volmacht voorbeeld

409 resultaten voor volmacht voorbeeld

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, 19 december 2012

  Eiseres stelt dat in 2009 tussen eiseres en gedaagde een overeenkomst tot stand is gekomen die strekt tot levering van 50% van de aandelen in het kraamzorgcentrum, waarvan gedaagde nu alle aandelen houdt, en het invullen van een bestuurlijke rol in het kraamzorgcentrum. Subsidiair stelt eiseres dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door de onderhandelingen af te breken en uiterst subsidiair...

  ...Met als schrijnend voorbeeld dat [C] via zowel de telefoon als e-mail mij een optie geeft om de ... suggereert heeft cliënte aan de heer [C] nimmer een last of volmacht verleend om namens haar te onderhandelen of om namens haar ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 juli 2010

  Wijziging van standpunt t.a.v. vorderingsgerechtigheid. Gewijzigde standpunt niet bewezen.

  ... van de vordering op Nationale-Nederlanden door de curator, bij voorbeeld door het overleggen van een verklaring van AM Transmission zelf, dan wel ...16 juni 2005 met nummer 4.506972.1;. (v) een ongedateerde "volmacht", ondertekend door [Naam]. In de sub (i) genoemde brief wordt onder meer ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 31 mei 2012

  Vervolg op Hof Amsterdam van 15 juli 2010, 08/00135, LJN BN1231, na arrest HvJ van 29 november 2011, C-371/10. Aan belanghebbende is een aanslag vennootschapsbelasting opgelegd ter zake van een bij verplaatsing van haar vestigingsplaats gerealiseerd koersresultaat op een GBP-vordering op een concernvennootschap (de exitheffing). In antwoord op in deze procedure door het Hof gestelde vragen heeft...

  ...Tegelijkertijd heeft [belanghebbende] volmacht gegeven om uitvoering van de koopovereenkomst te bewerkstelligen. ... andere voorwaarde die aan uitstel kan worden verbonden kan bij voorbeeld worden genoemd dat de ontvanger verlangt dat zekerheid voor de betaling ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 november 2010

  Procesrecht; arbitragebeding; (resterende) rechtsmacht Nederlandse rechter; artt. 22 EEX-Vo en 2:15 lid 3 BW. Opvatting dat de exclusieve bevoegdheid van de overheidsrechter met betrekking tot de beoordeling van de nietigheid of vernietigbaarheid van een besluit van een orgaan van de vennootschap steeds meebrengt dat deze ook exclusief bevoegd is tot kennisneming van geschillen omtrent alle...

  ... of een wilsverklaring ten aanzien van een derde behelzen; bij voorbeeld het ontslag van een commissaris of de vaststelling van diens ...Immers, de directeuren besluiten tevens om een volmacht te geven aan een van de bestuurders "to represent the company and the ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Notariskamer, 13 december 2007

  Afhandeling nalatenschap.

  ... erfgenamen nu zij niet aan één van hen, dan wel over en weer volmacht hebben gegeven, maar uitsluitend aan enkele medewerkers van het kantoor ...Als voorbeeld verwijst hij naar zijn overgelegde brief van 19 september 2006 aan klager ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 januari 2010

  Artikel 3.92, lid 1, Wet IB 2001; inkomstenbelasting, resultaat uit terbeschikkingstelling van tot huwelijksgemeenschap behorende goederen wordt slechts genoten door bestuursbevoegde echtgenoot.

  ...Evenmin is een onherroepelijke volmacht hier mogelijk". 5.5 Artikel 1:97 BW bepaalt onder wiens bestuur een goed ... een vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad zijn voorbeelden van vorderingen op naam. Voor het bestaan van zo'n vordering is geen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 januari 2010

  Artikel 3.92, lid 1, Wet IB 2001; inkomstenbelasting, resultaat uit terbeschikkingstelling van tot huwelijksgemeenschap behorende goederen wordt slechts genoten door bestuursbevoegde echtgenoot.

  ...Evenmin is een onherroepelijke volmacht hier mogelijk". 5.5 Artikel 1:97 BW bepaalt onder wiens bestuur een goed ... een vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad zijn voorbeelden van vorderingen op naam. Voor het bestaan van zo'n vordering is geen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 oktober 2012

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie ongegrond verklaard, zie ook het arrest 11/04693

  ... Beheersmaatschappij onder opschortende voorwaarde onherroepelijk volmacht verkreeg de statuten van A met terugwerkende kracht naar 2002 te wijzigen, ..., en dat uit de [in de; PJW] parlementaire toelichting gegeven voorbeelden - ook al wordt een situatie als die van de onderhavige casus niet ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 oktober 2012

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie ongegrond verklaard, zie ook het arrest 11/04693

  ... Beheersmaatschappij onder opschortende voorwaarde onherroepelijk volmacht verkreeg de statuten van A met terugwerkende kracht naar 2002 te wijzigen, ..., en dat uit de [in de; PJW] parlementaire toelichting gegeven voorbeelden - ook al wordt een situatie als die van de onderhavige casus niet ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 oktober 2012

  Inkomstenbelasting. Art. 4.12, aanhef en letter b, Wet IB 2001. Vergoeding voor voorwaardelijke verschuiving van winstrechten op aanmerkelijk-belangaandelen vormt een vervreemdingsvoordeel.

