voorbeeld bezwaarschrift

1392 resultaten voor voorbeeld bezwaarschrift

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 2027. Rechtbank Gelderland, 2018-03-02

  ...Verweerder heeft de bezwaarschriften aangemerkt als verzoeken om ambtshalve teruggaven en heeft deze verzoeken ...Dit bezwaarschrift heeft eiseres ontleend aan een voorbeeld dat zij van de VvH heeft ontvangen. Verweerder was met de VvH in ...

 • Uitspraak Nº 17/00276. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-01-23

  ... . . . . 1.2. Op het bezwaarschrift van belanghebbende heeft de heffingsambtenaar bij uitspraak op bezwaar de ... laat weten geen behoefte meer te hebben aan het horen, bij voorbeeld omdat eventuele misverstanden uit de weg zijn geruimd”. ...

 • Uitspraak Nº 15/834 WIA-C. Centrale Raad van Beroep, 2018-11-07

  ...Appellante 1 en betrokkene hebben in hun bezwaarschriften weersproken dat de geleverde zorg van onvoldoende kwaliteit is en zij .... De hier vermelde uitspraak biedt een eenvoudig voorbeeld van de leer van afgeleid belang. Op zichzelf hebben de werknemers er ...

 • Uitspraak Nº 05/840891-15. Rechtbank Gelderland, 2017-10-24

  ... . . op het bezwaarschrift van. . . . . . . [naam]. . geboren op ...Hij heeft beaamd dat hij een goed voorbeeld voor zijn kind wil zijn. . . . . De rechtbank zal het ...

 • Uitspraak Nº 16/00031. Gerechtshof Amsterdam, 2017-08-24

  .... Belanghebbende heeft twee afzonderlijke bezwaarschriften gericht tegen beschikking II. . . . . 1.4. . ... laat weten geen behoefte meer te hebben aan het horen, bij voorbeeld omdat eventuele misverstanden uit de weg zijn geruimd”. . . ...

 • Uitspraak Nº WAHV 200.163.164. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-03-03

  ... aan de minimumeisen die in de Awb aan het horen in de bezwaarschriftfase worden gesteld. Het is echter mogelijk dat alvorens een uitnodiging wordt ... laat weten geen behoefte meer te hebben aan het horen, bij voorbeeld omdat eventuele misverstanden uit de weg zijn geruimd.’. ‘De ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 maart 2013

  Precariobelasting. Artikel 228 Gemeentewet. Artikel 5.1 Telecommunicatiewet zoals geldend tot 19 mei 2004 (TW). Gemeente kan geen precariobelasting heffen met betrekking tot lege mantelbuizen van een aanbieder in de zin van de TW aan wie de gemeente een instemmingsbesluit in de zin van de TW heeft verleend.

  ... van 21 mei 2008 ingestemd met dit verzoek en heeft het bezwaarschrift ter behandeling als beroepschrift aan de Rechtbank doorgezonden. ... niet langs de weg van een publiekrechtelijke heffing, zoals bij voorbeeld een precariobelasting als geregeld in artikel 114 van de Waterschapswet. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 14 april 2011

  Participaties in fonds dat van (handels)-BV de vorderingsrechten uit termijnverkopen van bloembollen verwerft. De BV lijdt zwaar verlies op haar termijntransacties waardoor ook het fonds grote verliezen lijdt. Voor de fondsparticipanten niet aftrekbaar als verlies uit onderneming want het fonds kan niet worden aangemerkt als medegerechtigde tot de onderneming van de BV. Ook geen negatief...

  ... van [C] heeft belanghebbende verwezen naar haar bezwaarschrift/beroepschrift in eerste aanleg. 4.2.5. De inspecteur heeft gesteld dat de ... diende bij de rendementsprognose, zoals uiteengezet in het voorbeeld op pag. 4 van het bezwaarschrift, nog rekening te worden gehouden met de ...

