volmacht voorbeeld

409 resultaten voor volmacht voorbeeld

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 16/00031. Gerechtshof Amsterdam, 2017-08-24

  ... de erven optreedt; zij zal dan moeten zijn voorzien van een volmacht van alle erfgenamen, wil zij geen risico lopen op ... laat weten geen behoefte meer te hebben aan het horen, bij voorbeeld omdat eventuele misverstanden uit de weg zijn geruimd”. . . ...

 • Uitspraak Nº C/03/240962 / HA ZA 17-515. Rechtbank Limburg, 2019-03-20

  ... onder normale boodschappen, vallen binnen het bereik van de volmacht zoals [eiser] zelf ter comparitie op 17 januari 2018 heeft verklaard. ...Bij wijze van voorbeeld: welke zaken zijn aangekocht met de afschrijvingen bij BCC (zie ...

 • Uitspraak Nº AWB - 10 _ 1059, 10_1060, 10_1061, 10_1062, 10_4908, 10_4909. Rechtbank Noord-Holland, 2015-09-30

  ...Volgens de bijbehorende volmacht d.d. 24 juni 1992 van [J1 BEDRIJF] bedraagt de koopsom echter slechts f ...Als voorbeelden: in 2001 is het gezin een maand naar China geweest en in 2002 [de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, 21 mei 2013

  De verwijten die de notaris worden gemaakt in het hoger beroep dat is ingesteld door het BFT betreffen a) de bedenkingen die de voorzitter van de kamer op grond van artikel 96 lid 6 Wna aan de kamer heeft voorgelegd, waarbij voor wat betreft de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep het BFT op grond van artikel 107 lid 1 Wna als klager wordt aangemerkt en B) de zelfstandige klachten van...

  ...Op 4 juli 2005 hebben zij de heer [naam] een volmacht verstrekt om alle handelingen te verrichten ten behoeve van de verkoop van ...In de Toelichting op deze bepaling wordt als voorbeeld waarin de notaris zijn dienst moet weigeren genoemd het geval dat de ...

 • Uitspraak Nº 05/862577-13. Rechtbank Gelderland, 2018-04-05

  ... ‘Opdracht tot dienstverlening, machtiging financieel beheer en volmacht’, waarop onder meer stond dat de cliënt de Stichting de opdracht geeft ... - een formulier ‘Akte van cessie’, zijnde een voorbeeld van een dergelijke akte. Op de akte stond onder meer vermeld dat per ...

 • Uitspraak Nº 200.208.502. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-05-28

  ...70 van de memorie van grieven en zie het voorbeeld dat [de medewerker van Torenstad] geeft op p. 2 van het artikel in de ...Zij heeft betwist dat [de onderhandelingspartner] volmacht had haar te vertegenwoordigen. In de door [appellant] overgelegde ...

 • Uitspraak Nº 21-003926-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-04-24

  ... koopprijs en de geantedateerde stukken zijn daarvan een sprekend voorbeeld. Maar ook een overeenkomst tot aanneming van werk (D-399) wordt daags na ... stichting 5] , vertegenwoordigd door [betrokkene 9] , die een volmacht heeft afgegeven. De koopprijs bedroeg € 500.000,--, zonder ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 mei 2013

  Vervolg van LJN BZ9335. Onbevoegde vertegenwoordiging. Bekrachtiging. Berekening van schadevergoeding na opzegging. Voordeelstoerekening. Schadebeperkingsplicht. Indirecte kosten.

  ... op de nadere uitwerking door Move van haar beroep op schijn van volmacht en bekrachtiging tegenover het beroep van Vrooam op de onbevoegd-heid van ...In dit verband heeft zij “bij wijze van voorbeeld” twee overeenkomsten met derden overgelegd, namelijk één uit april ...

 • Uitspraak Nº C/09/534801 / HA ZA 17-662. Rechtbank Den Haag, 2018-07-25

  ...Daarnaast heeft zij als voorbeeld een volledige samenwerkingsovereenkomst in het geding gebracht, waarvan ... rechtbank van oordeel dat, als juist is dat DL&G geen toereikende volmacht had voor het verlenen van voorlopige dekking, NN met de afgifte op 13 ...

 • Uitspraak Nº 08.950134-15. Rechtbank Overijssel, 2016-03-22

  ...Uit dat uittreksel blijkt voorts dat het geen beperkte volmacht betreft en dat verdachte dus volledig vertegenwoordigingsbevoegd is. . ...Een ander voorbeeld betreft de bijgaande factuur van 26 januari 2013 van de firma [bedrijf 3] ...

 • Uitspraak Nº C/08/176879 / KG ZA 15-316. Rechtbank Overijssel, 2015-11-12

  ..., zij het recht voorbehoudt om gebruik te maken van de notariële volmacht dan wel over te gaan tot uitwinning van de ten behoeve van haar gestelde ... van één jaar, zoals door [L] en [V] genoemd, slechts als voorbeeld was genoemd nadat door [eiser] aan de door de Rabobank gestelde ...