  ... Beheersmaatschappij onder opschortende voorwaarde onherroepelijk volmacht verkreeg de statuten van A met terugwerkende kracht naar 2002 te wijzigen, ..., en dat uit de [in de; PJW] parlementaire toelichting gegeven voorbeelden - ook al wordt een situatie als die van de onderhavige casus niet ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 15 september 2010

  Roomboterfabriek DBB is niet geslaagd in het bewijs van haar stelling dat Rath & Doodeheefver BV de brief, waarmee de verjaring zou zijn gestuit, heeft ontvangen. Daarmee staat deze zaak er weer voor zoals toen het vorige tussenvonnis (LJN: BK1769) werd gewezen. In reconventie tegenbewijsopdracht aan Rath & Doodeheefver BV dat restant koopprijs is voldaan en de zaak naar de rol voor...

  ...3.4. De getuige [getuige2]:. We hadden een voorbeeld gekregen van Van Doorne. Daar hadden wij om gevraagd. Dat voorbeeld heb ik ... op 3 december 2004, met gebruikmaking van de onherroepelijke volmacht als bedoeld in de koopakte, het fabriekscomplex aan zichzelf heeft ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 januari 2009

  Conclusie PG (Geen) toerekening kwade trouw gemachtigde aan belastingplichtige bij navordering. Deze zaken betreffen navorderingsaanslagen en boetebeschikkingen voor 1999, 2000 en 2002 en hangen samen met zaak 07/10944 waarin de A.-G. Wattel heden eveneens concludeert. Alle zaken komen uit hetzelfde feitencomplex voort, maar zaak 07/10944 (2001) betreft uitsluitend de boetebeschikking, omdat het...

  ...3:79 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), de algemene regels van volmacht ex titel 3:3 BW van toepassing. De bestuursrechtelijke figuur ..., zal intussen van geval tot geval sterk kunnen verschillen, bij voorbeeld naar gelang zijn hoedanigheid en zijn kennis en ervaring omtrent de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 januari 2009

  Conclusie PG (Geen) toerekening kwade trouw gemachtigde aan belastingplichtige bij navordering. Deze zaken betreffen navorderingsaanslagen en boetebeschikkingen voor 1999, 2000 en 2002 en hangen samen met zaak 07/10944 waarin de A.-G. Wattel heden eveneens concludeert. Alle zaken komen uit hetzelfde feitencomplex voort, maar zaak 07/10944 (2001) betreft uitsluitend de boetebeschikking, omdat het...

  ...3:79 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), de algemene regels van volmacht ex titel 3:3 BW van toepassing. De bestuursrechtelijke figuur ..., zal intussen van geval tot geval sterk kunnen verschillen, bij voorbeeld naar gelang zijn hoedanigheid en zijn kennis en ervaring omtrent de ...

 • Besluit van 24 juli 2010, houdende tijdelijke voorzieningen voor de samenwerking bij en de waarborging van de uitvoering van de plannen van aanpak door de landen Curaçao en Sint Maarten (Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten)

  ... door een ander lid, mits hij daartoe schriftelijk volmacht heeft verleend aan dat lid. De voorzitter beoordeelt de deugdelijkheid van ...Ten slotte wordt bij wijze van voorbeeld genoemd het onderwerp «de volledigheid en samenhang van de nieuwe ...

 • Besluit van 11 december 2002, houdende regelen betreffende de inrichting en raadpleging van het boedelregister, bedoeld in artikel 186 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek (Besluit boedelregister)

  ... bedoelde uitdrukkelijke voor dit doel afgegeven schriftelijke volmacht; b. ter inschrijving van de verlenging van de termijn, bedoeld in artikel ... biedt: een meer centraal beheer van het boedelregister of bij voorbeeld een andere wijze van aanlevering dan schriftelijk van de gegevens die voor ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 18 december 2007

  Een valutaschuld of -verbintenis is een schuld, uitgedrukt in ander geld dan dat van het land waar de vordering moet worden voldaan. Zij is eigenlijk wanneer zij strekt tot betaling van geld dat geen wettelijke koers heeft in het land waar moet worden betaald. Zij is oneigenlijk (ook genaamd: een valutawaardeschuld) indien zij strekt tot betaling van geld van het land waar de betaling moet...

  ...De enkele, in de huurkoopakte opgenomen (onherroepelijke) volmacht van [geïntimeerde] aan [appellante] om de maandtermijnen rechtstreeks te ... geen enkel, met feiten onderbouwd, argument (in de vorm van bij voorbeeld een bijzondere clausule of rechtshandeling) aangevoerd. Binnen de ...

 • Besluit van 15 december 2005, houdende regels voor de financiële dienstverlening (Besluit financiële dienstverlening)

  ... agent betreft: de naam van de verzekeraar voor wie zijn volmacht geldt en de namen van de natuurlijke personen die het beleid van de ... van de consument, waarin ten minste twee representatieve voorbeelden van toepassing van die criteria zijn opgenomen; c. tenzij het prospectus ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 december 2009

  Artikel 2 Wet BRV. Verkrijging economische eigendom van bestanddeel?