 • Uitspraak Nº 16/00538. Gerechtshof Amsterdam, 2018-01-11

  ... U kunt binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. De termijn vangt aan op de dag dat de naheffingsaanslag is ...Bij wijze van voorbeeld wordt verwezen naar de volgende gepubliceerde uitspraken waarin deze ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 30 oktober 2012

  Telefonisch horen; artikel 7:2 Awb; Wet WOZ Anders dan belanghebbende is de rechtbank van oordeel dat telefonisch horen slechts kan worden toegepast indien beide partijen hiermee instemmen. De heffingsambtenaar wil, gelet op de door hem wenselijk geachte werkwijze, geen gebruik wil maken van de door belanghebbende voorgestelde mogelijkheid telefonisch te horen. Ingeval belanghebbende dan niet in...

  ... aan de minimumeisen die in de Awb aan het horen in de bezwaarschriftfase worden gesteld. Het is echter mogelijk dat alvorens een uitnodiging wordt ... laat weten geen behoefte meer te hebben aan het horen, bij voorbeeld omdat eventuele misverstanden uit de weg zijn geruimd". 2.3. In de Memorie ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 14 april 2011

  Participaties in fonds dat van (handels)-BV de vorderingsrechten uit termijnverkopen van bloembollen verwerft. De BV lijdt zwaar verlies op haar termijntransacties waardoor ook het fonds grote verliezen lijdt. Voor de fondsparticipanten niet aftrekbaar als verlies uit onderneming want het fonds kan niet worden aangemerkt als medegerechtigde tot de onderneming van de BV. Ook geen negatief...

  ... van [C] heeft belanghebbende verwezen naar zijn bezwaarschrift/beroepschrift in eerste aanleg. 4.4.5. De inspecteur heeft gesteld dat de ... diende bij de rendementsprognose, zoals uiteengezet in het voorbeeld op pag. 4 van het bezwaarschrift, nog rekening te worden gehouden met de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 24 juni 2011

  Artikel 6:2, aanhef en letter b, Awb; artikel 11, lid 3, AWR. Van het niet tijdig vaststellen van de aanslag als bedoeld in artikel 6:2, aanhef en letter b, Awb is geen sprake als de aanslag binnen de wettelijke driejaarstermijn in de zin van artikel 11, lid 3, AWR is opgelegd.

  ...Belanghebbende heeft in dit bezwaarschrift verzocht om een vergoeding voor kosten in verband met de behandeling van ...Andere bestuursrechters hebben dit voorbeeld gevolgd. Ingevolge art. 7:1 Awb moet belanghebbende echter, alvorens hij ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 23 februari 2009

  Aan eiser, officier bij de Koninklijke Marine, is de functie junior P&O-adviseur toegewezen. Tijdens het functie-introductiegesprek wordt eiser er door zijn functionele chef op gewezen dat de Koninklijke Marine onder meer voor alle P&O-adviseurs een vierjarige HBO-bacheloropleiding gewenst acht. Eiser volgt een eenjarige studie HBO Personeelsmanagement. Verweerder heeft op goede gronden...

  ...6.5 Eerst ter zitting heeft eiser zich met een nieuw voorbeeld beroepen op het gelijkheidsbeginsel: [naam], werkzaam in de functie van ...Het gaat hier om een ander voorbeeld dan eiser in zijn bezwaarschrift heeft genoemd en dat door verweerder in het bestreden besluit is weerlegd. ...

 • Uitspraak Nº Awb 17/1324 en 17/1325. Rechtbank Overijssel, 2018-02-13

  ... van 10 mei 2016 hebben eisers A en B (hierna: eisers) een bezwaarschrift ingediend tegen de vermeende ontheffing van een milieuvergunning en de ...Als voorbeeld verwijst de rechtbank naar de uitspraak van de Afdeling van 22 januari ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 april 2006

  Ambtshalve verleende vermindering. Geen bezwaar mogelijk.

  ... openstaan, met name niet het middel van indiening van een bezwaarschrift; dat belanghebbendes brief van 9 november 2001, gericht aan de Inspecteur ...Een voorbeeld van een besluit waartegen geen bezwaar of beroep open staat betreft de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 april 2013

  Art. 1 en 21, lid 7, Successiewet 1956 (tekst 2007). Nadere verkrijging door fideï-commissaire verwachters vormt tezamen met oorspronkelijke verkrijging één verkrijging. Vrijstellingen slechts eenmaal van toepassing. Berekening successierecht over nadere verkrijging naar evenredigheid.

