volmacht voorbeeld

409 resultaten voor volmacht voorbeeld

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 11 december 2009

  Artikel 2 Wet BRV. Verkrijging economische eigendom van bestanddeel?

  ...Daarom valt bij voorbeeld de rechtsfiguur van huur niet eronder. De huurder loopt immers niet het ... accessoire rechtsverhoudingen zoals een onherroepelijke volmacht tot levering, ontkomt aan de heffing van overdrachtsbelasting. De ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 9 oktober 2009

  Ondernemingsrecht. Tegenstrijdig belang als bedoeld in art. 2:256 BW tussen vennootschap en bestuurder. Ontbreken uitdrukkelijk aanwijzingsbesluit. Ook als de bestuurder tevens enig aandeelhouder is, is een uitdrukkelijk besluit van de aandeelhouders vereist. In bijzondere omstandigheden is de bestuurder, ofschoon een formeel aandeelhoudersbesluit van die strekking ontbreekt, toch bevoegd de...

  ... 2004 heeft [betrokkene 1] voor zich en als directeur van Beheer volmacht verstrekt tot wijziging van de statuten van Beheer en Holding in die zin ...2:146/256 bij voorbeeld met het oog op een ernstig geval van misbruik, zoals zich dat in Duplicado ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 20 februari 2009

  Verzekeringsrecht. Aanspraak van assurantietussenpersoon op exorbitant hoge commissie voor inkomende facultatieve herverzekeringen; beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid; misbruik van omstandigheden; bewijslastverdeling, motiveringseisen.

  ..., op de voet van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf een volmacht verleend. (ii) Avéro is op 1 juli 1994 - ten gevolge van een fusie - in ... voor knoeiers, chicaneurs en koopjesjagers(6) zoals het volgende voorbeeld moge illustreren. Van algemene bekendheid is dat (bijvoorbeeld) in de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 6 juli 2011

  Aannemingsovereenkomst; faillissement. Vraag of er sprake is van schuldoverneming, bestuurdersaansprakelijkheid en/of ongerechtvaardigde verrijking; vraag of eiser wettelijk bevoorrecht is ex art. 3:284 en/of 3:285 BW.

  ... het huidige artikel 3:285 BW) ook kan worden toegepast als bij voorbeeld een huurder opdracht tot herstel of verbouwing van een huis heeft gegeven. ... tot schuldeiser van de eigenaar maken, tenzij de huurder van een volmacht namens de eigenaar was voorzien. Wel kan men nu de vraag stellen, of het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28 augustus 2012

  Voortzetting van LJN BX5828 Erfrecht. Was erflaatster compos mentis? Rol notaris. Tegengestelde bevindingen van deskundigen

  ...Een voorbeeld is de vraag: zijn wij nu in Amsterdam, Breda of Etten-Leur en zij kon het ... positie bevond ten opzichte van haar zus en neef dat de volmacht – en gezien het vorenstaande het zelfde zal gelden voor het testament ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 7 november 2012

  Deze zaak maakt deel uit van een cluster van 54 soortgelijke zaken, waarbij tuinders stellen hun oogst op stam te hebben verkocht aan een Poolse vennootschap die deze producten heeft laten oogsten door Poolse arbeiders. Belanghebbende is tuinder en heeft in het onderhavige jaar een overeenkomst gesloten met een Poolse vennootschap, waarin is vermeld dat belanghebbende zijn oogst op stam verkoopt...

  ...Op 21 mei 1999 werd de volmacht voor mevrouw F beëindigd. 2.6.2. Het Poolse ministerie van Financiën ...Als voorbeeld:. Bank 31-12-2001: DZ; uitbreiding en onderhoud electrische installatie; ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 24 september 2012

  Conclusie PG: Belanghebbende verricht een tweetal diensten, in de procedure aangeduid als respectievelijk A-dienst en B-dienst, aan hypotheekverstrekkers. Met belanghebbende wordt in deze conclusie gedoeld op een vennootschap die achtereenvolgens deel uitmaakt van de twee fiscale eenheden die partij zijn in deze cassatieprocedure. Het principale beroep in cassatie van de Staatssecretaris van...

  ...Voor deze handelingen beschikt belanghebbende over volmachten van de kredietverstrekkers met betrekking tot het gebruik van de op hun ... wel geleverd wordt) en er zijn ongetwijfeld legio andere voorbeelden te bedenken.(28). 6.5.5 In het - nader te bespreken - arrest AXA nemen ook ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 9 oktober 2009

  Art. 2, lid 2, Wet BRV. Verkrijging van economische eigendom bij overeenkomst onder voorwaarde?

