voorlopig getuigenverhoor

2620 resultaten voor voorlopig getuigenverhoor

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, 15 maart 2013

  Procesrecht. Sprongcassatie in rekestprocedure mogelijk? Voorlopig getuigenverhoor; verschoningsrecht voor advocaat in dienstbetrekking.

  ....2 H9 Invest en Sunoil hebben een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor gedaan (onder meer ertoe strekkende dat [eiser 1] als ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Den Haag, 15 januari 2013

  Verzoek voorlopig getuigenverhoor; gezag van gewijsde

  ... sub 1 c.s.] bij akte na memorie van antwoord verzocht om een voorlopig getuigenverhoor. De vordering tot herroeping, alsmede het verzoek om een ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12 maart 2013

  Verzoek voorlopig getuigenverhoor kan (tevens) dienen om meer zekerheid te verkrijgen omtrent voor de beslissing van het geschil relevante feiten en omstandigheden en nieuwe kunnen worden aangevoerd. Geen misbruik van bevoegdheid of strijd met goede procesorde.

  ... met elf producties van Hitmetal houdende het verzoek een voorlopig getuigenverhoor te bevelen met betrekking tot het probandum als in het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 6 november 2012

  Schietincident te Alphen aan den Rijn. Verzoek tot houden van voorlopig getuigenverhoor. Voldoende belang hoewel andere onderzoeken naar toedracht schietincident beschikbaar zijn. Invloed van lopend strafrechtelijk onderzoek op toewijsbaarheid verzoek. Niet vooruitlopen op eventueel beroep op verschoningsrecht van getuigen. Geen verhoor van getuigen die niet uit eigen wetenschap kunnen verklaren.

  ... van [appellant 1] en [appellant 2] tot het gelasten van een voorlopig getuigenverhoor heeft afgewezen. In het beroepschrift (met bijlagen) ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 28 februari 2013

  Voorlopig getuigenverhoor. Verzoek getuige opnieuw te mogen horen wordt toegewezen (ondanks bezwaar andere belanghebbenden)

  ... van deze rechtbank van 10 mei 2012 en de processen-verbaal van voorlopig getuigenverhoor gehouden op 17 september 2012 en 13 februari 2013. 2. De ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 18 december 2012

  Voorlopig getuigenverhoor. Geen misbruik van procesrecht.

  ... besloten af te zien van het horen van de getuigen middels het voorlopig getuigenverhoor, hadden. FMC c.s. reeds proceskosten in hoger beroep ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 10 januari 2008

  Toewijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor.

  ...- verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor, bij de rechtbank ingekomen op 4 september 2007, met ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 25 juli 2008

  Voorlopig getuigenverhoor havenpensioenen-verschoningsrecht notaris.

  ...advocaat mr. J.N. de Blécourt. in het voorlopig getuigenverhoor van. de stichting STICHTING BELANGENBEHARTIGING ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 15 oktober 2008

  Bewijswaardering na voorlopig getuigenverhoor.

  ... konden de rechters ten overstaan van wie de getuigen in het voorlopige getuigenverhoor zijn gehoord, niet betrokken zijn bij het wijzen van dit ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Groningen, Sector kanton, 20 november 2012

  Opmerking(en): afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor.

  ... 2012 een verzoekschrift strekkende tot het bepalen van een voorlopig getuigenverhoor ingediend. De mondelinge behandeling van het verzoek heeft ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 6 juni 2008

  Procesrecht; voorlopig getuigenverhoor, strekking; stelplicht verzoeker, aannemelijkheid schade?

  ... heeft [verzoeker] zich gewend tot die rechtbank en verzocht een voorlopig getuigenverhoor te bevelen. De Staat heeft het verzoek bestreden. De ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 16 december 2011

  Procesrecht. Voorlopig getuigenverhoor. Onjuist oordeel dat beslissing rechter-commissaris bepaalde getuigen in contra-enquête niet te horen geen beschikking is (HR 19 maart 1982, LJN AG4346, NJ 1982/521). Karakterisering voorlopig getuigenverhoor, toegespitst op verkrijging bewijs (aanvulling van HR 24 maart 1995, LJN ZC1683, NJ 1998/414). Geen discretionaire bevoegdheid rechter-commissaris tot...

  ...bij beschikking van 17 september 2009 een voorlopig getuigenverhoor bevolen. Daarbij heeft de rechtbank bepaald dat eerst zes ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 15 april 2013

  1.1. Verzoekers hebben een groot aantal vragen geformuleerd die zij aan de getuigen illen stellen. Beantwoording van de voorgestelde vragen zal niet leiden tot vaststelling van feiten, maar zal het standpunt van verweerder betreffende de gestelde feiten weergeven, zonder dat op dit moment duidelijk is in hoeverre die feiten worden weersproken. De rechtbank is van oordeel dat een voorlopig...

