volmacht voorbeeld

409 resultaten voor volmacht voorbeeld

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  Omzetting stil pandrecht in vuistpand, art. 3:236 lid 1 BW. Brengen in de macht van de pandhouder, feitelijke handeling, geen toepassing art. 42 Fw. Verrekening; schuldoverneming voor faillissement? Art. 54 Fw.

  ...1.2 Bij "combi-pandakte met volmacht" van 9 februari en 27 maart 2006 zijn de voorraden en inventaris door [A] ...In het gegeven voorbeeld kan overigens ook langs een andere weg tot het oordeel worden gekomen dat ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 april 2013

  Pandrecht op lidmaatschapsrecht coöperatie, huurbeding, executie. Art. 3:264 BW van overeenkomstige toepassing? Waarborgen openbare registers, art. 3:260 lid 1 BW.

  ... verstrekken van een hypotheek? Bent u bekend met het concrete voorbeeld dat SNS Bank (één van de weinige banken die een hypotheek verstrekt voor ...3:78 BW (volmacht). 40 Zie o.m. inl. verzoekschrift onder 19, 23; beroepschrift onder 34-39. ...

 • Besluit van 12 juli 2018, houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling

  ... en in te trekken is in artikel 2 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt aan deze autoriteit ...Een ander voorbeeld van een bijzonderheid waar geen rekening mee wordt gehouden bij de ...

 • Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging

  ...Een ander voorbeeld is de verstrekking van gegevens over terrorismeverdachten aan banken om zo ..., waarbij mogelijk gedacht kan worden aan de verlening van een volmacht. De verwerkingsverantwoordelijke heeft geen volledige vrijheid om de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 13 mei 2005

  13 mei 2005 Eerste Kamer Nr. C04/061HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STICHTING ONDERZOEK BEDRIJFSINFORMATIE SOBI, optredende als lasthebber van de 212 in de aan dit arrest gehechte cassatiedagvaarding vermelde lastgevers, gevestigd te Amsterdam, doch kantoorhoudende te Nieuwersluis, gemeente Loenen, EISERES tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster,...

  ... 1] van dat wanbeleid in de jaren 1985 tot en met 1990 en dat die volmacht zich niet uitstrekt tot het gestelde onrechtmatig handelen van Coberco in ...Een voorbeeld van een dergelijke stilzwijgende afstand is het achterlaten van een krant ...

 • Besluit financiële markten BES

  ... toezichtautoriteit voorts de naam van de verzekeraar voor wie de volmacht geldt. . Artikel 2:4 (financiële onderneming met zetel in het buitenland) ... ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht (Wft) als voorbeeld gebruikt, zij het meestal in vereenvoudigde of gecomprimeerde vorm. In een ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 29 augustus 2012

  Diefstal van zending gouden munten uit kantoor van (douane)expedteur. Bewaargeving of expeditie? Fenex-voorwaarden van toepassing? Grove schuld/bewuste roekeloosheid? Beroep op Fenex-voorwaarden aanvaardbaar?

  ... gedekte aandeel in de schade gecedeerd en aan deze last en volmacht gegeven om dat aandeel in dier naam in te vorderen. 4. Het verweer. 4.1. ...-voorwaarden is ook niet onredelijk vergaand, vergeleken met bij voorbeeld de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder ingevolge artikel 22 lid 3 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 6 september 2012

  Carrouselfraude met tweedehands auto’s. De zoon van belanghebbende staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als handelaar in automobielen, motoren en fietsen. Uit de stukken van het geding en de getuigenverklaringen leidt de rechtbank af dat belanghebbende degene was die de onderneming feitelijk dreef en voor wiens rekening en risico de onderneming werd gedreven. De nageheven omzetbelasting

  ...Ik kan het denk ik het beste duidelijk maken met een voorbeeld. Als ik een auto inkocht. van bijvoorbeeld 50.000 Euro dan verkocht ik die ...woning een volmachtverklaring en een handtekeningenformulier is aangetroffen. waaruit blijkt dat ik door ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 6 september 2012

  Carrouselfraude met tweedehands auto’s. Belanghebbende staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als handelaar in automobielen, motoren en fietsen. Uit de stukken van het geding en de getuigenverklaringen leidt de rechtbank af dat de vader van belanghebbende degene was die de onderneming feitelijk dreef en voor wiens rekening en risico de onderneming werd gedreven. Belanghebbende wordt niet...

  ...Ik kan het denk ik het beste duidelijk maken met een voorbeeld. Als ik een auto inkocht. van bijvoorbeeld 50.000 Euro dan verkocht ik die ...woning een volmachtverklaring en een handtekeningenformulier is aangetroffen. waaruit blijkt dat ik door ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 25 november 2011

  Niet-ontvankelijk (vrijgegeven voor publicatie).

