werkgeversverklaring

741 resultaten voor werkgeversverklaring

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 18.930116-15. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-11-30

  ... . - een fictieve werkgeversverklaring met betrekking tot verdachte [verdachte 1] , zogenaamd vanwege het bedrijf [bedrijf 3] of [bedrijf 4] ., en/of ondertekend door verdachte ...

 • Uitspraak Nº 01/879138-13. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-07-25

  ...tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een. werkgeversverklaring - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van. enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft. hij, verdachte, ...

 • Uitspraak Nº 17-880039-12. Rechtbank Noord-Nederland, 2015-11-05

  ...Daartoe heeft hij het volgende aangevoerd. Veroordeelde heeft een valse werkgeversverklaring opgemaakt betreffende een dienstverband van [naam 1] (hierna: [naam 1] ) bij [bedrijfsnaam 5] . [naam 1] heeft deze werkgeversverklaring met ...

 • Uitspraak Nº 18/165556-18. Rechtbank Noord-Nederland, 2019-06-27

  ... arbeidsovereenkomst en/of werkgeversverklaring(en) en/of salarisspecificaties en/of rekeningafschriften allen ten name van voornoemde [medeverdachte] als zijnde werkzaam bij en/of inkomend ...

 • Uitspraak Nº 21-003800-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-10-12

  ... Het hof acht op grond van de bewijsmiddelen als opgenomen in het vonnis van de rechtbank het feit bewezen. Op de werkgeversverklaringen is informatie ingevuld die niet overeenkomt met de werkelijkheid. De verdediging stelt dat er salarisbetalingen zijn gedaan waaruit kan worden ...

 • Uitspraak Nº 21-005108-13. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-10-05

  ... dat de veroordeelde (en [ex partner veroordeelde] ) in 1998 een hypotheek hebben afgesloten door gebruikmaking van een valse werkgeversverklaring (van [bedrijf 3] . B.V.). . Aannemelijk is dat het ook bij [bedrijf 3] . B.V. gaat om een gefingeerd dienstverband. De overwaarde van de woning ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 februari 2013

  De Noordelijke Fraudekamer is het niet eens met de stelling van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Wel heeft de rechtbank geconstateerd dat de opsporingsambtenaren niet alle door hen uitgevoerde opsporingshandelingen hebben beschreven en dat de officier van justitie een dossier van een andere strafzaak niet bij het dossier van...

  ...- dat zij vermoedt dat de bij die bank afgesloten hypothecaire lening is verkregen door overlegging van één of meerdere valse werkgeversverklaringen en valse loonspecificaties welke afkomstig zijn van de ondernemingen [bedrijf 5] BV of [bedrijf 2]. Er wordt in die aangiften uitgebreid en ...

 • Uitspraak Nº 13-729061-13. Rechtbank Amsterdam, 2018-04-12

  ...De verklaring van verdachte dat [persoon 2] hem de opdracht zou hebben gegeven de werkgeversverklaring op te maken, wordt weerlegd door de inhoud van de tapgesprekken tussen verdachte en medeverdachte [persoon 1] en de verklaring van die [persoon 1] ...

 • Uitspraak Nº 10/756068-10. Rechtbank Rotterdam, 2017-05-15

  ..., waaronder een arbeidsovereenkomst, een werkgeversverklaring en een loonafrekening. . . . . Uit de verklaringen van de verdachte over de aankoop van de panden volgt dat ...

 • Uitspraak Nº 21-002049-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-09-27

  ..., althans alleen, meermalen, althans eenmaal, opzettelijk gebruik heeft gemaakt of doen maken van een vals(e) of vervalst(e) werkgeversverklaring(en) afgegeven door of namens [bedrijf] , - zijnde (telkens) een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat ...

 • Uitspraak Nº C/01/298732 / EX RK 15-177. Rechtbank Oost-Brabant, 2016-02-16

  ... van de financiering van die woning heeft [broer van verzoeker sub 1] aan [verzoeker sub 2] om hulp gevraagd in de vorm van een werkgeversverklaring en een arbeidsovereenkomst ten behoeve van [naam 2] . [verzoeker sub 2] stond hier in eerste aanleg huiverig tegenover, maar [broer van verzoeker sub ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 15 februari 2013

  Hof legt gevangenisstraf op van 24 maanden waarvan 8 voorwaardelijk voor witwassen. Verdachte geeft geen concrete, min of meer verifieerbare, op voorhand niet volstrekt onaannemelijke verklaring voor legale herkomst van (zeer) grote contante geldbedragen (€ 275.360 en € 168.450) + omstandigheden waaronder overdracht van geld plaatsvindt (in plastic zak in auto) gebruikmakend van code (token)....

  ... met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (onder meer) een of meerdere vals(e) of vervalst(e) werkgeversverklaring(en), en/of salarisspecificatie(s), en/of een of meer andere schriftelijke bescheiden - zijnde een of meerdere geschrift(en) dat/die bestemd was/waren ...

 • Uitspraak Nº C/08/180105 / KG ZA 15-401. Rechtbank Overijssel, 2016-01-28

  ...[eiser] heeft met betrekking tot dit dienstverband een arbeidsovereenkomst, salarisspecificaties en een werkgeversverklaring overgelegd. Op de werkgeversverklaring staat vermeld dat deze op 12 augustus 2010 is ondertekend door [B] . 2.2.Blijkens de notariële akte van 17 ...