 • Uitspraak Nº C/09/513278 / KG ZA 16/770. Rechtbank Den Haag, 2016-09-12

  ...Gevolmachtigde van IM is mevrouw [C] , die volmacht heeft om de vennootschap te vertegenwoordigen gezamenlijk handelend met .... . . Een voorbeeld. Stel de laagste TFK bedraagt 5,00% en de gemiddelde TFK van alle vijf de ...

 • Uitspraak Nº 200.246.253/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-03-24

  ..., omdat dat alleen na ruggenspraak en na verleende volmacht mogelijk is. Ook dat verweer kan geen doel treffen. Ter zitting bij het ...Als voorbeeld van de verwarring die [D] daarmee wist te stichten, noemen [appellanten] ...

 • Uitspraak Nº KG ZA 17-894. Rechtbank Amsterdam, 2017-10-19

  ... gezamenlijk] wel toegestaan om op basis van een ondertekende volmacht als aankoopagent van een eindgebruiker op te treden en in diens opdracht ... gezamenlijk] dit desondanks doet of gedaan heeft, volgt uit het voorbeeld met de klant [klant] . Hij heeft een orderbevestiging getekend voor een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 29 mei 2012

  Stilzwijgende volmachtverlenging.

  ... door de bestuurders van [appellant 2] aan ieder van hen verleende volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen. Grief II is gekeerd tegen ...Hij noemt het voorbeeld van een contract met betrekking tot kleding van EUR 400,- die hij ...

 • Uitspraak Nº 04/990005-09. Rechtbank Limburg, 2019-02-18

  ... van artikel 20, eerste lid, juncto III B van het Besluit mandaat volmacht en machtiging Economische Zaken 2004 viel exportcontrolebeleid onder de ...Ik geef u het voorbeeld van lucht in de zin van koeling en casting consumable van een mal. U ...

 • Uitspraak Nº 200.183.396/01 en 200.183.398/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-01-23

  ... . . Artikel 4- Volmacht . . . 1. De deelnemer verleent hierbij een ... structural damage, heavy non-structural damage) ”, met als voorbeelden “ cracks in columns and beam column joints of frames at the base and at ...

 • Uitspraak Nº 05-922002-13. Rechtbank Gelderland, 2018-09-18

  ...Zij hebben voorbeelden van prospectussen gekregen en ook gedownload en die gebruikt als ...Bij de notaris heeft hij een volmacht getekend omdat de stukken er nog niet waren. Ter controle heeft hij ...

 • Uitspraak Nº 06/920003-10. Rechtbank Gelderland, 2018-09-18

  ...Zij hebben voorbeelden van prospectussen gekregen en ook gedownload en die gebruikt als ...Bij de notaris heeft hij een volmacht getekend omdat de stukken er nog niet waren. Ter controle heeft hij ...

 • Uitspraak Nº UTR 14/5988. Rechtbank Midden-Nederland, 2015-10-21

  ... heeft verweerder bij brief van 23 september 2015 het Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit 2014 van de gemeente Hilversum (het ... kan worden verleend, indien de smalle open ruimte voldoende, bij voorbeeld door een opening in de zijgevel van het gebouw, voor onderhoud bereikbaar ...

 • Uitspraak Nº C/10/507777 / HA ZA 16-800. Rechtbank Rotterdam, 2018-11-14

  ...Alleen om een voorbeeld te geven en zonder hiermee volledig te kunnen zijn, cliënten worden ... op de in artikel 2 van de declaratieovereenkomst omschreven volmacht", op grond waarvan het ziekenhuis immers inderdaad gemachtigd was om de DBC\xE2"...

 • Uitspraak Nº 200.119.999/01 en 200.124.017/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-06-20

  ... niet als vaststaand aannemen dat [appellant sub 1] mondeling volmacht heeft gegeven aan de notaris om in te stemmen met de vestiging van de ...[geïntimeerde sub 1] heeft, bij voorbeeld, laatst een vergunning gevraagd voor een dierenverblijf op de percelen. ...

 • Uitspraak Nº C/10/509032 / KG ZA 16-993. Rechtbank Rotterdam, 2016-09-30

  ...Op grond van het vigerende mandaat en volmachtbesluit is . de besluitvorming ten aanzien van het verkopen van vastgoed ... opgenomen in de eerder toegezonden voorbeeld van een huurovereenkomst, met een optie . tot koop na drie jaar. ...

 • Uitspraak Nº 200.121.267/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-02-02

  ... uit hoofde van de door [expediteur] verstrekte last en volmacht bestrijdt, treedt er bovendien een tegenstrijdigheid op in haar ... . . . . 6.13 . Als voorbeeld wordt genoemd dat, terwijl GP eerst stelde (i) bij ‘akte n.a.v. ...

 • Uitspraak Nº BRE - 15 _ 4727. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2017-08-03

  ... …” [A] had een voorbeeld overeenkomst van aanneming. Hij wilde het namelijk mogelijk maken dat .... (…) . De heer [A] heeft een volmacht verkregen van [Eood 2] en mag namens [Eood 2] alle handelingen verrichten. ...