werkgeversverklaring

741 resultaten voor werkgeversverklaring

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 26 februari 2013

  Bankrecht. Schadevergoedingsrecht. Werkgever heeft een onjuiste werkgeversverklaring afgelegd op basis waarvan door de bank een financiering is verstrekt aan de werknemer. Na opzegging van de lening wegens wanbetaling en executie van het hypotheekrecht resteert een restschuld. Bank zoekt ook verhaal op de werkgever en diens directeur. Die vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad is...

  ...e) Essensie heeft als werkgever aan [ X ] een werkgeversverklaring verstrekt waarin een bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag staat vermeld van € 62.208,00. [ Geïntimeerde sub 2 ] heeft deze ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Dordrecht, 21 december 2012

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren voor het feitelijk leiding geven aan rechtspersonen die diverse personen hebben opgelicht door hen voor te spiegelen dat zij veilige spaarproducten kochten, terwijl er feitelijk sprake was van risicovolle bedrijfsobligaties. Tevens wordt verdachte veroordeeld wegens het maken van een gewoonte van het witwassen van

  ... en/of Nieuwe Tonge en/of Utrecht en/of Geleen en/of elders in Nederland, samen met anderen gebruik heeft gemaakt van een valse werkgeversverklaring, een valse loonstrook en een vals taxatierapport. 3 De voorvragen. De geldigheid van de dagvaarding. Standpunt verdediging. De raadsman heeft zich - ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Dordrecht, 21 december 2012

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren voor het feitelijk leiding geven aan rechtspersonen die diverse personen hebben opgelicht door hen voor te spiegelen dat zij veilige spaarproducten kochten, terwijl er feitelijk sprake was van risicovolle bedrijfsobligaties. Tevens wordt verdachte veroordeeld wegens het maken van een gewoonte van het witwassen van

  ... in de periode van 12 april 2007 tot en met 15 augustus 2007, te Dordrecht en/of elders in Nederland, samen met anderen een werkgeversverklaring en een loonstrook valselijk heeft opgemaakt met de intentie om deze als echt door anderen te laten gebruiken. 3 De voorvragen. De geldigheid van de ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 20 maart 2013

  verblijf als kennismigrant, Roemenië, standstill-bepaling, marktconformiteitstoets De rechtbank overweegt dat de beroepsgrond dat artikel 3.30a, eerste lid,Vb, niet kan worden tegengeworpen aan Roemenen en Bulgaren, nu daarmee sprake is van een aanscherping van de voorwaarden ten opzichte van de geldende regels op 25 april 2005, geen bespreking behoeft, nu dit artikel in het bestreden besluit...

  ...Daarnaast werd in die zaak in aanmerking genomen dat in dat geval de werkgeversverklaring niet was onderbouwd met de opgevraagde stukken. In de zaak van eiseres zijn bij de werkgeversverklaring voor aanmelding van de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 12 oktober 2010

  Verdachte heeft een hypotheekverstrekker opgelicht door op grond van valse stukken een hypothecaire lening aan te gaan en gelden te onttrekken uit het hierbij behorende bouwdepot. Namens verdachte en haar echtgenoot zijn hiertoe valse werkgeversverklaring

  ...-een werkgeversverklaring ten aanzien van [bedrijfsleider] met een dienstverband als bedrijfsleider sinds 15 november 2006 bij Zalencentrum Lombok met een bruto jaarsalaris ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 28 december 2011

  Vrijspraak van valsheid in geschrift met dienstlijsten en urenstaten in functie van politie-inspecteur. Veroordeling voor valsheid in geschrift door gebruik te maken van een valse werkgeversverklaring. Hof bepaalt dat geen straf of maatregel wordt opgelegd.

  ... te Den Haag en/of te 's-Gravenzande en/of (elders) in Nederland opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals(e) of vervalst(e) werkgeversverklaring van [onderneming] te Honselersdijk d.d. 6 juni 2000, - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 25 november 2009

  een valse werkgeversverklaring heeft afgegeven, de makelaar die 1 van de woningen heeft getaxeerd en de verkoper van 1 van de woningen. Max. 255 karakters

  ...2.14 Ter verkrijging van voormelde hypothecaire leningen heeft Barends een werkgeversverklaring van [ABC] Consultancy overlegd. Deze verklaring is op 26 februari 2007 door [gedaagde-1] getekend en bij de handtekening is de firmastempel van ...