  ...Daarom valt bij voorbeeld de rechtsfiguur van huur niet eronder. De huurder loopt immers niet het ... accessoire rechtsverhoudingen zoals een onherroepelijke volmacht tot levering, ontkomt aan de heffing van overdrachtsbelasting. De ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 januari 2009

  Artikel 3.4 Wet IB 2001. Commanditaire vennoot die tevens directeur is van besloten vennootschap die beherende vennoot van de commanditaire vennootschap is. Overtreedt commanditaire vennoot aldus het verbod van artikel 20, lid 2, Wetboek van Koophandel met als gevolg dat hij vanwege het ingevolge artikel 21 Wetboek van Koophandel hoofdelijk verbonden zijn voor de verbintenissen van de...

  ...Het belangrijkste voorbeeld hiervan vormen commanditaire vennoten." (5). "Het vereiste van ... luidt: "Handelt een commanditaire vennoot al dan niet krachtens volmacht in naam van de vennootschap of oefent hij door zijn handelen een ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 20 februari 2009

  Verzekeringsrecht. Aanspraak van assurantietussenpersoon op exorbitant hoge commissie voor inkomende facultatieve herverzekeringen; beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid; misbruik van omstandigheden; bewijslastverdeling, motiveringseisen.

  ..., op de voet van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf een volmacht verleend. (ii) Avéro is op 1 juli 1994 - ten gevolge van een fusie - in ... voor knoeiers, chicaneurs en koopjesjagers(6) zoals het volgende voorbeeld moge illustreren. Van algemene bekendheid is dat (bijvoorbeeld) in de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 9 oktober 2009

  Ondernemingsrecht. Tegenstrijdig belang als bedoeld in art. 2:256 BW tussen vennootschap en bestuurder. Ontbreken uitdrukkelijk aanwijzingsbesluit. Ook als de bestuurder tevens enig aandeelhouder is, is een uitdrukkelijk besluit van de aandeelhouders vereist. In bijzondere omstandigheden is de bestuurder, ofschoon een formeel aandeelhoudersbesluit van die strekking ontbreekt, toch bevoegd de...

  ... 2004 heeft [betrokkene 1] voor zich en als directeur van Beheer volmacht verstrekt tot wijziging van de statuten van Beheer en Holding in die zin ...2:146/256 bij voorbeeld met het oog op een ernstig geval van misbruik, zoals zich dat in Duplicado ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28 augustus 2012

  Voortzetting van LJN BX5828 Erfrecht. Was erflaatster compos mentis? Rol notaris. Tegengestelde bevindingen van deskundigen

  ...Een voorbeeld is de vraag: zijn wij nu in Amsterdam, Breda of Etten-Leur en zij kon het ... positie bevond ten opzichte van haar zus en neef dat de volmacht – en gezien het vorenstaande het zelfde zal gelden voor het testament ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 7 november 2012

  Deze zaak maakt deel uit van een cluster van 54 soortgelijke zaken, waarbij tuinders stellen hun oogst op stam te hebben verkocht aan een Poolse vennootschap die deze producten heeft laten oogsten door Poolse arbeiders. Belanghebbende is tuinder en heeft in het onderhavige jaar een overeenkomst gesloten met een Poolse vennootschap, waarin is vermeld dat belanghebbende zijn oogst op stam verkoopt...

  ...Op 21 mei 1999 werd de volmacht voor mevrouw F beëindigd. 2.6.2. Het Poolse ministerie van Financiën ...Als voorbeeld:. Bank 31-12-2001: DZ; uitbreiding en onderhoud electrische installatie; ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 6 juli 2011

  Aannemingsovereenkomst; faillissement. Vraag of er sprake is van schuldoverneming, bestuurdersaansprakelijkheid en/of ongerechtvaardigde verrijking; vraag of eiser wettelijk bevoorrecht is ex art. 3:284 en/of 3:285 BW.

  ... het huidige artikel 3:285 BW) ook kan worden toegepast als bij voorbeeld een huurder opdracht tot herstel of verbouwing van een huis heeft gegeven. ... tot schuldeiser van de eigenaar maken, tenzij de huurder van een volmacht namens de eigenaar was voorzien. Wel kan men nu de vraag stellen, of het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 24 september 2012

  Conclusie PG: Belanghebbende verricht een tweetal diensten, in de procedure aangeduid als respectievelijk A-dienst en B-dienst, aan hypotheekverstrekkers. Met belanghebbende wordt in deze conclusie gedoeld op een vennootschap die achtereenvolgens deel uitmaakt van de twee fiscale eenheden die partij zijn in deze cassatieprocedure. Het principale beroep in cassatie van de Staatssecretaris van...

  ...Voor deze handelingen beschikt belanghebbende over volmachten van de kredietverstrekkers met betrekking tot het gebruik van de op hun ... wel geleverd wordt) en er zijn ongetwijfeld legio andere voorbeelden te bedenken.(28). 6.5.5 In het - nader te bespreken - arrest AXA nemen ook ...