volmacht voorbeeld

409 resultaten voor volmacht voorbeeld

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 12 april 2013

  art. 2:14, lid 1, art. 6:6, art. 8:37, lid 2 en art. 8:40a, lid 1 Awb. Mocht Rechtbank niet-ontvankelijk verklaren na overschrijding van per faxbericht gestelde termijn?

  ... middels deze brief de gronden van het ingestelde beroep toekomen, alsmede de volmacht en een uittreksel uit het Handelsregister. 2.6 Bij uitspraak van 24 mei 2011, nr. Awb 11/587, niet ... ongeclausuleerde bekendmaking van burgers van hun "elektronische adressen", bij wijze van voorbeeld wijzen zij op de bedrijfs- en telefoongidsen en briefhoofden die e-mail en/of faxadressen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 april 2013

  Hoge Raad verklaart beroep in cassatie gegrond onder verwijzing naar het arrest in de zaak met nummer 11/05101.

  ... middels deze brief de gronden van het ingestelde beroep toekomen, alsmede de volmacht en een uittreksel uit het Handelsregister. 2.6 Bij uitspraak van 24 mei 2011, nr. Awb 11/587, niet ... ongeclausuleerde bekendmaking van burgers van hun "elektronische adressen", bij wijze van voorbeeld wijzen zij op de bedrijfs- en telefoongidsen en briefhoofden die e-mail en/of faxadressen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 april 2013

  Art. 6:6 Awb. Beroep door rechtbank niet-ontvankelijk verklaard wegens niet tijdig vermelden van de gronden. Beroep in cassatie afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, Wet RO.

  ... middels deze brief de gronden van het ingestelde beroep toekomen, alsmede de volmacht en een uittreksel uit het Handelsregister. 2.6 Bij uitspraak van 24 mei 2011, nr. Awb 11/587, niet ... ongeclausuleerde bekendmaking van burgers van hun "elektronische adressen", bij wijze van voorbeeld wijzen zij op de bedrijfs- en telefoongidsen en briefhoofden die e-mail en/of faxadressen ...

 • Besluit van 30 juni 2016 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60)

  ...een representatief voorbeeld van het totale kredietbedrag, de totale kosten van het krediet voor de consument, het totale door ... niet in te stemmen met onderhandse verkoop van het onroerend goed door middel van een volmacht, als hierdoor een lagere prijs kan worden gerealiseerd. In dat geval kan de aanbieder bijvoorbeeld ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer, 5 april 2013

  Uitspraak Ondernemingskamer 29 maart 2013; STICHTING GEDUPEERDE LEDEN AGRICO / “AGRICO” COÖPERATIEVE HANDELSVERENIGING VOOR AKKERBOUWGEWASSEN U.A..

  ... van 18 juni 2012 waarin notaris Ter Braak de in de aanmeldingsformulieren opgenomen volmacht zonder meer als zodanig heeft opgevat. 3.3 De Ondernemingskamer overweegt als volgt. Volgens de ...Desgevraagd heeft de Stichting ter terechtzitting bij wijze van voorbeeld verklaard dat de bij de overeenkomst met Aviko behorende bijlagen (nog steeds) niet aan haar ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 18 december 2012

  CONCLUSIE PG A-G IJzerman heeft conclusie genomen in de zaken met nummers 12/00637 en 12/00641 naar aanleiding van de beroepen in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën en de incidentele beroepen in cassatie van belanghebbenden, tegen de uitspraken van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 21 december 2011 met nummers BK-10/00253 en BK-10/00254. Erflater woonde in zijn eigen woning tot...

  ...- zij dient persoonlijk - dus niet bij volmacht - te worden aangegaan. Een en ander impliceert dat een aangeboden schenking ter zake des doods, ...Ik noem als voorbeeld een bruikleenovereenkomst gedurende een bepaalde periode en een recht van vruchtgebruik dat niet op ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24 juli 2012

  Uitvoering overeenkomst inzake huwelijksgoederengemeenschap, waarin een boetebepaling is opgenomen. Schade door onrechtmatig beslag.

