volmacht voorbeeld

409 resultaten voor volmacht voorbeeld

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº C/13/575661 / HA ZA 14-1089. Rechtbank Amsterdam, 2015-11-04

  ... van S&L Zorg (hierna: RvT) heeft vervolgens op 10 maart 2009 een volmacht verleend aan de algemeen directeur van S&L Zorg, [naam 1] (hierna: [naam ... . . . . Voorbeeld van een Interest Rate Swap . . . . . ...

 • Kort geding van Rechtbank Amsterdam, 29 maart 2013

  Kort geding. Woonvoorziening (ouderinittiatief) voor verstandelijk gehandicapte vrouwen. Zorgverlener zegt contract op. Voorzieningenrechter verleent vervangende toestemming om namens een van de bewoonsters in te stemmen met het sluiten van een overeenkomst met nieuwe zorgaanbieder. Het blokkeren van de nieuwe overeenkomst door (moeder en stiefvader van) een van de bewoonsters, wordt onrechtmatig

  ...(…). 3. Bestuursleden kunnen zich in vergadering bij volmacht doen vertegenwoordigen;. (…). STEMMINGEN. Artikel 10. Voor zover niet ... sluiten een zorgverleningsovereenkomst (zie bijlage met het voorbeeld) af met SEH. (…). Elke bewoonster zal met haar vertegenwoordiger een ...

 • Uitspraak Nº C/03/240962 / HA ZA 17-515. Rechtbank Limburg, 2019-08-07

  ...Hierbij is nog overwogen dat de Algemene Volmacht die [eiser] aan [gedaagde] heeft gegeven, niet meer inhield dan, kort ...Bij wijze van voorbeeld: de aard, inhoud en presentatie van feiten in de conclusie van antwoord is ...

 • Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

  ...– Schadeverzekeringen zakelijk . – Volmacht algemeen . – Volmacht schade extra . – Volmacht overig . ...Deze voorbeelden zijn niet limitatief. Indicatoren zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de ...

 • Uitspraak Nº C/09/486543 / HA ZA 15-449. Rechtbank Den Haag, 2016-01-27

  ... verkregen kan worden volgens de werkwijze beschreven in voorbeeld 14 of volgens de methoden uit de stand van de techniek of middels ... midden blijven of Sabinsa vorderingsgerechtigd is krachtens een volmacht van de octrooihouder om op eigen naam op te treden. Zelfs als dat zo is, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 april 2013

  Hoge Raad verklaart beroep in cassatie gegrond onder verwijzing naar het arrest in de zaak met nummer 11/05101.

  ... brief de gronden van het ingestelde beroep toekomen, alsmede de volmacht en een uittreksel uit het Handelsregister. 2.6 Bij uitspraak van 24 mei ... van burgers van hun "elektronische adressen", bij wijze van voorbeeld wijzen zij op de bedrijfs- en telefoongidsen en briefhoofden die e-mail ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 april 2013

  Art. 6:6 Awb. Beroep door rechtbank niet-ontvankelijk verklaard wegens niet tijdig vermelden van de gronden. Beroep in cassatie afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, Wet RO.

  ... brief de gronden van het ingestelde beroep toekomen, alsmede de volmacht en een uittreksel uit het Handelsregister. 2.6 Bij uitspraak van 24 mei ... van burgers van hun "elektronische adressen", bij wijze van voorbeeld wijzen zij op de bedrijfs- en telefoongidsen en briefhoofden die e-mail ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 april 2013

  art. 2:14, lid 1, art. 6:6, art. 8:37, lid 2 en art. 8:40a, lid 1 Awb. Mocht Rechtbank niet-ontvankelijk verklaren na overschrijding van per faxbericht gestelde termijn?

