen, nu die ten name

  ...2.4. De vrouw heeft op 8 november 2005 maritaal beslag gelegd op bankrekeningen ten name van de man en [naam]. Als gevolg daarvan ...Het maritaal beslag heeft daarom te gelden als vexatoir en zal om die reden door de voorzieningenrechter worden opgeheven. 4.4. De ...

 • Uitspraak Nº C/08/214460 / KG ZA 18-57. Rechtbank Overijssel, 2018-03-16

  ... 2015 en het vonnis in kort geding van 13 juli 2017 executoriaal beslag gelegd op de woonwagen en is deze in gerechtelijke bewaring gegeven ter ...Een vexatoir beslag zou tot een dergelijke noodsituatie kunnen leiden. De vraag of het ...

 • Uitspraak Nº C/18/179551 / HA ZA 17-233. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-12-05

  .... . [eiser 1] en [eiser 2] hebben op [datum] beslag doen leggen op onroerende zaken van [gedaagde] . . . . . ...] , samengevat weergegeven, dat hij van mening is dat de beslagen vexatoir zijn gelegd en daardoor onrechtmatig. . . . . ...

 • Uitspraak Nº C/09/505185 / KG ZA 16/163. Rechtbank Den Haag, 2016-02-22

  ... van de eis in de hoofdzaak op twee weken na de eerste beslaglegging. . . . . 2.13. Op 4 februari 2016 heeft de ...Voorts zijn de conservatoire beslagen onnodig en vexatoir. De vennoten hebben immers al inkomstenbelasting betaald en er wordt een ...

 • Uitspraak Nº C/08/204770 / KG ZA 17-232. Rechtbank Overijssel, 2017-07-21

  ...] een herstelexploot uitgebracht, waarbij het bedrag waarvoor beslag is gelegd, is gecorrigeerd in een bedrag in hoofdsom van € 33.822,50. ... vorderingen ten grondslag dat het door [gedaagde] gelegde beslag vexatoir is, nu er beslag is ingelegd voor een aanzienlijk hogere vordering dan ...

 • Kort geding van Rechtbank Almelo, 13 november 2012

  Executiegeschil, executoriaal beslag, kosten en toevoeging.

  ... heeft voor haar vordering uit hoofde van overbedeling executoriaal beslag laten leggen op de voormalige gezamenlijke woning en op de uitkering van ...Een vexatoir beslag zou tot een dergelijke noodsituatie kunnen leiden. De vraag of het ...

 • Uitspraak Nº 330505. Rechtbank Gelderland, 2018-02-14

  ... provisionele vorderingen tot schorsing van executie, opheffing beslag en het stellen van zekerheid bij wege van te treffen voorzieningen ex ...Van misbruik van recht of van vexatoir beslag is, aldus [eiser in conv. in de hoofdzaak] en [eisers in conv. in ...

 • Uitspraak Nº C/17/148608 / KG ZA 16-132. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-06-01

  ...] aan [gedaagde 2] , overzicht advocaatkosten, overzicht gelegde beslagen, exploten van beslagen en kosten. Desgevraagd heeft [eiser] aangegeven ... Het geschil gaat in de kern over de vraag of sprake is van een vexatoir beslag. De vraag of een conservatoir beslag als vexatoir en daarom ...

 • Uitspraak Nº 200.126.269_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-03-22

  ... 3. de kosten van de procedure, waaronder de beslagkosten en nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente. . . . ... In de zesde grief voert [appellant] aan dat er sprake is van een vexatoir beslag op de woning en dat de rechtbank ten onrechte anders heeft ...