 • Kort geding van Rechtbank Utrecht, Sector kanton, 17 februari 2012

  Loonvordering arbeidsongeschikte werknemer na ontslag op staande voet. I.c. geen loonvordering als bedoeld in art. 7:629 BW, dus vereiste overlegging deskundigenoordeel geldt niet. Ter afwering loonvordering beroept werkgever zich immers op beeindiging arbeidsovereenkomst. Dringende reden (vervalsen werkgeversverklaring, geen gehoor geven aan oproepen werkhervatting) niet aannemelijk gemaakt....

  ...De brief luidt als volgt:. "Ons is gebleken dat u zich schuldig heeft gemaakt aan het opmaken van een valselijke werkgeversverklaring ter verkrijging van een hypotheek. U heeft zich hierdoor schuldig gemaakt aan een misdrijf, als bedoeld in artikel 7:678, lid 2 sub d BW, waardoor ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 3 februari 2009

  Ontslag op staande voet terecht gegeven aan werknemer die handtekening van directeur heeft vervalst onder een werkgeversverklaring en dat mogelijk vaker heeft gedaan, ook al heeft hij daarin geen onjuistheden vermeld. De gefixeerde schadevergoeding waar de werkgever recht op kan doen gelden is gelijk aan de opzegtermijn die voor de werknemer geldt.

  ...Daartoe diende [X.] een werkgeversverklaring aan zijn hypotheekadviseur over te leggen. [X.] heeft vervolgens, op 15 april 2006, zelf een werkgeversverklaring opgesteld en ondertekend, waarbij ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, 10 juni 2009

  Een medeverdachte in een vastgoedfraudezaak is voor een deel van het telastegelegde vrijgesproken. Voor herhaalde valsheid in geschift (aanvraagformulier, een accountantsverklaring, een werkgeversverklaring en een valse salarisspecificatie) is hij veroordeeld tot een werkstraf van 40 uren. Dit vooral vanwege het aantal vrijspraken en omdat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn.

  ...(telkens) een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen. te weten:. A. een werkgeversverklaring van [betrokkene] d.d. 29 augustus 2002. (zaaksdossier Z11A, blz. 43, nr. II-S-1-53-002 en/of blz. 92, nr. D-A09.01-002). en/of. B. een aanvraag ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Zwolle, 21 november 2007

  Toetsingskader aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf als kennismigrant In hoeverre kunnen andere criteria dan het salariscriterium en de werkgeversverklaring - zoals marktconformiteit van het salaris, solvabiliteit van de werkgever en kwalificaties van eiser - een rol spelen bij de beoordeling. Uit de toelichting blijkt dat de wetgever heeft gekozen voor het salariscriterium omdat het...

  ...) bedraagt en van wiens werkgever onze Minister een door hem bij ministeriële regeling vastgestelde verklaring (hierna: de werkgeversverklaring) heeft ontvangen betreffende op de werkgever rustende verplichtingen. Met toepassing van artikel 1d, derde lid Besluit uitvoering Wav is het in lid 1 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Zwolle, 21 november 2007

  Toetsingskader aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf als kennismigrant In hoeverre kunnen andere criteria dan het salariscriterium en de werkgeversverklaring - zoals marktconformiteit van het salaris, solvabiliteit van de werkgever en kwalificaties van eiser - een rol spelen bij de beoordeling. Uit de toelichting blijkt dat de wetgever heeft gekozen voor het salariscriterium omdat het...