  ...- het verweerschrift voorlopig getuigenverhoor tevens inhoudende (voorwaardelijk) tegenverzoek tot het ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 30 oktober 2012

  Toewijzing voorlopig getuigenverhoor m.b.t. feiten en omstandigheden omtrent de totstandkoming van een tussen partijen gesloten koopovereenkomst.

  ... het hof is binnengekomen, het hof verzocht te bevelen dat een voorlopig getuigenverhoor zal plaatsvinden met betrekking tot de in het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 20 december 2012

  Een verdachte in een strafzaak doet, samen met een aantal aan hem gelieerde vennootschappen, een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Het verzoek richt zich tot de Staat en DNB. Verzoekers zijn gedeeltelijk niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van een rechtmatig belang. Voor zover verzoekers wel ontvankelijk zijn wordt het verzoek afgewezen. Rechtbank: Wanneer een...

  ... op 23 oktober 2006 aangehouden en heeft tot 29 december 2006 in voorlopige hechtenis gezeten (onder beperkingen). 2.14. Na de hiervoor genoemde ... verzoekschrift strekt ertoe dat de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor zal bevelen. Verzoekers leggen daaraan - samengevat - het volgende ten ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 23 april 2013

  Intrekking verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor. Niet-ontvankelijkheid verzoeker. Proceskostenveroordeling ten laste van verzoeker (o.g.v. artikel 289 Rv). Toepassing liquidatietarief.

  ... onder zaaknummer 20.109.886/01 aanhangige appelprocedure - een voorlopig getuigenverhoor zal worden gelast. Op 17 september 2012 heeft [ ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 30 oktober 2012

  afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor wegens gebrek aan belang/ strijd goede procesorde (kort geding-situatie).

  ... ter griffie op 22 mei 2012, heeft Interparking gevraagd om een voorlopig getuigenverhoor te gelasten tijdens een aanhangige procedure. De Gemeente ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 10 augustus 2012

  Art. 81 RO. Afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor, art. 186 Rv., en verzoek tot herroeping, art. 382 Rv.

  ...382 Rv.) en een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor (art. 186 Rv.) terecht heeft afgewezen. 1. Feiten(1) en ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 19 september 2012

  Voorlopig getuigenverhoor. Verzoeker heeft aangifte gedaan tegen verweerder van laster/smaad. Beroep van verweerder op verschoningsrecht als bedoeld in art. 165 lid 3 Rv. wordt gehonoreerd.

  ... tot de rechtbank gewend met het verzoek tot het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor. Bij beschikking van 25 april 2012 is dit verzoek ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 27 september 2011

  Toewijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor.

  ...] en [Verweerster] aanhan-gig geding in hoger beroep - een voorlopig getuigenverhoor zal worden gehouden. In aanvulling op zijn verzoekschrift ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 27 mei 2008

  verzoek voorlopig getuigenverhoor toegestaan; rechtsmacht NL rechter; feitelijk gebeuren voldoende omschreven, geen misbruik van recht

  ... verzoekschrift, met bijlagen, strekkende tot het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor. Bij brief van 8 november 2007 is van de zijde van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 november 2008

  Procesrecht. Afwijzing verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor; eisen van een behoorlijke rechtspleging.

  ... genomen, heeft Udo haar verzoek ingediend tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor, waarin zij dertien getuigen wil doen horen. Het hof heeft ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 2 augustus 2011

  Verzoek tot voorlopig getuigenverhoor ex art. 186 Rv afgewezen, nu door Groot onvoldoende is onderbouwd welk recht en belang hij heeft bij het door hem verzochte voorlopig getuigenverhoor.

  ... het hof op 8 november 2010, het hof verzocht te bevelen dat een voorlopig getuigenverhoor zal worden gehouden. Voorts is bij het hof ingekomen een ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  Cassatie. Procesrecht. Bij één dagvaarding ingesteld cassatieberoep tegen arresten die in verschillende procedures zijn gewezen; ontvankelijkheid; maatstaf. Ontslag van instantie voordat geheel of ten dele einduitspraak is gedaan. Gezag van gewijsde. Getuigenverhoor; afzien van het horen van deskundigen die een voorlopig deskundigenbericht hebben uitgebracht; art. 353 en 166 Rv.

  ... hof in beide zaken dat het geen aanleiding ziet om bij het getuigenverhoor de deskundigen te horen die een voorlopig deskundigenbericht in dit ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 23 januari 2012

  Beslissing op het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor in verband met het schietincident in en rond winkelcentrum Riddershof in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011. Verzoekers bevonden zich ten tijde van het schietincident in het winkelcentrum. Verzoeker 1 heeft daarbij een schotwond opgelopen. Verzoeker 2 is beschoten, maar heeft tijdig dekking kunnen vinden. Verzoekers...

  ...3.1. Het verzoekschrift strekt ertoe dat de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor zal bevelen. Verzoekers voeren ter onderbouwing van hun ...