volmacht voorbeeld

409 resultaten voor volmacht voorbeeld

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº NL17.14165. Rechtbank Gelderland, 2019-02-01

  ...Ik zal een voorbeeldtekst opstellen voor een dergelijke brief. . . . . . ... verlenen van een schriftelijke volmacht aan [naam verweerder] ter zake, uiterlijk binnen twee . ...

 • Uitspraak Nº C-09-517877-KG ZA 16-1064. Rechtbank Den Haag, 2016-10-31

  ... heer [B] , is sinds 14 juni 2012 de bedrijfsleider (met volledige volmacht). In 2013 heeft [B] het bedrijf overgenomen; sinds 8 mei 2013 is hij enig ... acht jaar genoemd en bovendien staat mishandeling expliciet als voorbeeld genoemd van een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid. Desondanks is ook ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 476. Rechtbank Noord-Holland, 2020-02-10

  ...Dit was mogelijk gelet op de volmacht die aan de General Partner was verleend op basis van de Limited ...In het onderzoek wordt een voorbeeld gegeven waarin een investering met 90% vreemd vermogen wordt gefinancierd. ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 18 december 2012

  CONCLUSIE PG A-G IJzerman heeft conclusie genomen in de zaken met nummers 12/00637 en 12/00641 naar aanleiding van de beroepen in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën en de incidentele beroepen in cassatie van belanghebbenden, tegen de uitspraken van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 21 december 2011 met nummers BK-10/00253 en BK-10/00254. Erflater woonde in zijn eigen woning tot...

  ...- zij dient persoonlijk - dus niet bij volmacht - te worden aangegaan. Een en ander impliceert dat een aangeboden ...Ik noem als voorbeeld een bruikleenovereenkomst gedurende een bepaalde periode en een recht van ...

 • Uitspraak Nº _AWB - 17/1643. Rechtbank Den Haag, 2018-10-30

  .... Een ander voorbeeld zijn de kosten voor adviezen en rapporten over [X], die geen of een louter ... een specifieke onafhankelijke positie innam, waarbij aan hem volmacht was verleend om zonder goedkeuring betalingen ten behoeve, en in het ...

 • Uitspraak Nº 5574813. Rechtbank Rotterdam, 2017-02-07

  ... en omdat u een onderdeel bent van de directie, u een voorbeeld functie heeft. Vier managers hebben zich tot mij gewend met vergelijkbare ... Door zijn ziekte in twijfel te trekken, door zijn volmacht in te trekken, door zijn auto-kostenvergoeding (ook na de hersteldmelding) ...

 • Uitspraak Nº 200.138.824_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-04-04

  ... op de markt te brengen, zulks naar het voorbeeld van Mondial GmbH. Kenmerkend voor de . Superkeukensformule was ... in zou nemen van onmiddellijk vertegenwoordiger op grond van volmacht, dit in dit stadium van de procedure niet mogelijk is (onder meer: HR 20 ...

 • Besluit van 6 december 2013 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft in verband met de instelling van een centrale examenbank en de uitwerking van het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties

  ...Een voorbeeld hiervan is dat vastgesteld moet kunnen worden of de persoon in kwestie ... van de nieuwe vakbekwaamheidsregels nieuwe volmachtdiploma’s te introduceren. De nieuwe volmachtdiploma’s zien op vier ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 16 december 2010

  Verdachte heeft niet alleen gedurende een periode van meer dan twee jaar schaamteloos misbruik gemaakt van de positie die hij bij zijn werkgever, Delta Lloyd, had. Hij heeft ook een tiental aannemers vanuit datzelfde misbruik meegetrokken in zijn frauduleus gedrag. Kwalijk is het naar het oordeel van de rechtbank zonder meer dat hij er ook als het gaat om intieme persoonlijke relaties geen...

  ...- een volmacht d.d. 1 december 2008 van [X] aan verdachte tot het regelen van de ... over een van mij ontvangen bestand, waarin onder andere een voorbeeld van mijn facturen stond.”. Verdachte [bedrijf 4] verklaarde als ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24 juli 2012

  Uitvoering overeenkomst inzake huwelijksgoederengemeenschap, waarin een boetebepaling is opgenomen. Schade door onrechtmatig beslag.