  ... heeft de motivering van haar cassatieberoepschrift en de vereiste volmacht te laat ingediend.(4) De Staatssecretaris heeft een verweerschrift ... op: als een Kaspische-Zeelening (mijns inziens een fraai voorbeeld van een ODR-lening) verzakelijkt kan worden door haar beloning geheel ...

 • Besluit digitale stukken Strafvordering

  ...een volmacht als bedoeld in artikel 450, derde lid, van de wet; 8°. een klaagschrift ...Als voorbeelden kan dienen dat de vertrouwensdienstverleners die gekwalificeerde ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 28 maart 2012

  Mocht Mutualis aannemen dat de rentmeester van WML bevoegd was om haar percelen van WML te verkopen, nu deze rentmeester zelf belang had in Mutualis? Rechtbank stelt belang hebben in gelijk aan hoedanigheid van wederpartij in de regeling van de Selbsteintritt zoals geregeld in art. 3:68 BW en 7:416 BW

  ...3.8. Zowel bij volmacht als bij lastgeving kan de gevolgmachtigde of lastnemer slechts als ...Ik heb als voorbeeld genomen de overeenkomst die ik met [K] heb gemaakt en die weer kwam van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 december 2010

  Economische zaak. Art. 5 Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna: Wvgs). De opvatting dat het in art. 5 Wvgs neergelegde verbod om met een vervoermiddel gevaarlijke stoffen over de binnenwateren te vervoeren indien niet is voldaan aan de in art. 3 Wvgs bedoelde regels, uitsluitend geldt voor de vervoerder in de zin van paragraaf 1.2.1 Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de...

  ... is aangesloten en voorzien was van een bijzondere schriftelijke volmacht, niet als gemachtigde namens verdachte kan optreden. Volgens de raadsman ... zijn de andere betrokkenen en hun plichten bij wijze van voorbeeld aangegeven. De plichten van de andere betrokkenen vloeien voort uit 1.4.1, ...

 • Besluit van 18 juni 2008, houdende de vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit 2008 (Handelsregisterbesluit 2008)

  ... zijn, dan worden hun persoonlijke gegevens en de inhoud van hun volmacht in het handelsregister opgenomen. 2. In het handelsregister kunnen ...3) een rechtspersoon waaraan geen onderneming toebehoort. Voorbeeld een vereniging met alleen andersoortige activiteiten dan het drijven van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 19 mei 2009

  Vertegenwoordigingsbevoegdheid; was de management B.V. bevoegd de huurovereenkomst te tekenen?

  ... [management B.V.] dat volgens de kantonrechter zonder toereikende volmacht heeft gedaan en zij voor het bestaan en de omvang van die volmacht had in ... Officersgärden transacties aan te gaan, wordt slechts het voorbeeld van een bedrag aan € 243.000,-- ter zake van minderwerk genoemd. Nog ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 januari 2009

  Artikel 16, lid 1, AWR, navordering, toerekenen aan de belastingplichtige van kwade trouw van degene die de aangifte voor de belastingplichtige heeft opgesteld

  ...3:79 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), de algemene regels van volmacht ex titel 3:3 BW van toepassing. De bestuursrechtelijke figuur ..., zal intussen van geval tot geval sterk kunnen verschillen, bij voorbeeld naar gelang zijn hoedanigheid en zijn kennis en ervaring omtrent de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 januari 2011

  Faillissementsrecht. Overeenkomstenrecht; opzegging kredietovereenkomst met vennootschap door bank zonder dat opzegging wordt geëffectueerd; faillissement vennootschap; vraag of (i) wel of geen opzegging van de kredietovereenkomst heeft plaatsgevonden, (ii) de bank een aantal zekerheden waarop zij aanspraak maakt onverplicht heeft doen vestigen, (iii) de bank een jegens de nieuwe, onbetaalde...

  ...) Een groot aantal crediteuren van Amlin heeft aan de curator volmacht verleend om hun individuele vorderingen wegens onrechtmatige daad op de ...Een voorbeeld van de eerste subcategorie is het geval waarin een bestuurder namens de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 22 maart 2012

  Faillissementsfraude en valsheid in geschrift medegepleegd door bestuurder van de vennootschap en zijn adviseurs, onder wie verdachte. Valse pandrechtconstructie, ter bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeisers van de vennootschap. Ook baten aan de boedel onttrekken en enig goed klaarblijkelijk beneden de waarde vervreemden.

  ...Lochs, beiden advocaten te Amsterdam, die hij daartoe volmacht had gegeven. Alle hierna te bespreken verweren zijn zakelijk en samengevat ..., per e-mail aan [verdachte] en [medeverdachte 2] als bijlage een voorbeeld van een leningsovereenkomst. Hij vermeldt dat in de overeenkomst de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 maart 2011

  Vrijwaring. Kwalitatieve aansprakelijkheid assurantiekantoor jegens notaris voor onbevoegd gegeven, onjuiste betalingsinstructie door hypotheekadviseur (art. 6:170, 171, 172)? Oordeel hof dat aansprakelijkheid op de voet van art. 6:172 BW ook kan ontstaan indien vertegenwoordigingsbevoegdheid ontbreekt mits derde in gegeven omstandigheden deze bevoegdheid heeft aangenomen en redelijkerwijs mocht...

