volmacht voorbeeld

412 resultaten voor volmacht voorbeeld

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº BK-16/00096 en BK-16/00097. Gerechtshof Den Haag, 2016-09-28

  ... [A] , handelend als voormalig directeur van belanghebbende een volmacht verleend aan mevrouw mr. [Y] om belanghebbende te vertegenwoordigen ter ...Wel heeft zij een voorbeeld van een blanco volmacht overgelegd die ten tijde van het opleggen van de ...

 • Uitspraak Nº 200.162.766. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-01-10

  ...Ik sluit een kopie van de door cliënten getekende volmacht bij. . . Aangezien aan cliënten krediet is ... dat zij reeds in juli 2006 nadeel ondervond doordat zij (bij voorbeeld) niet meer over haar administratie beschikte. . . . . ...

 • Uitspraak Nº C/17/141701 / HA ZA 15-140. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-02-24

  ... 2.4. Op 18 maart 2005 heeft erflaatster aan [B] een volmacht verleend om bij thans de Rabobank: “ voor en namens volmachtgever: ... waarop met de volmacht en de bankpas is omgegaan of indien bij voorbeeld sprake is van misbruik van omstandigheden door de gevolmachtigde (vgl. HR ...

 • Uitspraak Nº C-09-453535-HA ZA 13-1217. Rechtbank Den Haag, 2016-09-14

  ... opgeworpen, of dit artikel ook kan worden toegepast als bij voorbeeld een huurder opdracht tot herstel of verbouwing van een huis heeft gegeven. ... tot schuldeiser van de eigenaar maken, tenzij de huurder van een volmacht namens de eigenaar was voorzien. (…)” . . Hieruit ...

 • Uitspraak Nº 09/837356-18. Rechtbank Den Haag, 2019-09-11

  ...Als voorbeeld noemt de raadsman de zogenaamde “appelmoes casus”. Waarom er ...7 Op diezelfde dag heeft zij een volmacht inzake medische besluitvorming en beslissingen getekend, waarin zij haar ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 oktober 2010

  Invordering. Art. 36, lid 1 en lid 5, IW 1990. Vervolg HR 27 juni 2008. nr. 07/10704, LJN BD5467, BNB 2008/239. Bestuurdersaansprakelijkheid. Beëindiging bestuurderschap.

  ...4. dat hij volmacht geeft aan D B.V., gevestigd te S om E B.V. te vertegenwoordigen met ...Het meest sprekende voorbeeld is de volmacht die verbonden is aan de arbeidsovereenkomst. Het einde van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 19 februari 2010

  Verbintenissenrecht. Voor toerekening van schijn van volmachtverlening aan de vertegenwoordigde kan ook plaats zijn ingeval men gerechtvaardigd heeft vertrouwd op volmachtverlening op grond van feiten en omstandigheden die voor risico van de vertegenwoordigde komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid.

  ... de schijn heeft gewekt dat [betrokkene 2] over een toereikende volmacht beschikte om haar te vertegenwoordigen en daarbij een beroep gedaan op de ...Een vaak gebruikt voorbeeld is de verkoopster achter de toonbank in een warenhuis. Ook zonder dat de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 30 januari 2008

  Vrijwaring bij zaaknummer 241172. Handtekening van vrouw onder notariële akte waarin zij haar man algehele volmacht verleent, is vervalst. Met deze volmacht heeft de man hypotheekakte mede namens de vrouw getekend.S Bank roept notarissen in vrijwaring op.

  ... heeft op 4 juli 2000 een akte verleden, waarin is vermeld dat [X] volmacht en last heeft gegeven aan [M.] om haar in alle opzichten te ...Mevrouw [D.] tekende onder de naam van [X]. Zij had een voorbeeld van de handtekening van mijn vrouw. (..) De handtekening voorkomende op de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 10 januari 2008

  Samenhangende zaak met zaaknummer 241172. Handtekening van vrouw onder notariële akte waarin zij haar man algehele volmacht verleent, is vervalst. Met deze volmacht heeft de man een hypotheekakte mede namens de vrouw getekend. De vrouw spreekt de notaris

  ... terzake van de totstandkoming van de op 4 juli 2000 verleden volmacht en de mede daarop op 12 februari 2001 gebaseerde hypotheekakte;. voor ...Mevrouw [D.] tekende onder de naam van [eiseres]. Zij had een voorbeeld van de handtekening van mijn vrouw. (..) De handtekening voorkomende op de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 november 2008