  ... op de vrouw rustte, was de ondertekening van een onherroepelijke volmacht. Aan deze verplichting heeft zij op 5 september 2005 voldaan. Voor de ... daarvan afziet, brengt dat niet mee dat de andere partij dat voorbeeld moet volgen. Grief II in het principaal appel die hierop betrekking heeft, ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, 30 januari 2013

  Collectieve actie. Execution only-dienstverlening door bank. Bank heeft aanbiedverbod (artikel 2:65 Wft) overtreden: niet door het enkele feit dat deelnemingsrechten in niet-vergunninghoudende beleggingsinstellingen ten behoeve van de cliënten, op naam van het bewaarbedrijf van de bank werden verworven, maar wel voor zover de cliënten daardoor andere toegang of rechten verkregen dan wanneer zij...

  ...In deze waarschuwing geeft de AFM als voorbeeld het “opknippen” van een obligatie van nominaal € 250.000,00 in tien ... kreeg van [naam], die haar volgens haar instrueerde op basis van volmacht van haar cliënten, maar tegenover de stellige betwisting van de Stichting ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 december 2011

  Geschil tussen de Gemeente Rotterdam en Eneco over de vraag wie de kosten van het - op aanwijzing van de Gemeente - verleggen van leidingen moet dragen. Het hof oordeelt dat Eneco bij de verzelfstandiging in 1992 een (economisch) opstalrecht op de leiding heeft gekregen, en dat dit opstalrecht niet alleen de eigendom van de leidingen maar ook een zakelijk 'ligrecht' behelst.

  ... 3 van de Akte van Inbreng heeft de Gemeente een onherroepelijke volmacht aan GEB verleend tot het vervullen van alle privaatrechtelijke ...' is toegepast en de Gemeente geen enkel (overtuigend) voorbeeld heeft weten te geven van een verlegging waarbij dit niet het geval was, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 april 2013

  Pandrecht op lidmaatschapsrecht coöperatie, huurbeding, executie. Art. 3:264 BW van overeenkomstige toepassing? Waarborgen openbare registers, art. 3:260 lid 1 BW.

  ... verstrekken van een hypotheek? Bent u bekend met het concrete voorbeeld dat SNS Bank (één van de weinige banken die een hypotheek verstrekt voor ...3:78 BW (volmacht). 40 Zie o.m. inl. verzoekschrift onder 19, 23; beroepschrift onder 34-39. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, 19 juni 2013

  Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid. Bestuurders en commissarissen van Landis zijn aansprakelijk voor het faillissementstekort op grond van artikel 2:138 lid 2 BW (in samenhang met artikel 2:149 BW ten aanzien van de commissarissen). Het bestuur heeft niet voldaan aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW, zodat onweerlegbaar wordt vermoed dat het zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.

  ...Dit wordt bevestigd aan de hand van de volgende voorbeelden:. - regelmatig werden formules in de consolidatie staat overschreven door ...Volmachtverlening is toekenning van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging. Een overeenkomst ...

 • Uitspraak Nº 200.186.821/01 OK. Gerechtshof Amsterdam, 2016-10-12

  ... mogelijke aanpassing van de UFR – de vaste rekenrente – het voorbeeld bij uitstek is. (…) Delta Lloyd streeft ernaar om tegen het einde van ... het bijzonder met betrekking tot het uiterste tijdstip waarop volmachten zijn geaccepteerd en het tijdstip waarop het bestuur en raad van ...

 • Kort geding van Rechtbank Gelderland, 1 mei 2013

  Beslag op springpaarden. Geen toestemming in beslag genomen paarden te verkopen, Geen toestemming om de aankoop van paarden, het overspuiten van vrachtwagens en de aankoop van een nieuwe vrachtwagen met onder andere BV in Duitsland in beslag genomen geld en/of in depot gestelde verkoopopbrengst van paarden te financieren.

  ...Toen Gevi Gorssel gevraagd werd volmacht te verlenen voor de verkoop voor een bedrag van € 6.000,-- stelde zij ...Zij heeft wel een voorbeeld gegeven van een situatie waarin volgens de Hoge Raad sprake was van ...