  ... die tijd als eigenaar te beschikken, of aan een onherroepelijke volmacht tot levering. In die gevallen is er meer aan de hand dan uitsluitend een ...5.9 Onze zaak lijkt een voorbeeld van de gevallen die de Staatssecretaris op het oog had in een brief aan de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, 13 april 2010

  ABC-transacties. Het hof stelt vast dat ieder van de notarissen op ernstige wijze heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 99 lid 1 Wna. In het bijzonder zijn zij bij herhaling tekortgeschoten in de naleving van hun onderzoeksplicht. Door hun handelen hebben de notarissen het vertrouwen dat de maatschappij in de notaris moet kunnen hebben op aanzienlijke wijze geschaad. Bij de...

  ... heeft de KNB de klacht ook in deze zin toegelicht en met voorbeelden onder verwijzing naar het onderzoeksrapport onderbouwd. De notarissen ...Teneinde de hypotheekschade te beperken heeft de bank (via een volmacht verkregen van A) het pand doen verkopen. Het is feit van algemene ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 17 september 2010

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie gegrond verklaard, zie ook het arrest 08/04233.

  ... op een onroerende zaak wordt overgedragen en een onherroepelijke volmacht tot het verwerven van de (juridische) eigendom ervan wordt verstrekt, ...: Denkbaar is dat de tweede leverancier uit het eerste voorbeeld als commissionair optreedt: wel op eigen naam, maar op order en voor ...

 • Kort geding van Rechtbank Zwolle, 28 februari 2011

  Belangenvereniging komt op tegen gevelrenovatie van een serviceflat.

  ...Als voorbeeld zijn de raampartijen met enkel glas vervangen gedacht door dubbel glas met ... door evenwel de opdracht tot renovatie al te verstrekken zonder volmacht daartoe van de leden van de Stadshaghen. Subsidiair stelt de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer, 19 juli 2012

  Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 19 juli 2012; Cancun Holding I B.V. / Cancun Holding II B.V.

  ... allen aangeduid met “Garrigues”) - met het verzoek om een volmacht af te geven aan Mexicaanse advocaten in verband met een BAvA van Efesyde ... zij heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt - en ook geen enkel voorbeeld aangedragen waaruit blijkt - dat zij zelfstandig een afweging heeft ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, 29 november 2011

  Anders dan de kamer is het hof van oordeel dat de notaris geen aanleiding had om te veronderstellen dat klagers de betreffende stukken niet hadden ontvangen. Het was correct geweest als de notaris rechtstreeks met klagers contact had opgenomen toen bleek dat de levering niet kon plaatsvinden wegens het niet volledig aflossen van de hypotheek – hetgeen de notaris naar eigen zeggen heeft gedaan...

  ...Omdat [X] van klagers een volmacht had gekregen om namens hen de akte van levering te tekenen en hij klagers ... levering van de woning niet kon plaatsvinden (door aan hen bij voorbeeld nog een herinnering van betaling te zenden). De notaris heeft weliswaar ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer, 19 juli 2012

  Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 19 juli 2012 Cancun Holding I B.V. / Cancun Holding II B.V.

  ... allen aangeduid met “Garrigues”) - met het verzoek om een volmacht af te geven aan Mexicaanse advocaten in verband met een BAvA van Efesyde ... zij heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt - en ook geen enkel voorbeeld aangedragen waaruit blijkt - dat zij zelfstandig een afweging heeft ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 13 augustus 2008

  Het beleggingsfonds NovaCap Floralis Termijnfonds 2004 C.V. heeft in 2003 circa 85 miljoen euro bij beleggers opgehaald om te investeren in vorderingen uit termijntransacties in tulpenbollen van nieuwe rassen. Het beleggingsfonds stelt dat haar belegde vermogen geheel dan wel grotendeels verloren is gegaan doordat een grote groep (rechts)personen, waaronder bollenboeren en -handelaren, alsmede de

  ...(..). Artikel 17. Volmacht en verrekening. (..). 3. Elke Koper en Verkoper verleent door het ... door de curator is gesteld, kan derhalve hoe dan ook niet als voorbeeld dienen van de gestelde prijsopdrijving van de door Agricola gekochte ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 28 februari 2008

  bank- en effectenrecht

  ...Als voorbeeld is bij conclusie van eis de bevestigingsbrief van 23 oktober 1998 aan ...De tekst van de volmacht luidt:. "Ondergetekende verklaart hiermede een machtiging te hebben ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 juni 2010

  Antilliaanse zaak. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Het formulier dat klaarblijkelijk door de griffie van het Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen (NA) en Aruba ter ondertekening wordt voorgelegd aan degene die beroep in cassatie wens in te stellen, bevat niet de verklaring a.b.i. art. 450.1.a Sv, welke bepaling o.g.v. art. 1 Cassatieregeling voor de NA en Aruba van overeenkomstige...