  Conclusie PG Deelvissers; ondernemerschap; art. 3.4 Wet IB 2001; maatschap; schepelingen ter visscherij Deze zaak stelt de vraag aan de orde of de belanghebbende - deelvisser en maat in een maatschap die het visserijbedrijf uitoefent - voor het jaar 2001 als ondernemer in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001 kan worden aangemerkt en daarmee recht heeft op zelfstandigenaftrek ex art. 3.76 Wet IB 20

  ... die als eenheid naar buiten treedt, en dat zelfs indien geen volmacht aan de maten zou zijn verleend om namens de maatschap rechtshandelingen te ...-handelende maten als de handelende maat niet bevoegd was, bij voorbeeld omdat een volmacht ontbrak (zij het dat gebondenheid alsdan toch via ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 november 2008

  Conclusie PG Deelvissers; ondernemerschap; art. 3.4 Wet IB 2001; maatschap; schepelingen ter visscherij Deze zaak stelt de vraag aan de orde of de belanghebbende - deelvisser en maat in een maatschap die het visserijbedrijf uitoefent - voor het jaar 2001 als ondernemer in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001 kan worden aangemerkt en daarmee recht heeft op zelfstandigenaftrek ex art. 3.76 Wet IB 20

  ... aanleggen van deze toets is geenszins beperkt tot het genoemde voorbeeld van "een gekunstelde constructie met een investering in maatschapsverband ... de getuigenverklaringen niet-onbegrijpelijk inhouden dat hij geen volmacht - op welke juridische grond dan ook - aannemelijk heeft geacht. Dat een ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 30 januari 2008

  Handtekening van vrouw onder notariële akte waarin zij haar man algehele volmacht verleent is vals. Met deze volmacht heeft de man hypotheekakte mede namens de vrouw getekend. Bank stelt dat, nu het om notariële verleden volmacht gaat, deze volmacht jegen

  ... op 4 juli 2000 een akte verleden, waarin is vermeld dat [eiseres] volmacht en last heeft gegeven aan [M.] om haar in alle opzichten te ...Mevrouw [D.] tekende onder de naam van [eiseres]. Zij had een voorbeeld van de handtekening van mijn vrouw. (..) De handtekening voorkomende op de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 december 2005

  Volmacht voor bankrekening. Broer krijgt volmacht van zus om geld van haar bankrekening op te nemen. De zus deelt de bank, maar niet de broer, mede dat zij de volmacht intrekt. Daarna neemt de broer nog bedragen van de bankrekening op. De bank stelt de zus schadeloos en vordert de bedragen van de broer terug op grond van onverschuldigde betaling. Het hof oordeelt op basis van technisch-juridische

  ...(de rechtsvoorgangsters van) ABN AMRO, aan haar broer, [de broer], volmacht gegeven om geld op te nemen van haar, [de zus]s, privé-rekening bij die ...Als voorbeeld diene dat ik een volmacht heb gegeven om mijn huis te verkopen en dat ik ...

 • Uitspraak Nº 03/995005-12. Rechtbank Limburg, 2018-09-04

  ... Samenwerkingsovereenkomst Zorgfaciliteiten en een schriftelijke volmacht heeft vervalst; . . . feit 2: samen met een ander ... bij pleidooi dit debat niet is aangegaan en geen enkel concreet voorbeeld heeft gegeven waarin sprak zou zijn geweest van een dergelijke ...

 • Besluit van 24 oktober 2016, tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag teneinde betalingsverplichtingen aan te wijzen ten aanzien waarvan de werknemer bevoegd is om schriftelijke volmacht te verlenen aan de werkgever om uit het uit te betalen minimumloon in zijn naam betalingen te verrichten voor huisvesting en zorgverzekering en voor enkele andere betalingsverplichtingen en enkele andere wijzigingen

  ...Deze uitzondering werd gemaakt, omdat naast de geschetste negatieve voorbeelden er ook goede ervaringen waren van werkgevers die hun werknemers behulpzaam waren (en nog steeds zijn) bij het vinden van huisvesting en het afsluiten ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 september 2008

  Vertegenwoordigingsbevoegdheid bij contractsovername aansprakelijkheidsverzekering (81 RO).

  ... een Nederlands (natuurlijk) persoon beschikken die voldoende volmachten heeft om de benodigde handtekeningen te zetten. HDI heeft klaarblijkelijk ...De wetsgeschiedenis noemt daarbij het voorbeeld van de volmacht van een procuratiehouder die beperkt is tot transacties ...