 • Uitspraak Nº BK-15/00890, BK-15/00891, BK-15/00892 en BK-15/00893. Gerechtshof Den Haag, 2017-05-02

  ...Belanghebbende heeft een beperkte volmacht tot een bedrag van f 500. Kantoor [Y] houdt zich voornamelijk bezig met ...In veel gevallen zal het daar niet bij blijven, getuige bij voorbeeld de renseignementen, waardoor door extra diensten de vergoeding al gauw kan ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  Omzetting stil pandrecht in vuistpand, art. 3:236 lid 1 BW. Brengen in de macht van de pandhouder, feitelijke handeling, geen toepassing art. 42 Fw. Verrekening; schuldoverneming voor faillissement? Art. 54 Fw.

  ...1.2 Bij "combi-pandakte met volmacht" van 9 februari en 27 maart 2006 zijn de voorraden en inventaris door [A] ...In het gegeven voorbeeld kan overigens ook langs een andere weg tot het oordeel worden gekomen dat ...

 • Uitspraak Nº 18/997501-09. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-06-13

  ... (in ieder geval) in een aantal gevallen is geoefend met voorbeeldvragen en dat deze vragen in enkele gevallen zijn gebaseerd op documenten die ... waren gezamenlijk bevoegd en verdachte had een volledige volmacht. [organisatie 14] was in die periode de enige aandeelhouder van [mede ...

 • Besluit van 12 juli 2018, houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling

  ... en in te trekken is in artikel 2 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt aan deze autoriteit ...Een ander voorbeeld van een bijzonderheid waar geen rekening mee wordt gehouden bij de ...

 • Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging

  ...Een ander voorbeeld is de verstrekking van gegevens over terrorismeverdachten aan banken om zo ..., waarbij mogelijk gedacht kan worden aan de verlening van een volmacht. De verwerkingsverantwoordelijke heeft geen volledige vrijheid om de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 13 mei 2005

  13 mei 2005 Eerste Kamer Nr. C04/061HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STICHTING ONDERZOEK BEDRIJFSINFORMATIE SOBI, optredende als lasthebber van de 212 in de aan dit arrest gehechte cassatiedagvaarding vermelde lastgevers, gevestigd te Amsterdam, doch kantoorhoudende te Nieuwersluis, gemeente Loenen, EISERES tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster,...

  ... 1] van dat wanbeleid in de jaren 1985 tot en met 1990 en dat die volmacht zich niet uitstrekt tot het gestelde onrechtmatig handelen van Coberco in ...Een voorbeeld van een dergelijke stilzwijgende afstand is het achterlaten van een krant ...

 • Besluit financiële markten BES

  ... toezichtautoriteit voorts de naam van de verzekeraar voor wie de volmacht geldt. . Artikel 2:4 (financiële onderneming met zetel in het buitenland) ... ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht (Wft) als voorbeeld gebruikt, zij het meestal in vereenvoudigde of gecomprimeerde vorm. In een ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 29 augustus 2012

  Diefstal van zending gouden munten uit kantoor van (douane)expedteur. Bewaargeving of expeditie? Fenex-voorwaarden van toepassing? Grove schuld/bewuste roekeloosheid? Beroep op Fenex-voorwaarden aanvaardbaar?

  ... gedekte aandeel in de schade gecedeerd en aan deze last en volmacht gegeven om dat aandeel in dier naam in te vorderen. 4. Het verweer. 4.1. ...-voorwaarden is ook niet onredelijk vergaand, vergeleken met bij voorbeeld de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder ingevolge artikel 22 lid 3 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 6 september 2012

  Carrouselfraude met tweedehands auto’s. De zoon van belanghebbende staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als handelaar in automobielen, motoren en fietsen. Uit de stukken van het geding en de getuigenverklaringen leidt de rechtbank af dat belanghebbende degene was die de onderneming feitelijk dreef en voor wiens rekening en risico de onderneming werd gedreven. De nageheven omzetbelasting

  ...Ik kan het denk ik het beste duidelijk maken met een voorbeeld. Als ik een auto inkocht. van bijvoorbeeld 50.000 Euro dan verkocht ik die ...woning een volmachtverklaring en een handtekeningenformulier is aangetroffen. waaruit blijkt dat ik door ...