  ... brief de gronden van het ingestelde beroep toekomen, alsmede de volmacht en een uittreksel uit het Handelsregister. 2.6 Bij uitspraak van 24 mei ... van burgers van hun "elektronische adressen", bij wijze van voorbeeld wijzen zij op de bedrijfs- en telefoongidsen en briefhoofden die e-mail ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 maart 2011

  Verbintenissenrecht. Onrechtmatige daad; kwalitatieve aansprakelijkheid assurantiekantoor voor fraude hypotheekadviseur (art. 6:170, 171, 172)? Schijn van volmachtverlening (art. 3:61 lid 2 BW)? Oordeel hof dat aansprakelijkheid op de voet van art. 6:172 BW ook kan ontstaan indien vertegenwoordigingsbevoegdheid ontbreekt mits derde in gegeven omstandigheden deze bevoegdheid heeft aangenomen en...

  ... is niet in geschil dat [betrokkene 1] noch over een geldige volmacht beschikte, noch anderszins als vertegenwoordiger van [eiser] kan worden ... meer specifiek toegelicht met een drietal groepen van voorbeelden die, in overeenstemming met de wettekst, gemeen hebben dat de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 maart 2011

  Verbintenissenrecht. Onrechtmatige daad; kwalitatieve aansprakelijkheid assurantiekantoor voor fraude hypotheekadviseur (art. 6:170, 171, 172)? Schijn van volmachtverlening (art. 3:61 lid 2 BW)? Oordeel hof dat aansprakelijkheid op de voet van art. 6:172 BW ook kan ontstaan indien vertegenwoordigingsbevoegdheid ontbreekt mits derde in gegeven omstandigheden deze bevoegdheid heeft aangenomen en...

  ... is niet in geschil dat [betrokkene 1] noch over een geldige volmacht beschikte, noch anderszins als vertegenwoordiger van [eiser] kan worden ... meer specifiek toegelicht met een drietal groepen van voorbeelden die, in overeenstemming met de wettekst, gemeen hebben dat de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 30 juni 2000

  ... zaak doen de nadelen van de verstekprocedure zich gevoelen, bij voorbeeld ingeval een vordering tot wijziging van de tenlastelegging zou zijn gedaan ... te zijn gevolmachtigd, en (b) door een bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde. Tegen de beschikkingen heeft de verdachte geen ...

 • Uitspraak Nº C/05/301936 / HA ZA 16-235. Rechtbank Gelderland, 2018-11-21

  .... - Pas in dit laatste voorbeeld is de belasting van de woning ( 46 kN/m1 ) groter dan het grondmechanisch ... hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen, . . . . ...

 • Uitspraak Nº C/16/410825 / HA ZA 16-162. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-07-12

  ... of gebleken dat zij voor het sluiten van de overeenkomst een volmacht hadden van [gedaagde sub 2 (B.V.)] of [gedaagde sub 3 (B.V.)] . Daarom ... waren bij de totstandkoming van de overeenkomst en zij heeft als voorbeeld de heer [F] , CEO van [gedaagde sub 3 (B.V.)] en bestuurder van [gedaagde ...

 • Uitspraak Nº 13/845068-06. Rechtbank Amsterdam, 2019-03-14

  ...Hij heeft Hungry Eye een volmacht gegeven om het geld automatisch van zijn bankrekening af te schrijven. 15 ... . . . Indien we als voorbeeld een film van US$ 1 M nemen, en als koers 1 US $ = 1.10 Euro, dan zouden de ...

 • Uitspraak Nº 200.187.015/01 OK. Gerechtshof Amsterdam, 2016-05-11

  ...[C] heeft de door [B] getekende volmacht van PSA aan haar Kroatische advocaat en de ingestelde procedure ...Een exemplarisch voorbeeld hiervan is de door [B] namens (de bestuurder van) PSA gestarte procedure ...

 • Uitspraak Nº C-09-514623-HA ZA 16 - 832. Rechtbank Den Haag, 2017-10-18

  ...Vgl. HR 6 april 1951, NJ 1952, 28. Wordt - om een voorbeeld te noemen - in een collectieve actie een vordering om een verondersteld ... van de Hoge Raad nogmaals, in een door of namens hen krachtens volmacht gevoerde procedure, dezelfde vordering aan de rechter voor te leggen. Ook ...