  ...2.6 Bij bezwaarschrift van 12 december 2008 hebben belanghebbenden bezwaar gemaakt tegen de ...Zij bevat een uitgewerkt voorbeeld van de berekening van het verschuldigde schenkingsrecht van de altijd weer ...

 • Uitspraak Nº LEE 19-394. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-07-17

  ... . - het bezwaarschrift van eisers, voor zover dit mede is ingediend namens eiser sub 4, eiser sub ... tot dit aspect aangegeven dat in het door eisers aangedragen voorbeeld het verschil tussen dB(A) en . dB(C) groter wordt, maar dat het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 5 oktober 2007

  Telefonisch horen is geen horen in de zin van de wet.

  ... aan de minimum-eisen die in de Awb aan het horen in de bezwaarschriftfase worden gesteld. Het is echter mogelijk dat alvorens een uitnodiging wordt ... laat weten geen behoefte meer te hebben aan het horen, bij voorbeeld omdat eventuele misverstanden uit de weg zijn geruimd". In de Memorie van ...

 • Uitspraak Nº 17/3956 PW. Centrale Raad van Beroep, 2019-06-25

  ...Het college had deze e-mailberichten als bezwaarschrift moeten aanmerken en appellanten in de gelegenheid moeten stellen een ... verklaring uit te gaan, te meer omdat het college bij wijze van voorbeeld een uitdraai van zo’n terug- of foutmelding heeft ingebracht. Dat uit ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 23 februari 2005

  Is de bezwaartermijn overschreden nu betrokkene eerst na het verstrijken van die termijn, niet binnen twee daarna bezwaar heeft gemaakt?

  ...Namens gedaagde zijn tegen deze besluiten bezwaarschriften ingediend, die door appellant op 6 augustus 2003 per fax zijn ontvangen. ... verwacht dat zij toen terstond gerichte actie ondernamen, bij voorbeeld door het indienen van een voorlopig bezwaarschrift. Dat dit niet is ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 februari 2013

  Conclusie PG: A-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 12/01829. Belanghebbende beheert een fonds voor (ex-)werknemers. In geschil is of de door belanghebbende gedane uitkeringen moeten worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en zo ja, of de uitkeringen onder de vrijstelling als bedoeld in artikel 1

  ...In dit bezwaarschrift heeft belanghebbende de Inspecteur(1) verzocht in te stemmen met ...Voorbeelden hiervan zijn gerechtigden tot een weduwen- of wezenpensioen. Zij genieten ...

 • Uitspraak Nº LEE 15-3035, 16-3830 en 16-4020. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-04-12

  ... 23 juni 2015 (het bestreden besluit 1) heeft verweerder het bezwaarschrift van derde-belanghebbende gegrond verklaard, in die zin dat aan de ... visie van de StAB wordt het op de gevel invallende geluid in het voorbeeld van WNP namelijk onder een veel grotere hoek gereflecteerd, waardoor het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 december 1999

  ...In gevallen, waarin wegens het te laat indienen van een. bezwaarschrift of van een verzoekschrift om teruggaaf, dan wel om. andere redenen van ...verleend.". 2.3.4. In de Memorie van antwoord werden als voorbeelden van de bedoelde. teruggaven op verzoek genoemd de teruggaaf van ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Alkmaar, 4 september 2009

  geen schorsing van vergunning voor twee muziekevenementen op het strand van Luna te heerhugowaard

  ...In genoemde regeling is dat als voorbeeld van een groot evenement genoemd. Tegen de vergunningverlening is een ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 28 februari 2013

  Conclusie PG: A-G IJzerman heeft conclusie genomen naar aanleiding van het beroep in cassatie van belanghebbende tegen de uitspraak van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 5 juni 2012, nr. BK-11/00462, LJN BY7069. In geschil is of het Hof, als belastingrechter, bevoegd is kennis te nemen van belanghebbendes hoger beroep inzake de dwangsombeschikking van de Inspecteur. De Inspecteur heeft aan...

  ... heeft pas op 30 december 2009 een brief met het opschrift 'bezwaarschrift' en onder vermelding van het aanslagnummer aan de Inspecteur gezonden. In ...Voorbeelden van deze figuur zijn te vinden in artikel 46, vierde lid, van de Woningwet ...