  ... grond van de overeenkomst op de vrouw rustte, was de ondertekening van een onherroepelijke volmacht. Aan deze verplichting heeft zij op 5 september 2005 voldaan. Voor de levering verlangde de notaris ... een van beide partijen daarvan afziet, brengt dat niet mee dat de andere partij dat voorbeeld moet volgen. Grief II in het principaal appel die hierop betrekking heeft, wordt verworpen. 4.19 ...

 • Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

  ...– Basis . – Schadeverzekeringen particulier . – Schadeverzekeringen zakelijk . – Volmacht algemeen . – Volmacht schade extra . – Volmacht overig . Levensverzekering . Gevolmachtigde ...Deze voorbeelden zijn niet limitatief. Indicatoren zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de voorwaarden van een product ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 16 december 2010

  Verdachte heeft niet alleen gedurende een periode van meer dan twee jaar schaamteloos misbruik gemaakt van de positie die hij bij zijn werkgever, Delta Lloyd, had. Hij heeft ook een tiental aannemers vanuit datzelfde misbruik meegetrokken in zijn frauduleus gedrag. Kwalijk is het naar het oordeel van de rechtbank zonder meer dat hij er ook als het gaat om intieme persoonlijke relaties geen...

  ...- een volmacht d.d. 1 december 2008 van [X] aan verdachte tot het regelen van de ondertrouw bij de gemeente tussen ...[medeverdachte E] beschikte over een van mij ontvangen bestand, waarin onder andere een voorbeeld van mijn facturen stond.”. Verdachte [bedrijf 4] verklaarde als volgt:109. “In 2006 ben ik voor ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 maart 2011

  Verbintenissenrecht. Onrechtmatige daad; kwalitatieve aansprakelijkheid assurantiekantoor voor fraude hypotheekadviseur (art. 6:170, 171, 172)? Schijn van volmachtverlening (art. 3:61 lid 2 BW)? Oordeel hof dat aansprakelijkheid op de voet van art. 6:172 BW ook kan ontstaan indien vertegenwoordigingsbevoegdheid ontbreekt mits derde in gegeven omstandigheden deze bevoegdheid heeft aangenomen en...

  ...Tussen partijen is niet in geschil dat [betrokkene 1] noch over een geldige volmacht beschikte, noch anderszins als vertegenwoordiger van [eiser] kan worden aangemerkt. Mede gelet op ...731). Het artikel is vervolgens meer specifiek toegelicht met een drietal groepen van voorbeelden die, in overeenstemming met de wettekst, gemeen hebben dat de vertegenwoordiger telkens heeft ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 maart 2011

  Verbintenissenrecht. Onrechtmatige daad; kwalitatieve aansprakelijkheid assurantiekantoor voor fraude hypotheekadviseur (art. 6:170, 171, 172)? Schijn van volmachtverlening (art. 3:61 lid 2 BW)? Oordeel hof dat aansprakelijkheid op de voet van art. 6:172 BW ook kan ontstaan indien vertegenwoordigingsbevoegdheid ontbreekt mits derde in gegeven omstandigheden deze bevoegdheid heeft aangenomen en...

  ...Tussen partijen is niet in geschil dat [betrokkene 1] noch over een geldige volmacht beschikte, noch anderszins als vertegenwoordiger van [eiser] kan worden aangemerkt. Mede gelet op ...731). Het artikel is vervolgens meer specifiek toegelicht met een drietal groepen van voorbeelden die, in overeenstemming met de wettekst, gemeen hebben dat de vertegenwoordiger telkens heeft ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 december 2011

  Geschil tussen de Gemeente Rotterdam en Eneco over de vraag wie de kosten van het - op aanwijzing van de Gemeente - verleggen van leidingen moet dragen. Het hof oordeelt dat Eneco bij de verzelfstandiging in 1992 een (economisch) opstalrecht op de leiding heeft gekregen, en dat dit opstalrecht niet alleen de eigendom van de leidingen maar ook een zakelijk 'ligrecht' behelst.

