werkgeversverklaring

741 resultaten voor werkgeversverklaring

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Gelderland, 12 juni 2013

  1. primair: medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd; 2. medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd.

  ...- een werkgeversverklaring van [werkgever], gedateerd 31-08-2007, betreffende. [betrokkene] [vindplaats document], en/of. - een salarisspecificatie van [werkgever], bestemd ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 16 april 2012

  Verdachte heeft zich in georganiseerd verband gedurende langere tijd samen met anderen schuldig gemaakt aan oplichting, valsheid in geschrift, het doen van onjuiste en onvolledige aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting en witwassen. Verdachte is daarbij aan te merken als de leider van deze organisatie en heeft zich laten kennen als iemand die volledige medewerking verlangde van een ieder,

  ...en/of ten behoeve van de aanvra(a)g(en) en/of bouwdepot(s) (telkens) (een) (valse en/of vervalste) werkgeversverklaring(en) en/of salarisspecificatie(s) en/of nota('s) en/of factu(u)r(en) opgemaakt en/of voorhanden gehad en/of afgeleverd en/of(vervolgens) aan. - ...

 • Uitspraak Nº 22-000153-13. Gerechtshof Den Haag, 2015-06-10

  ... augustus 2007, te Dordrecht en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, A) een werkgeversverklaring d.d.12 april 2007 (3-D-04) en/of B) een loonstrook over de periode juni 2007 (3-D-05) en/of - ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot ...

 • Uitspraak Nº 21-001125-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-03-13

  ...(is) om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten loon/salarisafrekening(en) en/of specificatie(s) en/of loonsta(a)t(en) en/of werkgeversverklaring(en) valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen doen te gebruiken bestaande ...

 • Uitspraak Nº 23-006369-08. Gerechtshof Amsterdam, 2017-10-03

  ... vakanties) gebruik maken en van het onder 3 tenlastegelegde, voor zover dat ziet op het valselijk opmaken of vervalsen van een werkgeversverklaring en twee, althans één loonafrekening(en) door daarin valselijk en/of in strijd met de waarheid te vermelden onderscheidenlijk dat zij in dienst is ...

 • Uitspraak Nº 08/997037-15. Rechtbank Overijssel, 2017-05-17

  ... van feit 3 komt de verdenking er op neer dat verdachte samen met anderen valsheid in geschrifte heeft gepleegd door een valse werkgeversverklaring en brief te overleggen teneinde een hypotheek te verkrijgen. . . . . Voluit luidt de gewijzigde tenlastelegging aan de ...

 • Uitspraak Nº C/16/466441 / KG ZA 18-538. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-10-03

  ... waarin staat vermeld dat [eiser] op 1 september 2017 in dienst is getreden bij [bedrijfsnaam 1] (hierna: [bedrijfsnaam 1] ), een werkgeversverklaring, ondertekend door de heer [B] (hierna: [B] ) van [bedrijfsnaam 1] op 27 september 2017, waarin staat vermeld dat [eiser] een arbeidsovereenkomst voor ...

 • Uitspraak Nº 21-005584-13. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-12-16

  ... Ede en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een loonstrook en/of een werkgeversverklaring, -(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen-, valselijk heeft opgemaakt of vervalst, met het oogmerk om ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 18 september 2012

  1. Bewijsklacht. De HR leest de bewezenverklaring met herstel van een misslag. Aangezien in die lezing de aard en de ernst van het bewezenverklaarde in zijn geheel beschouwd niet worden aangetast, behoeft 's Hofs kennelijke vergissing niet tot cassatie te leiden. 2. Slagende bewijsklacht m.b.t. pleegplaats.

  ... de door verdachte en/of medeverdachte aan de Hypotheekshop BV te Utrecht en/of UCB Hypotheken BV en/of Zwitserleven verstrekte werkgeversverklaring en salarisstrook over de maand juni 2005 blijkt) de hoedanigheid aangenomen van een bonafide werknemer van [A] BV door zich voor te doen alsof hij, ...

 • Uitspraak Nº 177196. Rechtbank Overijssel, 2016-09-21

  ...In dat gesprek is geconstateerd dat het dienstverband van [X] en Buitengroep Holding BV niet bekend was bij het UWV en dat de werkgeversverklaring d.d. 15 januari 2014 later is opgemaakt dan de eveneens door Buiten Groep Holding B.V. getekende brief d.d. 1 januari 2014, waarin zij aan [X] heeft ...

 • Uitspraak Nº C/01/352639 / KG ZA 19-707. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-12-31

  ... . . - . een door [naam 2] namens [C] ondertekende werkgeversverklaring van 1 april 2015, waarin wordt verklaard dat tussen [C] en [eiser 1] een dienstverband bestaat voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd en ten aanzien ...

 • Uitspraak Nº 2200308215. Gerechtshof Den Haag, 2019-04-23

  ... - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en /of listiglijk en /of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (een) werkgeversverklaring ( en ) en /of (een) salarisspecificatie ( s ) en/of (een) hypotheekaanvra (a) g ( en ) en/of (een) hypotheekofferte ( s ) en/of (een) ...