 • Uitspraak Nº 22-003351-16. Gerechtshof Den Haag, 2017-12-20

  ...De geschriften waar de tenlastelegging op ziet (een volmachtbewijs op de achterkant van een stempas en een verzoek om bij volmacht te mogen ... [medeverdachte 1] is naar het oordeel van het hof een aantal voorbeelden uit het dossier waarin naar voren komt hoe de verdachte en [medeverdachte ...

 • Uitspraak Nº 03/995006-12. Rechtbank Limburg, 2018-09-04

  ... Samenwerkingsovereenkomst Zorgfaciliteiten en een schriftelijke volmacht heeft vervalst, dan wel hieraan medeplichtig is geweest; . . ... bij pleidooi dit debat niet is aangegaan en geen enkel concreet voorbeeld heeft gegeven waarin sprake zou zijn geweest van een dergelijke ...

 • Uitspraak Nº 200.229.777/01 NOT. Gerechtshof Amsterdam, 2018-09-11

  ... uit 2006 en een (eventueel) op te stellen testament en notariële volmacht voor de moeder. . . . . 3.2.5. . ...Als productie 3 heeft de notaris een voorbeeld van een dergelijke test overgelegd. Volgens de notaris reageerde de moeder ...

 • Uitspraak Nº 4308534 AO VERZ 15-60. Rechtbank Noord-Holland, 2015-09-16

  ... 17 december 2010 heeft [X] een levenstestament en een notariële volmacht laten opstellen, waarin zij [werknemer] en [A] heeft gevolmachtigd om alle ... heeft Novum, daarnaar gevraagd, op de zitting maar één voorbeeld kunnen noemen van een cliënt die een vraag heeft gesteld over deze ...

 • Uitspraak Nº 22-004617-15. Gerechtshof Den Haag, 2019-02-01

  ... ‘specifieke guidelines’ per beroepsgroep en zijn diverse voorbeelden genoemd. Daarbij is vermeld dat de daarin genoemde aandachtsgebieden en de ...Koper werd middels een schriftelijke volmacht van 29 september 2004 vertegenwoordigd door [medeverdachte 2], wonende aan ...

 • Uitspraak Nº 09/994181-13. Rechtbank Den Haag, 2015-10-14

  ... ‘specifieke guidelines’ per beroepsgroep en zijn diverse voorbeelden genoemd. Daarbij is vermeld dat de daarin genoemde aandachtsgebieden en de ...Koper werd middels een schriftelijke volmacht van 29 september 2004 vertegenwoordigd door [Betrokkene 5] , wonende aan ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 juni 1997

  ...D. . Uit het dossier blijkt niet welke inhoud de volmacht had. E. . Op 10 april 1996 zond de griffier van Uw Raad aan de ... van een fout die gemaakt zou zijn ter griffie van het Hof (bij voorbeeld het niet meezenden van een stuk waaruit de omvang van de volmacht bleek, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 februari 2013

  Faillissementspauliana; art. 42 en 47 Fw. Rechtsgeldigheid verpandingen door middel van verzamelpandakteconstructie. Volmacht die uitsluitend strekt tot uitvoering van in stampandakte neergelegde verplichting tot verpanding; onverplichte rechtshandeling? Samenspanning? Maatstaf. Vereiste van vaststaan datering zowel van akte waarin titel voor de verpanding ligt besloten als van akte waarin de...

  ... van de kredietfaciliteit en verzocht [betrokkene 1] een volmachtverklaring te ondertekenen, waarin was opgenomen dat ING de bevoegdheid kreeg om de ...Ik wijs bij voorbeeld op een interessant voorstel dat Vereniging Insolad bij brief van 31 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 3 februari 2012

  Stille verpanding. Rechtsgeldigheid ‘verzamelpandakte’-constructie. Afzonderlijke elementen waaruit onderhavige verpandingsconstructie bestaat, niet in strijd met wet, meer in het bijzonder met art. 3:239 lid 1 BW. Dit geldt ook voor vestiging stil pandrecht op vorderingen die op moment verpanding nog absoluut toekomstig waren. Aantasting verhaalspositie concurrente schuldeisers onvoldoende grond

  ..."De Pandgever verleent hierbij aan de Bank de onherroepelijke volmacht om de door de Bank te bepalen Vorderingen aan zichzelf te verpanden tot ...13 Een voorbeeld van een geval waarin de rechtbank zou kunnen overwegen een prejudiciële ...