  ...(..).'. In artikel 8 lid 3 van de Akte van Inbreng heeft de Gemeente een onherroepelijke volmacht aan GEB verleend tot het vervullen van alle privaatrechtelijke rechtshandelingen en formaliteiten ... het 'kostenveroorzakingsprincipe' is toegepast en de Gemeente geen enkel (overtuigend) voorbeeld heeft weten te geven van een verlegging waarbij dit niet het geval was, moet worden geconcludeerd ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  Omzetting stil pandrecht in vuistpand, art. 3:236 lid 1 BW. Brengen in de macht van de pandhouder, feitelijke handeling, geen toepassing art. 42 Fw. Verrekening; schuldoverneming voor faillissement? Art. 54 Fw.

  ...1.2 Bij "combi-pandakte met volmacht" van 9 februari en 27 maart 2006 zijn de voorraden en inventaris door [A] aan ABN AMRO in pand ...In het gegeven voorbeeld kan overigens ook langs een andere weg tot het oordeel worden gekomen dat van benadeling van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 april 2013

  Pandrecht op lidmaatschapsrecht coöperatie, huurbeding, executie. Art. 3:264 BW van overeenkomstige toepassing? Waarborgen openbare registers, art. 3:260 lid 1 BW.

  ... verlangen bij het verstrekken van een hypotheek? Bent u bekend met het concrete voorbeeld dat SNS Bank (één van de weinige banken die een hypotheek verstrekt voor een lidmaatschap van een ...3:78 BW (volmacht). 40 Zie o.m. inl. verzoekschrift onder 19, 23; beroepschrift onder 34-39. 41 Vgl. Asser/Van Mierlo ...

 • Kort geding van Rechtbank Gelderland, 1 mei 2013

  Beslag op springpaarden. Geen toestemming in beslag genomen paarden te verkopen, Geen toestemming om de aankoop van paarden, het overspuiten van vrachtwagens en de aankoop van een nieuwe vrachtwagen met onder andere BV in Duitsland in beslag genomen geld en/of in depot gestelde verkoopopbrengst van paarden te financieren.

  ...Toen Gevi Gorssel gevraagd werd volmacht te verlenen voor de verkoop voor een bedrag van € 6.000,-- stelde zij allerlei aanvullende, en ...Zij heeft wel een voorbeeld gegeven van een situatie waarin volgens de Hoge Raad sprake was van misbruik van recht door het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, 30 januari 2013

  Collectieve actie. Execution only-dienstverlening door bank. Bank heeft aanbiedverbod (artikel 2:65 Wft) overtreden: niet door het enkele feit dat deelnemingsrechten in niet-vergunninghoudende beleggingsinstellingen ten behoeve van de cliënten, op naam van het bewaarbedrijf van de bank werden verworven, maar wel voor zover de cliënten daardoor andere toegang of rechten verkregen dan wanneer zij...

  ...In deze waarschuwing geeft de AFM als voorbeeld het “opknippen” van een obligatie van nominaal € 250.000,00 in tien gelijke fracties van € ... dat zij instructies kreeg van [naam], die haar volgens haar instrueerde op basis van volmacht van haar cliënten, maar tegenover de stellige betwisting van de Stichting dat enige cliënt van ...

 • Besluit van 6 december 2013 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft in verband met de instelling van een centrale examenbank en de uitwerking van het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties

  ...Een voorbeeld hiervan is dat vastgesteld moet kunnen worden of de persoon in kwestie daadwerkelijk over het ...Er was beoogd met de inwerkingtreding van de nieuwe vakbekwaamheidsregels nieuwe volmachtdiploma’s te introduceren. De nieuwe volmachtdiploma’s zien op vier onderwerpen. Behalve de modules die ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 29 augustus 2012

  Diefstal van zending gouden munten uit kantoor van (douane)expedteur. Bewaargeving of expeditie? Fenex-voorwaarden van toepassing? Grove schuld/bewuste roekeloosheid? Beroep op Fenex-voorwaarden aanvaardbaar?

  ... haar niet door verzekering gedekte aandeel in de schade gecedeerd en aan deze last en volmacht gegeven om dat aandeel in dier naam in te vorderen. 4. Het verweer. 4.1. De conclusie van ... 11 lid 3 van de Fenex-voorwaarden is ook niet onredelijk vergaand, vergeleken met bij voorbeeld de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder ingevolge artikel 22 lid 3 Verdrag van Montreal. ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 25 november 2011

  Niet-ontvankelijk (vrijgegeven voor publicatie).