  ... is niet in geschil dat [betrokkene 1] noch over een geldige volmacht beschikte, noch anderszins als vertegenwoordiger van [eiser 1] kan worden ... meer specifiek toegelicht met een drietal groepen van voorbeelden die, in overeenstemming met de wettekst, gemeen hebben dat de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 maart 2011

  Vrijwaring. Kwalitatieve aansprakelijkheid assurantiekantoor jegens notaris voor onbevoegd gegeven, onjuiste betalingsinstructie door hypotheekadviseur (art. 6:170, 171, 172)? Oordeel hof dat aansprakelijkheid op de voet van art. 6:172 BW ook kan ontstaan indien vertegenwoordigingsbevoegdheid ontbreekt mits derde in gegeven omstandigheden deze bevoegdheid heeft aangenomen en redelijkerwijs mocht...

  ... is niet in geschil dat [betrokkene 1] noch over een geldige volmacht beschikte, noch anderszins als vertegenwoordiger van [eiser 1] kan worden ... meer specifiek toegelicht met een drietal groepen van voorbeelden die, in overeenstemming met de wettekst, gemeen hebben dat de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 oktober 2010

  Zaak Willem H. 1. Beroep op ontbreken van onpartijdigheid rechter, art. 6.1 EVRM. 2. Uitlatingen vz. van de Rb verenigbaar met art. 6.1-2 EVRM? 3. Uitsluiten getuigenverklaringen voor het bewijs. 4. (Afgeleid) verschoningsrecht? Uitsluiten getuigenverklaring van de secretaresse van de voormalige rm van de verdachte voor het bewijs. 5. Gebruik van brief rm voor het bewijs. 6. Bruikbaarheid...

  ... overeenkomst, een akte van verpanding, een onherroepelijke volmacht, een concept-aandeelhoudersbesluit, een concept-akte van verpanding, ...We zullen daarvan hierna nog een aantal voorbeelden tegenkomen. Het is evenwel niet goed indien dergelijke pogingen ontaarden ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 6 juli 2005

  Muziekauteursrecht; grootrecht/kleinrecht: rechtsoverwegingen 6.3 t/m 6.8: kleinrecht kan grootrecht worden. Merkenrecht; titel musical is geen geldig merk.

  ... (hierna: Universal) een schriftelijke verklaring (hierna: de volmacht van 10 december 2002) afgelegd luidende, voor zover van belang:. DELEGATED ... boeken en films, op vergelijkbare wijze als titels van bij voorbeeld boekenseries, kan dienen om waren of diensten van een onderneming te ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 27 november 2009

  Artikel 8:75 Algemene wet bestuursrecht. Artikel 1, letter a, Besluit proceskosten bestuursrecht. Procesbelang bestuursorgaan bij hoger beroep?

  ... is in grote mate verschillend van het benedenhuis en om maar een voorbeeld te geven het bovenhuis heeft geen tuin; het heeft een verantiekte badkamer ... als haar cliënt, alsmede in de daarbij overgelegde volmacht ligt de stelling besloten dat de gemachtigde belanghebbende in dit geding ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 10 oktober 2011

  IB 1998 tot en met 2004. AWR. Verkapte uitdelingen van winst. Navorderingstermijn. Directeur / enig aandeelhouder (digra) van BV laat op grote schaal ter maskering van privé uitgaven valse kosten- en inkoopfacturen in de administratie verwerken. Betalingen op basis van valse inkoopfacturen vinden plaats naar buitenlandse bankrekening waar digra de beschikking over heeft. Rechtbank wijst verlengde

  ...(…). Een ander voorbeeld waarmee op forse wijze inkopen c.q. kosten bewust werden gefingeerd is de ... omstandigheden redelijkerwijs mocht aannemen dat een toereikende volmacht was verleend, op de onjuistheid van deze veronderstelling geen beroep ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 9 juli 2010

  Arbeidsrecht. Onrechtmatige daad. Niet op art. 7:611 BW, maar op art. 6:162 BW gebaseerde aansprakelijkheid van inlener voor ongeval met voor dagelijks vervoer van en naar werk ter beschikking gesteld busje, bij toerbeurt bestuurd door ingeleende en werknemers. Ten tijde van ongeval bestuurd door ingeleende voor wie geen passende verzekering was afgesloten (vgl. HR 12 januari 2001, NJ 2001, 253...

  ... op [Licotec] over te dragen aan ABN AMRO en verleent ABN AMRO volmacht om op zijn naam voort te procederen in de procedure tegen [Licotec]. KOMEN ... in voorkomende gevallen een mouw kan worden gepast aan het voorbeeld dat de werknemer tijdens de doorbetaalde reistijd van of naar zijn werk ...