  ... jaar bedraagt en van wiens werkgever onze Minister een door hem bij ministeriële regeling vastgestelde verklaring (hierna: de werkgeversverklaring) heeft ontvangen betreffende op de werkgever rustende verplichtingen. Met toepassing van artikel 1d, derde lid Besluit uitvoering Wav is het in lid 1 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 12 oktober 2010

  Verdachte heeft een hypotheekverstrekker opgelicht door op grond van valse stukken een hypothecaire lening aan te gaan en gelden te onttrekken uit het hierbij behorende bouwdepot. Namens verdachte en zijn echtgenote zijn hiertoe valse werkgeversverklaring

  ...- een werkgeversverklaring ten aanzien van [bedrijfsleider] met een dienstverband als bedrijfsleider sinds 1 januari 2007 bij [bedrijf 1] met een bruto jaarsalaris van € ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 3 februari 2010

  Hypotheek niet verstrekt in verband met niet tijdig aangeleverde -en na controle niet waarheidsgetrouw gebleken- werkgeversverklaring. Geen aansprakelijkheid bank. Zorgplicht klant om erop toe te zien dat alle benodigde bescheiden tijdig bij bank zijn aangeleverd opdat tijdige beoordeling hypotheekaanvraag kan plaatsvinden.

  ...In verband hiermee ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk van u:. (…). - Werkgeversverklaring inclusief intentieverklaring [gedaagde 1]. (…). (…)”. 2.4 Voorts heeft de Rabobank aan de verkopers van de door [gedaagden] aangekochte woning ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, 10 juni 2009

  De medeverdachte in een vastgoedfraudezaak is voor veel van wat hem is telastegelegd vrijgesproken. Wel is een bewezenverklaring gevolgd voor medeplegen van het gebruik maken van een vals geschrift (een werkgeversverklaring). De rechtbank heeft verdachte schuldig verklaard zonder toepassing van straf. Dit in hoofdzaak vanwege het aantal vrijspraken, de overschrijding van de redelijke termijn en...

  ...vervalste geschriften,. als ware dat/die geschriften (telkens) echt en onvervalst,. te weten. A. een werkgeversverklaring van [betrokkene] te. Emmen, d.d. 25 mei 1999, op naam van [betrokkene], inhoudende onder meer. (zakelijk weergegeven) dat die [betrokkene] per 2 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 18 maart 2010

  Promis: oplichting: 11 feiten; verweer raadsvrouw m.b.t. ontbreken valse hoedanigheid verworpen: verweer ondeugdelijk oplichtingsmiddel verworpen; vorderingen benadeelde partij grotendeels toegewezen; volledig toerekeningsvatbaar; deels voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank Haarlem veroordeelt verdachte ter zake van 11 oplichtingsfeiten tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 14...

  ...- (ter verkrijging van die hypotheek) een vervalste werkgeversverklaring en een vervalste salarisstrook van het bedrijf [bedrijf] te Enkhuizen heeft overlegd (op welke werkgeversverklaring en salarisstrook was aangegeven ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 12 oktober 2010

  Verdachte heeft een hypotheekverstrekker opgelicht door op grond van valse stukken een hypothecaire geldlening aan te gaan. Namens verdachte is hiertoe een valse werkgeversverklaring en een valse loonstrook bij een bank ingediend. Door aldus te handelen heeft verdachte misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de hypotheekverstrekker in dergelijke stukken mag stellen.

  ...- een werkgeversverklaring ten aanzien van [X] met een dienstverband als transporteur sinds 1 december 2006 bij [verdachte] met een bruto jaarsalaris van € 36.600,- exclusief ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 12 oktober 2010

  Verdachte heeft een hypotheekverstrekker opgelicht door op grond van valse stukken een hypothecaire geldlening aan te gaan. Namens verdachte en haar echtgenoot is hiertoe een valse werkgeversverklaring en een valse loonstrook ten name van haar echtgenoot afgegeven.

  ...Feit 2: witwassen. Zaaksdossier 7: [adres] te [woonplaats]. In het dossier bevinden zich de volgende documenten:. - een werkgeversverklaring ten aanzien van [B] met een dienstverband als chauffeur transporteur sinds 1 december 2006 bij [E] met een bruto jaarsalaris van € 44.712,- ...