 • Uitspraak Nº C/16/423204 / HA ZA 16-691. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-09-19

  ... . “ . 13. Onherroepelijke volmacht voor overdracht en verpanding van een vordering op [Bedrijf I] . ...Evenmin heeft [gedaagde] één voorbeeld gegeven waaruit blijkt dat in de periode vóór ultimo 2010 kruislingse ...

 • Uitspraak Nº BK-15/00879, BK-15/00880, BK-15/00881 en BK-15/00882. Gerechtshof Den Haag, 2017-05-02

  ...Belanghebbendes echtgenoot, [Y] , heeft een beperkte volmacht tot een bedrag van f 500. Kantoor [X] houdt zich voornamelijk bezig met ...In veel gevallen zal het daar niet bij blijven, getuige bij voorbeeld de renseignementen, waardoor door extra diensten de vergoeding al gauw kan ...

 • Uitspraak Nº 16/00228 en 16/00262. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-01-31

  ... de heer [Q] namens de aandeelhouders de [L] BV en de [M] BV een volmacht gegeven voor de verkoop van de aandelen [I] Holding BV. . . . ...Van die externe kosten worden enkele bij wijze van voorbeeld genoemd. Uit voornoemde wetsgeschiedenis kan voorts niet worden afgeleid ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer, 5 april 2013

  Uitspraak Ondernemingskamer 29 maart 2013; STICHTING GEDUPEERDE LEDEN AGRICO / “AGRICO” COÖPERATIEVE HANDELSVERENIGING VOOR AKKERBOUWGEWASSEN U.A..

  ... notaris Ter Braak de in de aanmeldingsformulieren opgenomen volmacht zonder meer als zodanig heeft opgevat. 3.3 De Ondernemingskamer overweegt ...Desgevraagd heeft de Stichting ter terechtzitting bij wijze van voorbeeld verklaard dat de bij de overeenkomst met Aviko behorende bijlagen (nog ...

 • Uitspraak Nº BK-15/00894, BK-15/00895 en BK-15/00896. Gerechtshof Den Haag, 2017-05-02

  ...Belanghebbende heeft een beperkte volmacht tot een bedrag van f 500. Kantoor [Y] houdt zich voornamelijk bezig met ...In veel gevallen zal het daar niet bij blijven, getuige bij voorbeeld de renseignementen, waardoor door extra diensten de vergoeding al gauw kan ...

 • Uitspraak Nº 200.145.216/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-11-01

  ... basis van de door appellante aan geïntimeerde sub 1 verstrekte volmacht rekening en verantwoording dient af te leggen; . b) geïntimeerde sub ... van de gewone verblijfplaats wordt toegepast, erkend; zie als voorbeeld van anticiperende toepassing van het verdrag rb. Haarlem (sector kanton) ...

 • Uitspraak Nº 200.171.570/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-02-18

  ...Tot de stukken behoort in dit verband een volmacht van de zorginstelling aan [C] van 5 juni 2014 die aan duidelijkheid niets ...Als voorbeeld is genoemd dat hij een keer een treinkaartje had gekocht maar geen geld ...

 • Uitspraak Nº BK-15/00876 en BK-15/00877. Gerechtshof Den Haag, 2017-05-02

  ...Belanghebbendes echtgenoot, [Y] , heeft een beperkte volmacht tot een bedrag van f 500. Kantoor [X] houdt zich voornamelijk bezig met ...In veel gevallen zal het daar niet bij blijven, getuige bij voorbeeld de renseignementen, waardoor door extra diensten de vergoeding al gauw kan ...

 • Uitspraak Nº NL17.14165. Rechtbank Gelderland, 2019-02-01

  ...Ik zal een voorbeeldtekst opstellen voor een dergelijke brief. . . . . . ... verlenen van een schriftelijke volmacht aan [naam verweerder] ter zake, uiterlijk binnen twee . ...