 • Uitspraak Nº 201604833/1/A2. Raad van State, 2017-02-08

  .... . 3. Bij brief van 22 maart 2010 heeft een medewerker van Obvion de minister verzocht na te gaan of de werkgeversverklaring en salarisstrook van [appellant] die bij Obvion in bezit waren, overeenstemden met hetgeen bij de minister bekend was. Bij brief van 9 juli 2010 ...

 • Uitspraak Nº 200.166.346/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-01-21

  ... moeten overleggen, waaronder het voorlopig koopcontract of eigendomsbewijs, het originele taxatierapport en een originele werkgeversverklaring. . In dat kader heeft Regiobank van [E/F] c.s. een werkgeversverklaring ontvangen, volgens het door Regiobank voorgeschreven model. Ook ...

 • Uitspraak Nº 05/780095-14. Rechtbank Gelderland, 2016-10-31

  ... dat de boekhouder pas op de hoogte is gebracht van het “dienstverband” van [voornaam] met [naam 11] op het moment dat er een werkgeversverklaring moest worden verstrekt en dat [voornaam] tot en met oktober 2012 niet in de boekhouding was opgenomen. 9 De werkgeversverklaring dateert van 16 ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 2 juli 2010

  Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich heeft bezig gehouden met het oplichten van banken en hypotheekverstrekkers. Hij heeft met zijn mededaders valse salarisspecificaties, werkgeversverklaringen en bouwnota's bij deze instellingen ingediend teneinde hypothecaire leningen en bouwdepots te verkrijgen. Verdachte was de initiator en centrale persoon binnen de criminele...

  ...Zaaksdossier 4 ([adres] te [plaats]). In het dossier bevinden zich de volgende documenten:. - een werkgeversverklaring ten aanzien van [medeverdachte 3] met een dienstverband als Sales Manager Verkoop sinds 1 juni 2008 bij [bedrijf 3] met een bruto jaarsalaris van € ...

 • Uitspraak Nº 10/756070-10. Rechtbank Rotterdam, 2017-05-15

  ... aan [naam verdachte] , over augustus 2005 (Dossier [naam verdachte] , p. 161) en; . - een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam verdachte] . . ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. september 2005 . (Dossier [naam verdachte] , ...

 • Uitspraak Nº 10/756069-10. Rechtbank Rotterdam, 2017-05-15

  ... verstrekken aan [naam bedrijf 2] : . . - een (valse) model-werkgeversverklaring voor werknemer [naam verdachte] . . ondertekend door [naam bedrijf 1] d.d. 13 maart 2006 . (Dossier [naam verdachte] , ...

 • Uitspraak Nº 8273713 CV EXPL 20-2166. Rechtbank Rotterdam, 2020-06-19

  .... . . . 2.2. Op 25 juni 2015 heeft Rubaflex aan [eiser] een werkgeversverklaring verstrekt (productie 4 bij dagvaarding). Daarop heeft zij verklaard dat zijn functie die van ‘Hoofd Inkoop’ is en dat tot zijn vaste inkomen een ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 14 december 2012

  Promisvonnis. Onderzoek Warnow II. Verdachte heeft zich samen met anderen en deelnemend aan een criminele organisatie schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. Tevens heeft verdachte deelgenomen aan een criminele organisatie die grootschalige handel in hasj tot doel had. Verdachte had daarbij een dominante en sturende rol. Verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte...

  ...- model-werkgeversverklaring van Schoonmaakbedrijf [schoonmaakbedrijf] en [verdachte], functie Rayonleider met als datum 20-05-2010,. - en/of een loonstrook van Schoonmaakbedrijf ...

 • Uitspraak Nº 215709/KG ZA 16-12. Rechtbank Limburg, 2016-01-18

  ...Wij hebben van onze afdeling veiligheidszaken de melding ontvangen dat door of namens u een vervalste werkgeversverklaring met bijbehorende inkomens-gegevens is gebruikt. Deze documenten zijn gemaakt om de lening te krijgen. Daarnaast bent u al geruime tijd in gebreke met ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Middelburg, 13 september 2012

  belastingfraude en oplichting

  ...opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e). werkgeversverklaring en/of loonbrieven, - (elk) zijnde een geschrift dat. bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat. geschrift(en) echt en ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19 maart 2013

  Zaak FELIX. Het hof veroordeelt de verdachte terzake van: 1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 11, derde en vijfde lid van de Opiumwet. 2. Medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd. 3. Opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3...

  ...Ter verkrijging van de hypothecaire geldlening ten behoeve van het onderhavige pand is, naast de valse werkgeversverklaring van [medeverdachte 1] op naam van [bedrijf 1], tevens een valse werkgeversverklaring op naam van [bedrijf 2] overgelegd waarop staat vermeld dat de ...

 • Uitspraak Nº C/08/191549 / HA ZA 16-421. Rechtbank Overijssel, 2017-11-15

  ... [eiser cs] hebben vervolgens een ‘inventarisatieformulier financieel advies particuliere relaties’ ondertekend, een werkgeversverklaring van meneer [A] , alsmede een specificatie van de Wajong-uitkering van mevrouw [B] ingediend bij [gedaagde] . In die werkgeversverklaring staat de ...

 • Uitspraak Nº 20-003403-15. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-08-10

  ... in Nederland, . opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) transactieoverzicht en/of werkgeversverklaring en/of een of meerdere loonstroken, - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat ...