werkgeversverklaring

741 resultaten voor werkgeversverklaring

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 21-005753-14. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-10-02

  ...] en/of [gemeente] en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een model-werkgeversverklaring op naam van/met de gegevens van (de werkgever) [bedrijf] en/of ten behoeve van/met de gegevens van (de werknemer) [zoon 1] (proces-verbaal bijlage ...

 • Uitspraak Nº 21-002772-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-10-22

  ... met 31 december 2009 te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een werkgeversverklaring afgegeven door of namens [bedrijf 1] (zaaksdossier 3, p. 33), . zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen ...

 • Uitspraak Nº 08/950796-13 (P). Rechtbank Overijssel, 2019-03-28

  ... tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens), . . . een werkgeversverklaring en/of salarisspecificatie en/of een . . . aanvraagformulier [bedrijf 1] , -(elk) zijnde een geschrift dat bestemd . . ...

 • Uitspraak Nº 200.195.024/01. Gerechtshof Amsterdam, 2017-05-02

  ... Op 30 juli 2015 heeft Randstad [appellante] in verband met een door [appellante] aan te vragen. hypotheek een werkgeversverklaring verstrekt, waarin onder meer staat dat:. “bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden de arbeidsovereenkomst zal ...

 • Uitspraak Nº 05/740193-16. Rechtbank Gelderland, 2016-11-11

  ... - een werkgeversverklaring van [naam 18] , waarin gegevens over het dienstverband en salaris van verdachte stonden vermeld, en/of . - een overschrijvingsbewijs van de ...

 • Uitspraak Nº 21-002571-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-11-01

  ... juni 2011 te Utrecht, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een werkgeversverklaring afgegeven door of namens [bedrijf] te Utrecht (pagina 318) - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk ...

 • Uitspraak Nº C/01/294237 / KG ZA 15-330. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-07-07

  ...In het kader van de aanvraag voor de hypothecaire lening heeft [eiser] bij SNS Bank een werkgeversverklaring van Universal B.V. ingediend, waarop staat dat die werkgeversverklaring is ondertekend door [bedrijfsmanager] (hierna: [bedrijfsmanager] ). ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19 maart 2013

  Zaak FELIX. Het hof veroordeelt de verdachte terzake van: 1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 11, derde en vijfde lid van de Opiumwet. 2. Opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd. 3. In de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelen in strijd...

  ... anderen, althans alleen meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) werkgeversverklaring(en) en/of salarisspecificatie(s) op naam van [bedrijf 2]en/of [bedrijf 3]., - (elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 februari 2013

  De Noordelijke Fraudekamer is het niet eens met de stelling van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Wel heeft de rechtbank geconstateerd dat de opsporingsambtenaren niet alle door hen uitgevoerde opsporingshandelingen hebben beschreven en dat de officier van justitie een dossier van een andere strafzaak niet bij het dossier van...

  ...bij die ondertekende offerte heeft bijgevoegd, althans heeft doen bijvoegen, (onder meer) een valse en/of vervalste werkgeversverklaring en valse en/of vervalste salarisspecificatie, een rekeningafschrift (van een rekening op naam van verdachte), een kopie van het (voorlopig) ...

 • Uitspraak Nº 09/767084-13. Rechtbank Den Haag, 2016-10-12

  ... . . . a.één of meerdere werkgeversverklaring(en) van [naam werkgever] d.d. 30 mei 2013 en /of d.d. 5 december 2012 en/of een exemplaar zonder datum op naam van [verdachte] en/of . b.één ...

 • Uitspraak Nº 09/997114-15. Rechtbank Den Haag, 2017-10-12

  ... . - . mensensmokkel door het verstrekken van valse arbeidsovereenkomsten, valse werkgeversverklaringen en loonstroken waarmee Machtigingen tot Voorlopig verblijf bij de IND werden aangevraagd in de periode van 1 september 2010 tot en met 28 februari ...

 • Uitspraak Nº 09/997115-15. Rechtbank Den Haag, 2017-10-12

  ... . - . mensensmokkel door het verstrekken van valse arbeidsovereenkomsten, valse werkgeversverklaringen en loonstroken waarmee Machtigingen tot Voorlopig verblijf bij de IND werden aangevraagd in de periode van 1 september 2010 tot en met 28 februari ...

 • Uitspraak Nº HD 200.168.344_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-12-22

  ...In de offerte staat vermeld dat [appellante] Obvion in het bezit moet stellen van een aantal bescheiden, waaronder een werkgeversverklaring, een recente salarisstrook en een kopie van de arbeidsovereenkomst. Verder staat op bladzijde 11 van de offerte onder meer vermeld: ‘Deze offerte ...