  ... ingesteld,(3) maar heeft de motivering van haar cassatieberoepschrift en de vereiste volmacht te laat ingediend.(4) De Staatssecretaris heeft een verweerschrift ingediend.(5) De belanghebbende ... levert wel een denkraamprobleem op: als een Kaspische-Zeelening (mijns inziens een fraai voorbeeld van een ODR-lening) verzakelijkt kan worden door haar beloning geheel winstafhankelijk te maken en ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 28 maart 2012

  Mocht Mutualis aannemen dat de rentmeester van WML bevoegd was om haar percelen van WML te verkopen, nu deze rentmeester zelf belang had in Mutualis? Rechtbank stelt belang hebben in gelijk aan hoedanigheid van wederpartij in de regeling van de Selbsteintritt zoals geregeld in art. 3:68 BW en 7:416 BW

  ...3.8. Zowel bij volmacht als bij lastgeving kan de gevolgmachtigde of lastnemer slechts als wederpartij van de volmachtgever ...Hierbij het uitgewerkte overeenkomstje van de lening. Ik heb als voorbeeld genomen de overeenkomst die ik met [K] heb gemaakt en die weer kwam van jou en je vader. Ik heb ...

 • Besluit van 12 juli 2018, houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling

  ... elektriciteit en gas te verlenen en in te trekken is in artikel 2 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt aan deze autoriteit gemandateerd. In de deze ...Een ander voorbeeld van een bijzonderheid waar geen rekening mee wordt gehouden bij de restverdeling is de situatie dat ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 10 oktober 2011

  IB 1998 tot en met 2004. AWR. Verkapte uitdelingen van winst. Navorderingstermijn. Directeur / enig aandeelhouder (digra) van BV laat op grote schaal ter maskering van privé uitgaven valse kosten- en inkoopfacturen in de administratie verwerken. Betalingen op basis van valse inkoopfacturen vinden plaats naar buitenlandse bankrekening waar digra de beschikking over heeft. Rechtbank wijst verlengde

  ...(…). Een ander voorbeeld waarmee op forse wijze inkopen c.q. kosten bewust werden gefingeerd is de volgende:. De heer [X] ... en onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht aannemen dat een toereikende volmacht was verleend, op de onjuistheid van deze veronderstelling geen beroep worden gedaan (artikel 3:61, ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 19 mei 2009

  Vertegenwoordigingsbevoegdheid; was de management B.V. bevoegd de huurovereenkomst te tekenen?

  ...Nu [management B.V.] dat volgens de kantonrechter zonder toereikende volmacht heeft gedaan en zij voor het bestaan en de omvang van die volmacht had in te staan (op grond van ... [management B.V.] om namens Officersgärden transacties aan te gaan, wordt slechts het voorbeeld van een bedrag aan € 243.000,-- ter zake van minderwerk genoemd. Nog afgezien dat [management ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 januari 2009

  Artikel 16, lid 1, AWR, navordering, toerekenen aan de belastingplichtige van kwade trouw van degene die de aangifte voor de belastingplichtige heeft opgesteld

  ...3:79 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), de algemene regels van volmacht ex titel 3:3 BW van toepassing. De bestuursrechtelijke figuur 'gemachtigde' is hierdoor weliswaar ... kan worden gevergd, zal intussen van geval tot geval sterk kunnen verschillen, bij voorbeeld naar gelang zijn hoedanigheid en zijn kennis en ervaring omtrent de terzake relevante fiscale en ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 januari 2011

  Faillissementsrecht. Overeenkomstenrecht; opzegging kredietovereenkomst met vennootschap door bank zonder dat opzegging wordt geëffectueerd; faillissement vennootschap; vraag of (i) wel of geen opzegging van de kredietovereenkomst heeft plaatsgevonden, (ii) de bank een aantal zekerheden waarop zij aanspraak maakt onverplicht heeft doen vestigen, (iii) de bank een jegens de nieuwe, onbetaalde...

  ...(xviii) Een groot aantal crediteuren van Amlin heeft aan de curator volmacht verleend om hun individuele vorderingen wegens onrechtmatige daad op de bank te innen en het ...Een voorbeeld van de eerste subcategorie is het geval waarin een bestuurder namens de vennootschap overeenkomsten ...