 • Uitspraak Nº 16/05198. Hoge Raad, 2018-04-10

  ... - een model-werkgeversverklaring d.d. 19 juli 2011, afgegeven door BV [A] ten behoeve van [medeverdachte] , en. - een model-werkgeversverklaring d.d. 19 juli 2011, ...

 • Uitspraak Nº 16/05521. Hoge Raad, 2018-04-10

  ... - een model-werkgeversverklaring d.d. 19 juli 2011, afgegeven door BV [A] ten behoeve van [verdachte] , en . - een model-werkgeversverklaring d.d. 19 juli 2011, afgegeven ...

 • Uitspraak Nº 18-930117-15. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-11-30

  ... . - een fictieve werkgeversverklaring met betrekking tot [medeverdachte] , zogenaamd vanwege het bedrijf [naam bedrijf 1] [naam bedrijf 2] ., en/of ondertekend door verdachte [verdachte] ...

 • Uitspraak Nº 200.206.453/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-05-09

  ... tot toekenning van een transitievergoeding en tot het zonder voorbehoud en zonder separate toelichting verstrekken van een (ex)-werkgeversverklaring, zoals verwoord in het verweerschrift in eerste aanleg, alsnog toe te wijzen; . - de beschikking van de kantonrechter aldus te wijzigen dat ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 10 oktober 2012

  Verdachte heeft gedurende een periode van bijna drie jaren op grote schaal onder meer valse werkgeversverklaringen, arbeidsovereenkomsten, salarisspecificaties en facturen ter verkrijging van hypotheken (met de bijbehorende bouwdepots) en kredieten vervaardigd en daarvan gebruikt gemaakt. Hij heeft daarbij zijn kennis als boekhouder/administrateur aangewend ter verkrijging van hypothecaire...

  ...Onder looncarrouselfraude wordt een vorm van fraude verstaan waarbij met behulp van valse arbeidsovereenkomsten, werkgeversverklaringen, salarisspecificaties en gefingeerde loonbetalingen de indruk wordt gewekt dat reële dienstbetrekkingen bestaan. Op basis van deze valse stukken ...

 • Uitspraak Nº C/09/501116 / HA ZA 15-1354. Rechtbank Den Haag, 2016-07-20

  ... . . 2.5. . Op grond van de offerte moest [eiser c.s.] nog voor zowel [eiser] als [eiseres] een recente werkgeversverklaring aan NN Bank verstrekken, waaruit hun inkomen uit vast of tijdelijk dienstverband blijkt, alsmede recente salarisspecificaties. Verder is in de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 6 april 2012

  Verdenking van mensenhandel ten aanzien van twee personen. De rechtbank spreekt verdachte vrij van mensenhandel ten aanzien van één persoon. Verdachte heeft zich gedurende een periode van ongeveer vijf maanden ten aanzien van het slachtoffer schuldig gemaakt aan mensenhandel. Het slachtoffer was een kwetsbare en beïnvloedbare vrouw. Verdachte onderhield een relatie met haar en leefde met haar...

  ...Feit 3 primair: een werkgeversverklaring valselijk heeft opgemaakt met het oogmerk om deze werkgeversverklaring als echt en onvervalst te gebruiken;. Feit 3 subsidiair: gebruik heeft gemaakt ...

 • Uitspraak Nº BRE - 14 _ 7431. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2015-12-17

  ... . . . 2.2. Voor de financiering van de koopsom van het object is met dagtekening 15 november 2007 een werkgeversverklaring afgegeven. In deze verklaring staat dat belanghebbende voor haar werkzaamheden als directeur een salaris van € 65.000 en een vaste vergoeding ...

 • Uitspraak Nº 13/669137-16. Rechtbank Amsterdam, 2017-05-03

  ... 16 juni 2016 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals(e) of vervalst(e) een werkgeversverklaring en/of één of meerdere loonstrookje(s) en/of één of meerdere bankafschrift(en), - zijnde (telkens) een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van ...

 • Uitspraak Nº 4603874 en 4908185. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-12-07

  ... nieuwe finance persoon zit er net 3 maanden, deze persoon heeft zeer weinig ervaring hierin, vandaar de compleet fout ingevulde werkgeversverklaring, zei heeft alles doorberekend voor een heel jaar. . (…) . Hieronder tref je de email van [B] met de nieuwe gegevens hoop dat je ...

 • Uitspraak Nº 200.178.727/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-08-30

  ...De handtekening op de huurovereenkomst is volgens [appellant] vervalst, net als de bij de huurovereenkomst overgelegde werkgeversverklaring. [appellant] heeft nooit in het gehuurde gewoond en blijkens het exploot van 31 juli 2015 zijn in het gehuurde onderhuurders aangetroffen die hebben ...

 • Uitspraak Nº 07.662622-11 (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2016-02-22

  ...39 Bij de hypotheekaanvraag is een door [H] op 27 november 2008 ondertekende werkgeversverklaring van de [bedrijf 2] B.V. te Amsterdam gevoegd, volgens welke verklaring [G] sinds 1 mei 2008 werkzaam is als exportmanager. 40 [H] heeft verklaard ...