 • Uitspraak Nº 6687967. Rechtbank Rotterdam, 2018-04-23

  .... . . . . 5.4. . . [verzoekster] beroept zich verder op de werkgeversverklaring van 10 juli 2017. Volgens haar kan op basis van het bruto jaarsalaris van € 30.000,-- en het overeengekomen uurloon van. € 16,04 worden ...

 • Uitspraak Nº 04/800022-11. Rechtbank Limburg, 2017-02-21

  ...Het was de bedoeling dat zij panden zouden aankopen en hypotheken zouden afsluiten. Daarvoor werden fictieve werkgeversverklaringen en arbeidscontracten opgemaakt. Een aantal van hen heeft ook daadwerkelijk één of meer panden gekocht en daarvoor een hypotheek afgesloten. Bij ...

 • Uitspraak Nº 21-004495-16. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-06-12

  ... aan Centurion Vastgoed BV waarbij een tweetal arbeidsovereenkomsten, een vaststellings- dan wel beëindigings-overeenkomst, een werkgeversverklaring en een loonspecificatie valselijk zijn opgemaakt; . dan wel dat hij die valsheid zelf heeft (mede)gepleegd; . . . . ...

 • Uitspraak Nº 13/710110-12. Rechtbank Amsterdam, 2016-12-15

  ... Feit 3 (zaaksdossier Hypotheekfraude): het opzettelijk gebruik maken van valse of vervalste geschriften, te weten een werkgeversverklaring en een arbeidsovereenkomst, in de periode van 1 september 2010 tot en met 28 februari 2011, op verschillende plaatsen in Nederland . . . ...

 • Uitspraak Nº 21-004496-16. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-06-12

  ... aan Centurion Vastgoed BV waarbij een tweetal arbeidsovereenkomsten, een vaststellings- dan wel beëindigings-overeenkomst, een werkgeversverklaring en een loonspecificatie valselijk zijn opgemaakt; . dan wel dat hij die valsheid zelf heeft (mede)gepleegd; . . . . ...

 • Uitspraak Nº 18/672000-16. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-01-28

  ... heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) koopovereenkomst en/of arbeidsovereenkomst en/of salarisspecificatie(s) en/of werkgeversverklaring(en) en/of detacheringsovereenkomst - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat/die ...

 • Uitspraak Nº 10/765047-11. Rechtbank Rotterdam, 2017-05-15

  .... Voor iedere hypotheekaanvraag werd telkens een werkgeversverklaring, een arbeidscontract en een loonafrekening overgelegd, die was opgesteld namens de werkgever [naam bedrijf 1] . Geen van de kopers heeft ...

 • Uitspraak Nº AWB 16/1849. Rechtbank Den Haag, 2017-05-24

  ... . . 4.10. Ten aanzien van de door eiser overgelegde werkgeversverklaring, waarin wordt verklaard dat eiser van 21 april 2015 tot 24 juni 2015 werkzaam is geweest bij [naam 1] te [plaats 1] (Iran), heeft verweerder zich in ...

 • Uitspraak Nº 05/720020-17. Rechtbank Gelderland, 2019-01-24

  ... a. 2 werkgeversverklaringen en/of 2 salarisspecificaties en/of . b. 2 facturen van [naam 1] en/of 2 declaratieformulieren bouwdepot, . valselijk heeft opgemaakt ...

 • Uitspraak Nº 23-001339-13. Gerechtshof Amsterdam, 2016-04-22

  ... alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (onder meer) een of meerdere vals(e) of vervalst(e) hypotheekaanvra(a)g(en) en/of werkgeversverklaring(en) en/of salarisspecificatie(s) en/of declaratieformulier(en) - zijnde een of meerdere geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van ...

 • Uitspraak Nº 01/879708-15 en 01/860060-18. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-02-14

  ... . . gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) werkgeversverklaring . . . en/of salarisspecificatie over de maand augustus 2015 en/of een . . . arbeidsovereenkomst, - ...

 • Uitspraak Nº 13/993010-12 (Promis). Rechtbank Amsterdam, 2015-09-17

  ... [plaats] (gemeente Haarlemmermeer), althans in Nederland, alleen, althans tezamen en in vereniging, een geschrift, te weten, een werkgeversverklaring d.d. 13-11-2009 (doc. 07.13) en/of een werkgeversverklaring d.d. 10-12-2009 (doc 07.01) en/of een werkgeversverklaring 20-07-2010 (doc 07.03) en/of ...