  ... verantwoordelijkheid draagt en ook zelf moet controleren of diens volmacht in de cassatieakte is opgenomen, lijkt in casu de omstandigheid dat het ...Ik heb hem een voorbeeld laten zien en hij heeft me hierop kritische technische vragen gesteld. Hij ...

 • Besluit van 27 september 2011 tot instelling van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden (Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden)

  ...De verklaring heeft als bijlage een voorbeeld van een «regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een ... ten aanzien van enkele beheersmatige aangelegenheden mandaat, volmacht en machtiging wordt verleend beslissingen te nemen. De Commissie krijgt ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 15 juli 2009

  Westermoskee verwikkelingen rond de (te bouwen) Westermoskee te Amsterdam

  ...En dit is het voorbeeld. Ik hoop dat het jou goed doorgedrongen is. Deze zaak moet morgen ...(ii), Het Oosten op grond van de eerder door [A] afgegeven (proces)volmacht en/of het veroordelend vonnis zelfstandig in staat zal zijn de genoemde ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 5 september 2006

  Beklag ex art. 552a Sv. X laat bij zijn overlijden € 874.874,99 na aan zijn minderjarige kinderen Y en Z, welk vermogen volgens het OM een criminele herkomst heeft. Het OM heeft ten laste van de wettelijke vertegenwoordigsters van Y en Z onder de notaris strafvorderlijk beslag doen leggen, stellende dat zij zich door aanvaarding van de erfenis schuldig hebben gemaakt aan witwassen ex art. 420bis...

  ...Op grond daarvan is in de "akte van erfrecht en volmacht" van 3 februari 2004, opgemaakt door mr. P.J.N.T. Zeestraten, notaris te ... leden nog een vraag over het in de memorie van antwoord gegeven voorbeeld ter verduidelijking van de reikwijdte van het begrip "het voorhanden ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 19 augustus 2009

  Erfrecht. Rekening en verantwoording. Onrechtmatige daad. Broer handelt onrechtmatig jegens zus door naar eigen zeggen het daarheen te leiden dat de moeder voor aanzienlijke bedrag via zijn bankrekening betaalt aan goede doelen, zonder dat de broer kan verantwoorden dat dit bedrag ook metterdaad aan de goede doelen is betaald.

  ... vanaf 1990 tot aan het overlijden van de moeder beschikt over een volmacht om vanaf de rekeningen van de moeder overschrijvingen te doen. 2.3. De ...(…). Als voorbeeld treft u bijgevoegd tevens aan een kopie van een bankafschrift van cliënt, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 december 2006

  Fiscale vergrijpboetes; HR komt terug van BNB 1988/270; opzet/grove schuld van adviseur wordt niet toegerekend aan belastingplichtige.

  ..., zal intussen van geval tot geval sterk kunnen verschillen, bij voorbeeld naar gelang zijn hoedanigheid en zijn kennis en ervaring omtrent de ... treden regelmatig als vertegenwoordiger krachtens volmacht op voor een belastingplichtige.(49) De toerekening van de door de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 24 februari 2010

  Benoeming en ontslag bestuurder in de vorm van een trustkantoor Benoeming en ontslag van een bestuurder in de vorm van een trustkantoor is besluit in de zin van artikel 2:15 BW. Aantasting van een dergelijk besluit dient te geschieden op de wijze en binnen de termijnen zoals in dat artikel genoemd. Het nieuw benoemde trustkantoor heeft jegens de ontslagen bestuurder, eveneens een trustkantoor,...

  ... ten grondslag ligt, zoals Caute onder overlegging van een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst (“contract of mandate”, prod. bij ...Aan haar is daartoe een volmacht verstrekt. In een voor dat doel uitgeschreven aandeelhoudersvergadering is ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 1 februari 2011

  Uitleg van (elkaar opvolgende) overeenkomst(en).

  ... namens haar zijn aangegaan, omdat de door haar verstrekte volmachten zeer uitdrukkelijk niet zijn gegeven voor het overeenkomen en aanbrengen ...voor een voorbeeld artikel 17 lid 2 van de overeenkomst van 6/3/2001, productie 3 conclusie ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 3 december 2010

  81 RO (conform conclusie A-G). Geen toepassing ruilarresten bij aanpassing van de beleggingsportefeuille van een pensioenfonds bij de overgang van opbouwfonds naar uitsluitend uitkeringsfonds.

  ... op 14 november 2001 gesloten "vermogensbeheersovereenkomst met volmacht" die de bank vrije-hand-beheer over de volledige effectenportefeuille gaf. ...Daar komt bij dat in de wetsgeschiedenis juist effecten als voorbeeld genoemd zijn. Men zou daaruit af kunnen leiden dat bij twijfel of al dan ...