 • Kort geding van Rechtbank Zwolle, 18 januari 2007

  Hypothecaire geldleningsovereenkomst. Dwaling van hypotheeknemer omtrent werkgeversverklaring. Werknemer genoemd in werkgeversverklaring is feitelijk (middelijk) zijn eigen werkgever en heeft aldus het in de werkgeversverklaring genoemde salaris zelf kunnen bepalen. Niet uitgesloten dat bodemrechter beroep op partiële vernietiging zal honoreren. Vordering tot uitbetaling in depot gehouden gelden...

  ...Bij de geretourneerde en geaccepteerde offerte was een werkgeversverklaring en een salarisspecificatie van [bedrijfsnaam] Groep gevoegd. De werkgeversverklaring is ondertekend door de heer [C]. 2.3. Voor zover thans van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, 31 maart 2009

  Verdachte wordt veroordeeld voor het gebruik maken van een vals aanvraagformulier bij het aanvragen van een hypotheek, door dat formulier te ondertekenen terwijl op dat formulier in strijd met de waarheid was vermeld dat haar partner een dienstverband had. Door samen met dat formulier een valse werkgeversverklaring en een valse loonstrook over te leggen, is AMEV bewogen tot afgifte van...

  ...Het was immers niet de hypotheekaanvraag die vals was, maar de werkgeversverklaring, de arbeidsovereenkomst en de loonstroken. Op deze laatste documenten is de tenlastelegging echter niet gericht. In de tenlastelegging gaat het om ...

 • Hoger beroep van Raad van State, 28 april 2011

  De voorzieningenrechter is, zo verstaat de Afdeling, de minister gevolgd in zijn standpunt dat de verklaringen van de vreemdelingen over zijn verblijf buiten het grondgebied van de lidstaten geen betekenis hebben, omdat de vreemdeling zijn gestelde terugkeer naar Afghanistan niet met bewijzen, als bedoeld in bijlage II, lijst A, onder I.9 van de Uitvoeringsverordening, heeft gestaafd. De...

  ... bovenvermelde overweging, volgens de vreemdeling ten onrechte, mede doen steunen op de omstandigheid dat de overgelegde werkgeversverklaring en salarisstroken niet kunnen worden aangemerkt als "indirecte bewijzen van dezelfde aard", als bedoeld in bijlage II, lijst B, onder I.9 en II.3 van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 14 oktober 2004

  Art. 10 ZFW, vergoeding kosten geneeskundige hulp in bijzondere omstandigheden, premierestitutie De vertraging in de aanmelding van eiseres bij het ziekenfonds moet in redelijkheid aan eiseres worden toegerekend. Verweerder is van mening dat eiseres een bewuste keuze heeft gemaakt om zich niet aan te melden. Beoordeeld dient te worden of er sprake is van een 'willens en wetens' zich...

  ...Omdat de gevraagde verzekeringsverklaring werkgever (hierna: werkgeversverklaring) niet is ingestuurd, is het verzoek tot inschrijving volgens het verweerschrift op 12 november 2001 door verweerder 'afgelegd' zonder dat ter zake ...

 • Uitspraak Nº 21-002451-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-11-01

  ... - een werkgeversverklaring afgegeven door of namens [bedrijf 1] te Utrecht (p. 277), en/of . - een werkgeversverklaring afgegeven door of namens [bedrijf 2] . ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 10 augustus 2010

  Vrijspraak. Ter verkrijging van een woning, waarin later een hennepplantage werd ontdekt, zijn aan de verhurende makelaar vervalste documenten (waaronder een werkgeversverklaring) van het European Patent Office (E.P.O.) overgelegd. De resultaten van een intern onderzoek van het E.P.O. wijzen inderdaad op een mogelijke betrokkenheid van verdachte bij de telastgelegde feiten. De door verdachte...

  ...tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een. werkgeversverklaring en/of een zogenaamde job specification, - zijnde een. geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen. - valselijk ...

 • Uitspraak Nº 01/889058-12. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-08-15

  ... een ander of anderen, althans alleen, (telkens) een of meer geschrift(en), te weten een of meer hypotheekaanvra(a)g(en) en/of werkgeversverklaring(en) en/of loonstro(o)k(en) en/of arbeidsovereenkomst(en), - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - ...